Zaposleni

Učitelji

Strokovne službe

Častni doktorji - doctor honoris causae PF UM

Univerza v Mariboru je od leta 1979, ko je bil naslov podeljen prvič, pa vse do danes podelila naslov častni doktor naslednjim pomembnim znanstvenikom in javnim delavcem:

2023

ČASTNI DOKTOR Univerze v Mariboru je na predlog Pravne fakultete postal prof. ddr. Günther Löschnigg.

Profesor Löschnigg sodi med najbolj priznane znanstvenike na področju delovnega in socialnega prava v Avstriji in v širšem evropskem prostoru. Svoje znanstveno delo je opravljal na različnih univerzah in visokih šolah v Avstriji in v tujini. Pri tem je vzpostavil zavidljivo mrežo mednarodnih povezav. Leta 2015 mu je zvezni predsednik Republike Avstrije podelil avstrijski častni križ za znanost in umetnost I. stopnje, leta 2021 pa mu je Univerza v Gradcu podelila zlato medaljo Pro Meritis. Pred več kot 15 leti je kot plod sodelovanja med Univerzo v Gradcu in Pravno fakulteto Univerze v Mariboru nastal Mednarodni delovnopravni dialog. Gre za znanstveni dogodek s svetovno udeležbo, na katerem se redno srečujejo in razpravljajo raziskovalci s področja delovnega in socialnega prava.

 

 

Več o dogodku na spletni strani UM - Slovesnost DIES ACADEMICUS 2023
 

2020

zasl. prof. dr. Wolfgang Jelinek
 


Prejemnik častnega naslova častni doktor prof. dr. Wolfgang Jelinek (foto: Univerza v Mariboru).
 


Dekanka FZV Majda Pajnkihar, prorektor Miralem Hadžiselimović, zaslužna profesorica Jana Goriup, dekanka PF Vesna Rijavec, častni doktor Wolfgang Jelinek in zaslužni profesor Ludvik Toplak; FOTO: Andrej Petelinšek

2015

em. o. Univ. - Prof. Dr. iur. Dr. Dr. h.c. WILLIBALD POSCH  

Zaslužni profesor, dr. dr.h.c., Willibald Posch je bil šest let dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, pred tem v času 2004 – 2005 študijski dekan. Ves čas svojega akademske kariere je posvetil vzgoji mladega pravnika, prizadeval si je mlademu profesorju in raziskovalcu prava omogočiti znanstven in strokoven razvoj znotraj svoje fakultete in kakor razvidno v sodelovanju s fakultetami avstrijskih Univerz in Univerz v ZDA ter vse svoje izkušnje od devetdesetih let dalje prenašal tudi na Pravni fakulteti Univerze Karla in Franca v Gradcu najbližji – profesorjem in raziskovalcem Pravne fakultete Univerze v Mariboru – z vzdrževanjem stikov s prof. dr. Ilešičem, prof. dr. Geč Korošec, prof. dr. Knezom in prof. dr. Tratnikom ter prof. dr. Ferčičem.
Profesorjeva bibliografijo obsega preko sto temeljnih razprav s področja civilnega, primerjalnega, mednarodnega trgovinskega in zasebnega prava in gospodarskega prava.

Kot dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, neposredno ali posredno bil mecen raziskovalcem pravnih znanosti v ožjem srednjeevropskem in širšem svetovnem prostoru, kamor moremo šteti tudi Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. To delo je kot dekan nadaljeval, saj je kot profesor sodeloval in sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru spodbujal od leta 1991 dalje.

V 90-tih je organiziral prve poletne šole prava Evropske Unije in omogočil štipendije slovenskim, predvsem študentom mariborske Pravne fakultete; to so bili prvi stiki s pravom EU na UM, in kasnejša podlaga za prijavljanje in uspešno kandidiranje na projekte (Tempus, Jean Monnet) in specializacijo, vse do prestižnega naziva The Univeristy of Maribor Jean Monnet Centre of Excellence. V ta sklop spadajo študijska izpopolnjevanja asistentov Pravne fakultete UM.
Sodeloval je pri pripravi in pridobivanju mednarodnih projektov s področja prava EU in MZP.
Prizadeval si je izdati pravni terminološki slovar, ki bi poleg nemških, francoskih, angleških vključeval še slovenščino, hrvaščino in srbščino.

