VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2024/2025

razpis za vpis v študijsko leto 2024/25. Povezava do dodatne vsebine.

OBVESTILA ZA ŠTUDENTE

UM objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2023/2024

UM objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2023/2024

Univerza v Mariboru objavlja razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2023/2024. Razpis je namenjen spodbujanju odličnosti in priznanju dosežkov študentov, ki so se izkazali v preteklem akademskem letu. Poleg prestižnega naziva najboljšega študenta bo izbrani kandidat prejel tudi visok denarni sklad kot priznanje za svoje dosežke. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 1300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in za tretje mesto 450 EUR!

Rok za oddajo vlog na Razpis za izbor Najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2023/34 je do 16. 8. 2024, do 12. ure! Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 16. 8. 2024, do 12. ure in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 16. 8. 2024, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 16. 8. 2024, do 12. ure.

Celotno besedilo razpisa je dostopno na spletni strani SŠ UM  (v novem zavihku).

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2024/25

Univerza v Mariboru objavlja »Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2024/2025«.
 
Razpis je namenjen doktorskim študentom, ki:
  • bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v 1., 2., 3. ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik;
  • še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;
  • iz javnih sredstev še nikoli niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, ne glede na to, na kateri instituciji so študirali in ne glede na to, ali so doktorski študij končali ali ne;
  • imajo izbranega mentorja oz. predvidenega mentorja in
  • po merilih za ocenjevanje prijav zberejo skupaj najmanj 21 točk.
Rok za oddajo prijav je 20. 9. 2024 do 12.00.
 
Več informacij o javnem razpisu je na voljo na spletni strani Doktorska šola UM.

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU - IZPITNI RED

Zadeva: Prijava na izpit in odjava od izpita

Spoštovani.

V referatu za študentske zadeve Pravne fakultete UM so v zadnjem obdobju zaznali, da se študenti »pozabijo« prijaviti na izpit oz. odjaviti od izpita. Prijavo na izpit oz. odjavo od izpita ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (v nadaljevanju Pravilnik). Izpitni roki za posamezni študijski program so objavljeni v spletnem portalu AIPS in na spletni strani Pravne fakultete.

I. Prijava na izpit (22. člen Pravilnika)

Poudarjamo, da je študent odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent se mora prijaviti na izpit najkasneje pet (5) dni pred izpitom. Prijava na izpit je elektronska v spletnem portalu AIPS. Če želi študent ponovno opravljati izpit z namenom zvišanja ocene (tak izpit se opravlja kot komisijski izpit), o tem najkasneje pet (5) dni pred izpitom obvesti Referat za študijske zadeve, ki ga ročno doda na seznam prijavljenih na izpit.

Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo kandidatom, uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti (vaje, seminarske naloge, nastope, poročila in drugo), določene z učnim načrtom posamezne učne enote.

II. Odjava od izpita (23. člen Pravilnika)

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva (2) dni pred izpitom. Odjava je elektronska v spletnem portalu AIPS. Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Izhajajoč iz navedenega poudarjamo, da se lahko opravljanje izpita dovoli izključno študentom, ki so uvrščeni na seznam prijavljenih na izpit.

Študentom, ki se niso pravočasno prijavili na izpit, se NE dovoli opravljanje izpita oz. prijava po roku.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.


S spoštovanjem.

Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru
Red. prof. dr. Tomaž Keresteš

Razpis za tutorje v štud. letu 2024/2025

Spoštovani študenti.

Na podlagi 16. člena Navodil o izvajanju tutorskega sistema na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, sprejetih na 8. redni seji Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru dne 24. 4. 2024, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru objavlja RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU za študijsko leto 2024/2025.

Prijava je mogoča z vložitvijo kandidature za tutorja študenta v skladu z razpisom. Kandidaturo je potrebno oddati najkasneje do 6. eptembra 2024 do 12.00 v zaprti kuverti na naslov: Pravna fakulteta Univerze  v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, s pripisom: »Kandidatura za tutorja študenta – ne odpiraj!«. Kandidature, ki bodo vložene po preteku roka za vložitev, se ne bodo upoštevale.

