Obvestila za študente

Obvestila 1 do 20 od 35

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (21.-22. 9. 2020 do 12. ure)

Datum objave: 18.09.2020 | Datum poteka: 22.09.2020

Od 21. do 22. septembra 2020 do 12. ure bo v okviru Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021 na Univerzi v Mariboru potekal drugi oz. posebni prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije.

Kandidati se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko prijavijo v študijske programe 2. in 3. stopnje, ki jih ponujajo članice Univerze v Mariboru. Podrobnejši podatki o študijskih programih druge in tretje stopnje so dosegljivi na spletni strani PF UM.

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prijave v prvem roku, kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij in kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal. V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest lahko oddajo prijavo tudi tisti kandidati, ki so se v prvem roku prijavili na študijski program, za katerega po zaključenem prvem prijavnem roku izvedba še ni zagotovljena.

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se lahko prijavijo tudi Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci.

Kandidati morajo prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru, ki bodo v tem prijavnem roku ponovno razpisani, oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: https://portal.evs.gov.si/prijava/?lang=sl.

V drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest se kandidati prijavijo na enak način kot v prvem prijavnem roku. Vsak kandidat lahko v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest na Univerzi v Mariboru odda zgolj 1 prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svojo prijavo do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi.

Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na tri načine, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) ter z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun).

 • Če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.
 • Če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do 22. septembra 2020 do 12. ure. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ, natisnjenega obrazca ni treba pošiljati po pošti. Priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, kandidati prav tako posredujejo po elektronski poti.
 • Če se kandidati prijavljajo z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), se natisnjen obrazec po pošti ne pošilja. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, morajo kandidati po elektronski poti posredovati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta.

Kot pravočasna se upošteva:

 1. Prijava, ki je bila izpolnjena in oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.
 2. Prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in oddana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure. Zaradi spremenjenih okoliščin (COVID-19) zadostuje prijava za vpis oddana le elektronsko na portalu eVŠ.
 3. Prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do 22. septembra 2020 do 12. ure.

​OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidati v spletni aplikaciji eVŠ pritisnejo gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne storijo, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. Kandidatom predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res poslali v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidati prejmejo potrdilo na naslov elektronske pošte, navedene v prijavnem obrazcu.

Skladno s 64. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) se v prijavno vpisnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/21 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Identiteta prijaviteljev se bo preverjala ​na podlagi EMŠO (za državljane RS) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane ostalih držav članic EU zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane držav ne-članic EU pa zgolj potni list). O vrstah prilog in o roku, do katerega morajo kandidati posredovati dokazila na fakultete, bodo kandidati obveščeni s fakultet Univerze v Mariboru.

 

OPOZORILA

2. PRIJAVA bo odprta:

a) za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic EU: od 21. septembra 2020 do 22. septembra 2020 do 12. ure.

Zadnji rok za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 22. september 2020 do 12. ure, v kolikor bodo fakultete v posebnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ta mesta tudi razpisale.

Po 22. septembru 2020 (po 12. uri) sprememba prijave in njeno brisanje ne bo več mogoče.

Kandidati lahko za vpis na Univerzo v Mariboru v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest pošljejo zgolj eno prijavo.

Fakultete morajo študente, sprejete v drugem oz. posebnem prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, vpisati do roka, ki ga vsaka fakulteta določi interno, vendar najkasneje do 30. septembra 2020. Iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata, o kateri odloči pristojni organ fakultete, pa se bo vpis izvršil najkasneje do 30. oktobra 2020.

Če se študentje, prvič vpisani v prvi letnik podiplomskega študijskega programa, izpišejo najkasneje do 15. oktobra 2020, se šteje, da se v ta študijski program niso vpisali.

ONLINE brezplačni tečaj slovenskega jezika za pravnike z dr. Natašo Hribar, 28. in 30. septembra 2020 spričetkom ob 11. uri

Datum objave: 16.09.2020 | Datum poteka: 01.10.2020


Prijavo opravite >> TUKAJ <<


Spoštovani študenti,

Univerzitetni učitelji že vrsto let opazujemo upadanje poznavanja slovničnih pravil pri pripravi študentskih pisnih del v slovenskem jeziku, bodisi izpitov, seminarskih ali diplomskih in magistrskih del. Mnogi študenti nam sami priznate, da niste prepričani, kje naj bi stale vejice, kaj je priredje, kaj podredje, kako je z rodilnikom, kako s sestavljenimi vezniki, kaj je pogovorni in kaj knjižni jezik itd. Ker je to znanje za bodoče pravnike izjemnega pomena za splošen vtis del, ki jih pripravljate pri svojem poklicu in ki so vročena bodisi strankam v postopku, bodisi javno objavljena (pogosto boste namreč delovali kot oblastni organi, ki izdajajo sodbe in odločbe v imenu Republike Slovenije), na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravljamo brezplačen šest urni tečaj slovenskega jezika za pravnike.