Na pobudo Zaslužnega prof. dr. dr.h.c. Willibalda Poscha je bila ustanovljena Skupna Predavalnica Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu in Pravne fakultete Univerze v Mariboru, v okviru katere se je okroglih 10 let izvajal predmet International Business Contracts (predmet je bil kot izbirni predmet del kurikuluma KFU in del predmeta Mednarodno gospodarsko pravo na PFUM). Predavanja so se izvajala izmenično v Gradcu in Mariboru. Predmet je bil izjemno popularen med gostujočimi študenti, ne le v okviru programa Socrates Erasmus temveč tudi drugih programov, v katerih sodeluje Univerza Karla in Franca. Poleg študentov matičnih fakultet, so se ga udeleževali študenti iz Kitajske, Japonske, Avstralije, Nove Zelandije in Latinske Amerike. Skupna predavalnica je tako omogočila slovenskim študentom izmenjavo izkušenj in druženje s študenti iz praktično vsega sveta. Nosilca predmeta sta bila prof. dr. Posch in prof. dr. Tratnik. Poleg njiju je prof. dr. Posch vsako leto povabil tudi renomirane gostujoče predavatelje iz različnih držav, ki so predavali tako v Gradcu kot v Mariboru. Prav tako pa so dobili priložnost predavati drugi predavatelji PFUM.

Zasl. prof. dr. dr.h.c. Willibald Posch uživa zelo visok mednarodni ugled. Bil je in je še član izjemno pomembnih in uglednih ekspertnih skupin:

  • Lando Commission ki je pripravila Principles of European Contract Law (skupino sestavlja majhna skupina najuglednejših specialistov za mednarodno pogodbeno pravo iz EU),
  • Ekspertne skupine, ki je v okviru International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) pripravila Unidroit Principles of International Commercial Contracts (skupina je vključevala najuglednejše znanstvenike trgovinskega prava iz vsega sveta).

Zaslužni prof. dr. dr.h.c. Willibald Posch je vedno in povsod Univerzo v Mariboru obravnaval prednostno in na njegova prizadevanja je bila v Združenje pravnih fakultet Evrope vključena tudi Pravna fakultete UM (ELFA).
 

 

2004

em. O. Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c. GERNOT KOCHER

Prof. dr. Gernot Kocher, nekdanji dolgoletni dekan Pravne fakultete Univerze Karla in Franca v Gradcu, nekdanji dekan humanistične fakultete graške univerze in podpredsednik komisije za pravno zgodovino Avstrijske akademije znanosti ima izredne zasluge za povezovanje slovenske in avstrijske znanosti ter avstrijskih in slovenskih univerz na področju humanističnih in pravnih znanosti.
Kot vrhunski poznavalec in raziskovalec pravnozgodovinskih virov in njihovih ikonografskih pravnih elementov prof. dr. Kocher sodeluje z Inštitutom za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava Pravne fakultete Univerze v Mariboru, katerega predstojnik je izr. prof. dr. Borut Holcman, že od njegove ustanovitve kot zunanji član in mecen. Z inštitutom sodeluje pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu, spremlja in podpira njegove raziskave slovenske pravne zgodovine kot dela evropske pravne zgodovine in ima v Mariboru tudi gostujoča predavanja. S pomočjo in izdatno podporo prof. dr. Kocherja je na inštitutu zrasla priročna strokovna knjižnica s temeljnimi pravnozgodovinskimi deli in ikonografsko zbirko. Aktivno je sodeloval pri raziskavah pomembnih temeljnih pravnozgodovinskih virov v Sloveniji in njihovih knjižnih izdaj ter izdatno podprl tudi veliko mednarodno konferenco s področja pravne ikonografije na Univerzi v Mariboru.
Kot dekan je sistematično negoval povezovanje graških in slovenskih univerzitetnih profesorjev ter podpiral raziskovalna prizadevanja slovenskih strokovnjakov in skupne projekte slovenskih in avstrijskih znanstvenikov, raziskovalcev in pedagogov. Prizadeval si je tudi za enakovreden dostop do strokovne literature in izposoje strokovne literature v knjižnicah na obeh univerzah in bil pobudnik za njuno knjižnično sodelovanje. Leta 2008 je kot neomajen zagovornik institucionalne prisotnosti slovenske znanosti in kulture v Gradcu na Inštitutu za slavistiko zagotovil kotiček za slovenske knjige in tečaj slovenščine. Zelo pa si tudi prizadeva za razvoj študija slovenskega jezika na graški univerzi. Bil je med najbolj vnetimi podporniki slovenistike v Gradcu in prav po njegovi zaslugi je bila v študijskem letu 2010/2011 uvedena redna profesura za slovensko literaturo in kulturologijo. Eden od razlogov tiči morda tudi v dejstvu, da je prof. dr. Gernot Kocher slovenske matere sin.
V mesecu aprilu 2016 mu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vročil odlikovanje medaljo za zasluge pri krepitvi sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi strokovnjaki humanističnih in pravnih znanosti.
 

