Obvestila

OBVESTILO ZA ŠTUDENTE PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU - IZPITNI RED

Datum objave: 05.07.2024 | Datum poteka: 30.09.2099

Zadeva: Prijava na izpit in odjava od izpita

Spoštovani.

V referatu za študentske zadeve Pravne fakultete UM so v zadnjem obdobju zaznali, da se študenti »pozabijo« prijaviti na izpit oz. odjaviti od izpita. Prijavo na izpit oz. odjavo od izpita ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG (v nadaljevanju Pravilnik). Izpitni roki za posamezni študijski program so objavljeni v spletnem portalu AIPS in na spletni strani Pravne fakultete.

I. Prijava na izpit (22. člen Pravilnika)

Poudarjamo, da je študent odgovoren za pravilno in popolno prijavo na izpit. Študent se mora prijaviti na izpit najkasneje pet (5) dni pred izpitom. Prijava na izpit je elektronska v spletnem portalu AIPS. Če želi študent ponovno opravljati izpit z namenom zvišanja ocene (tak izpit se opravlja kot komisijski izpit), o tem najkasneje pet (5) dni pred izpitom obvesti Referat za študijske zadeve, ki ga ročno doda na seznam prijavljenih na izpit.

Izvajalec izpita sme opravljanje izpita dovoliti samo kandidatom, uvrščenim na seznam prijavljenih na izpit, ki so opravili vse predhodne obveznosti pri učni enoti (vaje, seminarske naloge, nastope, poročila in drugo), določene z učnim načrtom posamezne učne enote.

II. Odjava od izpita (23. člen Pravilnika)

Študent lahko odjavi izpit najkasneje dva (2) dni pred izpitom. Odjava je elektronska v spletnem portalu AIPS. Študent, ki iz opravičljivih razlogov ne pride na izpit ali izpit pravočasno odjavi, lahko opravlja izpit v prvem naslednjem razpisanem roku. Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu na dan, ki je bil zanj določen, ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku. Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.

Izhajajoč iz navedenega poudarjamo, da se lahko opravljanje izpita dovoli izključno študentom, ki so uvrščeni na seznam prijavljenih na izpit.

Študentom, ki se niso pravočasno prijavili na izpit, se NE dovoli opravljanje izpita oz. prijava po roku.

Študent, ki brez opravičljivega razloga ne pristopi k izpitu ali če izpita ne odjavi pravočasno, sme opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku.


S spoštovanjem.

Dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru
Red. prof. dr. Tomaž Keresteš