Mejniki v razvoju PF UM

1958Izdelan je bil Elaborat o ustanavljanju višjih šol v Mariboru, ki je tudi predvidel ustanovitev višje pravne šole.
1960Republiški zbor Ljudske Skupščine LRS je sprejel Zakon o Višji pravni šoli (Ur. l. LRS, št. 23/1960).
19609. junija je bil objavljen prvi razpis za vpis na študij Višje pravne šole (v nadaljevanju VPŠ) v Mariboru.
1960Izvršni svet LRS je 16. septembra sprejel sklep o imenovanju Franceta Venturinija, predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru, za direktorja VPŠ.
196017. oktobra so bila na VPŠ izvedena prva predavanja izrednim študentom.
196229. septembra je bila prva podelitev diplom. Prvi diplomant, ki je uspešno končal dveletni študij prava, je bil Anton Rous.
1970VPŠ se je preselila iz prostorov na Mladinski ulici 9 v Mariboru v prostore na Žitni ulici 15 v Mariboru (v prostore višje stomatološke šole, ki je bila ukinjena).
1971Skupščina SRS je sprejela Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o višji pravni šoli, s katerim je šola pridobila pravico do raziskovalnega dela.
1971Direktor VPŠ dr. Vanek Šiftar je pripravil prvi program razvoja šole z naslovom Ustavni elementi za razvoj VPŠ v Mariboru.
1974Na pobudo direktorja VPŠ dr. Šimeta Ivanjka je bil podpisan Samoupravni sporazum med VPŠ in Pravno fakulteto v Ljubljani o medsebojnih odnosih in nadaljnjem sodelovanju.
1975VPŠ je podpisala samoupravni sporazum o združitvi z Univerzo v Mariboru. Sporazum sta podpisala dekan dr. Šime Ivanjko in študent Tomo Jarni.
1975Izdelan je bil drugi delovni osnutek predloga VPŠ o prehodu na 2. stopnjo.
1977Izdelan je bil Elaborat o preoblikovanju VPŠ v Visoko pravno šolo v Mariboru. Postopek je vodila delovna skupina pod vodstvom dr. Šimeta Ivanjka.
1978VPŠ se je iz prostorov na Žitni ulici 15 preselila nazaj v prostore na Mladinski ulici 9 v Mariboru.
1980S sklepom sveta VPŠ o preoblikovanju v Visoko pravno šolo v Mariboru se je pričel novi postopek za to preoblikovanje. Vodil ga je dekan mag. Ivan Justin.
1987Izdelan je bil Elaborat o študiju prava v okviru Univerze v Mariboru. Delovno skupino je vodil rektor Univerze v Mariboru dr. Dane Melavc.
1990Skupščina SRS je sprejela Zakon o Visoki pravni šoli v Mariboru (Ur. l. SRS, št. 35/1990).
1991V študijskem letu 1991/1992 se je pričel izvajati štiriletni študijski program "pravo" za pridobitev naziva diplomirani pravnik, ki je omogočil pristop k opravljanju pravosodnega izpita.
1991Visoka pravna šola v Mariboru je organizirala prvo posvetovanje z naslovom Medicina in pravo. Posvetovanje poteka vsako leto v sodelovanju z Medicinsko fakulteto ter Zdravniškim in Pravniškim društvom Maribor. V letu 2016 je bilo tako že 25 jubilejno posvetovanje z naslovom Razmerje med pacientom in zdravnikom.
1992Visoka pravna šola v Mariboru je organizirala prvo posvetovanje z naslovom Gospodarski subjekti na trgu. Posvetovanje poteka vsako leto, in sicer je bilo najprej v Rogaški Slatini, zadnja leta pa je v Portorožu.
1993Skupščina RS je 7. junija sprejela Zakon o spremembi Zakona o ustanovitvi Visoke pravne šole v Mariboru, na osnovi katerega se je ta preimenovala v Pravno fakulteto v Mariboru (Ur . l. RS, št. 32/93). Aktivno vlogo pri sprejemu zakona je imel profesor Visoke pravne šole v Mariboru dr. Ludvik Toplak, ki je bil takrat predsednik družbeno-političnega zbora Skupščine Republike Slovenije.
1993Prvi diplomant visoke pravne šole je postal Rajko Knez, ki je diplomiral 17. septembra pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec.
1993V študijskem letu 1993/1994 se je pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program gospodarsko pravo. Vodja programa je bil dr. Šime Ivanjko.
1995Prvi, ki je na Pravni fakulteti UM pridobil doktorat znanosti, je bil mag. Franci Avsec, ki je doktoriral 21. decembra pod mentorstvom dr. Ludvika Toplaka.
1996Prvi diplomant znanstvenega magistrskega študijskega programa gospodarsko pravo je postal Rajko Knez, ki je diplomiral 29. oktobra pod mentorstvom dr. Miroslave Geč-Korošec.
1996V študijskem letu 1996/1997 se je pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program mednarodno pravo. Vodja programa je bil dr. Silvo Devetak.
1997V študijskem letu 1997/1998 se je pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program davčno pravo. Vodja programa je bil najprej dr. Franc Pernek, od študijskega leta 2004/2005 naprej pa dr. Bojan Škof.
2000V študijskem letu 2000/2001 se je pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program delovno pravo in pravo socialne varnosti. Vodja programa je bil dr. Mitja Novak.
2001Prenovljeni so bili prostori mansarde zgradbe fakultete, v kateri so bile urejene štiri (4) predavalnice in osem (8) kabinetov.
2002V študijskem letu 2002/2003 se je pričel izvajati znanstveni magistrski študijski program gospodarsko pravo EU. Vodja programa je bil dr. Rajko Knez.
2005Obnovljeni so bili kletni prostori zgradbe fakultete in v njih urejene tri (3) predavalnice ter soba za diplomiranje.
2006V celoti je bila obnovljena knjižnica fakultete s čitalnico.
2008Obnovljen je bil del pritličja fakultetne zgradbe in trinajst (13) kabinetov v njem.
2009V poletnih mesecih je bila opravljena temeljita obnova fasade fakultetne zgradbe, skupaj z obnovo železne ograje in zamenjavo strešne kritine in oken.
2009

V študijskem letu 2009/2010 so se pričeli izvajati bolonjski študijski programi, in sicer na:

  • 1. stopnji univerzitetni študijski program Pravo;
    vodja programa je dr. Tomaž Keresteš.
  • 2. stopnji magistrski študijski program Pravo;
    vodja programa je dr. Marijan Kocbek.
  • 3. stopnji doktorski študijski program Pravo;
    vodja programa je dr. Marijan Kocbek.
201519.3.2015 je bila Pravna fakulteta ponovno akreditirana za obdobje sedmih (7) let za izvajanje Univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Pravo ter Magistrskega študijskega programa II. stopnje Pravo. Akreditacija velja do 30.9.2022.