        
vir: spletna stran Urada predsednika Republike Slovenije, oktober 2016


Poročilo izred. prof. dr. Borut Holcman v interni reviji UM UMniverzum ob izdaji zbornika ob 75. letnici častnega doktorja UM prof. dr. Gernota Kocherja

 

Zaslužne profesorice in profesorji PF UM - Professores Emeriti PF UM

Kot posebno priznanje  za izredne uspehe, zasluge in dosežke je Univerza v Mariboru do sedaj podelila naslov zaslužni profesor naslednjim upokojenim rednim profesorjem:

 
2023

ZASL. PROF. DR. MARIJAN KOCBEK

Na slovesnosti Dies academicus 2023 so podelili ČASTNI NASLOV ZASLUŽNI PROFESOR, ki se podeljuje za izredne uspehe in dosežke pri znanstvenoraziskovalnem, izobraževalnem in mentorskem delu ter za razvoj in delovanje fakultete. Tako je na predlog Pravne fakultete zaslužni profesor Univerze v Mariboru postal prof. dr. Marijan Kocbek. Profesor Kocbek je eden najvplivnejših in najuglednejših pravnikov v Sloveniji, prepoznani predavatelj, raziskovalec in svetovalec ter nedvomno ena največjih avtoritet na področju gospodarskega (korporacijskega, predvsem delniškega) prava v Sloveniji. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 1.000 enot, vse od izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, strokovnih člankov, prispevkov na konferencah pa do znanstvenih in strokovnih monografij. Je nedvomno eden najmarkantnejših predavateljev oziroma raziskovalcev, ki je v svoji karieri pustil neizbrisen pečat.

2020

ZASL. PROF. DR. LUDVIK TOPLAK

Na slovesnosti ob 45. Dnevu univerze je na predlog Pravne fakultete naziv zaslužni profesor pridobil tudi Ludvik Toplak, sicer nekdanji mariborski rektor, ki se je tudi zahvalil v imenu vseh prejemnikov nagrad. "Že 45 let univerza izpolnjuje svojo lokalno, nacionalno in mednarodno poslanstvo. To potrjujejo uspešni diplomanti v praksi, bibliografija in mednarodne lestvice univerz," je dejal in spomnil, da je UM nastala in rasla iz potreb gospodarstva.


Prejemnik častnega naslova zaslužni profesor prof. dr. Ludvik Toplak (foto: Univerza v Mariboru).

