Naši profesorji na domačih in mednarodnih konferencah

2019 - 2023


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

TRATNIK, Matjaž. Kolizije neposestnih premičninskih zavarovanj. V: 14. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava : 8. in 9. junij 2022, Portorož : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba. 2022, str. 136-142. [COBISS.SI-ID 120090883]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Prekrški podjetnika in družbe z omejeno odgovornostjo ter njunih odgovornih oseb po ZGD-1. V: 48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 48, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2022, 48, št. 6/7, str. 1055-1066. [COBISS.SI-ID 126393603]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Enako plačilo ne glede na spol v zasebnem in javnem sektorju. V: 48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 48, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2022, 48, št. 6/7, str. 1089-1115. [COBISS.SI-ID 126423811]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. Varstvo osebnih podatkov v Zakonu o oskrbi z električno energijo. V: 48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 48, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2022, [Letn.] 48, [št.] 6/7, str. 994-1000. [COBISS.SI-ID 128445699]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Energetska varnost in trajnosten energetski sistem: izbrani vidiki v kontekstu evropske energetske unije. V: 48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 48, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2022, [Letn.] 48, [št.] 6/7, str. 1013-1022. [COBISS.SI-ID 128455171]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Krepitev medijske svobode v EU. V: 48. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. in 11. oktober 2022, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 48, [št.] 6/7). Ljubljana: LEXPERA. 2022, [Letn.] 48, [št.] 6/7, str. 1168-1179. [COBISS.SI-ID 128464131]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Izvršni javnobilježnički akt u prekograničnim slučajevima s naglaskom na pravu EU. V: PEHAR, Snježana. Devetnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 9. (četvrtak) i 10. (petak) lipnja/juna 2022. godine : zbornik radova, (Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1986-5821). Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta. 2022, str. 69-80. [COBISS.SI-ID 112640259]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž. Problem rezervi kod Njujorške arbitražne konvencije na primjeru Republike Slovenije. V: PEHAR, Snježana. Devetnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, Neum, 9. (četvrtak) i 10. (petak) lipnja/juna 2022. godine : zbornik radova, (Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ISSN 1986-5821). Mostar: Pravni fakultet Sveučilišta. 2022, str. 81-87. [COBISS.SI-ID 112641795]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. In search of a more horizontal approach that would (at the same time) strengthen the integration processes within the EU. V: EUnited in diversity : between common constitutional traditions and national identities : international conference : Riga, Latvia, 2-3 September 2021 : conference proceedings = UniE dans la diversité : entre traditions constitutionnelles communes et identités nationales : conférence internationale : Riga, Lettonie, 2-3 septembre 2021 : actes de la conférence. Luxembourg: Court of Justice of the European Union. 2022, str. 133-142, avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 112359683]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Mater semper certa est% wirklich?. V: JAŠARBEGOVIĆ, Amra (ur.). Porodica u aktuelnom pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova, Deseti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2022, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 10, br. 10(2022)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2022, str. 41-54. [COBISS.SI-ID 127371011]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja. Legal status of same-sex partners in adoption procedure : recent developments in Slovenian law. V: JAŠARBEGOVIĆ, Amra (ur.). Porodica u aktuelnom pravnom i društvenom kontekstu : zbornik radova, Deseti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2022, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 10, br. 10(2022)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2022, str. 201-217. [COBISS.SI-ID 127378691]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Izbrani vidiki odškodninske odgovornostni zdravnika. V: BAČIĆ, Petar (ur.), BARIĆ-PUNDA, Vesna (ur.), KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.). Zbornik radova s međunarodnog kongresa "3. kongres KOKOZA i 5. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", Rovinj, 1. - 3. travnja 2022. godine. Split: Pravni fakultet. 2022, str. 53-66. [COBISS.SI-ID 106710787]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Uveljavljanje izločitvene pravice na nepremičninah v stečajnem postopku. V: PLAVŠAK, Nina (ur.). Zbornik sodobno insolvenčno pravo 2022, (Zbornik Sodobno insolvenčno pravo ..., ISSN 2820-641X). Ljubljana: Tax-Fin-Lex; ABC nepremičnine. 2022, str. 8-21. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/ZbornikSodobnoInsolvencnoPravo?pubY=2022. [COBISS.SI-ID 102916355]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato, PLAVŠAK, Nina. Evidentiranje območja pravice (EID) v zemljiški knjigi. V: PLAVŠAK, Nina. Zbornik sodobno stvarno pravo 2022, (Zbornik Sodobno stvarno pravo ..., ISSN 2820-5413). Elektronska izd. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC nepremičnine. 2022, str. 63-69. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/ZbornikSodobnoStvarnoPravo. [COBISS.SI-ID 126134019]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Utvrdivanje najboljeg interesa deteta u slučajevima odvajanja deteta od roditelja. V: VÁRADY, Tibor (ur.), KOVAČEK-STANIĆ, Gordana (ur.). 30 godina primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta : savremeni aspekti : zbornik radova sa naučnog skupa održanog 10. decembra 2020., (Naučni skupovi, Odeljenje društvenih nauka, Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava, knj. 200, knj. 48). Beograd: SANU. 2021, str. 47-60. [COBISS.SI-ID 111098371]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

BAGHRIZABEHI, Denis. Ugovor dolžnika. V: 4. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava : zbornik 2021. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba. 2021, str. 36-43. [COBISS.SI-ID 86910979]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja. Izvršba zaradi izterjave preživnine : vpliv osebnega stečaja na izvršbo zaradi neplačane preživnine. V: 4. dnevi nepravdnega in izvršilnega prava : zbornik 2021. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba. 2021, str. 50-57. [COBISS.SI-ID 86917379]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

BAGHRIZABEHI, Denis. Novi izzivi čezmejnega vročanja in dokazovanja. V: 47. Dnevi slovenskih pravnikov, 14. in 15. oktober 2021, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 47, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, 47, [št.] 6/7, str. 865-875. [COBISS.SI-ID 83444739]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša, KUPEC, Urška. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. V: 47. Dnevi slovenskih pravnikov, 14. in 15. oktober 2021, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 47, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, 47, [št.] 6/7, str. 886-900. [COBISS.SI-ID 81696515]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 15, št. avtorjev: 1/2

SENČUR PEČEK, Darja. Delovnopravno varstvo žvižgačev v Sloveniji glede na novo direktivo. V: 47. Dnevi slovenskih pravnikov, 14. in 15. oktober 2021, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 47, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, 47, [št.] 6/7, str. 901-918. [COBISS.SI-ID 83460099]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

PRELIČ, Saša. Omejitve ustanavljanja gospodarskih družb, identifikacija delničarjev in uresničevanje pravic na skupščini. V: 47. Dnevi slovenskih pravnikov, 14. in 15. oktober 2021, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 47, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, 47, [št.] 6/7, str. 962-973. [COBISS.SI-ID 83479555]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KOCBEK, Marijan. Prejemki direktorjev in nadzornikov ter pravice delničarjev po noveli ZGD-1K. V: 47. Dnevi slovenskih pravnikov, 14. in 15. oktober 2021, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 47, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, 47, [št.] 6/7, str. 985-996. [COBISS.SI-ID 83496451]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Zaštita najboljeg interesa djeteta kod posvojenja i utjecaj načela razmjernosti. V: HUSEINBEGOVIĆ, Alena (ur.). Aktuelna problematika porodičnopravne teorije i prakse : zbornik radova, Deveti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2021, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 9, br. 9(2021)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2021, str. 264-276. [COBISS.SI-ID 70846467]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

BOTANCOV, I. V., MENSAH, Cocou Marius, SVARCHEVSKII, Konstantin Gennad´evich, SAYAFAROVA, D. D. Efficient production system as part of sustainable environmental management. V: ESDCA 2021 - International scientific and practical conference "Ensuring sustainable development in the context of agriculture, green energy, ecology and earth science", 25 January 2021, Smolensk, Russian Federation : Elektronski vir, (IOP conference series. Earth and environmental science (Online), ISSN 1755-1315, Vol. 723). [Bristol [etc.]]: IOP. 2021, vol. 723, 042075, str. [1-5], doi: 10.1088/1755-1315/723/4/042075. [COBISS.SI-ID 67358723], [SNIPScopus do 31. 8. 2021: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 10, št. avtorjev: 1/4

DRNOVŠEK, Katja, KRALJIĆ, Suzana. Protipravno pridobljeni dokazi v slovenski sodni praksi. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova VII. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 23. i 24. rujna 2021. godine. Split: Pravni fakultet. 2021, str. 223-250. [COBISS.SI-ID 78837507]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

VRENČUR, Renato. Vpliv sprememb zakonodaje na sklepanje pogodb glede nepremičnin. V: PLAVŠAK, Nina. Zbornik Sodobno obligacijsko pravo ..., (Zbornik sodobno obligacijsko pravo, ISSN 2820-5901). Elektronska izd. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC nepremičnine, 2023, str. 96-110. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/ZbornikSodobnoObligacijskoPravo?pubY=2023. [COBISS.SI-ID 146278147]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Pravne značilnosti factoringa. V: PLAVŠAK, Nina. Zbornik Sodobno obligacijsko pravo ..., (Zbornik sodobno obligacijsko pravo, ISSN 2820-5901). Elektronska izd. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: ABC nepremičnine, 2021, str. 107-128. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/ZbornikSodobnoObligacijskoPravo. [COBISS.SI-ID 85730563]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Silobran : dogmatične dileme in sodna praksa. V: 46. Dnevi slovenskih pravnikov, 15. in 16. oktober 2020, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 46, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2020, letn. 46, [št.] 6/7, str. 1020-1029. [COBISS.SI-ID 44118531]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Sodstvo in Ustavno sodišče RS. V: 46. Dnevi slovenskih pravnikov, 15. in 16. oktober 2020, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 46, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2020, letn. 46, [št.] 6/7, str. 1096-1107. [COBISS.SI-ID 42572547]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Novosti glede odškodninske odgovornosti za umetno inteligenco. V: 46. Dnevi slovenskih pravnikov, 15. in 16. oktober 2020, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 46, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2020, letn. 46, [št.] 6/7, str. 1195-1205. [COBISS.SI-ID 44136195]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Legal challenges and dilemmas of cross-border reproductive care from Slovenian view. V: MIRJANIĆ, Željko (ur.), MILINKOVIĆ, Igor M. (ur.). Conference Proceedings = Zbornik radova, International Scientific Conference "Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century", 07-08 February 2020, Banja Luka = Međunarodni naučni skup "Transformativne tehnologije : pravni i etički izazovi XXI vijeka", 07-08. februar 2020, Banja Luka. Banja Luka: Faculty of Law: =Pravni fakultet Univerziteta. 2020, str. 71-81, doi: 10.7251/NSTT2001079K. [COBISS.SI-ID 52905731]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

REPAS, Martina, HODOŠČEK, Katja, FERČIČ, Aleš. Slovenia. V: MÂNDRESCU, Daniel (ur.). EU competition law and the digital economy : protecting free and fair competition in an age of technological (r)evolution : the XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 Congress Publications. Vol. 3. The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing. 2020, str. 479-498. https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462361300#0. [COBISS.SI-ID 22805507]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 16.67, št. avtorjev: 2/3

STAJNKO, Jan, JAKŠIĆ, Jure. Transfer of evidence from inspection to misdemeanour procedure. V: Ìnnovacìîniî rozvitok pravovoï nauki v umovah modernizacìï suspilʼstva = Juridical science innovative development in conditions of social modernization : materiali. Tom 1, X Mižnarodnoï naukovo-praktyčnoï konferencïï , 28 ljutogo 2020 roku = X International Scientific Conference, February 28th, 2020. Kyïv: Vidavnictvo Vektor. 2020, str. 344-346. [COBISS.SI-ID 17133827]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 2.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana, ZAHRASTNIK, Kristjan. Unterhalt für den unversorgten Ehegatten nach dem neuen Slowenischen Familiengesetz. V: ÜNVER, Yener (ur.), KRALJIĆ, Suzana (ur.). Kamu ve Özel Hukuk Açisindan Mülkiyet hukuku = Eigentumsrecht in Hinsicht auf öffentlich- und privaten Recht, VIII. Türkiye-Slovenya karşilaştirmali hukuk sempozyumu, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ljubljana Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Maribor Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21 Mart 2019 = VIII. Türkisch-Slowenisches Rechtsvergleichendes Symposium, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Özyeğin, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Ljubljana, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Maribor, 21. Maerz 2019 = VIII. Turkey-Slovenia Comparative Law Symposium, Özyeğin University Faculty of Law, Ljubljana University Faculty of Law, Maribor University Faculty of Law. Ankara: Seçkin, Hukuk. 2020, str. 177-191. [COBISS.SI-ID 33544195]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

