Druga stopnja - Magistrski študijski program "Evropske pravne študije"

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (2. stopnja) - magistrski
 • Trajanje študija:
  2 leti
 • Število kreditnih točk ECTS:
  120
 • Število vpisnih mest:
  Državljani RS in državljani članic EU: 60; Slovenci brez slovenskega državljanstva in državljani držav nečlanic: 30; Mesta za vpis v višji letnik: 20
 • Omejitev vpisa:
  V primeru omejitve vpisa se skladno s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o visokem šolstvu izbere kandidate glede na povprečno oceno študija na prvi stopnji.
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  študijski program nima smeri

  ŠTUDIJ SE IZVAJA LE IZREDNO!

 • Pridobljen strokovni naziv:
  magister oz. magistrica evropskih pravnih študij / mag. evr. prav. štud.

Študijski program druge stopnje »Evropske pravne študije« traja dve študijski leti (štiri semestre) in obsega 120 kreditnih točk ECTS. Posamezen letnik študijskega programa obsega 60 ECTS, semester pa 30 ECTS. Individualno raziskovalno delo je ovrednoteno z 10 ECTS in magistrska naloga z 20 ECTS. V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 14 predmetih (obvezni in izbirni predmeti) in individualno raziskovalno delo ter magistrsko nalogo.

Program ponuja poglobljene študije klasičnih vej evropskih pravnih študij in tiste vidike evropske integracije, ki so podlaga za oblikovanje in izvajanje zunanjih odnosov Unije. Gre za najbolj dinamična področja razvoja evropske integracije in med seboj povezujejo politične, socialne, ekonomsko-poslovne, varnostne, obrambne, energetske, okoljevarstvene in podobne interese držav članic in Unije kot celote.

Magistrski program ponuja ustrezno poklicno usposabljanje pravnikov za opravljanje najzahtevnejših nalog na delovnih mestih v gospodarstvu in negospodarstvu v RS, EU in v mednarodnem okolju, ki zahtevajo specifično poklicno usposobljenost, kakor tudi dodatna strokovna znanja in veščine pravnikov. Z njim nadgrajujemo na 1. stopnji pridobljena znanja v smeri specializirane usposobitve diplomantov na področju evropskih pravnih študij.

Program obsega enajst (11) obveznih in dvanajst (12) izbirnih predmetov - med katerimi študent izbere tri (3). Obvezni predmeti ponujajo poglobljene študije klasičnih vej evropskih pravnih študij za:

 • področje ustavnega prava EU (ustavno in upravno pravo EU, evropsko sodno varstvo);
 • področje gospodarskega prava EU (svoboščine notranjega trga EU, trg dela EU, konkurenčno pravo EU);
 • področje zunanjih odnosov EU (mednarodni ekonomski odnosi EU, zunanja politika EU).

Diplomanti bodo osvojili potrebna znanja s področja evropskih pravnih študij, ki jim bo omogočalo tako uspešno delo v zasebnem sektorju, kot tudi v državni upravi, pravosodju, v izvršilni veji oblasti, v nevladnem sektorju, ter v institucijah in organih EU in organih drugih mednarodnih organizacij.

Študenti, ki bodo uspešno končali magistrski študij bodo imeli možnost, da študij nadaljujejo na tretji stopnji, na doktorskem študiju, ki ga izvaja Pravna fakulteta UM.

Magistrski program je edini takšen program v Sloveniji. Predstavlja velik prispevek k razvoju bolonjskega drugostopenjskega študija. Uspešno izvajanje tega študija ponuja potrebno kadrovsko podporo delovanju Slovenije v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij in njeni ustvarjalni integraciji v mednarodno skupnost ter njenemu vsestranskemu povezovanju s tujino na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem in drugih področjih. Z njim dopolnjujemo in bogatimo družboslovni študij na Univerzi v Mariboru in vlogo Maribora v slovenskem in širšem mednarodnem prostoru.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMATIVNI DAN ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Spoštovani bodoči študenti Magistrskega študijskega programa PRAVO oz. Magistrskega študijskega programa EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE ter Doktorskega študijskega programa PRAVO!

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvah študijskih programov druge in tretje stopnje.

Informativni dan se bo izvedel hibridno (v Senatni sobi, I. nadstropje, Mladinska 9, Maribor in preko MS Teamsov) v četrtek, 23. maja 2024, s pričetkom ob:

Pridružite se nam na predstavitvi v živo oz. se priklopite kar preko spleta ter vklopite svoje mikrofone in kamere ter postavite vprašanja, ki se vam porajajo ob izbiri pravega podiplomskega študija.

Za morebitna vprašanja pišite na: referat.pf@um.si.

Se vidimo!