2016

ZASL. PROF. DR. SILVO DEVETAK

Je redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter eden izmed redkih in med najbolj cenjenimi strokovnjaki za mednarodno pravo, mednarodne odnose in človekove pravice v Sloveniji.
V letih 1972 - 74 in 1982 - 89 je bil član Komisije za mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije in predsednik njene podkomisije za manjšine. Med drugim je sodeloval pri oblikovanju ustavne osnove za vlogo republik v mednarodnih odnosih, je avtor zamisli o »skupnem slovenskem kulturnem prostoru«. Zavzemal se je za odpiranje meja s sosedi, za evropsko usmeritev Jugoslavije, največ energije pa je usmeril k prizadevanjem za izboljšanje položaja slovenskih manjšin v zamejstvu v kontekstu oblikovanja evropskih stališč in standardov na tem področju.
V letih 1974 - 79 je bil svetovalec ministra v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve za vprašanja meja, manjšin in balkanskega sodelovanja. Sodeloval je v številnih mednarodnih dejavnostih; bil je član odbora OZN za odpravo vseh oblik rasne diskriminacije, sodeloval v aktivnostih Konference za varnost in sodelovanje v Evropi. Od leta 1970 je bil aktiven v diplomatskih dejavnostih in v pogajanjih z Italijo, kar je leta 1975 pripeljalo do podpisa in tri leta kasneje do ratifikacije Osimskega sporazuma. Zaradi nestrinjanja z nekaterimi rešitvami v tem sporazumu, ki so zadevala Slovenijo, je napisal protestno pismo takratnemu jugoslovanskemu in slovenskemu vodstvu, se odpovedal diplomatski karieri in se vrnil v Ljubljano.
V letih 1980 - 88 je bil direktor Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Leta 1991 je na njegovo pobudo Univerza v Mariboru ustanovila Evropski center za etnične, regionalne in sociološke študije Univerze v Mariboru (ECERS).
V letu 1991 je bil dr. Devetak pobudnik in podpredsednik ad-hoc mednarodnega strokovnega odbora za mednarodno priznanje Republike Slovenije, ki ga je ustanovil 12. julija 1991 v okviru zasedanja Konference za evropsko varnost in sodelovanje - KEVS v Ženevi. Strokovni odbor je izvedel številne mednarodne aktivnosti v podporo priznanju Republike Slovenije.
V letih od 1991 do danes deluje kot strokovnjak številnih evropskih organizacij in strokovnih teles; tako Sveta Evrope in Evropske unije, Banke za obnovo in razvoj; bil je tudi član mednarodnih strokovnih skupin za mir v Bosni in Hercegovini in za ustanovitev mednarodnega sodišča za vojne zločine.
Poleg znanstvenega in publicističnega dela, je v obdobju od l. 2000 do danes vodil in koordiniral 10 velikih evropskih projektov, ki so se nanašali na človekove pravice, nediskriminacijo, zaščito etničnih in verskih manjšin, ter razvijanje regionalnega sodelovanja in dobrososedskih odnosov Evropske unije z njenim vzhodnim sosedstvom (predvsem Rusijo, Belorusijo, Ukrajino in Moldavijo).
Njegovo mednarodno udejstvovanje zaznamuje tudi predsedovanje mednarodni nevladni organizaciji »ISCOMET - Mednarodna znanstvena konferenca Manjšine za jutrišnjo Evropo«, ki ji profesor Devetak predseduje od leta 1989 in je bila ustanovljena kot pobuda mednarodne skupine uglednih strokovnjakov, ki jih je povezala skrb glede razvoja med-etničnih in med-verskih odnosov na področju bivše Jugoslavije. Nevladna organizacija ISCOMET ima posvetovalni status pri Svetu Evrope in je uvrščena na seznam (redkih) nevladnih organizacij, ki imajo pravico vlagati kolektivne pritožbe v primeru kršenja Evropske socialne listine.
Vedno sta ga spremljala znanstvena brezkompromisnost in pogum, kar ga je spodbujalo pri nenehnem iskanju pravice in tudi danes ostaja zavzet in kritičen ocenjevalec dogajanja v sodobnem svetu.
 

2012
ZASL. PROF. DR. ŠIME IVANJKO
 

Direktor Višje pravne šole v Mariboru v letih 1974 - 1976 ter v letih 1981 - 1983 in dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru v letih 2003 - 2007.
Bil predsednik skupščine Združenja zavarovalnih organizacij Jugoslavije, predsednik častnega sodišča Gospodarske zbornice Jugoslavije in Gospodarske zbornice Slovenije, redni član Akademije pravnih znanosti Hrvaške, podpredsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, častni konzul Republike Hrvaške v Sloveniji.
Soavtor več zakonskih osnutkov s področja gospodarskega prava, član komisije za pripravo Zakona o gospodarskih družbah, bil pobudnik in soustanovitelj dveh prvih zasebnih zavarovalnic v Sloveniji in na Hrvaškem ter soustanovitelj več institutov in prve d.o.o. v Sloveniji, bil predsednik skupščine Štajerske gospodarske zbornice, s svojim strokovnim znanjem in delom je prispeval k razvoju od višje v visoko ter do današnje Pravne fakultete, član Komisije za preizkus znanja za zavarovalne zastopnike in posrednike pri Slovenskem zavarovalnem združenju.
Bil je pobudnik ustanovitve časopisa Pravna praksa, sodeloval pa je tudi pri ustanavljanju revije Združeno delo, ki se je kasneje preimenovala v Podjetje in delo, soustanovitelj Davčno-finančnega raziskovalnega inštituta v Mariboru in glavni in odgovorni urednik časopisa Davčno–finančna praksa, ki jo izdaja omenjeni inštitut.
Podpisnik Listine o ustanovitvi Univerze v Mariboru, prorektor Univerze v Mariboru v letih 1979 - 1983 v mandatu rektorja prof. dr. Dalija Đonlagića.
Leta 2007 je prejel priznanje Zlati znak Univerze v Mariboru, ki ga Univerza v Mariboru podeljuje zaslužnim visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.
Ustanovitelj Inštituta za zavarovalništvo in pravo v Mariboru in predsednik društva za medijsko kulturo v Mariboru.
 