Vljudno vabljeni k oddaji prijave.

Kršitve izpitnega reda

Kršitve izpitnega reda

Študent krši izpitni red, če med potekom preverjanja znanja na nedovoljen način sodeluje z drugimi prisotnimi ali če pri tem uporablja nedovoljene pripomočke.

Oseba, ki opravlja ali poizkusi opravljati izpit oz. drugo preverjanje znanja namesto prijavljenega študenta, in študent, namesto katerega opravi ali poizkusi opravljati preverjanje znanja kdo drug, s tem kršita izpitni red.

Kot kršitev se upošteva tudi plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah, programih in drugih pisnih izdelkih, katerih ocena prispeva k skupni oceni pri učni enoti.

Akt o postopku pomirjanja za študente PF

Spoštovani.

Prilagamo Akt o postopku pomirjanja za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: akt) s prilogo: Vzorec pobude za začetek postopka. Akt je pričel veljati in se uporabljati z dnem sprejema s strani dekana fakultete, tj. z dnem 8. 4. 2024. Študentski svet Pravne fakultete UM in Senat Pravne fakultete UM sta akt predhodno obravnavala in podala pozitivno mnenje k sprejemu akta.

Akt ureja postopek alternativnega reševanja sporov in pomirjanja med pedagoškim in nepedagoškim osebjem na eni strani ter študentkami in študenti na drugi strani, s ciljem varovanja dostojanstva šibkejše stranke, uresničevanja etičnega ravnanja in zagotavljanja objektivnih možnosti za učinkovito vodenje izobraževalnega procesa ter razreševanje sporov oziroma nesporazumov, do katerih lahko pride v okviru pedagoškega procesa, ki se izvaja v okviru Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Postopek pomirjanja, kot je določen v tem aktu, ni obvezen in z ničemer ne posega v postopke na Univerzi v Mariboru in pred pristojnimi javnimi oblastmi Republike Slovenije. Postopek v celoti temelji na prostovoljnosti odločitve za tovrstni način reševanja sporov ali nesporazumov.

Postopek pomirjanja po tem aktu se ne opravi za spore v zvezi z ocenjevanjem izpitov, kolokvijev in drugih oblik ocenjevanja in preverjanja znanja.

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v št. letu 2024/2025

​​Objavili smo Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2024/25. Prvi prijavni rok se odpira 29. marca 2024.

V okviru razpisa za vpis lahko na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru izbere tri podiplomske študijske programe in sicer Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo  in  Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije  ter Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo.


VPISNA MESTA

Magistrski študijski program 2. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU120 redno20 izredno
Državljani držav nečlanic EU10 redno10 izredno


Magistrski študijski program 2. stopnje Evropske pravne študije

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       30 izredno
Državljani držav nečlanic EU-15 izredno


Doktorski študijski program 3. stopnje Pravo

Državljani RS in državljani držav članic EU       -       25 izredno
Državljani držav nečlanic EU / Slovenci brez slov. državljanstva-5 izredno

Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij.


Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU ter za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva do 6. septembra 2024;
  • za državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt:

  • za državljane_ke RS in državljane_ke držav članic EU do 6. septembra 2024;
  • za Slovence_ke brez slovenskega državljanstva in državljane_ke držav nečlanic EU do 31. maja 2024.

>>> Spremljajte prijavne roke in se pravočasno prijavite za vpis na študij v prihodnjem študijskem letu.

NOVICE

Uspešna udeležba doktorskih študentk PF UM v programu PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates 2023/24

Uspešna udeležba doktorskih študentk PF UM v programu PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates 2023/24

Doktorski študentki Živa Šuta in Natalija Kunstek sta se v letošnjem študijskem letu udeležili programa PEPP – Programme in European Private Law for Postgraduates, ki v štirih intenzivnih študijsko-raziskovalnih tednih združuje doktorske študente iz partnerskih univerz (univerza v Münstru, Hamburgu (Bucerius), Max Planck Inštitutu Hamburg, Cambridgeu, Leuvenu, Valencii, Genovi, Zagrebu, Katowicah in Mariboru). Program se organizira pod taktirko prof. dr. Bettine Heiderhoff iz Univerze v Münstru, na PF UM pa je koordinatorica izr. prof. dr. Petra Weingerl.

