Novice

Novice 101 do 120 od 130

Objava novega znanstvenega članka dr. Boštjana Brezovnika

Datum objave: 25.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

V reviji Transylvanian review of administrative sciences je izšel znanstveni članek prof. dr. Boštjana Brezovnika v soavtorstvu z Matejo Finžgar, ki nosi naslov Direct International Comparison of EU Member States Fiscal Decentralization Systems with the Conceptual Index of Fiscal Decentralization (CIFD) in the Context of European Charter of Local Self-Government (ECLSG).

Abstract
 

The paper presents a direct international comparison of the existing fiscal decentralization systems of European Union member states (hereinafter EU-28), which are also signatories of the European Charter of Local Self-Government (hereinafter ECLSG or Charter). The results of the benchmarking show that the conceptual index of fiscal decentralization (hereinafter CIFD) is an appropriate tool for direct international comparison of different fiscal decentralization systems, while allowing measurements of their effectiveness, as there is a direct link between the CIFD and the basic principles of the ECLSG.

The CIFD is an upgrade of classical methods (indicators) used to measure fiscal decentralization, and, at the same time, reflects the consideration of the selected basic principles of the ECLSG. The CIFD consists of five indicators, four of which represent quantified selected basic principles of the ECLSG, and the fifth indicator represents the number of lower management levels. Thus, with the use of CIFD, the EU-28 obtained definite levels of fiscal decentralization, while, due to the established direct link between the CIFD and the ECLSG guidelines, the indices in the index structure themselves indicated either greater or lesser compliance of their fiscal decentralization systems with the selected basic principles of the Charter.

The paper concludes with a simulation of an empirical conceptual model of fiscal decentralization (hereinafter CMFD) which is now offering the opportunity to identify critical points or shortcomings of the existing fiscal decentralization system in each country, limiting or even eliminating them with the aim of achieving a highly efficient system of fiscal decentralization.
 


FINŽGAR, Mateja, BREZOVNIK, Boštjan, BREZOVNIK, Boštjan. Direct international comparison of EU member states fiscal decentralization systems with the conceptual index of fiscal decentralization (CIFD) in the context of European Charter of Local Self-Government (ECLSG). Transylvanian review of administrative sciences, ISSN 1842-2845, 2019, no. 56 E, str. 41-59. http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/587, doi: 10.24193/tras.56E.3. [COBISS.SI-ID 5701419], [JCRSNIP
kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d)


 

Nova spletna stran: mojaUM

Datum objave: 21.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Zaživela je nova spletna stran https://moja.um.si.  Zamišljena je kot vstopna točka za kandidate za študij, študente in diplomante, nudila pa bo vse potrebne zbrane informacije na enem mestu.

Obišči moja.um.si!

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil dodeljen certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Datum objave: 13.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

S strani Olimpijskega komiteja smo bili obveščeni o dodelitvi certifikata "Športnikom prijazno izobraževanje".

Ekspertna skupina v sestavi Iztok Čop, Uroš Mohorič, Raša Sraka Vukovič, Petra Robnik, Aleksander Komovec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, je v 2. fazi evalvacije preverjala, ali izobraževalne institucije, ki so prejele priznanja za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni srednješolskega in višje/visokošolskega izobraževanja, izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov.

Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotip projekta, za uporabo v promocijske namene.

Izšel je visokošolski učbenik 'Sistem javne uprave' v slovenskem in angleškem jeziku

Datum objave: 13.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Prof. dr. Boštjan Brezovnik je v soavtorstvu s prof. dr. Gorazdom Trpinom (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) in prof. dr. Senkom Pličaničem (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani) izdal visokošolski učbenik 'Sistem javne uprave', ki je v slovenskem jeziku izšel pri založbi Pravne fakultete v Ljubljani (izdajatelj Litteralis, tj. Knjigarna Pravna), v angleškem jeziku pa pri založbi Inštituta za lokalno samoupravo Maribor (Lex localis Press). 

