Poslanstvo, vizija in strategija

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo Pravne fakultete Univerze v Mariboru je ustvarjanje in pridobivanje znanja na področju prava in s pravom povezanih interdisciplinarnih področij, kar omogoča izobraževanje strokovnjakov s pravno izobrazbo ter konkurenčno vključevanje le-teh v domače in mednarodno okolje.

Od posameznika, ki se odloči, da konča zahteven študij prava in mu je cilj postati pravnik, bi tako želeli, da v sebi odkrije predvsem svoj potencial dobrega posameznika in da spozna delovanje sveta prava kot enega izmed poklicev, kjer se lahko vedno zasleduje smisel obstoja človeka in družbe - pravo je poklic, ki nam omogoča pomagati drugim in velik osebnostni razvoj.

Vizija

Vizija razvoja Pravne fakultete Univerze v Mariboru je ostati priznana visokošolska institucija na področju posredovanja pravnih znanj ter združevanja pedagoškega in raziskovalnega dela, kar naj omogoča oblikovanje diplomantov prava, ki bodo v družbi cenjeni in iskani. Fakulteta bo zanesljiv partner na področju visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja na področju prava v Evropi in širše.

Strategija

Izhaja iz poslanstva in vizije in temelji na iskrenosti, radovednosti, ustvarjalnosti, svobodi duha, sodelovanju in izmenjavi spoznanega v znanosti, umetnosti in izobraževanju. Strategija Pravne fakultete je v nadaljnjem spremljanju kakovosti izvajanja bolonjskih študijskih programov in odzivov uporabnikov.

Pomen pravnega študija je zelo velik. Pravnik mora ne le obvladati norme, jih razumeti, razlagati in uporabljati, temveč mora razumeti globljo, humano funkcijo prava, njegova načela in idejo pravičnosti, ki je nujna za rešitev vsakega resnejšega problema v družbi. Cilj Pravne fakultete Univerze v Mariboru je, da bi tudi v prihodnje prispevala h kakovosti prava v Sloveniji.