Etika pri raziskovalnem delu

PF UM je pri raziskovalni dejavnosti zaposlenih in študentov na vseh stopnjah študija zavezana etičnim standardom, ki zagotavljajo integriteto znanstvenega dela. Gre za pravila, ki pospešujejo cilje raziskovanja, denimo znanje, resnico in izogibanje napakam, in prepovedujejo lažno prikazovanje pridobljenih podatkov raziskav. Pomembna so tudi pravila, ki urejajo razmerja med več raziskovalci – denimo zapovedujejo pošteno delitev dela, prepovedujejo vsiljena soavtorstva nadrejenih v raziskovalni skupini, ki dejansko niso konkretno sodelovali pri nastajanju znanstvenega dela, določajo pravila glede delitve pridobljenih podatkov, zaupna pravila recenzije, avtorske pravice in patente itd. Namen teh pravil je, da se raziskovalcem prizna njihov prispevek k znanosti in da se prepreči kraja njihovih idej in opravljenega dela. Pravila o integriteti v znanosti tudi zagotavljajo, da so raziskovalci odgovorni javnosti, denimo glede posegov v ljudi in živali, da razkrijejo potencialne konflikte interesov ipd.

Nekatera ključna načela raziskovalne dejavnosti so naslednja:

 • Poštenost – v raziskovalni komunikaciji je potrebno delovati pošteno – pošteno prikazovati podatke, rezultate, metode in postopke dela; prepovedano je prirejanje in napačno prikazovanje podatkov, zavajanje sodelavcev, sponzorjev in javnosti;
 • Objektivnost – potrebno je delovati nepristranstvo ter razkriti osebne in finančne interese, ki bi lahko vplivali na rezultate raziskave;
 • Integriteta – spoštovanje obljub in sporazumov, resno delovanje, zasledovanje doslednosti misli in postopanj;
 • Previdnost – izogibanje napakam in malomarnosti, kritično in previdno preučevanje posameznikovega dela in dela kolegov;
 • Odprtost – kritikam in novim idejam;
 • Spoštovanje intelektualne lastnine – spoštovanje patentov, blagovnih znamk in drugih oblik intelektualne lastnine; priznanje dejanske uporabe virov raziskovalnega dela, neposluževanje plagiarizma; metode za odkrivanje slednjih se stalno dopolnjujejo in širijo domet preverjanj, tako da se bo tisto, kar se morda danes še ne odkrije, odkrilo čez nekaj let;
 • Zaupnost – spoštovanje zaupnih podatkov oseb, poslovnih, vojaških in drugih skrivnosti;
 • Odgovorno objavljanje – z namenom napredka raziskav in znanosti, ne pa zgolj zaradi lastne kariere – izogibanje večkratnemu objavljanju istih del, del brez dodane vrednosti ipd.; odgovornost pomeni tudi družbeno odgovornost, tj. da se pospešuje družbeno dobro in da se prepreči škoda za družbo preko raziskav, javnega izobraževanja in zastopanja določenih interesov, ki škodijo drugim.
 • Merila o tem, koga se lahko prizna za avtorja znanstvenega dela: Vancouver criteria of International Committee of Medical Journal Editors iz leta 1988.
   

* Kratek povzetek iz Shamoo A. in Resnik D., 2015, Responsible Conduct of Research, 3rd ed., (New York: Oxford University Press).
 

Dokumenti in koristne povezave na tematiko integritete raziskovalnega dela:

Komisija za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru si prizadeva za odličnost v izobraževanju, multidisciplinarnost, krepitev demokratičnih in etičnih vrednot ter za celostni družbeni razvoj. Takšno raziskovanje odpira raznovrstne etične dileme in zato se predlaga ustanovitev »Komisije za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru (KER PF UM)«. Komisija za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru je posvetovalno telo, ki spodbuja etične dimenzije raziskovanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njena temeljna naloga je obravnavanje etičnih dilem ter etične ustreznosti projektov in raziskav, saj je to pomembno za uspešno in kakovostno raziskovalno delo. 
 
Komisija obravnava tiste predloge raziskav, raziskovalnih nalog in projektov, ki vključujejo delo z ljudmi oz. ustvarjajo neposredne učinke za ljudi, z uporabo znanstvenih metod, ki zahtevajo etično presojo. Komisija presoja izključno na podlagi podane vloge visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov, ki so avtorji, mentorji ali odgovorni nosilci raziskave, raziskovalne naloge ali projekta. Komisija ne predpisuje ali zavrača predlogov raziskav, raziskav ali raziskovalnih nalog. Komisija tudi ne opravlja nadzora ustreznosti raziskovalnega dela na podlagi lastne iniciative. Pri svojem delu Komisija upošteva kodekse in načela poklicnih etik in etike v raziskovanju. 
 
Komisija ima pet članov: trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, en član iz vrst asistentov in en član iz vrst študentov. Člani Komisije, razen člana študenta, so imenovani za mandatno dobo 4 leta. Izvoli jih Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Član študent je imenovan za mandatno dobo dveh let oz. najkasneje do izgube statusa študenta. Na predlog Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru ga izvoli Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 


KOMISIJA ZA ETIČNOST

Predsednica: red. prof. dr. Vesna Kranjc

Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman, za člana,
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur, za člana,
 • asist. Jan Stajnko, za člana,
 • študentka Manca Posilović, za članico.

Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so imenovani za mandatno dobo štirih let, to je od 10. 2. 2021 do 9. 2. 2025.
Član komisije iz vrst študentov je imenovan za mandatno dobo dveh let, to je od 10. 2. 2023 do 9. 2. 2025 oziroma najkasneje do izgube statusa študenta.