V knjigi so avtorji podali celovit pregled sistema javne uprave. Ta naloga ni bila lahka, saj je bilo vsebino treba predstaviti dovolj pregledno in jasno, da je uporabna kot študijska literatura, hkrati pa dovolj poglobljeno in kompleksno, da služi kot dobrodošel strokovni pripomoček pri delu politikom, upravnim delavcem in drugim upravnim strokovnjakom. Posebna odlika knjige je v tem, da na enem mestu vsebinsko obravnava celoten sistem javne uprave, kar je najprej zahtevalo opredelitev njegovih meja, njegovih temeljnih institucij in funkcij ter njegovega razmerja do zunanjega okolja. Pri tem cilj avtorjev ni bil izčrpno obravnavati vseh vprašanj javne uprave, ampak je njihova obravnava ostala na sistemski ravni, tako da služi kot krovno delo za nadaljnje preučevanje sistema javne uprave. V tem smislu so lahko z njim povezana sedanja in bodoča znanstvena in strokovna dela na področjih, kot je področje varstva pravic posameznikov v razmerju do uprave, ki zajema upravne postopke, sodni nadzor nad delovanjem uprave in neformalne oblike varstva pravic posameznika v razmerju do uprave; področje preučevanja notranjih razmerij v sistemu javne uprave, ki zajema vprašanja ljudi v javni upravi ter organizacijska vprašanja uprave; ter področje institucij in funkcij javne uprave, ki zajema vprašanja organizacije in delovanja državne uprave, lokalne samouprave in javnih služb oziroma dejavnosti splošnega pomena. Tako lahko na podlagi tega dela pričakujemo še celo vrsto del, ki bodo obravnavala omenjena vprašanja. To delo pa jih bo povezovalo v sistemsko celoto. Ta knjiga daje torej sistemski okvir za bodoče preučevanje javne uprave ter ponuja nova sistemska izhodišča za nadaljnji razvoj slovenske upravne znanosti.

Še trije novi ŠIPK projekti za študente naše fakultete

Datum objave: 12.02.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Z veseljem sporočamo, da nam je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS odobril še tri projekte prijavljene na javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020« za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020.

Gre za naslednje projekte:

1. Sovražni govor: od migrantske krize do omejevanja svobode izražanja

2. Zavarovalna pismenost starostnikov - 65 +

3. Pravna ureditev varstva potrošnikov: učinkovito uveljavljanje pravic v luči ciljev krožnega gospodarstva

Čestitke vsem prijaviteljem in veliko nadaljnjega uspeha pri izvajanju projektov ŠIPK.

Perlachova in Rektorjeva nagrada v roke naši študentki Lini Burkelc Juras

Datum objave: 29.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Z veseljem sporočamo, da je Perlachovo nagrado za področje družboslovnih ved za leto 2018 in Rektorjevo nagrado kot najboljši študentki Pravne fakultete Univerze v Mariboru za leto 2018 prejela naša študentka Doktorskega študijskega programa 3. stopnje "Pravo" LINA BURKELC JURAS.

Lina Burkelc Juras je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru uspešno zaključila študij tako na 1. stopnji Univerzitetnega študijskega programa "Pravo" kot tudi na 2. stopnji Magistrskega študijskega programa "Pravo" in se kot magistra prava odločila, da tudi doktorski študij nadaljuje na svoji matični fakulteti.

Nagradi in priznanji za leto 2018 sta ji bili podeljeni na svečani slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, dne 28. januarja 2019.

Iskrene čestitke za izjemni uspeh.

Univerza v Mariboru ohranila priznanje Odličnosti v upravljanju s človeškimi viri v raziskovanju

Datum objave: 29.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Univerza v Mariboru je ohranila priznanje »HR Excellence in Research« za napredek pri implementaciji 40 načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev skozi kadrovsko politiko, strategijo in akcijski načrt.  Priznanje podeljuje Evropska komisija, ki s pomočjo skrbno izbranih ocenjevalcev kontinuirano nadzira napredek implementacije načel skozi omenjene strateške dokumente. Nadzor se izvaja s pomočjo transparentno objavljenih dokumentov na spletnih straneh, izvajanje le teh v praksi pa v obliki obiskov ocenjevalcev pri raziskovalnih organizacijah oz. univerzah.