Tečaj bomo izvedli v ponedeljek, 28., in v sredo, 30. septembra 2020 s pričetkom ob 11. uri – vsak dan po tri šolske ure z vmesno pavzo.  Tečaj bo potekal v spletni obliki, preko orodja MS Teams,  na tečaj pa se prijavite >> TUKAJ <<. Prijava na tečaj je obvezna.

Tečaj bo izvedla priznana profesorica slovenskega jezika, dr. Nataša Hribar z Inštituta za slavistiko, Univerze Alpe-Adria v Celovcu, ki ima veliko izkušenj s pravnimi besedili in za revijo Pravna praksa že vrsto let pripravlja prispevke v jezikovnem kotičku. Profesorica vam bo nazorno prikazala najpogostejše napake ter pojasnila, kako jih odpraviti.

Upam, da boste študenti v tečaju, ki ga plača Pravna fakulteta UM in je za študente fakultete torej brezplačen, videli našo dobronamerno pomoč, da tako pri študentskih delih kot kasnejših pravnih besedilih pokažete ne le ustrezno raven poznavanja prava, ampak tudi ustrezno izražanje v slovenskem jeziku. Poplava nizke ravni slovenskega jezika, ki se je razširila s socialnih omrežij na druga področja družbenih aktivnosti, namreč ne sme prevladati tudi v tožbah, sodbah, predlogih zakonov in drugih dokumentih in dopisih, ki so rezultat pravniškega dela. Medtem ko je diplomsko nalogo kot enkratno delo v življenju mogoče dati lektorirati, to pri vsakodnevnem pravniškem delu ni več izvedljiva praksa, tako časovno kot finančno. Vaša dela ne morejo imeti ustrezne pravne avtoritete, če se v njih odražajo pomembne jezikovne pomanjkljivosti. Kot pravniki morate zato biti gotovi v svoje pisne veščine, saj ne morete računati na to, da bo administrativno osebje, ki vam bo pri delu morebiti pomagalo, to obvladalo bolje od vas, ki boste imeli diplomo ali magisterij.

Vljudno vabljeni k udeležbi!

S spoštovanjem,

Prof. dr. Janja Hojnik, organizatorica tečaja

APDE's 1st edition of Research Award and the XXIX FIDE Congress

Datum objave: 16.09.2020 | Datum poteka: 05.01.2021

On behalf of the Portuguese association APDE, we inform you of the possibility for young researchers to submit papers for the 1st edition of the APDE Award, in honour of Isabel Jalles.
Isabel Jalles (1949-2006) was an eminent Lawyer both in Academia and in the Legal Profession, having built the Portuguese section of the International Federation of European Law (FIDE) and having been the first Director of the Law Department at “Centro de Estudos Europeus” at the Portuguese Catholic University.

The APDE Award is intended to distinguish quality scientific research in the field of European Law and this first edition will reward research work on one of the topics planned for the XXIX FIDE Congress.

The papers may be written in Portuguese, French or English and are admitted, until 31st December 2020, by candidates having as minimum qualification the Degree in Law.

The winner of the Award may participate in the XXIX FIDE Congress, for which APDE will provide the expenses.

https://www.apde.org.pt/eventos-e-atividades/Reabertura-da-1-edicao-do-Premio-APDE-em-honra-de-Isabel-Jalles/164/

 

Predstavitveni dan PF UM v sklopu Uvajalnega tedna UM 2020

Datum objave: 18.08.2020 | Datum poteka: 01.10.2020

Draga brucka, dragi bruc!

​Pred vami je eno najbolj vznemirljivih obdobij vašega življenja – študijska leta. Veseli smo, da ste se odločili ta študijska leta preživeti na Pravni fakulteti Univerzi v Mariboru.

Če si že zastavljate vprašanja, v katerih prostorih bo potekal vaš študij, kje boste lahko iskali študijsko gradivo, kje bo najlaže poiskati bodoče profesorje, tutorja študenta, strokovnega delavca v referatu in še koga, potem je Predstavitveni dan PF UM v sklopu uvajalnega tedna za bruce in brucke kot nalašč za vas.

Pridruži se nam v sredo, 30.9.2020, s pričetkom ob 9. uri.


