Predpisi in obrazci

Študijski koledar za tekoče študijsko leto

Akademski koledar za štud. leto 2018/2019

Statut Univerze v Mariboru

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja

Pravilnik - ZAKLJUČNO DELO

Pravilnik o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM

Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program

Pravilnik o ECTS kreditnem sistemu študija

Navodilo o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze v Mariboru

Navodila za presojo prošenj študentov

Zakon o visokem šolstvu