˝Ocenjevalci Evropske komisije so naše dosedanje dosežke in obstoječe aktivnosti na področju človeških virov, še posebej v povezavi z raziskovalci, ocenili kot impresivne." je povedala prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, red. prof. dr. Janja Hojnik.

Univerza v Mariboru je kot prva slovenska univerza prejela priznanje leta 2010 ter prvič uspešno prestala zunanjo evalvacijo že leta 2014. Evropska komisija z obiski izbranih ocenjevalcev periodično preverja upravičenost podeljenega priznanja. Univerza v Mariboru je ena od 445 institucij v Evropi, ki so doslej prejele in ohranile priznanje Odličnost v upravljanju s človeškimi viri v raziskovanju.

Ob tej priložnosti je prorektorica za kakovost, kadre in pravne zadeve, prof. dr. Janja Hojnik, povedala:

˝Ocenjevalci Evropske komisije so naše dosedanje dosežke in obstoječe aktivnosti na področju človeških virov, še posebej v povezavi z raziskovalci, ocenili kot impresivne. Pohvalili so sprejem vseh potrebnih dokumentov za implementacijo Evropske Listine in Kodeksa za raziskovalce v mandatu prejšnjega rektorja in aktivnosti sedanjega vodstva za spremembo zakonodaje, ki nas omejuje pri v mednarodni prostor bolj odprtem delovanju. Ocenjevalci so pohvalili aktivnosti na področju družini in staranju prijazne univerze. Pohvalili so tudi odločitev rektorja, da je področju človeških virov dodelil posebno prorektorsko mesto.

Iz razgovorov z raziskovalci na vseh štirih kariernih stopnjah so razbrali, da so mlajši raziskovalci zadovoljni z odnosom svojih mentorjev in s sodelavci, starejši pa s svojo avtonomijo in raziskovalno svobodo, čeprav nekateri čutijo, da je pri habilitacijah raziskovalno delo bolj poudarjeno kot pedagoško. Osrednji priporočili, ki ju bodo zapisali v svoje poročilo, se bosta nanašali na potrebo po uvedbi celovitih priprav asistentov in docentov na sodelovanje v pedagoškem procesu, da kvaliteta predavanj ne bo odvisna zgolj od naravnega talenta posameznika, ter nujnost hitre uvedbe mednarodnih razpisov za odprta delovna mesta na vseh fakultetah ter več aktivnosti v smeri, ki bodo potrjevale, da dejansko želimo pridobiti najboljše raziskovalce.

Za obsežno delo pri pripravi akcijskega načrta, za pomoč pri delu komisije za človeške vire in za poročanje Evropski komisiji ter izvedbo obiska pa se lepo zahvaljujem gospe mag. Brigiti Krsnik Horvat, ki je tudi kot ocenjevalka v mreži »HR Excellence in Research« dobro predvidela potek obiska, kar nam je olajšalo delo.˝

Vir: UM (https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2631)

Zasl. prof. dr. Silvo Devetak v oddaji Dober večer z voditeljem dr. Zoranom Medvedom

Datum objave: 28.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Vabljeni k ogledu oddaje Dober večer, ki je bila na sporedu 21. januarja 2019 v informativnem programu TV Maribor, kjer je dolgoletni sodelavec Pravne fakultete Univerze v Mariboru, zaslužni profesor dr. Silvo Devetak, v skoraj uro trajajočem pogovoru z dr. Zoranom Medvedom, podal svoje mnenje o odnosih med Ukrajino in Rusijo, migracijah, pretoku delovne sile, medverskih odnosih, spoštovanju človekovih pravic in prava v državah jugovzhodne Evrope. Omenjeno tematiko je raziskoval že na prelomu tisočletja, ko ni bilo sirskih beguncev, in si politične elite niso belile glave z naraščajočo popularnostjo radikalnih idej ali jezo delavskega in nižjih slojev srednjega razreda.