POLAJŽAR, Aljoša. Principle of legality in criminal law : the ECHR perspective. V: Materìali III Mižnarodnogo molodižnogo naukovogo juridičnogo forumu, 14-15 travnja 2020 roku, III International Youth Scientific Legal Forum, May 14th-15th, 2020. Tom 1. Kyïv: Vidavnictvo Vektor. 2020, str. 250-253. [COBISS.SI-ID 17135107]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

TRSTENJAK, Verica, WEINGERL, Petra. Slovenia. V: BOTMAN, Marleen (ur.), LANGER, Jurian (ur.). National courts and the enforcement of EU law : the pivotal role of national courts in the EU legal order : the XXIX FIDE Congress in The Hague, 2020 congress publications. Vol. 1. The Hague, the Netherlands: Eleven International Publishing. 2020, str. 443-458. https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462361287#0. [COBISS.SI-ID 22801411]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Maintenance obligations towards adult children in the Republic of Slovenia. V: HUSEINBEGOVIĆ, Alena (ur.). Porodično pravo u eri globalizacije : zbornik radova, Osmi međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2020, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 7, br. 8(2020)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2020, str. 42-57. [COBISS.SI-ID 40401923]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

KRALJIĆ, Suzana. Redke bolezni in pravica do dostopa do zdravstvene obravnave. V: KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.), et al. Zbornik radova s međunarodnog kongresa "2. kongres KOKOZA i 4. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", Rovinj, 13. - 15. ožujka 2020. godine. Split: Pravni fakultet. 2020, str. 117-134. [COBISS.SI-ID 15161091]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Postopek za dovolitev sklenitve zakonske zveze [sic!] postupak za dopuštenje sklapanja braka. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. Zbornik radova s VI. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", 1. i 2. listopada 2020. godine. Split: Pravni fakultet. 2020, str. 111-127. [COBISS.SI-ID 33571587]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

HOJNIK, Janja. Inteligentne naprave in človekove pravice. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 874-888. [COBISS.SI-ID 5789483]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Avtonomna vozila in odškodninska odgovornost. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 889-900. [COBISS.SI-ID 16965201]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KRANJC, Vesna. Pogodba o finančnem lizingu. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 975-986. [COBISS.SI-ID 5789739]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna, KERESTEŠ, Tomaž. Razmerje med subjekti v družinskih nepravdnih postopkih (problematika centrov za socialno delo, izvedencev in drugih oseb, ki varujejo otrokove koristi). V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 999-1011. [COBISS.SI-ID 5789995]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 2/2

SENČUR PEČEK, Darja. Izzivi delovnega prava v času prekarnega dela. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1033-1057. [COBISS.SI-ID 5790251]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Zastavna pravica. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1112-1126. [COBISS.SI-ID 5790507]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

PRELIČ, Saša. Identifikacija delničarjev in olajšanje uveljavljanja njihovih korporacijskih upravičenj. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1153-1167. [COBISS.SI-ID 5790763]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

KOCBEK, Marijan. Politika prejemkov direktorjev - pravice delničarjev in informacije : po predlogu novele ZGD-1K. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1181-1191. [COBISS.SI-ID 5791019]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

PROSTOR, Jerneja. Preglednost institucionalnih vlagateljev, upravljavcev premoženja in svetovalcev za glasovanje. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1192-1203. [COBISS.SI-ID 2232033]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Varstvo poklicne skrivnosti med preiskovanjem kaznivega dejanja : v luči izvršitve odločb Ustavnega sodišča RS. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1228-1238. [COBISS.SI-ID 5791275]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Izvršitev sodnih odločb v družinskopravnih zadevah. V: 45. Dnevi slovenskih pravnikov, 10. do 12. oktober 2019, Portorož, (Podjetje in delo, ISSN 0353-6521, [letn.] 45, 6-7). Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, 45, [št.] 6/7, str. 1269-1286. [COBISS.SI-ID 5791531]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 30, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Najnovejše odločitve Sodišča EU s področja delovnih razmerij. V: Aktualna vprašanja delovnega prava : ˝povezujemo teorijo s prakso˝ : strokovna delavnica, Moravske Toplice, 12. in 13. april 2019, Strokovna delavnica "Povezujmo teorijo s prakso", Moravske Toplice, 12. in 13. april 2019. [S. l.: s. n. 2019], str. 47-62. [COBISS.SI-ID 5730859]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

TANCER VERBOTEN, Mojca. Konkurenčna prepoved v teoriji in praksi. V: Aktualna vprašanja delovnega prava : ˝povezujemo teorijo s prakso˝ : strokovna delavnica, Moravske Toplice, 12. in 13. april 2019, Strokovna delavnica "Povezujmo teorijo s prakso", Moravske Toplice, 12. in 13. april 2019. [S. l.: s. n. 2019], str. 65-75. [COBISS.SI-ID 5731115]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Pomen in vloga pravnega standarda največje otrokove koristi v novem slovenskem Družinskem zakoniku in sodobni sodni praksi. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" : zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja : 17. i 18. listopada 2019. godine. U Splitu: Sveučilište, Pravni fakultet. 2019, str. 113-129. [COBISS.SI-ID 5797931]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

REPAS, Martina, KERESTEŠ, Tomaž. Forum societatis v Bruselj I bis s poudarkom na izključni pristojnosti. V: ŠAGO, Dinka (ur.), et al. "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" : zbornik radova s V. međunarodnog savjetovanja : 17. i 18. listopada 2019. godine. U Splitu: Sveučilište, Pravni fakultet. 2019, str. 355-375. [COBISS.SI-ID 5798187]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

KRALJIĆ, Suzana, IVANC, Tjaša. Pravni izzivi uporabe robotov v medicini. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Globalizacija medicine v 21. stoletju, 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2019, str. 31-48. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398, doi: 10.18690/978-961-286-246-6.4. [COBISS.SI-ID 5716267]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 2/2

TANCER VERBOTEN, Mojca. Razkriti podatki o genomu pri delodajalcu. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Globalizacija medicine v 21. stoletju, 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2019, str. 269-287. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. [COBISS.SI-ID 5723435]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Genome editing and the EU Charter of Fundamental Rights. V: KRALJIĆ, Suzana (ur.), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (ur.), RIJAVEC, Vesna (ur.). Globalizacija medicine v 21. stoletju, 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2019, str. 290-309. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. [COBISS.SI-ID 5723691]
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 20, št. avtorjev: 1/1

KRANJC, Vesna. Formalnost ni cilj javnega naročanja. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-5]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/kranjc_vesna_-_formalnost_ni_cilj_javnega_narocanja.pdf. [COBISS.SI-ID 5747755]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Javnonaročniški postopki in državne pomoči : izhodišča za razpravo. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-5]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/fercic_ales_-_javnonarocniski_postopki_in_drzavne_pomoci.pdf. [COBISS.SI-ID 5746731]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Klemen. Prenehanje pogodbe o javnem naročilu po ZJN-3A. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-6]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/drnovsek_klemen_-_prenehanje_pogodbe_o_javnem_narocilu_po_zjn-3a.pdf. [COBISS.SI-ID 5741867]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Prepoved geografskega blokiranja v EU v luči svobodne gospodarske pobude. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-7]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/hojnik_janja_-_prepoved_geografskega_blokiranja_v_eu.pdf. [COBISS.SI-ID 5746987]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž. Čezmejno vročanje po Haaški konvenciji o vročanju. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-8]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/kerestes_tomaz_-_cezmejno_vrocanje_po_haaski_konvenciji_o_vrocanju.pdf. [COBISS.SI-ID 5747243]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Prenehanje lastninske pravice izločitvenih upnikov na nepremičninah v stečaju. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-8]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/vrencur_renato_-_prenehanje_lp_izlocitvenih_upnikov_na_nepr__v_stecaju.pdf. [COBISS.SI-ID 5749803]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

REPAS, Martina. Sodobne vrste znamk - novi izzivi in priložnosti za podjetja. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-8]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/repas_martina_-_sodobne_vrste_znamk.pdf. [COBISS.SI-ID 5748523]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Sprememba delodajalca v luči sodne prakse SEU. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-10]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/sencur_pecek_darja_-_sprememba_delodajalca_v_luci_sodne_prakse_seu.pdf. [COBISS.SI-ID 5748779]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KOCBEK, Marijan. Direktiva o pravicah delničarjev - glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in novela ZGD-1K. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-15]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/kocbek_marijan_-_direktiva_o_delnicarskih_pravicah_in_novela_zgd-1k.pdf. [COBISS.SI-ID 5747499]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

PRELIČ, Saša. Varstvo interesa upnikov pri materialnih statusnih preoblikovanjih. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-32]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/prelic_sasa_-_varstvo_interesa_upnikov_pri_materialnih_statusnih_preoblikovanjih.pdf. [COBISS.SI-ID 5748011]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

STAJNKO, Jan. Kafka, criminal legal procedure and information asymmetry. V: Jurisprudencìja v sučasnomu ìnformacìînomu prostorì : materiali. Tom 1, IX Mižnarodnoï naukovo-praktyčnoï konferencïï , 1 bereznja 2019 roku. Kyïv: Vidavnictvo Vektor. 2019, str. 281-283. [COBISS.SI-ID 5717547]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Odgovornosti unutar tima - odnos između liječnika i ostalih zdravstvenih radnika = Intra-team responsibility - the relationship between the doctor and other health care professionals. V: CERJAN, Snježana (ur.). Pravo i medicina - ruku pod ruku, 1. hrvatski kongres medicine i prava i 12. kongres pravnika u zdravstvu s međunarodnim sudjelovanjem, Varaždin, 18. - 20. 10. 2019, (Aktualna pravna problematika u zdravstvu, ISSN 1847-7739, 2019). Varaždin: Udruga pravnika u zdravstvu. 2019, str. 226-235. [COBISS.SI-ID 5797419]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

PROSTOR, Jerneja. Zaštita ovisnog društva - nedavni judikati Vrhovnog suda Republike Slovenije. V: XXV. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo - obveze - postupak)" (Poreč, 10.-12. travnja 2019), (Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, ISSN 1330-349X, Vol. 40, br. 1, 2019). Rijeka: Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci. 2019, vol. 40, br. 1, str. 559-572, doi: 10.30925/zpfsr.40.1.21. [COBISS.SI-ID 5720875], [WoS do 10. 5. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Ageizam i obiteljsko pravo - na primjeru sklapanja braka, posvojenja i skrbništva u Sloveniji. V: HUSEINBEGOVIĆ, Alena (ur.). Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava : zbornik radova, Sedmi međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2019, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 7, br. 7(2019)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2019, str. 93-104. [COBISS.SI-ID 5783595]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja, MARKAČ HROVATIN, Katja. From parental rights to parental responsibility : developments in Slovenian family law. V: HUSEINBEGOVIĆ, Alena (ur.). Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava : zbornik radova, Sedmi međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, Mostar, 2019, (Zbornik radova, ISSN 2303-6052, god. 7, br. 7(2019)). Mostar: Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić". 2019, str. 105-122. [COBISS.SI-ID 5783851]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2

KAČER, Blanka, KRALJIĆ, Suzana. Građansko pravni aspekti krionike i neuroprezervacije kao prava pacijenta. V: KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.), et al. Zbornik radova s međunarodnog kongresa "1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", [Rabac], 22. - 24. ožujka 2019. godine. Split: Pravni fakultet. 2019, str. 87-107. [COBISS.SI-ID 5713963]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 12.5, št. avtorjev: 1/2

IVANC, Tjaša, KRALJIĆ, Suzana. Vloga izvedenca v civilnih sodnih postopkih s poudarkom na medicinskem izvedenstvu. V: KURTOVIĆ MIŠIĆ, Anita (ur.), et al. Zbornik radova s međunarodnog kongresa "1. kongres KOKOZA i 3. Hrvatski kongres medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem", [Rabac], 22. - 24. ožujka 2019. godine. Split: Pravni fakultet. 2019, str. 235-252. [COBISS.SI-ID 5714219]
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICD
točke: 25, št. avtorjev: 2/2