2004

ZASL. PROF. DR. FRANC PERNEK

Direktor Višje pravne šole v Mariboru v letih 1983 - 1987 in dekan Pravne fakultete Maribor v letih 1993 - 2003.
Bil je pobudnik vrste vsebinskih in organizacijskih oblik dela varstva potrošnikov in avtor najrazličnejših strokovnih del s tega področja,  bil pobudnik izdaje prvega strokovnega časopisa potrošnikov Jugoslavije z nazivom "YU potrošac", bil predavatelj na domačih in tuijih univerzah, simpozijih, kongresih, omizjih z znanstvenega področja varstva potrošnikov in finančnega ter davčnega prava, bil nosilec aplikativnih in temeljnih raziskovalnih projektov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Prejemnik Zlate plakete Univerze v Mariboru (1987).
 
2000ZASL. PROF. DR. MIROSLAVA GEČ-KOROŠEC
(† 2006)

Direktorica Visoke pravne šole v Mariboru v letih 1991 - 1993.
Bila je konzul SFRJ v Münchnu, sodnica Ustavnega sodišča RS (1998 - 2000), članica izvršilnega odbora International Society of Family Law, predavateljica in raziskovalka na Max Planck Institutu v Hamburgu.
Sodelovala je pri izdelavi zakonov s področja družinskega prava ter pri številnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih s področja civilnega prava.
Bila je avtorica vrste strokovnih in znanstvenih člankov s področja družinskega, dednega in mednarodnega zasebnega prava.
 
1996Ddr. Stanko Ojnik
(  2012)

Član Evropske akademije znanosti in umetnosti od leta 1998, prvi predstojnik Pravnozgodovinskega inštituta PF UM, predsednik Cerkvenega sodišča Mariborske nadškofije in drugostopenjskega cerkvenega sodišča za območje celotne slovenske Cerkvene province.
Član Rotary Club International, prvi guverner novega rotarijskega distrikta 1912 (2010).

1990Dr. Jože Koropec
(  2004)
1983

Dr. Ivan Vanek Šiftar
(1999)

Direktor Višje pravne šole v Mariboru v letih 1970 - 1974.
Ustanovitelj Vrta spominov in tovarištva z več kot 600 drevesi, grmovnic in drugih rastlin za katerega je skrbel 50 let sam z družino in pobudnik ter soustanovitelj Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, ki je bila ustanovljena 5. julija 1996 s ciljem ohranjenja naravne in kulturne dediščine. Med soustanoviteljicami je tudi Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (julija 1998 se je konstituiral zbor ustanoviteljev Ustanove in izvolil organe Ustanove). Pomemben delež tega vrta predstavljajo spominska drevesa iz bojišč II. svetovne vojne, koncentracijskih taborišč in drugih prizorišč fašističnih zločinov. Geslo vrta je: »vsem mrtvim borcem proti fašizmu in nasilju v večni spomin, živim v stalni opomin«. Namen te ustanove, kjer Pravna fakulteta aktivno sodeluje, je varstvo kulturne in naravne dediščine in še posebej ohranitev in razvoj omenjenega vrta spominov in tovarištva v vsej svoji neokrnjeni substanci in simobliki. Ustanova razvija tudi pomembno znanstveno raziskovalno, kulturno, izobraževalno in publicistično dejavnost. Svoj program deli na setev in žetev. Prvi – setev – se izrazi zdaj že s tradicionalno proslavo vsak prvi petek v mesecu maju z bogatimi prireditvami, v katerih sodeluje veliko mladih. Drugih del – žetev – pa se odvija na zadnji petek v mesecu oktobru.


Za doktorja znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je bil promoviran šele leta 1965, vendar je bil zaradi obsežnega znanstveno-raziskovalnega dela že leta 1958 habilitiran za docenta za družbenopolitični sistem SFR Jugoslavije, leta 1974 pa za izrednega profesorja za isti predmet. Leta 1981 je bil na Univerzi v Mariboru izvoljen za rednega profesorja za predmet ustavno pravo SFRJ.