Vabljeni k ogledu oddaje.

Vir: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dober-vecer/174590292?jwsource=cl

Pravna fakulteta uspešna pri pridobiti treh PKP projektov - študenti vabljeni k sodelovanju

Datum objave: 28.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Pravna fakulteta Univerza v Mariboru je na javni razpis „Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017-2020“ prijavila tri projekte in vsi trije so bili izbrani za sofinanciranje. Projekti omogočajo povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in študentom dajejo možnost za pridobitev praktičnih izkušenj. Študenti bodo v okviru prijavljenih projektov preučevali kreativne in inovativne rešitve iz gospodarskega okolja. Projekti se bodo izvajali 5 mesecev, študenti pa bodo za sodelovanje v projektih prejeli plačilo.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru se bodo izvajali naslednji PKP projekti:

  • Obseg pooblastil upravnika večstanovanjskih stavb in analiza metod komuniciranja z etažnimi lastniki (izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus in Klemen Drnovšek)
  • Zaščita žvižgačev – od pravne ureditve do novinarske prakse (doc. dr. Miha Šepec in Jan Stajnko
  • Pravni vidiki postopkov izterjav preživnin pri otrocih (do 18. leta) – Slovenija in Hrvaška (izr. prof. dr. Suzana Kraljić)

Za sodelovanje na projektih se lahko prijavite vsi študenti prve in druge stopnje študija. Prijavite se na način, da spremljate objave na oglasni deski. Za vsak projekt bo objavljena posebna novica, okvirna vsebina projekta in način prijave.

Iskrene čestitke prijaviteljem projektov in veliko raziskovalne vneme vsem udeležencem!

NOVO: Družinski zakonik s komentarjem avtorice izr. prof. dr. Suzane Kraljić

Datum objave: 22.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

V mesecu januarju 2019 je pri Poslovni založbi MB izšel Družinski zakonik s komentarjem. Gre za plod večletnega dela izredne profesorice dr. Suzane Kraljić, ki je kar na 1232 straneh podala pojasnila k zakonskim členom, kar bo vsem, ki se pri svojem delu (npr. sodniki, odvetniki, socialni delavci, notarji...) ali študiju srečujejo z zadevnim področjem, omogočil poglobljeno seznanitev z določenim vprašanjem. Pojasnila vključujejo tudi sodobno in pomembno sodno prakso domačih in tujih sodišč, Sodišča Evropske unije ter Evropskega sodišča za človekove pravice.

Cilj novega Družinskega zakonika je zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne varnosti pri odločanju o zakonskih in družinskih sporih. Tako se pristojnosti odločanja o ukrepih selijo iz centrov za socialno delo na okrožna sodišča. Izraz roditeljska pravica bo nadomestila starševska skrb, ta pa bo lahko, če otrok ostane brez staršev, dodeljena tudi starim staršem ali drugim ožjim sorodnikom. S tem so se izognili zapletom, ki bi jih povzročila posvojitev znotraj družine.

Novost bo vnaprej izražena volja staršev, kdo naj skrbi za otroka, če se jim kaj zgodi. Mogoča bo tudi sklenitev predporočne pogodbe, spodbujalo se bo mediacije v družinskih sporih.

Družinski zakonik (DZ) je eden najpomembnejših zakonov, saj s svojo vsebino posega na najbolj občutljiva, ranljiva in marsikdaj tudi z osebno noto prežeta pravna razmerja. DZ je nadomestil Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet pred več kot 40 leti.
 


Komentar lahko naročite >>tukaj<<.