Več o UVAJALNEM TEDNU ZA BRUCE in BRUCKE najdete >> TUKAJ <<.Zaradi epidemije COVID-19 bo program potekal v skladu z navodili NIJZ. V primeru poslabšanja epidemiološke slike si pridržujemo pravico do spremembe programa.

 

Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21

Datum objave: 08.07.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje doktorskega študija študentov Univerze v Mariboru – študijsko leto 2020/2021 na spletnih straneh um.si in moja.um.

Link do slovenskega razpisa na um.si: https://www.um.si/studij/financiranje/Strani/sofinanciranje-doktorskega-studija-2020.aspx

Link do angleškega razpisa na um.si: https://www.um.si/en/Study/about/Pages/co-funding-of-doctoral-studies-2020.aspx

Način prijave in rok za oddajo prijav:

Prijavitelji morajo prijavo dostaviti ne glede na vrsto prenosa pošiljke najkasneje do vključno 25. 9. 2020 do 12:00 ure v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor.

Prijave morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA ŠTUDENTOV UNIVERZE V MARIBORU – študijsko leto 2020/2021« ter na ovojnico zapisati ime, priimek in naslov prijavitelja (glejte Navodila za pripravo prijave).

Repetitorij prijav in odjav na izpitne roke

Datum objave: 22.06.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Spoštovani študenti.

Želeli bi vas opomniti, da je v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM, v 23. členu določeno, da se lahko študent od izpita odjavlja najkasneje dva dni pred izpitom na predpisan način, torej v sistemu AIPS. Drugačni načini odjavljanja pomenijo kršitev določb Pravilnika in neenako obravnavanje študentov, zato kot taki niso dopustni.

Rok prijave na izpit je najmanj 5 dni pred izpitom. Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM je študent odgovoren za pravočasno in popolno prijavo na izpit (3. odstavek 22. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM) .

Lep pozdrav,

referat

Odprt je Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti v študijskem letu 2020/2021!

Datum objave: 08.06.2020 | Datum poteka: 01.10.2020

​​​V študijskem letu 2020/2021 bomo že drugo leto zapored izvajali kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti na Univerzi v Mariboru.
 
Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx.
info_green.pngPogoji za prijavo
Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta.
 
koledar_zel.pngRok za prijavo
Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta, oz. najkasneje do 30. 9. 2020.
 

Za več informacij si oglejte video:  https://www.youtube.com/watch?v=Dncfx_WnuWI.

Obvestilo za tuje študente – državljane tretjih držav

Datum objave: 03.06.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Spoštovani.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS nas je obvestilo, da moramo študente - državljane tretjih držav pozvati, »naj se NE vračajo na študij v Slovenijo, dokler zanje veljajo karantenski ukrepi. Trenutno namreč ni mogoče zagotoviti izvajanja karantene za večje število tujih študentov in pristojno ministrstvo ne bo dovoljevalo izjem. V kolikor študenti kljub priporočilom želijo potovati, naj skrbno preučijo možnosti vzdolž njihove celotne poti, pridobijo zadnje informacije od veleposlaništva Republike Slovenije v njihovi državi.  Opozarjamo, da študentski domovi niso primerni za izvajanje karantenskih ukrepov

Izhajajoč iz navedenega vas obveščamo, da lahko tuji študenti – državljani tretjih držav izpite oz. druge študijske obveznosti v študijskem letu 2019/2020 opravite na daljavo.

Vljudno prosimo, da se v zvezi z navedenim obrnete na nosilca oz. izvajalca predmeta, pri katerem želite opravite študijske obveznosti.

V kolikor do konca študijskega leta ne boste mogli opraviti manjkajočih obveznosti, vas obveščamo še o možnosti podaljšanja statusa študenta po 49. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).

S spoštovanjem.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik na B1 in iz 1. v 2. letnik na B2

Datum objave: 19.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na 14. korespondenčni seji, dne 19. 5. 2020, sprejel spremembo pogojev za napredovanje študentov iz 2. v 3. letnik na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« ter spremembo pogojev za napredovanje  študentov iz 1. v 2. letnik na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo«.

Podrobnosti v priloženih sklepih Senata PF UM.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 2. v 3. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« in spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2019/2020 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2019/2020 v študijsko leto 2020/2021) in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa).

Želimo vam uspešen študij.

Za morebitna vprašanja se obrnite na vaš referat (referat.pf@um.si).

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik

Datum objave: 12.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« - za študijsko leto 2019/2020.