V tem študijskem letu je PEPP projekt potekal v Münstru, Mariboru, Cambridgeu in Valencii. Živa Šuta je v Cambridgeu izvedla predstavitev na temo prostega pretoka blaga in storitev na notranjem trgu, Natalija Kunstek pa je v Valencii predstavila svojo doktorsko raziskavo o pravni naravi pojasnil davčnih organov. Tekom vseh štirih tednov so se doktorski študenti udeležili predavanj in delavnic na partnerskih univerzah in tekmovali v simulaciji postopka pred Sodiščem EU (moot court) na temo pristojnosti sodišč v sporih glede najemnih razmerij v skladu z Bruseljsko I bis uredbo in nepoštenih poslovnih praks v skladu z Direktivo o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah in Direktivo o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov.

Doktorski študentki Živa Šuta in Natalija Kunstek se zahvaljujeta izr. prof. dr. Petri Weingerl in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru za podporo pri udeležbi v programu. 

Umrl je prijatelj fakultete, dr. Marko Ilešič

Umrl je prijatelj fakultete, dr. Marko Ilešič

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je pretresena in se pridružuje izrazom sožalja ob smrti velikega človeka, prijatelja Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pravnega strokovnjaka in člana programskega sveta fakultete, sodnika Sodišča EU, dr. Marka Ilešiča. Hvaležni smo mu za vso podporo, ki jo je nudil fakulteti pri njenem delovanju.

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka med 22. in 25. majem udeležila 11. tekmovanja LyonMUN v Franciji.

Tekmovalci Lana Simončič, Blaž Bukovec, Marko Čeh in Ana Veronika Borko so se odlično odrezali in Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili dve nagradi.

Lana Simončič si je prislužila drugo mesto in naziv »honorable mention« v odboru UN Women. Uvrstitev med pet najboljših tekmovalcev v odboru in pohvalo organizatorjev (»shout out«) pa si je priboril Blaž Bukovec, ki je nastopal v odboru NATO.

LyonMUN je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča.

Delegaciji čestitamo za uspehe na tekmovanju!

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Svečana podelitev diplom na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo

Za nami je uspešno izpeljana slavnostna podelitev diplomskih listin na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo in Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki jo je dne 7. junij 2024 vodila ga. Urška Kukovec, pomočnica tajnika za pravne in kadrovske zadeve.

Prof. dr. Tomaž Keresteš, dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je vse navzoče prijazno pozdravil ter poudaril, da ves trud diplomantov ni bil zaman, saj so prejete diplome dokaz, da so usvojili potrebna pravna znanja in kompetence ter pridobili nekaj, kar je nezastarljivo, to je poznavanje temeljnih načel prava, poznavanje sistemske zgradbe prava, razumevanje sistemskih povezav med sklopi tega sistema in sposobnost pravniškega razmišljanja. Z diplomo Pravne fakultete Univerze v Mariboru se diplomantom odpirajo pravniške poklicne možnosti ali pa možnosti nadaljnjega izobraževanja. Na poklicni poti, pri nadaljnjem študiju in tudi v življenju bodo diplomanti potrebovali tako formalno potrdilo o izobrazbi kot tudi dejansko znanje in sposobnost uporabe le-tega. Vendar ne gre pozabiti, da noben pravnik ne sme zaspati na lovorikah na fakulteti pridobljenega znanja, saj je potreben neprestani trud za ohranjanje in nadgrajevanje že pridobljenega znanja.

Vse diplomante Pravne fakultete Univerze v Mariboru druži eno in sicer, da z dnem zaključka študija postanejo Alumni Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Alumni pomeni, da so z zaključkom študija nerazdružljivo povezani s Pravno fakulteto, pa naj jih življenjska pot zanese kamorkoli že bodi. Pravna fakulteta bo vedno njihov dom, Univerza v Mariboru pa njihova Alma Mater. Želimo si, da diplomanti ostanejo s fakulteto v stiku, spremljajo njene dogodke, aktivnosti in fakulteto dojemajo kot svoj dom.