KDO JE PROF. DR. SUZANA KRALJIĆ
 

Dr. Suzana Kraljić je izredna profesorica prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Doktorsko disertacijo za naslovom »Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov« je zagovarjala pod mentorstvom prof. dr. Vesne Rijavec januarja 2008.
Kot gostujoča predavateljica je predavala na Univerzi Novi Sad (Srbija), Philips-Universität Marbur (Nemčija), Mikolas Romeris University (Litva) ter na Tallin Health Care Colleage (Estonija).
Je nosilka bilateralnega ARRS projekta z Ozyegin Univerzo v Turčiji.
V sklopu DMSZT Maribor redno sodeluje pri licenčnih izobraževanjih medicinskih sester.
Je predsednica uredniškega odbora pri reviji Medicine, Law and Society ter redna članica organizacijskega odbora letne konference Medicina, pravo in družba.
Redno in z aktivno udeležbo sodeluje tudi na raznih mednarodnih konferencah, npr. Brisbane, New York, Nassau, Dunaj, Chester, La Coruna, Tel Aviv, Bratislava, Makarska, Zagreb, Beograd, Hamburg, London, itd.
Je članica Državne maturitetne komisije ter Medresorske komisije za pripravo novega družinskega zakonika.
Kot nacionalna poročevalka je in trenutno sodeluje v različni mednarodnih projektih, vodenih s strani priznanih in renomiranih institucij: npr. The Hague: T.M.C. Asser Instituut, The Academy of European Law (ERA), Deloitte Belgium, University of Abeerden, University of Osijek, The World Justice Project, itd.
Je Erasmus koordinatorica na PF UM ter članica senata PF UM.
Je poročena in mati treh otrok.


Vir: PZ MB d.o.o.

Že tretji znanstveni članek prof. dr. Janje Hojnik v reviji Common Market Law Rewiew

Datum objave: 18.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

V mesecu januarju 2019 je izšel že tretji znanstveni članek prof. dr. Janje Hojnik v reviji Common Market Law Review, ki je vodilna revija za pravo EU in četrta najvplivnejša na področju prava na svetu. Članek ima naslov "Tell me where you come from and I will tell you the price: Ambiguous expansion of prohibited geographical price discrimination in the EU" in obravnava sporna pravna vprašanja, povezana z diskriminacijo kupcev pri cenah glede na njihovo državljanstvo ali državo prebivališča, kot je bil denimo v primeru bara v Rovinju, ki je tujim turistom zaračunaval višje cene kot domačinom, ali v primerih cenovne diskriminacije pri internetnih nakupih.

25. oktobra 2018 je Pravna fakulteta Maribor praznovala DAN FAKULTETE

Datum objave: 07.01.2019 | Datum poteka: 31.12.2020

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bo tudi v prihodnje v slovenskem in širšem prostoru proaktivna visokošolska institucija na področju posredovanja pravnih znanj ter združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela, ki oblikuje v družbi cenjene in iskane diplomante prava.

Študij Prava v Mariboru obsega 58 let izobraževanja mladine o veščini dobrega in pravičnega. Vsako leto predstavlja kamenček v mozaiku, danes sodobnega, evropsko primerljivega študija Prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Le po čem je odmevalo to leto?

Vabimo Vas k ogledu kratkega slikovnega gradiva "Kaj vse smo počeli v tem letu!".

 

Doc. dr. Petra Weingerl kot gostujoča predavateljica v Sarajevu

Datum objave: 17.12.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Doc. dr. Petra Weingerl je v sredini meseca decembra 2018 obiskala Sarajevo, kjer je 14. decembra 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu izvedla gostujoče predavanje o svoboščinah notranjega trga EU, hkrati pa sodelujovala na okrogli mizi "How to educate students about human rights - challenges and perspectives" (http://www.unsa.ba/en/doga%C4%91aji/round-table-how-educate-students-about-human-rights-challenges-and-perspectives). Sodelovala je tudi pri zaključnem tekmovanju - simulaciji postopka pred Evropskim sodiščem za človekove pravice.