Zaradi njegove izredne raziskovalno-pravne dejavnosti in slovesa izjemnega in priljubljenega profesorja so ga kot predavatelja vabili tudi v Ljubljano, predaval je na podiplomskem študiju v Zagrebu, na oddelku Teološke fakultete v Mariboru in drugod. Sodeloval je tudi na številnih kongresih doma in v tujini, in sicer z referati in drugimi prispevki, ki so bili vedno ocenjeni kot bistveni prispevek teoriji in praksi pravnih disciplin. Glede na ožje okolje Slovenije, se je že pred več kot tridesetimi leti vključil v projekt pod pokroviteljstvom deželne Vlade Gradiščanske in Inštituta za mednarodne kulturne odnose v Budimpešti, da se takratno mariborsko višje šolstvo in Slovenija kot celota s podpisom pogodbe leta 1970 pridruži ustanovitvi mednarodnega kulturnozgodovinskega simpozija Modinci (Mogersdorf). Omenim naj, da je bil prof. dr. Šiftar aktiven član organizacijskega odbora pri organiziranju simpozijev Modinci v 70. in 80. letih, nastopal je tudi kot referent na simpoziju in kot sourednik treh zbornikov, za vse to pa je prejel mnoga priznanja doma in v tujini.

Veljal za odličnega profesorja in izjemnega pedagoga, ki so ga študentje spoštovali in imeli radi. Še kot pedagoški vodja Višje pravne šole Maribor si je prizadeval za celovit študij prava v Mariboru in konstituiranje Združevanj visokošolskih zavodov v Univerzo v Mariboru. Kot direktor Višje pravne šole Maribor si je prizadeval, da se je število zaposlenih profesorjev močno povečalo, ob tem pa je tiste, ki doktorata znanosti še niso imeli, spodbujal, da bi si ga čim prej pridobili. Bil je med prvimi, ki so se zavzemali, da se tudi tedanjim višjim šolam v Mariboru dodeli pravica (in dolžnost) do znanstveno-raziskovalnega dela, njihovim učiteljem pa možnost izvolitve v znanstvene nazive. Leta 1976 je tako pod njegovim vodstvom nastal elaborat o prehodu Višje pravne šole Maribor v Visoko pravno šolo Maribor, ki pa žal kljub dobro zastavljenemu programu visokošolskega študija, v Sloveniji takrat ni dobil širše podpore.

Na predlog Pravne fakultete in Univerze v Mariboru je leta 1979 prejel Srebrni znak UM, leta 1999 prejel Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »ob osemdesetletnici za bogato ustvarjalno in mnogovrstno življenjsko delo v dobro Sloveniji« ter istega leta tudi Zlati znak Univerze v Mariboru.
 

Nagrade zaposlenim in sodelavcem PF UM

Podelitev priznanj in nagrad na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu, 25. januar 2017

Nagrade in priznanja za leto 2016 so prejeli tisti, ki so s svojim delom, uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Iskrene čestitke izr. prof.dr. Zlatanu Dežmanu, ki je prejel priznanje za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge, ge. Darji Tomanič, ki je prejela priznanje UM za strokovno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge ter asistentu Denisu Baghrizabehiju, ki je prejel rektorjevo nagrado za študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji.

"Skupaj smo dosegli veliko«, je v svojem nagovoru poudaril rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar.


rektor prof. dr. Igor Tičar in upokojena strokovna sodelavka, ga. Darja Tomanič


rektor prof. dr. Igor Tičar in izr. prof. dr. Zlatan Dežman

rektor prof. dr. Igor Tičar in asistent Denis Baghrizabehi

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2017

Izr. prof. dr. Borut Holcman je v mesecu januarju 2017 prejel priznanje Paula Harrisa. Paul Harris je bil ustanovitelj gibanja Rotary International, katerega osnovno delovanje temelji na načelu spoštovanja in tolerantnosti – biti dobrodelen ne glede na politično, svetovno nazorsko ali religijsko prepričanje.