Študentoma Lari Krneža in Ninu Dottu se zahvaljujemo za glasbeno popestritev programa s pesmima Na travniku in Življenje je lepo!

Vsem diplomantkam in diplomantom še enkrat čestitamo.

Dekanov sprejem športnikov Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024

Dekanov sprejem športnikov Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024

V petek, 7. junija 2024, smo za našo prvo uvrščeno nogometno ekipo študentov prava Univerzitetne športne lige Univerze v Mariboru 2024 ter za ekipo študentk odbojkašic pripravili dekanov sprejem v znak zahvale za izkazan trud ter pripravljenost si vzeti čas za športni dogodek navkljub zahtevnim študijskim obveznostim.
 
Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, je zmagovalni nogometni ekipi, ki so jo zastopali Matej Veličkovski, Gašper Rakun, Izidor Jelenc, Lan Šket, Matija Bojnec, Rok Hrustel, Timotej Frank, Vito Draganić, Žan Vidovič in Dominik Ornik izročil Zahvalo dekana ter hudije naše fakultete. Odbojkaško ekipo študentk prava so sestavljale Veronika Mikl, Lejla Veladžić, Alenka Tabaković, Pia Brelih, Lara Vrhovec, Danaja Šparakl, Lana Daks, Nina Rajh in Mateja Sever, ki so prav tako prejele hudije ter Pohvalo dekana.
 
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskreno čestitamo za dosežen rezultat ter se zahvaljujemo za udeležbo na Univerzitetni športni ligi UM in seveda upamo, da si bodo študentke in študenti tudi prihodnje leto vzeli čas in se udeležili tekmovanja ter tako zastopali Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

V četrtek in petek, 30. in 31. maja 2024, sta prof. dr. Darja Senčur Peček in asist. Aljoša Polajžar sodelovala na tradicionalnih XXIII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti. Prof. dr. Darja Senčur Peček je predavala o tematiki delovnega časa ter prožnih ureditev dela in njihove uveljavitve v ZDR-1D ter asist. Aljoša Polajžar o kolektivnem dogovarjanju samozaposlenih oseb (iz vidika novih smernic konkurenčnega prava EU). Obe tematiki naslavljata vprašanja povezana z digitalizacijo delovnega procesa (pravica do odklopa, delo prek digitalnih platform za delo itd.). Kongresa se je skupaj udeležilo več kot 20 predavateljev in 350 udeležencev.

PF V MEDIJIH

Red. prof. dr. Janja Hojnik v pogovorni oddaji Omizje o Ustanovi Šiftarjeva fundacija in Prekmurju

Red. prof. dr. Janja Hojnik v pogovorni oddaji Omizje o Ustanovi Šiftarjeva fundacija in Prekmurju

Dne 5. junija 2024 je v pogovorni oddaji Omizje na RTV SLO potekala oddaja o drugem direktorju Višje pravne šole - dr. Vaneku Šiftarju, v kateri sta kot gostji sodelovali red. prof. dr. Janja Hojnik ter pogodbena sodelavka fakultete in nekdanja ustavna sodnica dr. Etelka Korpič-Horvat.

Letos namreč mineva 105 let od rojstva in 25 let od smrti dr. Ivana Vaneka Šiftarja, pravnika in politika iz Petanjcev v Prekmurju, kjer že skoraj 30 let deluje Ustanova Šiftarjeva fundacija, med soustanovitelji fundacije je tudi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Ustanova upravlja z Vrtom spominov in tovarištva, ki je postal eden izmed osrednjih socialnih prostorov prekmurske regije.

Izr. prof. dr. Borut Holcman v oddaji Obrazi sosednje ulice na Radiu Maribor, 25. maj 2024

Izr. prof. dr. Borut Holcman v oddaji Obrazi sosednje ulice na Radiu Maribor, 25. maj 2024

Borut Holcman: "Ljudje smo dolžni biti drug do drugega predvsem – ljudje."

V oddaji Obrazi sosednje ulice smo gostili dr. Boruta Holcmana – profesorja zgodovine prava in še nekaterih drugih predmetov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi diplomirani teolog in je pet let služboval kot katoliški duhovnik, potem se je poročil in zašel v akademske vode.