USPEŠEN ZAKLJUČEK IV. ŠTUDENTSKE PRAVDE

Datum objave: 13.12.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Dne 12. decembra 2018 se je z izvedbo finalnih obravnav na Pravni fakulteti Maribor zaključila IV. Študentska pravda. Vseslovensko tekmovanje študentov prava iz poznavanja civilnega materialnega in procesnega prava je tudi letos postreglo z zanimivim primerom in k sodelovanju privabilo vrsto strokovnjakov iz prakse ter zainteresirane javnost.

Študentska pravda je tako že četrto leto zapored upravičila svoj moto »Postani odvetnik že med študijem« in omogočila, da študenti teoretično znanje iz predavalnice preizkusijo v praksi sodne dvorane. Kot tekmovanje, ki temelji na simulaciji pravdnega postopka, predstavlja Študentska pravda edinstveno tovrstno tekmovanje v Sloveniji.

Po odločitvi senata, ki so ga sestavljali višji sodnik Matej Čujovič (VSL), odvetnica Suzana Bončina Jamšek (o.p. Ilič & partnerji) ter odvetnik Andrej Kac (o.p. Kac in odvetniki), je zmagovalka letošnje Pravde ekipa študentov Pravne fakultete Ljubljana v sestavi Klemen Kreča, Gal Gračanin, Nejc Jereb in Monika Gradišnik, medtem ko je ekipa študentov Pravne fakultete Maribor v sestavi Nejc Romih, Alja Kamnik, Jakob Stanič Gruden, Urška Stopar in Teja Štrukelj osvojila drugo mesto.
 

V polfinalnih obravnavah sta odločala dva senata. V prvem odvetnica Urška Kežmah, odvetnik Andrej Pohar (o.p. Čeferin) in odvetnik Žiga Stamenkovič, v drugem senatu pa višja sodnica Alenka Zadravec, odvetnica Nataša Štelcer (o.p. Štelcer Berkovič) in odvetnica Vesna Gorjup Zupnačič (o.p. Gorjup). V polfinalni fazi tekmovanja sta nastopali še dve ekipi študentov. Leon Brulc, Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič in Barbara Smogavc (PF MB) in Nejc Šteblaj, Primož Marinič in Alja Šilar (PF LJ).

Študenti so se letos spopadli z zahtevnim primerom stvarnopravne narave (priposestvovanje stvarne služnosti na skupni nepremičnini), odškodninsko tožbo in vprašanjem nedopustnosti dokazov v pravdnem postopku. Po pripravi tožb, odgovor nanje in ostalih vlog, so najboljši študenti v (pol)finalnih obravnavah svoja stališča argumentirali še pred uglednimi strokovnjaki iz prakse.

Več o Študentski pravdi in možnosti prijave:

https://www.pf.um.si/studij/obstudijske-dejavnosti/tekmovanja-studentov/studentska-pravda/

Fotogalerijo si lahko ogledate >>tukaj<<.

Okrogla miza: Slovenija v letu 2019 - kam naprej?

Datum objave: 12.12.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

V ponedeljek, 10. decembra 2018, je v sklopu Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru v dvorani Auditorium Maximum na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala okrogla miza na temo »Slovenija v letu 2019 – kam naprej?« Okroglo mizo so s svojim širokim poznavanjem tematike obogatili naslednji pomembni gostje: evropska poslanka ga. Tanja Fajon, prof. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.  Pogovor je oblikoval in vodil g. Matija Stepišnik, odgovorni urednik Večera.

Navzoče študente prava, njihove profesorje in povabljene goste je najprej pozdravila študentka Petra Zupančič, ki je dogodek, ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec ter prof. dr. Tjaše Ivanc, tudi organizirala.  Po izrečenih pozdravnih besedah dekanice, je stekel razgovor na teme, ki v tem trenutku pomenijo izziv in kličejo k iskanju odgovorov in boljših rešitev.

