Komisija za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru si prizadeva za odličnost v izobraževanju, multidisciplinarnost, krepitev demokratičnih in etičnih vrednot ter za celostni družbeni razvoj. Takšno raziskovanje odpira raznovrstne etične dileme in zato se predlaga ustanovitev »Komisije za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru (KER PF UM)«. Komisija za etičnost raziskovanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru je posvetovalno telo, ki spodbuja etične dimenzije raziskovanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njena temeljna naloga je obravnavanje etičnih dilem ter etične ustreznosti projektov in raziskav, saj je to pomembno za uspešno in kakovostno raziskovalno delo. 
 
Komisija obravnava tiste predloge raziskav, raziskovalnih nalog in projektov, ki vključujejo delo z ljudmi oz. ustvarjajo neposredne učinke za ljudi, z uporabo znanstvenih metod, ki zahtevajo etično presojo. Komisija presoja izključno na podlagi podane vloge visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov, ki so avtorji, mentorji ali odgovorni nosilci raziskave, raziskovalne naloge ali projekta. Komisija ne predpisuje ali zavrača predlogov raziskav, raziskav ali raziskovalnih nalog. Komisija tudi ne opravlja nadzora ustreznosti raziskovalnega dela na podlagi lastne iniciative. Pri svojem delu Komisija upošteva kodekse in načela poklicnih etik in etike v raziskovanju. 
 
Komisija ima pet članov: trije člani iz vrst visokošolskih učiteljev ali raziskovalcev, en član iz vrst asistentov in en član iz vrst študentov. Člani Komisije, razen člana študenta, so imenovani za mandatno dobo 4 leta. Izvoli jih Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Član študent je imenovan za mandatno dobo dveh let oz. najkasneje do izgube statusa študenta. Na predlog Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru ga izvoli Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. 

KOMISIJA ZA ETIČNOST

Predsednica: red. prof. dr. Vesna Kranjc

Člani:

  • izr. prof. dr. Boruta Holcmana, za člana,
  • izr. prof. dr. Renata Vrenčurja, za člana,
  • asist. Jana Stajnka, za člana,
  • študenta Mateja Rožmarina, za člana.

Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so imenovani za mandatno dobo štirih let, to je od 10. 2. 2021 do 9. 2. 2025.
Član komisije iz vrst študentov je imenovan za mandatno dobo dveh let, to je od 10. 2. 2021 do 9. 2. 2023 oziroma najkasneje do izgube statusa študenta.