Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Stroškovnik in cenik

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Naslov:

Mladinska ulica 9

Pošta:

2000 Maribor

Telefon:

02 250 42 00

Fax:

02 252 32 45

E-pošta:

info.pf@um.si

Odgovorna uradna oseba:

red. prof. dr. Vesna RIJAVEC

Datum prve objave kataloga:

10.05.2005

Datum zadnje spremembe kataloga:

15.12.2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.pf.um.si

Druge oblike kataloga:

katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu Pravne fakultete, Univerze v Mariboru.

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

na vrh

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje javnega zavoda:

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je javni izobraževalni zavod. Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge dejavnosti določene z Zakonom o ustanovitvi visoke pravne šole v Mariboru /ZUVPra/ (Uradni list RS, št. 35/1990) in Zakonom o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole Maribor /ZUVPra-A/ (Uradni list RS, št. 32/1993) ter Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 46/2012-UPB10).

Študjski programi:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Pravo" (Bologna)

Univerzitetni študijski program "Pravo" (stari)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Pravo" (Bologna)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Poslovno gospodarsko pravo" (Bologna)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Delovno pravo in kadri" (Bologna)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Evropske študije in zunanji odnosi EU" (Bologna)

Znanstveni magistrski študijski programi (stari)

Doktorski študijski program 3. stopnje "Pravo" (Bologna)

Organi javnega zavoda:

Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

povezava

Organigram:

povezava

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja,

Odgovorna oseba za stik z lobisti

Pristojna oseba:

Maja Habjanič, univ. dipl. pravnica

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

tel: 02 250 42 00, faks: 02 252 32 45

e-pošta: maja.habjanic@um.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni register:

povezava

Splošni akti organa:

povezava

Predpisi EU:

povezava

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:

povezava

2.e Seje organov javnega zavoda

Seje Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

Seje Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda

Seznam strateških in programskih dokumentov:

povezava

2.g Katalog upravnih postopkov in drugih storitev javnega zavoda

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru:

postopki za vpis v akreditirane študijske program

postopki pri odločanju o prošnjah študentov

postopki pri odločanju o pritožbah študentov

nostrifikacijski postopki - priznanje v tujini pridobljenih diplom

izvolitve v nazive

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku:

povezava

Vloge in obrazci:

povezava

Podatki o dostopnosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

Uradne ure Referata za študijske zadeve Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

  • redni študij: od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 13.00 ure;
  • izredni študij: od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 13.00 ure, v petek od 14.00 do 16.00 ure.

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2:

Portal javnih naročil

Javno naročanje po ZJN2:

povezava

Razpisi delovnih mest:

povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.

Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.

Ime evidence:

Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih zadev

Normativna podlaga:

322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

3.

Ime evidence:

Evidenca uporabnikov Knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Normativna podlaga:

15. člen Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca ni prosto dostopna

4.

Ime evidence:

Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov na študijske programe za izpopolnjevanje

Osebni karton

Evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih

Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju ter študijskih programih za izpopolnjevanje

Normativna podlaga:

81. člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

5.

Ime evidence:

Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti

Normativna podlaga:

81. a člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/

Opis in pogoji dostopa do evidence:

-

Dostop do evidence:

evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

1.

Ime informatizirane zbirke:

Predmetniki in učni načrti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Kratek opis namena zbirke:

-

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Podatki iz informatizirane zbirke so prosto dostopni.

Dostop do zbirke:

informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju Pravne fakultete Univerze v Mariboru:

povezava

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

2010, 2011, 2012, 2013, 2014

na vrh

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:

-

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Pravne fakultete Univerze v Mariboru: info.pf@um.si.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani Pravne fakultete Univerze v Mariboru nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Delni dostop:

-

na vrh

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

povezava

Drugi podoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

-

na vrh

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam 10 najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

Univerzitetni študijski program 1. stopnje "Pravo" (Bologna)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Pravo" (Bologna)

Magistrski študijski program 2. stopnje "Poslovno gospodarsko pravo" (Bologna)

Znanstveni magistrski študijski programi (stari)

Doktorski študijski program 3. stopnje "Pravo" (Bologna)

Zapisnik 14. redne seje Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 12.202.2013

Zapisnik 12. redne seje Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 13.11.2012

Zapisnik 9. redne seje Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 12.06.2012

Referat za študijske zadeve

Zapisnik 3. seje Akademskega zbora Pravne fakultete Univerze v Mariboru z dne 08.10.2012