V prvem delu programa so gostje podali svoja razmišljanja o tem, kakšno je globalno in evropsko stanje na različnih družbenih področjih in v povezavi s tem tudi videnje, kakšna bo Slovenija v prihodnjem letu. V nadaljnji diskusiji smo se dotaknili aktualne problematike migracijskih gibanj, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji ter analizirali polemiko sprejetja Marakeškega sporazuma. V luči  praznovanja 70. letnice Splošne deklaracije o človekovih pravicah so se dotaknili tudi pridobljenih pravic do svobodnega izražanja, ki pa jih nekateri v imenu demokracije vse pogosteje namenoma zlorabljajo, saj je sovražni govor žal postal skoraj nekaj vsakdanjega v današnji kulturi dialoga.

Družba je prepojena z različnimi informacijami, ki jih omogočajo moderne komunikacijske tehnologije, zaradi česar je ločnica med resnico in neresnico težko določljiva. Zdi se, da se danes namesto reševanja kompleksnih vprašanj, raje zadovoljimo s poenostavljenimi (ideološkimi) razlagami, tovrstni posveti pa so zatorej nedvomno priložnost, da pridobimo odgovore na različna vprašanja. Na okrogli mizi so nnjihovo pripravljenost na spremembe in izzive, ki so pred njimi, analizirali tudi skozi prizmo vladavine prava.

Dobro obiskana dvorana zainteresiranih študentov dokazuje, da so tovrstni dogodki na fakulteti zaželeni in dobrodošli.

Najvplivnejši pravniki, med njimi prof. dr. Jurij Toplak in doc. dr. Miha Šepec, o reformi demokratične in pravne države

Datum objave: 03.12.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Končal se je že osemnajsti izbor 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov. Okrogle mize z naslovom Reforma slovenske demokratične in pravne države?, ki je potekala dne 27.11.2018 in s katero se izbor tudi tradicionalno sklene, so se udeležili letošnji najvplivnejši pravniki in pravnice (navedeni po abecednem redu): ddr. Klemen Jaklič, Vlasta Nussdorfer, dr. Miha Šepec, dr. Dominika Švarc Pipan, dr. Andraž Teršek in dr. Jurij Toplak.

Najvplivnejši pravniki so prejeli prizanja iz rok direktorice oddelka založbe in dogodkov v družbi LEXPERA gospe Alenke Zalar ter bili povabljeni k razpravi.

»Če družba iz zgodovinskih razlogov ni pluralna – tako kot na primer slovenska družba ni zaradi enega daljšega obdobja pod enim režimom –, se bojim, da družba potrebuje zelo dolgo, da bi postala pluralna,« je bil kritičen profesor na Pravni fakulteti v Mariboru dr. Jurij Toplak. Po njegovem mnenju je zlasti naloga Ustavnega sodišča RS, da to zagotovi skozi svoje odločitve. Če ljudje pluralnosti nimajo v sebi, potem je ne moreta zagotoviti ne ljudstvo in ne parlament, ki ga ljudstvo izvoli. Prepričan je, da lahko na podlagi ustave in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) za to poskrbi le ustavno sodišče. V nadaljevanju je izpostavil primer, s katerim se ukvarja sam, in sicer, da bi javnost izvedela, kakšna je uspešnost maturantov na posamezni srednji šoli – ti podatki za zdaj namreč niso znani. Kljub vsemu navedenemu pa je dejal, da je v Sloveniji viden napredek tudi na področju pravosodja: »Vse več sodnikov, pa tudi drugih, se zaveda, da imamo neki minimum, pod katerega ne smemo, tj. EKČP.«

 