Obrazložitev:

Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2019/2020 (za prehod iz študijskega leta 2019/2020  v študijsko leto 2020/2021) so:

 • za "redno napredovanje" iz prvega v drugi letnik zadostuje, da ima študent zbranih 45 kreditnih točk ECTS iz naslova kateregakoli opravljenega izpita 1. letnika (ni pogojnih izpitov; študentu ni potrebno opraviti vseh! štirih obveznih izpitnih obveznosti: Pravoznanstvo (8 ECTS), Rimsko pravo (8 ECTS), Ustavno pravo (9 ECTS) in Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS), mora pa zbrati 45 ECTS, da se lahko vpiše v 2. letnik.

  *Primer: za redno napredovanje mora študent zbrati 45 ECTS. Tolikšno število točk lahko študent zbere tudi tako, da opravi vse izpite prvega letnika RAZEN npr. izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo in izpitne obveznosti pri predmetu Pravni sistem in institucije EU (oba predmeta skupaj imata 15 ECTS; v prvem letniku je skupaj 60 ECTS), pa ima vseeno zadostno število kreditnih točk ECTS za redno napredovanje.
   
 • Za "izjemno napredovanje" iz prvega v drugi letnik (takšno napredovanje presoja Komisija za študijske zadeve na podlagi opravičljivega razloga) mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika -  prav tako iz naslova kateregakoli opravljenega predmeta (glej 85. člen Statuta UM).

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2019/2020 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2019/2020 v študijsko leto 2020/2021) in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa), ki bodo z izpolnitvijo določenih pogojev napredovali iz 1. letnika v 2. letnik.

Didaktični pristopi na PF UM v času epidemije

Datum objave: 11.05.2020 | Datum poteka: 31.12.2020

Izr. prof. Nataša Samec Berghaus je predavala na posvetu"Reorganizacija študijskega procesa in potrebe VŠ v času epidemije COVID-19" https://di.uni-lj.si/asset/wKuigiRbwvCfnhKKk na temo "Kombinacija poučevanja na daljavo z Mentimetrom." Predavanje si lahko ogledate >>tukaj<<.

Posvet je potekal v okviru projektov "»Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do odličnosti« in »Didakt.UM«

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

Datum objave: 03.05.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. V nadaljevanju objavljamo Načrt in osnovna navodila NIJZ glede osnovne higiene, dostopna na spletnih straneh NIJZ (https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).

Objavljen je RAZPIS za VPIS v DODIPLOMSKE štud. programe za štud. leto 2020/2021

Datum objave: 15.04.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Objavljen je RAZPIS ZA VPIS V DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021.

Rokovnik

PRVI PRIJAVNI ROK:

E-prijava na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ podaljšajo se vsi odprti prijavni roki do prenehanja razlogov za začasne ukrepe, kar ugotovi Vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS!

 

Več informacij o študiju na UNIVERZI V MARIBORU najdete >> T U K A J <<.

OBJAVLJEN je RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v štud. letu 2020/2021

Datum objave: 31.03.2020 | Datum poteka: 30.09.2020

Na povezavi (>>TUKAJ<<) najdete RAZPIS ZA VPIS V PODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v štud. letu 2020/2021.

Kandidati se lahko v študijskem letu 2020/2021 na Pravno fakulteto Univerze v Mariboru prijavijo na Magistrska študijska programa druge stopnje Pravo in Evropske pravne študije in na Doktorski študijski program tretje stopnje Pravo. Prav tako je mogoča prijava na Univerzitetni študijski program prve stopnje Pravo (ne spreglej - rok prve prijave je podaljšan na 9. april 2020). Več o vpisu na dodiplomski študijski program najdete >> TUKAJ <<.

Vljudno vabljeni k vpisu na prav(n)o fakulteto.

INFORMATIVNI DNEVI

Pravna fakulteta

 

2. stopnja

3. stopnja

Kdaj?

Četrtek, 21. 5. 2020, ob 15.00

Četrtek, 21. 5. 2020, ob 16.00

Kje?

Pravna fakulteta

Senatna soba, I. nadstropje

Mladinska ulica 9

2000 Maribor

Kontaktna oseba:

Bernarda Rokavec

Telefon: 02 25 04 219

E-mail: bernarda.rokavec@um.si

Nova aplikacija za urnike

Datum objave: 12.03.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Spoštovani študenti.

Študenti lahko za vpogled v urnik uporabljate novo spletno aplikacijo Univerze v Mariboru, ki je dosegljiva preko https://moja.um.si/ -> Študij -> Moj portal UM oz. na naslovu https://mojportal.um.si/.

Aplikacija je prilagojena za uporabo na mobilnih napravah. Predlagamo, da si jo dodate na začetni zaslon svojega telefona.