Študentje ga na fakulteti, kjer predava, redno zelo pozitivno ocenjujejo, predvsem zaradi njegovega človeškega pristopa in humanistične širine, s čimer skuša v ta kdaj na videz suhoparna pravna razmerja vtkati okus po človeku in človečnosti, po dobroti in pravičnosti. "Resničen pravnik s pametjo in srcem vnaša v sicer kdaj toga pravna razmerja vsakdanjega življenja okus po človečnosti in sočutju," pravi.

Je tudi iskreno verujoč kristjan. Pravi, da je "odnos do sočloveka v vsakodnevni praksi resničen lakmusov papir, kako troedini Bog dejansko biva v notrini našega srca."

Pogovoru prisluhnite na povezavi: https://www.rtvslo.si/radio-maribor/zgodbe/borut-holcman-ljudje-smo-dolzni-biti-drug-do-drugega-predvsem-ljudje/709503

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Radijska oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, Dan Evrope, v gosteh red. prof. dr. Janja Hojnik

Na dan Evrope in natanko mesec dni pred volitvami v Evropski parlament v Sloveniji preverjamo, koliko dela je bilo opravljenega v preteklih petih letih, premišljujemo o kondiciji Evropske unije in gledamo v bližnjo prihodnost, v izzive, ki Evropo čakajo v prihodnjih letih. Vabilo voditeljice Studia ob 17.00 Sandre Krišelj so sprejeli dr. Jerneja Jug Jerše, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, dr. Janja Hojnik z mariborske pravne fakultete in dr. Matjaž Nahtigal s ljubljanske Fakultete za družbene vede.

Vabljeni k poslušanju pogovorne radijske oddaje na naslednji povezavi.

DOGODKI

Uvajalni teden Univerze v Mariboru 2024 in Predstavitveni dan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Uvajalni teden Univerze v Mariboru 2024 in Predstavitveni dan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Draga brucka, dragi bruc, pozor!

Uvajalni teden je skladno s študijskim koledarjem načrtovan v času od ponedeljka, 23. 9., do petka, 27. 9. 2024.

Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Univerzi v​ Mariboru.

Če si že zastavljate vprašanja oz. vas zanima, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati profesorice, profesorje, tutorke, tutorje, zaposlene v referatu in še koga, ki vam bo lahko priskočil na pomoč, kaj vse boste lahko organizirano počeli po urah v predavalnici in tako izkoristili priložnosti za širjenje svojega znanja in razvoj veščin, potem je uvajalni teden za brucke, bruce kot nalašč za vas.

Vljudno vabljeni, da preverite tudi >>>> program skupnih spletnih predstavitev uvajalnega tedna UM.


Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru bomo v petek, 27. septembra 2024, za novo generacijo študentov prava izvedli PREDSTAVITVENI DAN PF UM.

Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, bo 64. generacijo študentov prava nagovoril z besedami, da je Pravo izredno pomembno v vsakdanjem življenju in da jih bodo prihodnja leta trajno zaznamovala za vse življenje, saj bo naša fakulteta namreč postala njihov drugi dom.

PRAVO ureja vse najpomembnejše odnose v naši družbi. Družba brez njega ne more delovati. Kot bodoči pravniki, se morate zavedati, da pravo močno vpliva na usode vseh ljudi. To pravo pa ne izhaja zgolj iz knjig in zakonov, temveč ga udejanjamo ljudje, mi pravniki. Zato imamo pravniki veliko odgovornost pri svojem delu, saj z njim globoko posegamo v življenja drugih ljudi. Da bi lahko svoj poklic nekoč odgovorno opravljali, morate študenti svojo odgovornost kazati že tekom študija. Samo z resnim odnosom do študija boste lahko odgovorni pravniki. V praksi dobrih pravnikov vedno primanjkuje, slabih pravnikov pa nihče ne potrebuje.

moja.UM

Portal moja.UM

AKTUALNOZADNJA ZAKLJUČNA DELA V DKUM

FOTOGALERIJA