Prva stopnja - Univerzitetni študijski program Pravo

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  dodiplomski (1. stopnja) - univerzitetni
 • Trajanje študija:
  3 leta
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Smeri/moduli študijskega programa:

  študijski program nima smeri

 • Pridobljen strokovni naziv:
  diplomiran-i/-a pravni-k/-ica / dipl. prav. (UN)

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo je dodiplomski študijski program, ki daje najosnovnejša temeljna pravna znanja, s katerimi bo diplomant, ki si bo pridobil naziv diplomirani pravnik (UN), pridobil tista znanja, ki so potrebna za opravljanje enostavnih pravniških opravil in ki bodo služila za nadaljevanje študija na drugi stopnji pravnih oz. interdisciplinarnih študije, povezanih s pravom.

Študijski program traja šest semestrov in obsega 180 kreditnih točk ECTS. Posamezen letnik obsega 60 ECTS, semester pa 30 ECTS. V času študija mora študent opraviti obveznosti pri 27 predmetih (obvezni in izbirni predmeti). V študijskem letu 2017/2018 je bila priprava zaključnega dela ukinjena. Predmeti so oblikovani s področja civilnega in gospodarskega prava, kazenskega prava, javnega prava, mednarodnega prava in EU ter s temeljnih pravnih in splošnih predmetov. Obvezni predmeti posredujejo študentom osnovna splošna znanja na univerzitetnem študijskem programu, s katerim pridobijo potrebna znanja za opravljanje preprostejših pravnih opravil, in temeljna znanja za nadaljnje poglabljanje in oblikovanje študijske poti. Izbirni predmeti programa pa omogočajo študentom, da si pridobijo dodatna znanja na posameznih pravnih področjih, ki za študijski program sicer niso nujna. Od skupnih 180 točk ECTS, ki jih mora študent opraviti, je 90 % delež namenjen obveznim predmetom in 10 % delež izbirnim predmetom.