ŠEPEC, Miha. Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari - razmerje med kazenskim in prekrškovnim postopkom. V: Zbornik, 14. dnevi prekrškovnega prava, 14. in 15. maj 2019, Portorož. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, str. 56-67. [COBISS.SI-ID 5733419]
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela še ni verificiran
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

HOJNIK, Janja. Vladavina prava % temeljna (pravna?) vrednota EU. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, ISSN 1408-9440, Odvetniška šola 2022, 1-2. april 2022, Portorož, apr. 2022, leto 24, št. 2, str. 6-10, fotogr. https://www.odv-zb.si/upload/revija/Revija%20Odvetnik%202022/ODVETNIK%20st-105.pdf. [COBISS.SI-ID 103915267]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. Civilno pravo in nove tehnologije : kriptovalute in pametne pogodbe. Odvetnik : glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, ISSN 1408-9440, Odvetniška šola 2022, 1-2. april 2022, Portorož, apr. 2022, leto 24, št. 2, str. 16-18, portret. https://www.odv-zb.si/upload/revija/Revija%20Odvetnik%202022/ODVETNIK%20st-105.pdf. [COBISS.SI-ID 103916291]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

TRATNIK, Matjaž. Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega prava (2020-2021). V: 13. dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava : 7. in 8. junij 2021, Portorož : zbornik. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2021, str. 57-63. [COBISS.SI-ID 76538371]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Sankcioniranje nedostojnega vedenja do predstavnikov oblasti. V: 17. dnevi prekrškovnega prava : zbornik 2022 : 20. in 21. junij 2022, Portorož. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2022, str. 17-22. [COBISS.SI-ID 117525251]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Stvarnopravne reparacije in posebna pridržna pravica. V: PLAVŠAK, Nina, et al. Zbornik sodobno stvarno pravo 2021. Ljubljana: TAX-FIN-LEX, pravno-poslovni portal, založništvo in izobraževanja: ABC Nepremičnine. 2021, str. 69-79. https://www.tax-fin-lex.si/Revije/Kazalo/ZbornikSodobnoStvarnoPravo. [COBISS.SI-ID 64002051]
kategorija: SU (S); tip dela je verificiral OSICD
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KRANJC, Vesna. Uporaba pravil FIDIC pri oddaji javnih naročil. V: XVIII. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 24.-25. september 2020, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. [2020], f. 52-62. [COBISS.SI-ID 31856643]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Potrošnik kot uporabnik družbenega omrežja. V: XVIII. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 24.-25. september 2020, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. [2020], f. 105-114. [COBISS.SI-ID 31868419]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

PROSTOR, Jerneja. Prepoved finančne asistence in fiktivni (nični) posli po ZGD-1. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, str. [1-5]. https://pf.um.si/site/assets/files/4503/prostor_jerneja_-_prepoved_financne_asistence_in_fiktivni_nicni_posli_po_zgd-1.pdf. [COBISS.SI-ID 5748267]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Memorial on the forgotten framework decision. V: Molodižnij naukovij juridičiij forum : materiali. Tom 1, II Mižnarodnoï naukovo-praktyčnoï konferencïï , 16-17 travnja 2019 roku. Kyïv: Vidavnictvo Vektor. 2019, str. 243-246. [COBISS.SI-ID 5743403]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Some highlights regarding freedom of religion in the latest jurisprudence of the Slovenian Constitutional court = Neke od glavnih tačaka u vezi sa slobodom vjeroispovijesti u nedavnoj sudskoj praksi Ustavnog suda Slovenije. V: ĆEMAN, Mirsad (ur.). Sloboda vjeroispovijesti u ustavno-sudskoj praksi : zbornik radova = Religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Verfassungsgerichte : Tagungsband = Freedom of religion in the constitutional case-law : conference proceedings. Sarajevo: Ustavni sud Bosne i Hercegovine: = Constitutional Court of BiH. 2019, str. 33-47. [COBISS.SI-ID 42095107]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Postopek odločanja o varstvu in vzgoji otrok. V: XVII. DCGP, dnevi civilnega in gospodarskega prava, 25.-26. april 2019, GH Bernardin, Portorož. [Ljubljana]: Inštitut za primerjalno pravo: Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani. [2019], f. [1-11]. [COBISS.SI-ID 16720209]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Naklep in problematična ureditev v KZ-1. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. cop. 2019, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 2266849]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

KRANJC, Vesna. Zakaj in kdaj dovoliti popravke ponudb? [sic]. V: Zbornik 2019, Spomladanski veliki kongres javnega naročanja - VKJN, Portorož, 26. in 27. marec 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, str. 69-80. [COBISS.SI-ID 2064609]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

TRATNIK, Matjaž. Pregled aktualne sodne prakse na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. V: Zbornik. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba. 2019, str. 33-43. [COBISS.SI-ID 2132705]
kategorija: SU (S)
točke: 5, št. avtorjev: 1/1

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

HOJNIK, Janja. Ethics and integrity in research. V: Open Science Summer School : Maribor, Slovenia, 12.-16. September 2022 : [course materials]. Maribor: University of Maribor. 2022, 33 prosojnic. https://url.um.si/e8K4L, https://youtu.be/G_KrmmH-ag4?list=PL-gMlJYk7cPqq5Jd6Lqgu92D097Kt4FM-. [COBISS.SI-ID 134800899]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Študij na Oxfordu kot primer dobre prakse = Studies at Oxford as an example of good practice. V: MIKLAVČIĆ, Nataša (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik, 4. konferenca slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 5. julij 2019. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress. 2019, str. 70-71. [COBISS.SI-ID 5756715]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

WEINGERL, Petra. The interplay of contract law, the digital single market, and sustainability goals in Slovenia : any room for improvement?. V: TOT, Ivan (ur.), SLAKOPER, Zvonimir (ur.). 2nd Zagreb International Conference on the Law of Obligations : 28-30 September 2022 : book of abstracts. [Zagreb]: University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. 2022, str. 50-51. [COBISS.SI-ID 125519107]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Pravna negotovost pri določitvi zaposlitvenega statusa. V: DUH, Mojca (ur.), PRIMEC, Andreja (ur.), ROMIH, Dejan (ur.). Ekonomija 2022 : Posvetovanje o neenakosti in negotovosti v družbi in gospodarstvu : zbornik povzetkov znanstvenih prispevkov. Maribor: Društvo ekonomistov. 2022, str. 16. https://demb.si/publikacije/zbornik-povzetkov-znanstvenih-prispevkov-na-posvetovanju-ekonomija-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 133429251]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Razmerje med zdravnikom in pacientom v okviru nekrivdnega odškodninskega sistema. V: ĆERANIĆ, Dimitrije (ur.). Zbornik sažetaka "Pravo između stvaranja i tumačenja" = Collection of Abstracts %Law Between Creation and Interpretation%, XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, Međunarodni naučni skup, 5. november 2022, Pale, Sarajevo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet. 2022, str. 106-107. https://www.pravni.ues.rs. ba/naucni-skup/121-naucni-skup/novosti/13935-xi-naucni-skup-povodom-dana-pravnog-fakulteta-xi-scientific-conference-to-mark-the-day-of-the-f aculty-of-law. [COBISS.SI-ID 128344835]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja. Preživljanje otrok % analiza primerov z mednarodnim elementom. V: ĆERANIĆ, Dimitrije (ur.). Zbornik sažetaka "Pravo između stvaranja i tumačenja" = Collection of Abstracts %Law Between Creation and Interpretation%, XI Naučni skup povodom Dana Pravnog fakulteta, Međunarodni naučni skup, 5. november 2022, Pale, Sarajevo. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet. 2022, str. 138. https://www.pravni.ues.rs. ba/naucni-skup/121-naucni-skup/novosti/13935-xi-naucni-skup-povodom-dana-pravnog-fakulteta-xi-scientific-conference-to-mark-the-day-of-the-f aculty-of-law. [COBISS.SI-ID 128345859]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Umetna inteligenca in odškodninska odgovornost : dileme in novost = Civil liability for artificial intelligence : dilemmas and new developments. V: FRLAN, Nina (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). III. konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije : 18.-19. november 2021, [online] : zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress. 2021, str. 88-89. https://www.slokongres.com/wp-content/uploads/2021/11/pravniki2021zbornik.pdf. [COBISS.SI-ID 100605443]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Enako plačilo za enako delo - kako načelo uveljaviti v praksi. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Pomurska akademija Pomurju : znanstveno raziskovalna dejavnost v Pomurju : PAZU, Pomurska akademsko znanstvena unija : 19. znanstvena konferenca : 26. in 27. november 2021, Alma Mater Europaea - ECM, Murska Sobota. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2021, str. 17. http://www.pazu.si/wp-content/uploads/2021/11/ZbornikPovzetkov2021_zadnja-verzija_25112021.pdf. [COBISS.SI-ID 106444035]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. The impact of Covid-19 on sports - selected legal issues. V: SJENIČIĆ, Marta (ur.), MILENKOVIĆ, Marko (ur.). Responses to COVID crisis in Central and Eastern European Countries : new frontiers of health law : international conference : Belgrade (Serbia) and online, 18-19 March 2021 : book of abstracts, International conference Responses to COVID crisis in central and eastern european countries: new frontiers of health law, Belgrade (Serbia) and online 18-19 march 2021. Belgrade: Institute of social sciences. 2021, str. 39. [COBISS.SI-ID 56594435]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 2/2

KRALJIĆ, Suzana. Legal challenges and dilemmas of cross border reproductive care. V: Book of abstracts = Knjiga apstrakata, International Scientific Conference "Transformative technologies: legal and ethical challenges of the 21st century", 07-08 February 2020, Banja Luka = Međunarodni naučni skup "Transformativne tehnologije : pravni i etički izazovi XXI vijeka", 7. - 8. februar 2020, Banja Luka. Banja Luka: Pravni fakultet. 2020, str. 50. [COBISS.SI-ID 5850667]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ROJ, Igor Robert, KRALJIĆ, Suzana. Legal regulation of organ and tissue donation within Eurotransplant = Pravna ureditev darovanja organov in tkiv v okviru Eurotransplanta. V: PAJNKIHAR, Majda (ur.), ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija (ur.), ŠTIGLIC, Gregor (ur.). Book of abstracts, International Scientific Conference "Research and Education in Nursing", June 13th 2019, Maribor, Slovenia. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press: University of Maribor, Faculty of Health Sciences. 2019, str. 34-35. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/417. [COBISS.SI-ID 61116419]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/2

SENČUR PEČEK, Darja. Prekarizacija. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Delovna in socialna razmerja - danes in jutri : pomurska akademija Pomurju : 17. znanstvena konferenca = science conference : (29. in 30. november 2019), Murska Sobota : (zbornik povzetkov), PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, 17. znanstvena konferenca, Science conference, 29. in 30. november 2019. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2019, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 17782835]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Prekarizacija dela. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Delovna in socialna razmerja - danes in jutri : pomurska akademija Pomurju : 17. znanstvena konferenca = science conference : (29. in 30. november 2019), Murska Sobota : (zbornik povzetkov), PAZU - Pomurska akademsko znanstvena unija, 17. znanstvena konferenca, Science conference, 29. in 30. november 2019. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2019, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 20914435]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Pravni temelji kazenske odgovornosti pravne osebe. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 8 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/05_sepec_miha_-_pravni_temelji_kazenske_odgovornosti_pravne_osebe.pdf. [COBISS.SI-ID 5751595]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Socialna Evropa in notranji trg : socialni dumping, napoteni delavci in prekarstvo. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 17 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/03_knez_rajko_-_socialna_evropa_in_notranji_trg.pdf. [COBISS.SI-ID 5750571]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

TRATNIK, Matjaž. Pravne značilnosti pridobitve lastninske pravice pri prisilni prodaji v izvršbi in stečaju. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 20 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/02_tratnik_matjaz_-_pridobitev_lastninske_pravice.pdf. [COBISS.SI-ID 5752363]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Revizija v izvršilnem postopku. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 28 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/09_rijavec_vesna_-_revizija_v_izvrsilnem_postopku.pdf. [COBISS.SI-ID 5750827]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Nov evropski dogovor za potrošnike kot odgovor na izzive e-poslovanja. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava Gospodarski subjekti na trgu, 16. do 18. maj, Maribor, 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 38 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/01_weingerl_petra_-_nov_evropski_dogovor_za_potrosnike.pdf. [COBISS.SI-ID 5752107]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

