Predpisi in obrazci

Študijski koledar za tekoče študijsko leto

Akademski koledar za štud. leto 2019/2020

Statut Univerze v Mariboru

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela

Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija

Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru

Navodila za presojo prošenj študentov za Komisijo za študijske zadeve PF UM

Zakon o visokem šolstvu