O nas

"Ingeniis doctrina roborandis moribusrite conformandis"
"Naj se s poukom utrjuje prirojena nadarjenost, naj se pravilno izurijo v moralnosti."
 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru predstavlja integralni del izobraževanja pravnikov v Republiki Sloveniji in sooblikuje ne zgolj visokošolski prostor, ampak tudi tiste vidike slovenske družbe, kjer pravo nastopa kot kulturni fenomen, pravniki pa kot njegovi poslanci. Izobražavenje pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je vpeto v pravosodni sistem Republike Slovenije, sodniške, tožilske in odvetniške službe, naši diplomanti pa so prepoznavni tudi v državni upravi, strukturah lokalne samouprave, predvsem pa so znani tudi kot uspešni pravniki v gospodarstvu in managersko finančnih funkcijah.

Razvoj Pravne fakultete, ki je potekal od delovanja Višje pravne šole (1960 - 1990), preko Visoke pravne šole (1990 - 1993) do Pravne fakultete (1993), je dolgoletni rezultat prizadevanj vseh zaposlenih, visokošolskih učiteljev, asistentov, raziskovalcev in strokovnih služb, ki so in delujejo v interesu fakultete kot institucije in njenih študentov.

Pravo je ena od prvih univerzitetnih disciplin in je hkrati pomembno tudi za druge, zlati družboslovne univerzitetne discipline, saj so vsa družbena spoznanja povezana z normativnim redom družbe. Pravo ni le sistem norm, temveč je tudi filozofija, saj izraža pogled na svet in s pravno opredelitvijo temeljnih človekovih pravic in svoboščin določa vsebino dobre družbe. Pravo je tudi sociologija, saj s svojo ureditivjo družbenih razmerij veliko pove o teh razmerjih, o dopustnem in prepovedanem, o zaželenem in normalnem. Pravo je naposled tudi strategija, instrument spreminjanja družbe (dr. Danilo Turk, predsednik Republike Slovenije 2007-2012, v: 50 let študija prava v Mariboru, oktober 2010).