TANCER VERBOTEN, Mojca. Izbrana vprašanja posebnega varstva pred odpovedjo. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 16. do 18. maj 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 22 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/07_tancer_verboten_mojca_-posebno_varstvo_pred_odpovedjo.pdf. [COBISS.SI-ID 5751851]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov. V: Gospodarski subjekti na trgu, Sedemindvajseto posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 16. do 18. maj 2019. V Mariboru: Inštitut za gospodarsko pravo: Pravna fakulteta. 2019, 37 ppt. https://pf.um.si/site/assets/files/4504/11_ivanc_tjasa_-_predstavitev_eapo.pdf. [COBISS.SI-ID 5750315]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. The impact of the EU Charter on civil law concepts : powerful in principle, but limited in use?. V: SLAKOPER, Zvonimir (ur.), TOT, Ivan (ur.). Zagreb International Conference on the Law of Obligations : book of abstracts : December 12-13, 2019, University of Zagreb, Faculty of Economics and Business. Zagreb: Faculty of Economics and Business. 2019, str. 136. [COBISS.SI-ID 5821483]
kategorija: SU (S)
točke: 2, št. avtorjev: 1/1

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

RIJAVEC, Vesna. Čezmejno dedovanje, dedovanje kmetijskih gospodarstev : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2023, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov - nepravdni postopki, Pravna fakulteta, Maribor 18. januarja 2023. [COBISS.SI-ID 139562755]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Javne službe kot steber socialne države, vloga Evropske unije in njenega prava : predavanje, konferenca Socialna država in revščina, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, 23. januar 2023. [COBISS.SI-ID 139533315]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. Mediacija v davčnih sporih : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2023, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov - nepravdni postopki, Pravna fakulteta, Maribor 18. januarja 2023. [COBISS.SI-ID 139579395]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Mediacija v izvršbi, novosti izvršilnega prava : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2023, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov - nepravdni postopki, Pravna fakulteta, Maribor 18. januarja 2023. [COBISS.SI-ID 139580675]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Mediacija zunaj sodišča in izbrane teme družinskega prava - pridih digitalizacije : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2023, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov - nepravdni postopki, Pravna fakulteta, Maribor 18. januarja 2023. [COBISS.SI-ID 139564035]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Nestandardne oblike dela, prekarnost in revščina : predavanje, konferenca Socialna država in revščina, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, 23. januar 2023. [COBISS.SI-ID 139539715]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Novosti na področju delovnega prava, mediacija v individualnih delovnih sporih : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2023, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov - nepravdni postopki, Pravna fakulteta, Maribor 18. januarja 2023. [COBISS.SI-ID 139578371]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Podpora in informiranje starejših pri urejanju mortis causa zadev = Supporting and informing the elderly in arranging mortis causa matters : predavanje, The 11th Annual Conference of Europe%s Sciences and Arts Leaders "It's About People 2023": Social and Technological Development in Service of Security and Dignity, 10. % 17. 3. 2022, Alma Mater Europaea, Maribor. [COBISS.SI-ID 144875011]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša, LAJLAR, Lina. Varstvo pred revščino v okviru prava Sveta Evrope in Evropske unije : predavanje, konferenca Socialna država in revščina, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, 23. januar 2023. [COBISS.SI-ID 139532803]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana. Adoption in Slowenien: Recht auf Information vs. Recht auf Vertraulichkeit = Slovenya'da Evlat Edinme: Bilgilenme Hakk% ve Güvenilirlik : lecture, Slovenya - Türkiye X. Karşilaştirmali Hukuk Sempozyumu, 27 ekim = 27. 10. 2022, Adana Barosu Başkanl%ğ%, Turkey. [COBISS.SI-ID 129314051]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Child marriages % yesterday, today, tomorrow : lecture, international conference "Children%s Rights in theory and practice", children's rights days, 15-16 December 2022, Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, Hungary. [COBISS.SI-ID 134484995]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. Ciljano oglaševanje in odločba nemške Agencije za varstvo konkurence B6-22/16 : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139529219]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Collective labour rights of platform workers - negotiating the algorithm and protection of privacy at work : lecture, 5th INDL Conference "Features & Futures of Digital Labor", National and Kapodistrian University of Athens, Greece, 3-5 November 2022. [COBISS.SI-ID 128433411]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Content of the right to parental responsibility in Slovenia : lecture, International Scientific Conference Content of the right to parental responsibility in the legal orders of Central and Eastern Europe - Selected problems, Warsaw, June 2, 2022. [COBISS.SI-ID 111032067]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. Copyright protection in educational activities. Ethical dilemmas of autonomous vehicles : lectures, Cyber F IT International Summer School, Cyber Security of Learning Environments, 28. 8.-9. 9. 2022, Maribor. [COBISS.SI-ID 123363331]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

STAJNKO, Jan. Criminal aspects of hate speech in the internet : lecture, Cyber F IT International Summer School, Cyber Security of Learning Environments, 28. 8.-9. 9. 2022, Maribor. [COBISS.SI-ID 123361795]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Ethics and integrity in research : lecture, University of Maribor Open Science Summer School, Maribor, Slovenia, 12.-16. September 2022. [COBISS.SI-ID 121843971]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Evtanazija in pravne dileme : predavanje, Posvet o evtanaziji "Predstavitev etičnih stališč in pravnih dilem v zvezi s pomočjo pri končanju življenja/evtanaziji/pomoči pri samomoru", 21.4.2022, predavalnica Oddelka za onkologijo UKC Maribor. [COBISS.SI-ID 106688003]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Fundamental principles and special anti-covid legislation : lecture at 8th International Conversation Euro Regio North Adriatic, 20 May 2022, Trieste. [COBISS.SI-ID 108915971]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja, POLAJŽAR, Aljoša. Health data processing in employment and impact of covid : lecture, Privacy@work % Online Seminar, 5 October 2022. [COBISS.SI-ID 124328707]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

POLAJŽAR, Aljoša. How is my personal data protected? Analysis of the legal framework under the GDPR : lecture, Cyber F IT International Summer School, Cyber Security of Learning Environments, 28. 8.-9. 9. 2022, Maribor. [COBISS.SI-ID 123363075]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. Human rights aspect of cybersecurity : lectures, Cyber F IT International Summer School, Cyber Security of Learning Environments, 28. 8.-9. 9. 2022, Maribor. [COBISS.SI-ID 123364099]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. The inclusion of fundamental rights in competition law assesments - an idea whose time has come? : predavanje, 10. znanstvena konferenca z naslovom za človeka gre 2022: Etični izzivi digitalne transformacije = 10th Conference %It%s about people 2022: embracing digital transformation for a sustainable and ethical future, Maribor, 11. % 18. 3. 2022, Alma Mater Europaea, Maribor. [COBISS.SI-ID 108252931]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SAMEC BERGHAUS, Nataša. Izbrani obligacijskopravni vidiki vetrnih generatorjev v naseljih : predavanje, Konferenca s področja energetskega prava in politike, Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter Pravniško društvo v Mariboru, 11. 5. 2022 - preko spleta. [COBISS.SI-ID 108249859]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. Izbrani vidiki varstva osebnih podatkov na notranjem trgu električne energije : predavanje, Konferenca s področja energetskega prava in politike, Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter Pravniško društvo v Mariboru, 11. 5. 2022 - preko spleta. [COBISS.SI-ID 108103939]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. The jurisprudential conflict on the application of consumer law in Slovenia : consumer law as a sword ar a shield? : lecture, online conference "10 years of the Journal of European Consumer and Market Law", Enforcing EU consumer and market law, 15. and 16. December 2022. 2022. [COBISS.SI-ID 135248899]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TANCER VERBOTEN, Mojca. Kadrovska evidenca % normativna podlaga za upravljanje kadrovskih virov : predavanje, Delovna razmerja javnih uslužbencev, Lexpera (GV založba), 19. in 20. april 2022, Hotel Slovenija, Portorož, Portorož, Hotel Slovenija. [COBISS.SI-ID 108098051]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko (diskutant). Kaj moramo storiti za dosego poštenega in učinkovitega davčnega sistema pri nas? : okrogla miza na 25. kongresu Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, 19. in 20. maja 2022, Izola. [COBISS.SI-ID 109303811]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih? : predavanje, posvet Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih?, 27. maja 2022, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana (organizatorja Državni svet, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Društvo katoliških pedagogov Slovenije). [COBISS.SI-ID 109895427]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TANCER VERBOTEN, Mojca, DVOJMOČ, Miha. Kibernetska (ne)varnost % varnost osebnih podatkov in informacij v času digitalizacije : predavanje, 31. posvetovanje Medicina, pravo in družba, Maribor, 25. in 26. marec 2022, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 102894851]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

POLAJŽAR, Aljoša. Kolektivne delavske pravice platformnih delavcev v sektorju oglaševanja : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139519747]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Kriterij učinkovitega pravnega varstva sodelovanja javnosti pri načrtovanju posegov v okolje in naravo: ˝---ko so vse možnosti še odprte˝ : predavanje na Upravnopravni sodniški šoli 8. in 9. september 2022, Grand Hotel Sava Superior, Rogaška Slatina. [COBISS.SI-ID 121001987]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Manipulativna tehnologija in možnosti pravnega varstva : predavanje, Jesenska šola - Pravo pred izzivi digitalne (r)evolucije, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, Ljubljana, 27. 10. 2022. [COBISS.SI-ID 140239875]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Manipulativna tehnologija: kakšno varstvo ponuja evropski pravni okvir : predavanje, 3. Konferenca prava informacijske varnosti, Hotel Slovenija, Portorož, 16. in 17. maja 2022. [COBISS.SI-ID 111075843]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Medijska svoboda in svoboda oglaševanja na enotnem trgu EU : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139517187]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž. Meje avtonomije posameznika na primeru oglaševanja vedeževanja : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139517955]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Načelo zakonitosti s poudarkom na uporabi prava EU : predavanje, Delovna razmerja javnih uslužbencev, Lexpera (GV založba), 19. in 20. april 2022, Hotel Slovenija, Portorož, Portorož, Hotel Slovenija. [COBISS.SI-ID 108097027]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Nadzor javnih uslužbencev v zvezi z delovnim razmerjem : predavanje, Delovna razmerja javnih uslužbencev, Lexpera (GV založba), 19. in 20. april 2022, Hotel Slovenija, Portorož, Portorož, Hotel Slovenija. [COBISS.SI-ID 108097283]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Najnovejše odločitve Sodišča EU s področja delovnih razmerij : predavanje, strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava %Povezujmo teorijo s prakso%, 15. in 16. september 2022, Moravske Toplice, Terme Vivat. [COBISS.SI-ID 122464259]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Naš odnos do okolja - kje smo zgrešili in kam gremo? : predavanje, 31. posvetovanje Medicina, pravo in družba, Maribor, 25. in 26. marec 2022, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 102895619]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Nekompenzatorna povrnitev škode : predavanje na XX. Dnevih civilnega in gospodarskega prava z delovnim naslovom Dvajset let Obligacijskega zakonika, Portorož, 22. april 2022. [COBISS.SI-ID 111076355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Non-judicial justice in Family Law - Perspective on %private divorce% under Slovenian Law : lecture, PISA 2022 online conference "Four Perspectives on %private divorces%, ELI (European Law Institute), Family and Succesion Law SIG, 14 November 2022. [COBISS.SI-ID 129313795]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. Nove tehnologije v civilnem pravu (pametne pogodbe, kriptovalute). Ponarejeni videoposnetki (%deep fake%) in vloga umetne inteligence (%AI%) pri njihovi prepoznavi. Dopustnost uporabe svetovalnih programov, ki temeljijo na umetni inteligenci, s strani sodnikov pri oceni dokazov v civilnem pravu : predavanja, Izobraževanje za mediatorje 2022, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov v dobi digitalizacije, Pravna fakulteta Maribor, MS Teams, 10. januar 2022. [COBISS.SI-ID 95232515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Obnovljivi viri energije: definicija, temeljne značilnosti in pravnopolitični vidiki : predavanje, Konferenca s področja energetskega prava in politike, Jean Monnet Katedra za energetsko pravo in politiko Pravne fakultete Univerze v Mariboru ter Pravniško društvo v Mariboru, 11. 5. 2022 - preko spleta. [COBISS.SI-ID 108250883]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Parental care % from autonomy to deprivation : lecture, conference %Contemporary threats to parental responsibility. Selected legal aspects%, 4-7 December, 2022 Miskolc. [COBISS.SI-ID 133152003]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Platform workers% access to collective labour rights : lecture, Young Scholars% Conference on Future Challenges of Decent and Sustainable Work, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, October 27 % 28, 2022. [COBISS.SI-ID 127600387]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠUTA, Živa. Poenotenje pravil o ciljanem političnem oglaševanju v EU : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139520003]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TANCER VERBOTEN, Mojca. Pogodba o zaposlitvi za določen čas : predavanje, strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava %Povezujmo teorijo s prakso%, 15. in 16. september 2022, Moravske Toplice, Terme Vivat. [COBISS.SI-ID 122465539]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Pogodba o zaposlitvi za določen čas po ZJU in ZDR-1 : predavanje, Delovna razmerja javnih uslužbencev, Lexpera (GV založba), 19. in 20. april 2022, Hotel Slovenija, Portorož, Portorož, Hotel Slovenija. [COBISS.SI-ID 108096259]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Poslovna sposobnost v luči pravice do pomoči pri prekinitvi življenja : predavanje, Posveta ZZS o pomoči pri samomoru in evtanaziji, 28.6.2022 % Domus medica Ljubljana in na spletu. [COBISS.SI-ID 115046915]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Pravičnost v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU : predavanje, akademska konferenca Nove univerze "Kakšno Evropo hočemo?", četrtek, 2. junij 2022, Nova univerza, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 111075331]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Predstavitev najnovejše zakonodaje, ki vpliva na promet z nepremičninami (Zakon o katastru nepremičnin, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o kmetijskih zemljiščih) : predavanje, Strokovno srečanje Notarske zbornice Slovenije, GH Bernardin, Portorož, 3.-4. junij 2022. [COBISS.SI-ID 111375107]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Prekrški in plačni sistem : predavanje, konferenca Plače v javnem sektorju % praksa in izzivi, 19. in 20. oktober 2022, Portorož. [COBISS.SI-ID 127407363]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