​Priznanje Paula Harrisa se podeljuje za dosežke s področja družbenih in dobrodelnih prizadevanj posamezni rotarijcev. Eden izmed začetnih rotarijcev v slovenskem prostoru je bil pravnik in sodnik Leon Štukelj in prav pravniki so začetniki tega gibanja. Njegovo ime nosi ustanova Fundacija Leona Štuklja, ki zadnjih 17 let skrbi za štipendiranje dijakov in študentov.  Izr. prof. dr. Borut Holcman je bil 16 let tajnik te ustanove.
Priznanje je prejel kot nečlan rotarijskega gibanja, kar daje priznanju še posebno težo.

Vir: Univerza v Mariboru

Nagrade v letu 2016

Doc. dr. Tjaša Ivanc prejemnica priznanja mladi pravnik leta 2016

Portorož, 14. oktobra 2016 – Znani so nagrajenci na 42. dnevih slovenskih pravnikov, ki jih organizirajo Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in družba IUS-SOFTWARE (GV Založba).

Zveza društev pravnikov Slovenije že 17 let na podlagi javnega razpisa pravnikom podeljuje priznanja za njihovo delo in dosežke. Priznanja je v Portorožu podelil predsednik Zveze dr. Lojze Ude. Priznanje za življenjsko delo je dobil dr. Marijan Pavčnik, pravnik leta je dr. Miha Juhart, priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih je prejela Bojana Kmetec Rošic, priznanje mlademu pravniku pa je dobila dr. Tjaša Ivanc.

 

Vir in foto: GV ZALOŽBA na Facebooku (https://www.facebook.com/gvzalozba/)

Nagrade v letu 2014

Srebrni ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Darija Husar

Leto: 2014

Bronasti ključ Univerze v Mariboru

Od leta 2005 podeljuje to priznanje Univerza v Mariboru  drugim delavcem univerze in njenih članic za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispeva k celovitemu razvoju univerze in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med univerzo in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega in družbenega življenja.

Ime nagrajenca: Željka Bogdanović

Leto: 2014

Svečana listina

​​​Svečano listino Univerze v Mariboru podeljuje univerza za izredne uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem, vzgojno-izobraževalnem, kulturno-umetniškem ali drugem delu, ki pomembneje prispevajo k celovitemu razvoju Univerze v Mariboru in njenih članic ali prispevajo k uspešnemu sodelovanju med Univerzo v Mariboru in drugimi organizacijami, gospodarskimi družbami ter skupnostmi z gospodarskega ali družbenega življenja. Podeljuje se neprekinjeno vse od leta 1978.

Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: dr. Marjan Špilar, gostujoči strokovnjak, za izvrstno sodelovanje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Leto: 2020

Marjan Špilar je strokovnjak s področja davčnega prava z več kot dvajset let delovnih izkušenj v Finančni upravi RS, opravlja dela in naloge direktorja Finančnega urada Maribor. Poglobljeno se ukvarja z davčnim splošnim in procesnim pravom ter upravnim procesnim pravom. Kot gostujoči strokovnjak Pravne fakultete sodeluje v pedagoškem procesu, kjer vpeljuje bogate in dolgoletne delovne izkušnje iz aktualne upravne prakse ter izvrstno poveže sodelovanje med teorijo in prakso. Študentom omogoča tudi ogled in predstavitev delovanja davčnega organa v praksi (dan odprtih vrat). Kot avtor več znanstvenih in strokovnih člankov sodeluje z nekaterimi inštituti na Pravni fakulteti ter svoja dela objavlja v različnih strokovnih revijah. Pri tem s predstavitvijo referatov sodeluje tudi na različnih dogodkih, posvetih in konferencah. Prav tako je vsakoletni gost na Informativnih dnevih Pravne fakultete, na katerih zainteresiranim dijakom oziroma bodočim študentom predstavi poklic pravnika v javni upravi.


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Alenka Zadravec, univ. dipl. prav. (Višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru)
Leto: 2019


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Prim. Jelka Helena ​Reberšek Gorišek, dr. med.
Leto: 2018


Univerza v Mariboru  

SVEČANA LISTINA

Ime nagrajenca: Pravniško društvo Maribor
Leto: 2016

Razpisi


Datum: 27.2.2019

SKLEP o razpisu volitev dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru


Datum objave: 11.9.2018

Razpis postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose PF UM

ROK za oddajo kandidature: najkasneje do 14. 09. 2018, do 12. ure v vložišče (telefonska centrala) Pravne fakultete Univerze v Mariboru na naslovu Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.

Pravilnik o nagradah in priznanjih PF UM