Tretja stopnja - Doktorski študijski program Pravo

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  podiplomski (3. stopnja) - doktorski
 • Trajanje študija:
  3 leta
 • Število kreditnih točk ECTS:
  180
 • Pridobljen strokovni naziv:
  doktor/-ica znanosti / dr.

Splošne značilnosti doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru kot znanstvena in raziskovalna inštitucija na področju prava je akreditirana tudi za izvajanje programov za pridobitev doktorata znanosti. Študijski program tretje stopnje Pravo je namenjen kandidatom, ki želijo svoje izobraževanje izpopolniti z znanstveno-raziskovalnim delom na področju prava. Družba znanja in razvoja, h kateri stremi Republika Slovenija v povezavi s članstvom v Evropski uniji, potrebuje posameznike, ki bodo na podlagi znanstveno-raziskovalnega dela vodilni v znanju, razumevanju in uporabi prava, ki bodo kreativni pri njegovem razvoju in ki bodo vplivali na razvoj humanistike kot takšne v Sloveniji, v EU, pa tudi globalno.

Tretja stopnja bolonjskih programov je najvišja stopnja in tudi institucije, ki želijo izoblikovati in izvajati program 3. stopnje, spadajo v krog vodilnih institucij nudenja znanja na določenih področij. Pravna fakulteta Univerze v Mariboru želi s svojim kadrom biti v krogu teh institucij in želi tudi s programom tretje stopnje Pravo družbenemu okolju dati izobražene posameznike, ki bodo dosegli raven doktorskega izobraževanja in prinašali tisti napredek in najvišjo dodano vrednost, ki jo družba potrebuje. Ne gre le za gospodarski razvoj države, ki v prvi vrsti terja takšne posameznike, ampak za oblikovanje družbe v celoti, odnosa do prava kot temeljnega urejevalca družbenih odnosov in s tem tudi do slike določene družbe v odnosu do drugih držav oziroma do EU.

Doktorski študij na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru vpisanim kandidatom omogoča največjo stopnjo kreativnosti pri nastajanju prava, njegovi razlagi in uporabi, ne glede na to, kje bodo zaposleni oziroma na katerem področju bodo delovali. Temeljna značilnost doktorskega študijskega programa pravo je njegova usmerjenost v poglobljeno pridobivanje metodoloških in teoretičnih spoznanj ob hkratnem razvijanju modelov za prenos osvojenih znanj v prakso ter razvoj znanstveno raziskovalnega kadra, ki bo z uporabo sodobnih raziskovalnih metod preučeval probleme prava v sodobni družbi. Prek modularnega pristopa predmetov omogoča doktorski študijski program pravo veliko odprtost in prilagodljivost. Študent lahko glede na lastne interese ter postavljanje karierne usmeritve aktivno oblikuje svojo lastno izobraževalno pot. Ob podpori mentorjev postopno gradi potreben nabor znanj in raziskovalnih izkušenj za samostojno obvladovanje visoko zahtevnih praktičnih problemov svojega raziskovalnega področja.

Odlika doktorskega študijskega programa Pravo je tudi njegova mednarodna primerljivost, odprtost in fleksibilnost. Prek vključevanja študentov v različne znanstveno-raziskovalne projekte, ki potekajo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, se posameznikom omogoča tudi sodelovanje v procesu poglobljenega spoznavanja in pridobivanja raziskovalnih izkušenj.

Pregled študijskih obveznosti na doktorskem programu

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v začetku vsakega akademskega leta organizira doktorske delavnice, na katerih se na novo vpisane kandidate seznani z organizacijo in s potekom doktorskega programa, z zahtevami na doktorskem programu, z dostopno literaturo in elektronskimi bazami, z orodji za upravljanje z bibliografijo in citiranje, z možnostmi za vključitev doktorskih kandidatov v raziskovalno delo mentorjev ter za opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini.

V okviru doktorskih delavnic se tudi vzpostavi sodelovanje med potencialnimi mentorji in vpisanimi doktorskimi kandidati, katerega namen je praviloma dogovor o (dokončnem) mentorstvu na doktorskem študiju in priprava programa dela.

V študijskem programu tretje stopnje Pravo izhajamo od splošnega k posebnemu in v 1. letniku triletnega programa nudimo temeljna, poglobljena znanja pravne metodologije, prava in etike ter nomotehnike, v kombinaciji z individualnim raziskovalnim delom, ki je osredotočeno na pripravo dispozicije doktorske disertacije, ki mora biti samostojen in izviren prispevek k napredku pravne znanosti. Prispevek k napredku pravne znanosti je temeljni cilj doktorskega usposabljanja kandidata. Ko mentor poda izjavo, da je kandidat pripravil primerno dispozicijo doktorske disertacije, jo zagovarja pred tričlansko komisijo (prvi doktorski seminar), ki je ob izpolnjevanju drugih obveznosti pogoj za vpis v drugi letnik. Uspešen prvi doktorski seminar tudi omogoča sprožitev postopkov za prijavo teme doktorske disertacije na organih Univerze.