REPAS, Martina. Primerjalno oglaševanje: ali smem reči, da sem boljši od konkurenta? : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139517699]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Problematika posegov v zasebnost delavca v okviru delovnega razmerja (izbrani vidiki in primeri) : predavanje, strokovna delavnica Aktualna vprašanja delovnega prava %Povezujmo teorijo s prakso%, 15. in 16. september 2022, Moravske Toplice, Terme Vivat. [COBISS.SI-ID 122465283]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Removing barriers to access to collective bargaining for platform workers? : lecture, Rijeka Doctoral Conference RIDOC 2022, 8-9 December 2022, University of Rijeka Faculty of Law. [COBISS.SI-ID 139490307]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. The right to privacy at the workplace: the ECHR and EU law perspective : lecture, International Scientific Conference The Right to Privacy - View of Young Researchers, May 16, 2022. [COBISS.SI-ID 108259075]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Servitization business models contributing to consumers and the environment : lecture, Legal Roadmap Towards a Circular Economy % Workshop, Lisbon Centre for Research in Public Law%(CIDP), 14 September 2022. [COBISS.SI-ID 122015747]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KUKOVEC, Urška, KRALJIĆ, Suzana. Slovenya : predavanje, II. Ululararasi çocuk hukuku sempozyumu, 23. Nisan 2022, online sempozyumlar, 2021-2022/III, Özyegin Üniversitesi, Alman Hukuku. [COBISS.SI-ID 115217155]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana. Starejši odrasli in prestajanje zaporne kazni v času COVID-19 : online predavanje, znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja socialne gerontologije = Scientific Conference with international participation in the field of Social gerontology "COVID-19 in starejši odrasli: včeraj, danes, jutri" "COVID-19 and Older Adults: Yesterday, Today, Tomorrow", Alma Mater Europaea - ECM, Friday, February 18, 2022. [COBISS.SI-ID 100426243]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Strengthening media freedom in the EU as a Rule of Law Prerequisite : online lecture, BLF, Bratislava Legal Forum 2022, International Academic Conference organized under the auspices of the Alumni Club of Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 12 % 13 September 2022 = Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou Alumni klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 12. % 13. september 2022. [COBISS.SI-ID 121833987]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Umestitev elektronskih dokazov med tradicionalna dokazna sredstva (Razmerje med fizično in elektronsko listino, Problematika dopustnosti uporabe protipravno pridobljenih elektronskih dokazov v civilnem postopku in arbitraži) : predavanje, Izobraževanje za mediatorje 2022, Aktualna vprašanja mediacijskih postopkov v dobi digitalizacije, Pravna fakulteta Maribor, MS Teams, 10. januar 2022. [COBISS.SI-ID 95231235]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Zgodovinske korenine kulture oglaševanja : predavanje, XIV. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravni, ekonomski in drugi vidiki oglaševanja, v okviru Europe Direct Podravje s sodelujočo organizacijo Zavod PIP, 2. decembra 2022, Trstenjakova dvorana na Univerzi v Mariboru, Maribor. [COBISS.SI-ID 139515395]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Zlorabe informacijskih tehnologij med krizo : predavanje na srečanju "Upravljanje krize in odgovornost za zlorabe v kriznih razmerah" v organizaciji Inštituta za razvoj vključujoče družbe, Ljubljana, 14. aprila 2022. [COBISS.SI-ID 117971971]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Ältere Menschen im Strafvollzug : predavanje, bilateral Symposium "Protection of Human Life through Criminal Law" (Strafrechtlicher Schutz des Menschenlebens), Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Özyegin üniversitesi, Hukuk fakültesi, Istanbul, 22. 11. 2021, Senatna soba Pravne fakultete, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 86100739]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša (diskutant). Collective rights of platform workers. lecture, online conference "Flexible and precarious work in Europe: where to draw the line?", 22. oktober 2021, Universiteit Utrecht. 2021. [COBISS.SI-ID 84480515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. The comparative development of the employee privacy protection in light of the ECHR, EU law and national legal systems : lecture, International forum Modern problems of law and economics in Europe and Asia, Science and International cooperation in the context of legal integration, September 12-15, virtual format, ZOOM platform. [COBISS.SI-ID 77195011]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja. The concept of parental responsibility under the reformed Slovenian legislation : lecture, International webinar conference for doctoral students under the title "Saving families - saving values", 26. march 2021; organized by the Central European Professors' Network, coordinated by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (Hungary, Budapest); by the University of Miskolc, Faculty of Law, Institution of Private Law, Department of Civil Law; by the Hungarian Scientific Academy Miskolc Regional Committee of the Private Law Scientific Working Committee; and by the Central-European Comparative Law Association. [COBISS.SI-ID 57413891]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Current topics in European civil procedure and practical cases : lecture, Workshop on cross-border debt collection in the EU, Promoting effective use of European cross-border civil procedures% tools for uniform understanding and removal of linguistic barriers, TRAIN 2 EN4CE project, A Coruña, Faculty of Law, October 7-8, 2021. [COBISS.SI-ID 95244547]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SENČUR PEČEK, Darja. Delovni čas in pravica do odklopa v primeru dela na daljavo : predavanje, XIII. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravo, ekonomija in epidemija, petek, 3. decembra 2021, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2021. [COBISS.SI-ID 88422915]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Državne pomoči kot instrument kriznega upravljanja : predavanje, XIII. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravo, ekonomija in epidemija, petek, 3. decembra 2021, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2021. [COBISS.SI-ID 88422147]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž. Epidemija covid-19 in izredno stanje : predavanje, XIII. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravo, ekonomija in epidemija, petek, 3. decembra 2021, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2021. [COBISS.SI-ID 88421891]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Epidemija in načela notranjega trga Evropske unije : predavanje preko spletne aplikacije Zoom, Spomladanska šola Nove univerze, od 17. do 21. maja 2021, organizator Evropska pravna fakulteta Nove univerze, skupaj z Fakulteto za slovenske in mednarodne študije Nove univerze ter Fakulteto za državne in evropske študije Nove univerze. [COBISS.SI-ID 63851779]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. European order for payment procedure and European small claims procedure : lecture - welcome address, webinar (streamed online on videoconference system ZOOM) Application of European order for payment procedure and European small claims procedure in national proceedings, 17th December 2021. [COBISS.SI-ID 95309827]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Evropska zdravstvena unija : predavanje, 30 jubilejno posvetovanje Medicina, pravo & družba: v prelomnem času, 4. in 5. junij 2021, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 67211523]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Familie / Ehe in der Ökonomie der Jüdischen Lehre (AT/NT) : predavanje, bilateral Symposium "Protection of Human Life through Criminal Law" (Strafrechtlicher Schutz des Menschenlebens), Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Ljubljana, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Maribor, Özyegin üniversitesi, Hukuk fakültesi, Istanbul, 22. 11. 2021, Senatna soba Pravne fakultete, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 86103043]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Familienplanung in Slowenien (Befruchtung, Schwangerschaftsabbruch, Leihmutterschaft, Sterilisation, Impfpflicht) : online Konferenz-II über das Instagram-Konto, 13. März 2021. [COBISS.SI-ID 56752387]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. General overview of the Train 2 EN4CE project : lecture, webinar Application of European order for payment procedure and European small claims procedure in national proceedings, 17th December 2021. [COBISS.SI-ID 95306499]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Guardianship for minors : online predavanje, International scientific conference in frame of Central European Professors' Network, Local and national characteristics of family protection in Central Europe, 19 November 2021, Budapest. [COBISS.SI-ID 86145795]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna, IVANC, Tjaša. Introduction : lecture, Seminar on the European Order for Payment Procedure and on European Small Claims Procedure, Train2EN4CE, 2 and 3 December, Spain - Maribor. 2021. [COBISS.SI-ID 88418819]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

POLAJŽAR, Aljoša (diskutant). Izzivi za delo svetov delavcev v dobi digitalizacije in nujnost modernizacije ZSDU po zgledu na nemški "Betriebsrätemodernisierungsgesetz" : predavanje, tradicionalni dvodnevni Strokovni posvet Združenja svetov delavcev Slovenije, 11. in 12. oktober 2021, Ankaran. 2021. [COBISS.SI-ID 84470019]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Javno zdravje in notranji trg EU : predavanje, XIII. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravo, ekonomija in epidemija, petek, 3. decembra 2021, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2021. [COBISS.SI-ID 88423683]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Kaj bo prinesla novela ZZK-1E? : predavanje, Sodobno stvarno pravo 2021, 3.-4. junij 2021. [COBISS.SI-ID 66212355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. Kaj prinaša ZGD%1K? : predavanje, Posvet o izvajanju funkcije skladnosti v finančnem sektorju, 30. september 2021, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 95229699]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Katja. Legal English terminology on cross-border debt collection in EU : lecture, Seminar on the European Order for Payment Procedure and on European Small Claims Procedure, Train2EN4CE, 2 and 3 December, Spain - Maribor. 2021. [COBISS.SI-ID 88417283]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ZAHRASTNIK, Kristjan. Legal terminologies on European order for payment procedure and European small claims procedure : lecture, Workshop on cross-border debt collection in the EU, Promoting effective use of European cross-border civil procedures% tools for uniform understanding and removal of linguistic barriers, TRAIN 2 EN4CE project, A Coruña, Faculty of Law, October 7-8, 2021. [COBISS.SI-ID 95248643]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. The level of fundamental rights protection : predavanje na mednarodni konferenci "EUnited in diversity: between common constitutional traditions and national identities", 2-3 September 2021, Constitutional court of the Republic of Latvia, Riga. [COBISS.SI-ID 78140419]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TOPLAK, Jurij. Life and work of Geert Hofstede : prispevek na okrogli mizi "Gerard Hendrik (Geert) Hofstede and research of cultures" v organizaciji Alma Mater Europaea, Institutum Studiorum Humanitatis within the ARRS research program P6-0278: Research of Cultural Formations, June 14, 2021, online. 2021. [COBISS.SI-ID 68484355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Lis pendens and related actions in cross-border procedings : lecture, expert webinar Diversity of enforcement titles in cross-border debt collection in the European Union, University of Central Lancashire Cyprus, School of Law, accredited by the Cyprus Bar Association for the provision of CPD programmes, date: 10 February 2022 via Microsoft Teams. [COBISS.SI-ID 97517059]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SAMEC BERGHAUS, Nataša. "Mixed-ish" model - z igrifikacijo do znanja in ocene : e-predavanje (MSTeams), Dogodek "Izzivi pedagoškega procesa na daljavo II", 24. 3. 2021, Didakt.UM. 2020. https://youtu.be/hZ9hfuetsTw. [COBISS.SI-ID 57605635]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. New challenges for adoption in 21st Century - are we ready? : lecture, International Scientific Conference on the Protection of Family in the Legal System from comparative law aspects, 18 June 2021. [COBISS.SI-ID 69117443]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. No-fault compensation scheme in Slovenia - de lege lata and de lege ferenda : online lecture, Hukukçu hekimler enstitüsü kongresi bilimsel programi (The Lawyer-Physicians Institute Congress), October 1-3, 2021. [COBISS.SI-ID 79926275]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KERMAN, Katja, POLAJŽAR, Aljoša. Normativne ureditve na slovenskih univerzah : predstavitev izsledkov raziskave, spletni posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti, svetovalnega telesa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, z naslovom: %Obravnava spolnega nadlegovanja v znanstvenem prostoru - Kaj se zgodi po prijavi?%, 2. decembra 2021, ob 10.00 uri (preko aplikacije ZOOM). http://znanost.sta.si/2973660/obravnava-spolnega-nadlegovanja-v-akademskem-okolju-mora-biti-tudi-sistemsko-urejena. [COBISS.SI-ID 92470787]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

