Študenti s posebnim statusom

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves čas študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo status študenta s posebnimi potrebami in/ali status študenta s posebnim statusom.

Študenti s posebnimi potrebami so:

 • slepi in slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni študenti,
 • študenti z govornimi motnjami,
 • študenti s primanjkljajem na posameznih področjih učenja,
 • gibalno ovirani študenti,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti z motnjami avtističnega spektra in
 • študenti s psihosocialnimi težavami.

Ti študenti vložijo v referat za študijske zadeve PF UM Vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta na UM za kategorijo študenti INVALIDI oz. študenti s POSEBNIMI POTREBAMI.

Študenti s posebnim statusom so:

 • študenti kategorizirani športniki in trenerji,
 • študenti priznani umetniki in kulturniki,
 • drugi študenti, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter
 • študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.

Ti študenti vložijo v referat za študijske zadeve PF UM Vlogo za pridobitev statusa posebnega študenta na UM.
To vlogo izpolnijo tudi dolgotrajno bolni študenti (s telesnimi poškodbami kot so hujši zlomi, hujši zvini, hujše opekline; hujše akutne bolezni, katerih zdravljenje traja več kot tri mesece; dolgotrajnejša rehabilitacija).

(Avgust 2023: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez je prenehal z izdajanjem potrdil o statusu registriranega ali kategoriziranega športnika, saj za uradni vir šteje javno objavljena evidenca na spletnih straneh OKS-ZŠZ​ (odpiranje v novem zavihku) Če študenti upravičenost do posebnega statusa dokazujejo s potrdilom Olimpijskega komiteja Slovenije, dokazilo v vlogi zgolj obkrožijo, status pa bo fakulteta preverila v uradni evidenci OKS-ZŠZ).

Postopke v zvezi s posebnim statusom študenta urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa vloži študent praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer v Referat za študentske zadeve UM PF.

Kontaktna oseba za študente s posebnim statusom je Bernarda Pevec, telefon: +386 (0) 2 250 42 44, e-pošta: bernarda.pevec@um.si.

Učitelj tutor za študente s posebnim statusom je red. prof. dr. Suzana Kraljić, e-pošta: suzana.kraljic@um.si.

Nekaj pomembnih informacij najdete tudi na spletnih straneh Društva študentov invalidov Slovenijena spletni podstrani moja.UM ter v knjižici Prijazen študij za študente invalide (priporočila za prilagoditev študjiskega procesa).


V nadaljevanju brošura za študente s posebnimi statusi na Univerzi v Mariboru, katere priprava je bila načrtovana v okviru RSF do 2024 in v okviru delovne skupine za inkluzijo.


Ne zamenjajte omenjenega statusa s statusom kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, za katerega ste zaprosili ob prijavi za vpis v prvem in drugem prijavnem roku ter roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 


Želimo vam veliko uspeha na vaši študijski poti! ​​