Programski svet

Programski svet študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru sestavlja 19 predstavnikov uporabnikov in 9 predstavnikov fakultete, in sicer:

 • red. prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za izobraževalno dejavnost Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Janja Hojnik, prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost Pravne fakultete in vodja Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Evropske pravne študije« Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Vesna Rijavec, prodekanica za mednarodno dejavnost in promocijo Pravne fakultete,
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič, prodekan za kakovost, kadre in razvoj Pravne fakultete in vodja Doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Pravo« Pravne fakultete,
 • Asja Lešnik, prodekanica za študentska vprašanja Pravne fakultete,
 • Maja Ekart, tajnik Pravne fakultete,
 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik, vodja Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje »Pravo« Pravne fakultete,
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur, vodja Magistrskega študijskega programa 2. stopnje »Pravo« Pravne fakultete,
 • dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije,
 • Alenka Zadravec, višja sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru,
 • dr. Andrej Ekart, višji sodnik in podpredsednik Slovenskega sodniškega društva,
 • Srečko Đurov, državni sekretar Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj,
 • Suzana Horvat, vodja skladnosti poslovanja v Talum d.d.,
 • Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • mag. Tina Rozman, Ministrstvo za pravosodje,
 • Sonja Kralj, notarka,
 • Janez Starman, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije,
 • Drago Šketa, vrhovni državni tožilec, Vrhovno državno tožilstvo RS,
 • Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije RS,
 • Beti Potparič, vodja službe za sodno upravo in zadeve skupnega pomena Okrožnega sodišča v Ljubljani,
 • Andrej Matvoz, direktor Javne agencije RS za varstvo konkurence,
 • Gaber Kontelj, vodja pravne službe Pošte Slovenija, d.o.o.,
 • Lucija Gorišek Perc, višja državna odvetnica Državnega odvetništva, vodja oddelka v Mariboru,
 • Petra Cilenšek, vodja pravne službe Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij,
 • Nataša Šegula, vodja pravne službe Perutnine Ptuj, d.o.o.,
 • Tatjana Vogrinec Burgar, predsednica uprave Elektra Maribor, d.d.,
 • mag. Duška Godina, direktorica Agencije za energijo.


Mandatna doba članov Programskega sveta študijskih programov Pravne fakultete Univerze v Mariboru traja 4 (štiri) leta, in sicer od 24. 4. 2024 do 23. 4. 2028.

Ključne naloge programskega sveta so skrbeti za povezovanje fakultete z uporabniki in za izmenjavo informacij o študijskih programih ter povezovanje na področju pedagoških dejavnosti, ki zajema seznanjanje z okvirnimi razvojnimi načrti delodajalcev, kadrovskimi potrebami in pričakovanimi kompetencami diplomantov, dopolnitve učnih načrtov oz. specifičnih vsebin, pomoč predstavnikov uporabnikov pri postopkih akreditacije študijskih programov, praktično usposabljanje, teme diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij, sporočanje interesa za programe vseživljenjskega izobraževanja, vključevanje študentov v aplikativne razvojne projekte, vključitev strokovnjakov iz prakse v pedagoški proces (formalne in neformalne oblike), informiranje o razpisanih štipendijah, pomoč uporabnikov gospodarstva pri vzpostavitvi »borze kadrov«, informiranje o možnostih zaposlovanja in sodelovanje s Kariernim centrom Pravne fakultete.