SAMEC BERGHAUS, Nataša. Opravljanje izpitov s pomočjo Moodla : spletno predavanje preko MS Teams, dogodek Priložnosti in izzivi poučevanja z Moodlom, 15. december 2021, Pedagoška mreža UM. 2021. https://youtu.be/T2BPqhb_4cA. [COBISS.SI-ID 90425347]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš (diskutant). Oris liberalizacije energetskega sektorja in splošno o četrtem energetskem svežnju "Čista energija za vse Evropejce" : spletno predavanje preko aplikacije MS Teams, konferenca s področja energetskega prava na daljavo "Izbrana vprašanja v zvezi z reformo slovenskega energetskega prava",17. maj 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 64006659]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko (diskutant), WEDAM-LUKIĆ, Dragica (diskutant), ČEBULJ, Janez (diskutant), BARDUTZKY, Samo (diskutant), GRAD, Franc (diskutant), ŠKRK, Mirjam (diskutant), NERAD, Sebastian (diskutant), RIBIČIČ, Ciril (diskutant), KAUČIČ, Igor (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant), ŽGUR, Matija (diskutant), ŠTRUS, Dušan (diskutant), ŠTEFANEC, Iztok (diskutant). Poslanstvo in delovanje Ustavnega sodišča : okrogla miza na posvetu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Katedra za ustavno pravo, 28. septembra 2021, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 81763075]
kategorija: SU (S)
točke: 0.18, št. avtorjev: 2/13

MENSAH, Cocou Marius, ZAHRASTNIK, Kristjan. Practical cases on European order for payment procedure and European small claims procedure : lecture, Workshop on cross-border debt collection in the EU, Promoting effective use of European cross-border civil procedures% tools for uniform understanding and removal of linguistic barriers, TRAIN 2 EN4CE project, A Coruña, Faculty of Law, October 7-8, 2021. [COBISS.SI-ID 95251715]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

VRENČUR, Renato. Pravne značilnosti factoringa : predavanje, Sodobno obligacijsko pravo 2021, 17.-18. november 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 85266435]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

REBERŠEK GORIŠEK, Jelka, RIJAVEC, Vesna. Predstavitev 30 let posvetov Medicina, pravo in družba skozi čas : predavanje, 30 jubilejno posvetovanje Medicina, pravo & družba: v prelomnem času, 4. in 5. junij 2021, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 67210499]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

PROSTOR, Jerneja. Preglednost institucionalnih vlagateljev in spremenjena upravljavska struktura d. o. o. : prispevek na 47. Dnevih slovenskih pravnikov, 14. in 15. 10. 2021, GH Bernardin, Portorož. https://dnevipravnikov.si/#Program. [COBISS.SI-ID 87751939]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša (diskutant). Prekrškovni postopki po novi slovenski energetski zakonodaji : spletno predavanje preko aplikacije MS Teams, konferenca s področja energetskega prava na daljavo "Izbrana vprašanja v zvezi z reformo slovenskega energetskega prava", 17. maj 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 64007171]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Privacy and digital technology : prispevek na konferenci "The rule of law and justice in a digital age", 10 September 2021, European Court of Human Rights, Strasbourg. [COBISS.SI-ID 77784323]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BAGHRIZABEHI, Denis. Private enforcement of state aid law in civil litigation : lecture, Rijeka Doctoral Conference 2021, 10. december 2021, University of Rijeka, Faculty of Law. [COBISS.SI-ID 95318787]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Regulation of platform work in the EU - labour law aspects : lecture, conference programme: The Law of the Future - The Future of Law, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava, Slovakia, 16. dec. 2021. [COBISS.SI-ID 92499459]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BAGHRIZABEHI, Denis. Res judicata in the free movement of judges : lecture, expert webinar Diversity of enforcement titles in cross-border debt collection in the European Union, University of Central Lancashire Cyprus, School of Law, accredited by the Cyprus Bar Association for the provision of CPD programmes, date: 10 February 2022 via Microsoft Teams. [COBISS.SI-ID 97517315]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. The right to a healthy living environment in the constitutional jurisprudence in Slovenia : lecture, webinarium Current tendencies of environmental law, with the support of the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, the organisers, the Hungarian Association of Agricultural Law, the Faculty of Law of the University of Miskolc, the Hungarian Academy of Sciences% Miskolc Regional Committee, Committee of Legal Sciences as well as its Working Group of Natural Resources and Rural Law, on November 4, 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 100600323]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KOSAŘ, David (diskutant), O'LEARY, Siofra% (diskutant), STERK, Kees (diskutant), ROSSI, Lucia Serena (diskutant), KNEZ, Rajko (diskutant). The role of courts in upholding the EU's foundational values in article 2 TEU : panel discussion at XXIX FIDE Congress, Hague, 3-6 November 2021. [COBISS.SI-ID 87274499]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 1/5

KRALJIĆ, Suzana. Slovenia : lecture, Celebration of April 23, National Sovereignty and children's day, International Symposium on child law, April 23, 2021, online symposium, Özyeğin Ùniversitesi. [COBISS.SI-ID 64106499]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DACAR, Rok. The Slovenian Constitutional Court as an actor in commercial disputes : lecture, online conference The application and interpretation of fundamental rights in EU contract law, organised in relation to the research project on %Interpretation of fundamental rights in Europe% carried out within the framework of the Central European professors% network. This network is coordinated by the Ferenc Mádl Institute of Comparative Law with the Hungarian Association for Comparative Law and the Central European association for Comparative Law, and in cooperation with the Faculty of Law at the Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary, June 29, 2021. [COBISS.SI-ID 87485187]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

MENSAH, Cocou Marius, BAGHRIZABEHI, Denis. Slovenian report on European order for payment procedure and European small claims procedure : lecture, webinar (streamed online on videoconference system ZOOM) Application of European order for payment procedure and European small claims procedure in national proceedings, 17th December 2021. [COBISS.SI-ID 95308291]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

WEINGERL, Petra (diskutant), BOLCAR, Blaž (diskutant), MOM, Žan (diskutant). Šport v pravu : predavanje preko spletne aplikacije Zoom za študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru, kakor tudi članom Pravniškega društva v Mariboru; organizator: Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju s Pravniškim društvom v Mariboru, 24.3.3021. [COBISS.SI-ID 63878915]
kategorija: SU (S)
točke: 0.33, št. avtorjev: 1/3

REPAS, Martina, OVČAK KOS, Maja. Študij v času epidemije Covid-19 % dostop do avtorsko varovanih del : predavanje, XIII. posvet %Pravo in ekonomija%, Pravo, ekonomija in epidemija, petek, 3. decembra 2021, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2021. [COBISS.SI-ID 88436995]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

KRALJIĆ, Suzana. Utjecaj COVID-19 na pravni položaj zdravstvenih radnika u Sloveniji i drugim državama EU : predavanje, 2. Hrvatski kongres medicine i prava s međunarodnim sudjelovanjem "Medicina i pravo: COVID - 19", Liječenje i posljedice cijepljenje - posljedice i odgovornost, 5. - 7. studeni 2021, hotel Imperial, Vodice. [COBISS.SI-ID 86153219]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Uvodni nagovor : prispevek na spletnem dogodku "Podnebne spremembe skozi pravo 2", Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, 22. april 2021. [COBISS.SI-ID 63884291]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Varstvo okolja kot pogoj za javno zdravje : predavanje, 30 jubilejno posvetovanje Medicina, pravo & družba: v prelomnem času, 4. in 5. junij 2021, Univerza v Mariboru. [COBISS.SI-ID 67212803]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Zavarovanje plačil v poslovni in sodni praksi : predavanje, 24. letna konferenca računovodij, Zoom, 20. in 21. maj 2021. [COBISS.SI-ID 64327939]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BAGHRIZABEHI, Denis. The binding force of res judicata under EU law : lecture, conference: Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU, Hotel Slovenija, Portorož - Portorose, Slovenia, 10. - 11. September 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 29917187]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Circular economy - best practices and legal initiatives in the member states : Slovenia : lecture, Online Annual Conference on European Consumer Law 2020, The Academy of European Law (ERA), Trier, Nemčija (online), 8. oktober 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 40990723]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

CARAMELO GOMES, José, KERESTEŠ, Tomaž. Comparative law outlines: common core of the concepts of legally binding or res judicata : lecture, conference: Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU, Hotel Slovenija, Portorož - Portorose, Slovenia, 10. - 11. September 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 29915907]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

POLAJŽAR, Aljoša. Employee privacy and data protection at the workplace of the future : selected aspects : online conference "The Law of the Future - The Future of Law", Panel II, Paneurópska vysoka škola, Fakulta práva, 19. november 2020. [COBISS.SI-ID 39421955]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Energetska unija in poskus obvladovanja klimatskih sprememb : predavanje (spletna platforma Zoom), organizator Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, dogodek Podnebne spremembe skozi pravo, 14. 12. 2020. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 43275011]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. The ethical and human rights dillemas connected to employee monitoring at the workplace : virtual lecture, Virtual Symposium Ethics and the challenge of the crisis = Colloque virtuel "L'éthique à l'épreuve de la crise" été 2020, coordinated by L'Observatoire de l'éthique publique, July 2020. https://www.youtube.com/watch?v=nNNR8DlmJ3I&t=516s. [COBISS.SI-ID 28662019]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SAMEC BERGHAUS, Nataša. Experience of a higher education teacher with the use of Moodle and other online educational tools (MS Teams, Mentimeter, etc.) : webinar for professors of Tashkent State University of Law, September 29, 2020. https://www.facebook.com/regionaldialogue.org. [COBISS.SI-ID 30865667]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Faktorinški posli : predavanje, spletni strokovni seminar GV Založbe "Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov, 19. maj 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 19176195]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Filling-in the certificate in the State of origin in relation to the content of the judgement: taking account of the main and ancillary claims : lecture, conference: Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU, Hotel Slovenija, Portorož - Portorose, Slovenia, 10. - 11. September 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 29917443]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

STAJNKO, Jan. Filozofija in kazensko pravo : prispevek na Simpoziju za pravno in socialno filozofijo, Ljubljana, Pravna fakulteta, 23. sep. 2020. [COBISS.SI-ID 29644803]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO). Glasbeniki in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu : videokonferenčno predavanje, Javni razpis za sofinanciranje projektov projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2017 - 2020, 9. julij 2020. [COBISS.SI-ID 23073283]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