V 2. letniku kandidatom omogočamo diferenciacijo po posameznih pravnih področjih. Študijski program je razdeljen na 5 modulov (civilno pravo, gospodarsko pravo, kazensko pravo, finančno pravo in javno pravo) ob hkratnem nadaljnjem delu na doktorski disertaciji. Ko kandidat in mentor ocenita, da je kandidat ustrezno pripravil pomemben del doktorske disertacije (približno polovico), kandidat ta del zagovarjal pred komisijo (drugi doktorski seminar). Namen drugega doktorskega seminarja je oceniti dosedanje delo kandidata na doktorski disertaciji, preveriti, ali je na pravi poti, ter ga po potrebi usmeriti tako, da bo lahko uspešno dokončal doktorsko disertacijo. S tem se zmanjša možnost zapletov v postopku obravnave zaključene doktorske disertacije ali na njenem zagovoru. Opravljen drugi doktorski seminar je pogoj za vpis v tretji letnik doktorskega študija.

V 3. letniku doktorski kandidat pripelje delo na doktorski disertaciji v sklepno fazo ob hkratni skrbi za to, da izsledske svojega raziskovalnega dela objavi v relevantnih znanstvenih revijah ali monografijah, saj lahko le na ta način javnost izsledske raziskovalnega dela kandidata kritično presoja in vrednoti. Obenem so te objave tudi pogoj za promocijo kandidata v doktorja znanosti s strani rektorja Univerze v Mariboru po uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije.

Upravičenja doktorskih kandidatov

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru vpisanim doktorskim kandidatom zagotavlja usposobljene, znanstveno aktivne mentorje, ki jih pri doktorskem študiju pedagoško in raziskovalno spremljajo in vodijo. Kandidatu se priporoča, da že pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru vpisanim doktorskim kandidatom zagotavlja dostop do vse dostopne literature, omogoča jim dostop do elektronskih baz literature, tako iz knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru kot v obliki oddaljenega dostopa. Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru doktorskim kandidatom pomaga pri medbibliotečni izposoji literature iz slovenskih in tujih knjižnic. Stroške medbibliotečne izposoje za gradivo, ki je plačljivo, krije sam doktorski kandidat.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru doktorskim kandidatom s statusom študenta omogoča dostop do izvenštudijskih oblik prenosa znanja, kot so delavnice, seminarji in konference, ki jih organizira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Redno spremljanje napredka

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru redno spremlja napredek kandidatov na doktorskem študiju na osnovi poročil kandidata. V primeru, da kandidat ne izpolnjuje minimalnih kriterijev aktivnosti na doktorskem študiju, njegov status spremenimo v nekativnega, kar mentorju omogoča, da namesto neaktivnega kandidata sprejme novega kandidata.

Mednarodna odprtost

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru doktorske kandidate spodbuja, da del doktorskega usposabljanja opravijo na pravni fakulteti v tujini. V ta namen Pravna fakulteta Univerze v Mariboru skrbi za vzpostavitev pogodb o štipendiranih in neštipendiranih izmenjavah doktorskih kandidatov s partnerskimi pravnimi fakultetami v tujini in o vzajemni mentorski pomoči. Pred odhodom v tujino kandidat pripravi aneks k individualnemu programu dela, ki ga odobri mentor, po vrnitvi iz tujine pa kandidat predloži v odobritev mentorju poročilo o opravljenih aktivnostih na tuji univerzi.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru odprtost mednarodnemu prostoru izkazuje tudi s tem, da vpis na doktorski študij omogoča tudi tujim študem in da v doktorski program pri mentorstvih, somentorstvih in članstvih v komisijah na doktorskih seminarjih in zagovorih doktorskih disertacij aktivno vključuje raziskovalce s tujih univerz.

Senat Pravne fakultete je na svoji 16. redni seji z dne 2.2.2022, sprejel sklep s katerim je za vodjo Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru imenoval izr. prof. dr. Aleš Ferčič.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMATIVNI DAN ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Spoštovani bodoči študenti Magistrskega študijskega programa PRAVO oz. Magistrskega študijskega programa EVROPSKE PRAVNE ŠTUDIJE ter Doktorskega študijskega programa PRAVO!

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvah študijskih programov druge in tretje stopnje.

Informativni dan se bo izvedel hibridno (v Senatni sobi, I. nadstropje, Mladinska 9, Maribor in preko MS Teamsov) v četrtek, 23. maja 2024, s pričetkom ob:

Pridružite se nam na predstavitvi v živo oz. se priklopite kar preko spleta ter vklopite svoje mikrofone in kamere ter postavite vprašanja, ki se vam porajajo ob izbiri pravega podiplomskega študija.

Za morebitna vprašanja pišite na: referat.pf@um.si.

Se vidimo!