Osebe brez statusa, nadaljevanje študija po prekinitvi

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti na študijski programih, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ter dostopati do študentskih storitev UM (AIPS, MOODLE, DKUM, e-pošta,...), oddajo v Referat za študentske zadeve obrazec Podaljšanje študentskih storitev in opravljanje študijskih obveznosti in sicer najkasneje do konca meseca oktobra tekočega študijskega leta. Podaljšanje študentskih storitev s strani Referata za študentske zadeve bo urejeno po 15. oktobru tekočega študijskega leta.

Na podlagi oddanega obrazca vam bomo v Referatu za študentske zadeve uredili podaljšanje veljavnosti študentskih storitev - podaljšanje digitalne identitete (DI) za tekoče študijsko leto.

Skladno s 122. členom Statuta UM lahko študent, ki je prekinil študij, nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, in sicer pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študija veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

Skladno s 123. členom Statuta UM o študiju po prekinitvi v primeru spremembe študijskega programa in določitvi dodatnih obveznosti na prošnjo študenta odloča Komisija za študijske zadeve. Zoper njeno odločitev je v roku 8 dni dopustna pritožba na Komisijo za pritožbe študentov UM, katere odločitev je dokončna.


V kolikor se je študijski program  spremenil  (spremembe obveznih in neobveznih sestavin Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo in Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov) mora oseba brez statusa, ki želi nadaljevati študij, oddati Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi za štud. leto 2023/2024.
Komisija za študijske zadeve PF UM bo takim osebam brez statusa, zaradi spremembe študijskega programa, določila dodatne študijske obveznosti za dokončanje študijskega programa in izdala odločbo o nadaljevanju študija po prekinitvi.


Prispevki skladno s Cenikom storitev UM za študijsko leto 2023/2024:

  • Na osnovi oddanega obrazca Podaljšanje študentskih storitev in opravljanje študijskih obveznosti oz. Prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi (v kolikor se je študijski program spremenil) se bo osebi brez statusa izdalo račun v višini 29,50 € za prispevek za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev UM.
  • V primeru izdaje sklepa Komisije za študijske zadeve osebam brez statusa, ki se jim določijo nove študijske obveznosti, se izda račun za izdajo sklepa v višini 18,10 €.
  • V skladu s potrjenim Cenikom storitev Univerze v Mariboru in Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na UM se osebam brez statusa dodatno zaračunavajo naslednje storitve:
    • opravljanje izpita za osebe brez statusa - 37,90 €,
    • komisijski izpit (za osebe brez statusa) - 94,80 €,
    • prijava teme zaključnega dela za osebe brez statusa - 94,80 €.

Prispevke se poravna v znesku in roku navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli s strani računovodstva PF UM. Pri plačilu računa morate obvezno navesti sklic, ki je naveden na računu.