DRNOVŠEK, Klemen. Gospodarska pogodba in gospodarski subjekt : predavanje, spletni strokovni seminar GV Založbe "Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov, 19. maj 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 19174403]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Guaranteeing sustainability at the pre-contractual stage : "greenwashing" and the unfair commercial practices directive : product sustainability information and the Consumer Rights Directive : lecture, Online Annual Conference on European Consumer Law 2020, The Academy of European Law (ERA), Trier, Nemčija (online), 8. oktober 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 40973571]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WOLF, Christian Stefan, RIJAVEC, Vesna. The identity of claims in lis pendens, related actions and negative declaratory effect : lecture, conference: Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU, Hotel Slovenija, Portorož - Portorose, Slovenia, 10. - 11. September 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 29915395]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

KNEZ, Rajko. Izdvojena mišljenja kod odluka Ustavnog suda Republike Slovenije : predavanje na virtualni regionalni konferenciji ustavnih sudova "Izdvojena mišljenja u ustavnim odlukama", 11 decembra 2020, online konferencija preko platforme Zoom. [COBISS.SI-ID 42944771]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SAMEC BERGHAUS, Nataša. Kombinacija poučevanja na daljavo z Mentimetrom : e-predavanje v okviru posveta "Reorganizacija študijskega procesa in potrebe VŠ v času epidemije COVID-19", 23. 4. 2020, Univerza v Ljubljani. 2020. https://di.uni-lj.si/asset/phSqGbyGBuNbQGdke. [COBISS.SI-ID 15166211]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠOŠIĆ, Miha. Navidezni stek kaznivih dejanj - teoretična izhodišča in praktični problem : predavanje, 46. Dnevi slovenskih pravnikov, spletna konferenca, 16. do 18. decembra 2020. [COBISS.SI-ID 46888963]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠOŠIĆ, Miha. Odgovornost pravne in odgovorne osebe za prekršek - temeljna vprašanja in novejša sodna praksa : predavanje, 15. Dnevi prekrškovnega prava, 5. in 6. oktober 2020, Portorož. [COBISS.SI-ID 31686403]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BARDUTZKY, Samo (diskutant), TOPLAK, Jurij (diskutant), ZAGORC, Saša (diskutant), AVBELJ, Matej (diskutant), LETNAR ČERNIČ, Jernej (diskutant). Okrogla miza "COVID in človekove pravice" o odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 z dne 27.8.2020 o dveh odlokih vlade za zajezitev in obvladovanja epidemije, 23. 9. 2020, Evropska pravna fakulteta Nove Univerze. https://epf.nova-uni. si/okrogla-miza-o-odlocbi-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020-o-dveh-odlokih-vlade-za-zajezitev-in-obvladovanja-epidemije-2/. [COBISS.SI-ID 31694595]
kategorija: SU (S)
točke: 0.2, št. avtorjev: 1/5

KRANJC, Vesna. Pogodba o finančnem leasingu : predavanje, spletni strokovni seminar GV Založbe "Gospodarske pogodbe: Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov, 19. maj 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 19175939]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

IVANC, Tjaša. Postopek za izdajo plačilnega naloga, postopek za izdajo evropskega plačilnega naloga in postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine. Postopek postavitve pod skrbništvo : predavanji, 3. Dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, Portorož, 10. in 11. septembra 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 30774531]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Postopki pri urejanju etažne lastnine po novem (novela SPZ-B). Aktualna vprašanja procesne ureditve dedovanja : predavanji, 3. Dnevi nepravdnega in izvršilnega prava, Portorož, 10. in 11. septembra 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 30776067]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Potrošnik kot uporabnik družbenega omrežja : predavanje, XVIII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Ljubljana, Pravna fakulteta UL, 24. in 25. september 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 30769667]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Pravna odgovornosti pri uvajanju novih tehnologij v varnostne sisteme organizacij : predavanje, 11. mednarodna konference "Dnevi korporativne varnosti 2020", 21-22 september 2020. [COBISS.SI-ID 31716099]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Preliminary results of national case studies presentations, Slovenia : prispevek na GoodCorp Network Online Meeting, 5 Oct 2020, GoodCorp/ETUI projekt "National-level measures for anti-abuse relevant to the Company Law Package". 2020. [COBISS.SI-ID 41003779]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. The protection of children as consumers : konferencja on-line, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, VII Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa "Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich = Complaints, mediations and other proceedings in consumer matters", 27-28 października 2020 r., Krakow, Uniwersytet Ekonomiczny W Krakowie, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego UEK. [COBISS.SI-ID 40403203]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

TOPLAK, Jurij. Research methodology: regulations, practices and procedures : lecture for PM DR Students AME ECM, PM DR students Vienna University of Economics and Business , 3rd Project Management Doctoral Workshop WU, Vienna. 2020. [COBISS.SI-ID 5858347]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Summum ius summa iniuria between the ideal of legal certainty and justice : online conference "The Law of the Future - The Future of Law", Panel I, Paneurópska vysoka škola, Fakulta práva, 19. november 2020. [COBISS.SI-ID 39422211]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRANJC, Vesna. Uporaba pravil FIDIC pri oddaji javnih naročil : predavanje, XVIII. Dnevi civilnega in gospodarskega prava, Ljubljana, Pravna fakulteta UL, 24. in 25. september 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 30767875]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana, DRNOVŠEK, Katja. Uticaj najboljeg interesa deteta i principa proporcionalnosti u slučajevima oduzimanja deteta iz porodice : Onlajn konferencija 30 godina primene Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta - savremeni aspekti, 10. decembar 2020. godine, [organizator] Srpska akademija nauka i umetnosti, Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava. [COBISS.SI-ID 42129411]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

WEINGERL, Petra, TRATNIK, Matjaž. Access to EU citizenship for non-EU migrants: the principle of national autonomy vs. the principle of proportionality : lecture, ILA Regional Conference on Migration/International Regulation, June 27-29, 2019 Portorož, Slovenia. 2019. [COBISS.SI-ID 5815083]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

WEINGERL, Petra. Age discrimination in the case law of the EU Court of Justice : lecture, International workshop "Inclusion in active aging & silver economy development", April 10, 2019, University of Maribor, Maribor. 2019. https://www.um.si/kakovost/Documents/Age%20discrimination%20in%20the%20case%20law%20of%20the%20EU%20court%20of%20justice.pdf. [COBISS.SI-ID 5753387]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VOLK, Dida, VRENČUR, Renato. Aktualna vprašanja lastninske pravice na nepremičninah : seminar, Nebra, 22. oktober 2019, Hotel Slon, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5793323]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

KOBAL, Aleš. Aktualna vprašanja v postopkih davčnih nadzorov : predavanje, Gospodarski subjekti na trgu, 27. posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 16. do 18. maj 2019. [COBISS.SI-ID 5751339]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KRALJIĆ, Suzana. Basics of elder law : lecture, International workshop "Inclusion in active aging & silver economy development", April 10, 2019, University of Maribor, Maribor. 2019. https://www.um.si/kakovost/Documents/2019%20MariboR%20ELDER%20LAW%20predstavitev.pdf. [COBISS.SI-ID 5737771]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja (konzultant), WEINGERL, Petra (konzultant). Brexit and beyond: the future of EU social market economy : moderiranje, Mednarodna konferenca o prihodnosti Brexita ob 15. obletnici priključitvi Slovenije EU, 15. april 2019, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2019. [COBISS.SI-ID 5753643]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 2/2

KNEZ, Rajko. Constitutional courts in search for the right to be heard - with the perspective of the constitutional court of the Republic of Slovenia : lecture, International conference in Budapest "Constitutional EUdentity 2019 unity in diversity - common and particular values", Constitutional Court of Hungary, 7.9 March 2019, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 5709099]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TOPLAK, Jurij. Corruption and transparency in Eastern Europe judiciaries : lecture, Meeting of Ipsa RC 20 - Political Finance and Political Corruption, Curitiba, Brazil, 1st to 3rd July 2019. [COBISS.SI-ID 5763115]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž, KORPIČ-HORVAT, Etelka, ŠKRK, Mirjam, KRANJC, Janez, DEVETAK, Silvo, ZAGORC, Saša, LETNAR ČERNIČ, Jernej, VALENTINČIČ, Dejan. Človekove pravice v okviru pravnega študija : sodelovanje na mednarodni konferenci ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče Listine EU o temeljnih pravicah, PF Maribor, 29. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 37740291]
kategorija: SU (S)
točke: 0.13, št. avtorjev: 1/8

KRALJIĆ, Suzana. Digital immigrants and age discrimination : lecture, International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, 12th International Symposium Family and Technology: Challenges and Opportunities, Faculty of Law, University of Maribor (Slovenia), May 27-29, 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5737259]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Državne pomoči v energetskem sektorju: izbrane teme : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5736235]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Effective judicial protection as a fundamental right in the context of EU consumer law. Review of EU consumer law - new deal for consumers : 2 lectures, EJTN civil law project "Consumer protection within Europe, The role of the national judge when applying consumer rights and law", Wednesday, 6 - Thursday, 7 February 2019, Judicial Academy of the Slovak Republic, Omsenie, Slovakia. [COBISS.SI-ID 5705003]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

SAMEC BERGHAUS, Nataša. Energetska društva u vlasti države: izabrana pitanja dobrog korporativnog upravljanja : predavanje, konferencija u okviru bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta "Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje", Konferencija "Organizacija energetskog sektora - odnosi dionika u energetskom sektoru, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. studenog 2019. [COBISS.SI-ID 5809963]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TRATNIK, Matjaž. EU citizenship and the charter : predavanje, mednarodna konferenca ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče listine EU o temeljnih pravicah, 29. november 2019, Pravna fakulteta, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5813803]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Fundamental rights and private law : lecture, GoodCorp Network Meeting, 11-12 Dec 2019, Helsinki. [COBISS.SI-ID 20480003]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BETETTO, Nina, VRENČUR, Renato. Hipoteka v poslovni in sodni praksi : seminar, Nebra v sodelovanju u Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, 19. marec 2019, City hotel Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5725995]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

BETETTO, Nina, VRENČUR, Renato. Hipoteka v poslovni in sodni praksi : seminar, Nebra v sodelovanju u Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, 27. november 2019, City hotel Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5830443]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

ŠOŠIĆ, Miha. Inkluzija v posebnem delu KZ-1 : predavanje, Posvet "Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi", organizator: Uradni list RS, Ljubljana, dne 11.9.2019. https://www.uradni-list. si/izobrazevanja/dogodek/posebni-del-kz-1-od-spolnih-deliktov-do-gospodarskih-kaznivih-dejanj-v-teoriji-in-praksi. [COBISS.SI-ID 5781547]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Kazenska odgovornost pravnih oseb - pravni temelji in dileme : predavanje, Posvet "Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi", organizator: Uradni list RS, Ljubljana, dne 11.9.2019. https://www.uradni-list. si/izobrazevanja/dogodek/posebni-del-kz-1-od-spolnih-deliktov-do-gospodarskih-kaznivih-dejanj-v-teoriji-in-praksi. [COBISS.SI-ID 5781035]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Kibernetski kriminal: kazniva dejanja in pravne dileme : predavanje, Konferenca o računalniški kriminaliteti in kibernetični (ne)varnosti, 17.09.2019, Policijska postaja Murska Sobota. [COBISS.SI-ID 5782059]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

REPAS, Martina. Ključni vidiki reforme prava znamk : predavanje, seminar Avtorsko pravo in pravo industrijske lastnine 2019, 15. in 16. april 2019, Ljubljana. 2019. [COBISS.SI-ID 5727019]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

BAGHRIZABEHI, Denis, ZAHRASTNIK, Kristjan, ŠEPEC, Miha. Legal issues of autonomous driving : lecture, Autonomous vehicles summer school, June 23 - July 5, 2019, University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science. [COBISS.SI-ID 5755947]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 3/3

VRENČUR, Renato. Ločitvena pravica na premičninah z vidika vprašanja, ali gre za pritiklino/sestavino (npr. primer namakalnega sistema na nepremičnimi) : predavanje na izobraževanju, Zbornica upraviteljev Slovenije, 28. in 29. 11. 2019, dvorana Piano Nobile, Vila Vipolže, Dobrovo. 2019. [COBISS.SI-ID 5830699]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOJNIK, Janja. Načrti za prihodnost = Actions planning : vodja panela, International workshop "Inclusion in active aging & silver economy development" (mednarodna delavnica o srebrni ekonomiji), 10. april 2019, Univerza v Mariboru, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5767467]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TOPLAK, Jurij. National minorities' rights redesigned by referendum means: the 2018 Croatian Case : lecture, ASN World Convention, 2-4 MAY 2019, 24th Annual World Convention, Harriman institute, Columbia University. [COBISS.SI-ID 5738539]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KERESTEŠ, Tomaž. Novi izazovi u prekograničnom dokazivanju : predavanje, Sedamnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 14. (petak) i 15. (subota) lipnja/juna 2019. godine, Mostar. [COBISS.SI-ID 5752619]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