»Pravo je najvišja, ultimativna znanost. Tukaj se ne moremo skriti za neko enačbo ali za neki poskus s podgano in potem reči: 'To je res, ker je podgana tako povedala,' ali pa 'Test s podgano je tako pokazal'. Ampak lahko zastavimo svoje ime in svoje argumente. In če bomo uspeli, si pridobimo slavo, oziroma če ne bomo, se nam bodo vsi smejali. In kaj je lahko bolj intelektualnega in plemenitega kot to?« je svoje mnenje o pravni znanosti izrazil dr. Miha Šepec z mariborske pravne fakultete. V povezavi s tem je nadaljeval, da moramo vsako sodbo, ki jo prejmemo z Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), kritično presoditi: »Vsakogar, ki se bo izpostavil in kritiziral neko sodbo ESČP, zelo cenim. Zakaj cenim? Zato, ker povzemanje teh sodb kot neke ultimativne resnice, božje resnice … to lahko počne vsak opičnjak. Če bi nekdo rad kritiziral te sodbe, pa so potrebni pogum in zelo visoko poznavanje in razumevanje prava kot celote, da se nekdo 'spusti' in zastavi svoje ime v tej kritiki.« Kljub temu meni, da je nedavna izjava Vrhovnega sodišča RS o sodbah ESČP neprimerna, saj je vrhovno sodišče kot organ zavezano spoštovati odločitve ESČP – v nasprotnem primeru pade načelo pravne varnosti.

 

 

Vir: https://novi.iusinfo.si/medijsko-sredisce/v-srediscu/232200?fbclid=IwAR39hEk9EhCX8o7XwhMpjiXaxqhThFEQJaMrQ6HgiudXn_Q54y5icxt7FqA

Pripravila: Patricij Maček in Toni Tovornik

Pravna fakulteta pridobila dva evropska projekta

Datum objave: 21.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Evropska komisija je konec meseca novembra 2018 v okviru programa JUSTICE odobrila dva projekta, katerih koordinator je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in sicer:
 
1. Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EUEU-En4s.
    Nosilki prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc.
 
2. Eropean investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperationEIO-LAPD.
    Nosilec doc. dr. Miha Šepec ob pomoči asist. Jana Stajnka.
 
Projekta se bosta začela izvajati v letu 2019 in trajala 24 mesecev.
 
Nosilcem projektov iskreno čestitamo.

Promocija doktorja znanosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 13.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru, je dne 6. novembra 2018 v doktorski naziv promoviral 11 kandidatov. Med enajstimi kandidati je bil tudi doktorant PF UM Janez VONČINA, ki je 1. marca 2018 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom prof. dr. Saše Preliča zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Zamenljive obveznice in obveznice z delniško nakupno opcijo ter pogojno povečanje osnovnega kapitala.
 
Vsem novim doktoricam in doktorjem znanosti Univerze v Mariboru iskrene čestitke.

Znanstveni prispevek prof. dr. Boštjana Brezovnika v monografiji mednarodne založbe Palgrave

Datum objave: 08.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik je objavil znanstveni prispevek z naslovom: 'Slovenia: Vertical Imbalance in Local Government Financing, ki je izšel pri mednarodni založbi Palgrave Macmillan v monografiji z naslovom 'Fiscal Decentralisation, Local government and Policy Reversals in Southeastern Europe.

Kratko vsebino znanstvenega članka si lahko ogledate >>tukaj<<. Možen je nakup celotne e-knjige ali samo posameznih prispevkov.

Knjiga o sodelovalnem gospodarstvu pod uredništvom prof. dr. Janje Hojnik

Datum objave: 07.11.2018 | Datum poteka: 31.12.2020

Pri Zavodu 14 v Ljubljani je izšla strokovna monografija z naslovom Sharing Economy in Europe - Opportunities and Challenges. Urednica knjige je red. prof. dr. Janja Hojnik, v njej lahko najdemo tudi njeno poglavje in  poglavje doc. dr. Petre Weingerl ter doktorske kandidatke Katje Vizjak, ki študira na Doktorskem študijskem programu III. stopnje na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter drugih slovenskih in tujih avtorjev. Izdajo knjige sta podprla European Liberal Forum, najvplivnejši think tank v Evropi, ter Evropski parlament.

Knjiga je prosto dostopna