Cenik

Kandidati za študij morajo skladno z Navodili o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru ob vpisu v dodiplomske in podiplomske študijske programe na Univerzi v Mariboru poravnati šolnino, vpisne stroške in/ali druge prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, ki jih potrdi Upravni odbor Univerze v Mariboru in določi v ceniku storitev za naslednje študijsko leto.

PLAČEVANJE ŠOLNIN IN PRISPEVKOV

Za plačilo šolnine in ostalih prispevkov (tudi prispevki ob vpisu) PREJMETE UNIVERZALNI PLAČILNI NALOG skupaj z RAČUNOM in sicer po OPRAVLJENI STORITVI (po vpisu, po opravljenem izpitu, itd.).

Zaradi navedenega vas prosimo, da šolnin in ostalih prispevkov na PF UM ne plačujete pred prejemom univerzalnega plačilnega naloga.

ROK PLAČILA je praviloma 8 DNI od izstavitve računa, če na računu ni navedeno drugače.

V primeru odobrenega obročnega plačevanja šolnin se roki zapadlosti posameznega obroka določijo v dnevih glede na datum izstavitve računa.

Pri plačilu računa mora plačnik OBVEZNO navesti SKLIC, ki je naveden na računu oz. na priloženem univerzalnem plačilnem nalogu.


Študent na študijskem programu prve ali druge stopnje je dolžan plačati del šolnine oz. celotno šolnino, če se nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa na Pravni fakulteti in sicer:

  • 20 % šolnine, če se izpiše do 31.10. tekočega študijskega leta,
  • 50 % šolnine, če se izpiše do 31.12. tekočega študijskega leta,
  • 100 % šolnine, če se izpiše po 1.1. tekočega študijskega leta.

Doktorski študent je v primeru izpisa iz študijskega programa tretje stopnje dolžan plačati del šolnine oz. celotno šolnino, če se nepreklicno IZPIŠE iz študijskega programa na Pravni fakulteti in sicer:

  • 31. oktober tekočega študijskega leta – doktorski študent, ki se bo iz študijskega programa izpisal do 31. oktobra tekočega študijskega leta, ne bo rabil plačati šolnine;
  • 50 % pogodbene šolnine, če se izpiše po 31.10., vendar najkasneje do 31.1. tekočega študijskega leta,
  • v celoti mora poravnati šolnino, če se izpiše po 1.2. tekočega študijskega leta.

15. oktober tekočega študijskega leta – za študenta, ki se bo po prvem vpisu v prvi letnik doktorskega študijskega programa tretje stopnje izpisal do 15. oktobra, se bo štelo, da se v ta študijski program ni vpisal (Opozorilo: V študijski program, iz katerega se je posameznik izpisal na lastno željo po 15. oktobru, se več ne more vpisati! Navedeno velja tako za redni kot tudi za izredni način študija na istem študijskem programu.)


PRISPEVKI OB VPISU

Prispevke ob vpisu plačajo vsi REDNI in IZREDNI študenti ob PRVEM in PONOVNEM vpisu v posamezni letnik ter ob vpisu v ABSOLVENTSKO LETO.

 PRISPEVKI OB VPISU(v EUR brez DDV)
A.Vpis v 1. letnik, višji letnik in ponovni vpis (a+b+c)36,88
 a)Prispevek za knjižnični sistem UM in UKM8,80
 b)Stroški uporabe programske opreme24,75
 c)Prispevek za interesno dejavnost študentov3,33


Prvi odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN)

Šolnina in drugi prispevki za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo so prihodek visokošolskega zavoda in se določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za visoko šolstvo. Za redni in izredni študij javni visokošolski zavodi ne smejo zaračunavati vpisnih stroškov (stroški izbirnih postopkov, vpisna dokumentacija, indeks, študentska izkaznica ipd.). Drugi prispevki za študij se študentom zaračunajo po dejanskih materialnih stroških, ki jih imajo javni visokošolski zavodi.

OPOMINI

Če zapadle obveznosti NISO PORAVNANE PRAVOČASNO, fakulteta neplačniku izstavi OPOMIN, s katerim ga pozove, da zapadle obveznosti poravna najkasneje v roku, navedenem na opominu.

V kolikor obveznosti niso poravnane niti v roku, navedenem na opominu in skupaj presegajo znesek (glej pod točko a in b), ki ga je potrdil Upravni odbor UM, se neplačniku onemogoči uporabo nekaterih storitev, ki jih PF omogoča in sicer:

  • skupni znesek zapadlih obveznosti znaša 35 EUR (za vse neplačnike, ne glede na status) ONEMOGOČENA UPORABA DOLOČENIH STORITEV UM,
  • skupni znesek zapadlih obveznosti znaša 70 EUR (za izredne študente in osebe brez statusa) ONEMOGOČENO OPRAVLJANJE OBVEZNOSTI V ZVEZI S ŠTUDIJEM.