RIJAVEC, Vesna. Obiteljski izvanparnični postupci : predavanje, Sedamnaesto međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 14. (petak) i 15. (subota) lipnja/juna 2019. godine, Mostar. [COBISS.SI-ID 5752875]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Odgovornost za škodo, ki jo povzročijo samovozeča vozila : predavanje, Jesenska šola Pravo pred izzivi digitalne ekonomije, 25-27. september 2019, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto. 2019. [COBISS.SI-ID 5786667]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Okrogla miza: Ustanavljanje pokrajin v Sloveniji : predavanje in sodelovanje na okrogli mizi, Slovenski regionalni dnevi 2019, Demografske spremembe in regionalni razvoj, 24. 10. 2019, Kulturni dom Bovec, Bovec. 2019. [COBISS.SI-ID 5792299]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

STAJNKO, Jan. Pojem dostojanstva v posebnem delu KZ-1 : predavanje, Posvet "Posebni del KZ-1: Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj v teoriji in praksi", organizator: Uradni list RS, Ljubljana, dne 11.9.2019. https://www.uradni-list. si/izobrazevanja/dogodek/posebni-del-kz-1-od-spolnih-deliktov-do-gospodarskih-kaznivih-dejanj-v-teoriji-in-praksi. [COBISS.SI-ID 5781291]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Potrošniki in uveljavljanje pravnega varstva na področju energetike : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5735979]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TOPLAK, Jurij. Pravice invalidov in Ustava : predavanje, posvet Znakovni jezik za vse, 23. maja 2019, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana (organizatorja Državni svet in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije). [COBISS.SI-ID 5739307]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Pravni temelji kazenske odgovornosti pravne osebe : predavanje, Gospodarski subjekti na trgu, 27. posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 16. do 18. maj 2019. [COBISS.SI-ID 5782827]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TRATNIK, Matjaž. Predpisi Evropske unije s področja insolventnosti in njihova umestitev v slovenski pravni red ter uporaba pri poslovanju s tujimi subjekti : predavanje na izobraževanju, Zbornica upraviteljev Slovenije, 28. in 29. 11. 2019, dvorana Piano Nobile, Vila Vipolže, Dobrovo. 2019. [COBISS.SI-ID 5830955]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Pregled aktualne regulative na področju avtonomne vožnje v Avstriji in na Madžarskem : predavanje, Posvet o zakonodajnih podlagah za izvajanje in testiranje avtonomne vožnje v Sloveniji, GZS, Ljubljana, 13. september 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5779499]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

STAJNKO, Jan. Prehajanje dokazov iz nadzornega v prekrškovni postopek : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5735467]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5735211]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem : predavanje, Stvarnopravni dnevi 2019, Ljubljana, 30. maj 2019. [COBISS.SI-ID 5742379]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠOŠIĆ, Miha. Primeri blanketnega urejanja v EZ-1 : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5734955]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

POLAJŽAR, Aljoša. Problem načela zakonitosti v EZ-1 in nadzorni postopek : predavanje, posvet "Prekrškovno pravo in energetika", Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 24. 5. 2019. https://www.pf.um.si/dogodki/posvet-prekrskovno-pravo-in-energetika/. [COBISS.SI-ID 5735723]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

FERČIČ, Aleš. Proces liberalizacije energetskog sektora i izabrana organizacijska pitanja : predavanje, konferencija u okviru bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta "Pravna analiza postojećeg energetskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj i preporuke za poboljšanje", Konferencija "Organizacija energetskog sektora - odnosi dionika u energetskom sektoru, Zagreb, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 12. studenog 2019. [COBISS.SI-ID 5809707]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KOCHENOV, Dimitry, TRATNIK, Matjaž, WEINGERL, Petra, ROY, Suryapratim. Shaping the future of residence and citizenship by investment : lecture, 3rd Annual Malta Workshop Looking Ahead - the Future of Residency & Citizenship by Investment Monday, 7th October 2019, Westin Dragonara Resort, St. Julian's, Malta. 2019. [COBISS.SI-ID 5814059]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 2/4

KRALJIĆ, Suzana. Slovenia : lecture, conference Developments in Family Law - Year by Year 2019 (realised within the framework of a research project supported by the Ministry of Justice, Hungary), Budapest, 14th January 2019, Faculty of Law, University of Eötvös Loránd. 2019. [COBISS.SI-ID 5697067]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato, NEFFAT, Domen. Stavbna pravica v poslovni in sodni praksi : seminar, Nebra v sodelovanju u Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, 12. februar 2019, City hotel Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5725483]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

VRENČUR, Renato, NEFFAT, Domen. Stavbna pravica v poslovni in sodni praksi : seminar, Nebra v sodelovanju z Inštitut za nepremičninsko pravo Maribor, 9. oktober 2019, City hotel Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5793067]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

STANČIČ, Zoran (konzultant), HOJNIK, Janja (konzultant). Striptiz po evropsko : diskusija o Evropski uniji, o njenih priložnostih, pomanjkljivostih in mitih, dvorana Štuk, Maribor, 7. maj 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5767979]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

TOPLAK, Jurij, GARDAŠEVIĆ, Đorđe. Why constitutional courts in South Eastern Europe so often violate the European Convention of Human Rights : lecture, International Conference "Traditional Concepts: New Perspectives, New Challenges", ICON-S CEE Regional Chapter Conference, Prague, 29 March 2019. [COBISS.SI-ID 5739051]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

VRENČUR, Renato. Pomen vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster za vsebino stvarnopravnih razmerij : predavanje, Civilnopravna sodniška šola 2023, 6. do 8. marec 2023, Portorož. [COBISS.SI-ID 144500739]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Discrimination on grounds of age: CJEU case law : lecture, Applying EU Anti-Discrimination Law, Webinar for legal practitioners, 19-21 January 2021, ERA's equality law seminars, The Academy of European Law (ERA), Trier, Nemčija (online). 2021. [COBISS.SI-ID 55685635]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

PROSTOR, Jerneja. Predstavitev spremenjene upravljavske strukture v družbi z omejeno odgovornostjo s statusom subjekta javnega interesa in uskladitev definicije subjekta javnega interesa : predavanje na daljavo, Seminar o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), 7. maj 2021, Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju. [COBISS.SI-ID 64103171]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

TOPLAK, Jurij, TOMAŽIČ, Luka Martin. Vladavina prava v Evropski uniji: med teorijo in prakso = Rule of law in the European Union: between theory and practice : okrogla miza, znanstvena konferenca "Za človeka gre 2021", zoom stage, Alma Mater Europaea ECM, 16. 3. 2021. 2021. [COBISS.SI-ID 55683843]
kategorija: SU (S)
točke: 0.5, št. avtorjev: 1/2

PROSTOR, Jerneja. Odškodninska odgovornost stečajnega upravitelja tretjim (ne upnikom) v zvezi s 148. členom OZ : predavanje, Gospodarskopravna šola 2020, 14.-16. oktober 2020, izvedba na daljavo. [COBISS.SI-ID 36136195]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Pravna izhodišča samostojnosti in suverenosti : spletno vabljeno predavanje, 2. Mednarodna konferenca: Vzgoja za ljubezen do domovine in države, Imamo svojo državo Slovenijo, 21. 11. 2020, spletna izvedba. [COBISS.SI-ID 39423491]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Pregled novejše sodne prakse Sodišča EU in ESČP s področja sodnega tolmačenja : predavanje, 7. strokovno srečanje sodnih tolmačev Slovenije, Center za izobraževanje v pravosodju, 24. november 2020. 2020. [COBISS.SI-ID 41011459]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Fundamental rights and private law : organizacija konference, predavanje in vodenje sekcije, mednarodna konferenca ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče listine EU o temeljnih pravicah, 29. november 2019, Pravna fakulteta, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5813291]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Goljufija in preslepitev kupcev : predavanje, Izobraževalni tožilski dnevi 2019, 2. in 3. december 2019 , Kongresni center Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5812011]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

HOLCMAN, Borut. Honor your father and your mother. Family between written in the stone and the artificial intelligence : keynote presentation, International Academy for the Study of the Jurisprudence of the Family, 12th International Symposium Family and Technology: Challenges and Opportunities, Faculty of Law, University of Maribor (Slovenia), May 27-29, 2019. 2019. [COBISS.SI-ID 5737515]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Kolektivno in ponavljajoče se kaznivo dejanje - teoretični in praktični vidiki : predavanje, Izobraževalni dnevi društva državnih tožilcev Slovenije in Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije, 13. in 14. junij 2019, Hotel Radin, Radenci. [COBISS.SI-ID 5741355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Listina EU o temeljnih pravicah - priložnost (tudi) rednih sodišč za dialog o človekovih pravicah (tudi) s Sodiščem EU : uvodno predavanje, mednarodna konferenca ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče listine EU o temeljnih pravicah, 29. november 2019, Pravna fakulteta, Maribor. 2019. [COBISS.SI-ID 5813547]
kategorija: SU (S)

PROSTOR, Jerneja. Odškodninska odgovornost pravnih oseb za delavce in organe upravljanja : predavanje, Gospodarskopravna šola 2019, 16.-18. oktober 2019, Kongresni center Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5792555]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Pasti prodaje nepremičnin v stečajnih postopkih z vidika določil Gradbenega zakona (93. člen Gradbenega zakona) : predavanje, Šola insolvenčnega prava 2017, 27.-29. marec 2019, 8.-10. april 2019, Grand Hotel Toplice, Bled. [COBISS.SI-ID 5725227]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Ponotranjenje prava EU : predavanje, Šola državnega odvetništva 2019, 21. in 22. november 2019, Murska Sobota. 2019. [COBISS.SI-ID 5813035]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Pravni temelji kazenske odgovornosti pravne osebe : predavanje, Forum o finančni in gospodarski kriminaliteti 2019, 5. in 6. november 2019, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5808683]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Pravno varstvo udeležencev na trgu EU : predavanje, 10. forum Energetika in pravo '19, Seznanite se z novostmi energetskega prava za 2020, 27. novembra 2019, Brdo pri Kranju. 2019. http://www.prosperia.si/energetika-in-pravo-2019/prispevki/. [COBISS.SI-ID 5812523]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

KNEZ, Rajko. Pravo - nepogrešljivo vezivo družbe : predavanje, osrednji prispevek, Okrogla miza Temelji pravne države, 6. september 2019, Državni zbor, velika dvorana. 2019. [COBISS.SI-ID 5773355]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Preslepitev kupcev : predavanje, Kazenskopravna sodniška šola 2019, 20.-22. november 2019 (druga izvedba), Hotel Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5808939]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Privilegirana komunikacija po noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) : predavanje, Seminar za preiskovalne sodnike 2019, 11. junij 2019, Zdravniška zbornica Slovenije, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 5741099]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Stavbna pravica kot predmet izvršbe in vprašanje osebne služnosti užitka pri prodaji nepremičnine ali stavbne pravice : predavanje, Izvršilna šola 2019, 25.-27. marec 2019 (druga izvedba), Hoteli Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5708587]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

VRENČUR, Renato. Ustanovitve, spremembe, prenos, izvršitev in prenehanje hipotek s poudarkom na položaju hipotekarnega upnika v primeru insolvenčnih postopkov : predavanje, Posvet sodnikov prve stopnje - gospodarskopravno področje, 4. oktober 2019, Višje sodišče v Celju. [COBISS.SI-ID 5792811]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

WEINGERL, Petra. Uvodno predavanje : organizacija in uvodno predavanje, delavnica "Uporaba prava EU v praksi", 22. maja 2018, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. 2019. [COBISS.SI-ID 5814315]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1

ŠEPEC, Miha. Vpliv novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) na postopek o prekršku : predavanje, Prekrškovnopravna šola 2019, 13.-15. november 2019, Hotel Bernardin, Portorož. [COBISS.SI-ID 5809195]
kategorija: SU (S)
točke: 1, št. avtorjev: 1/1