Doktoranti

Doktorji znanosti PF UM

Doktorji znanosti Doktorskega študijskega programa "Pravo":

 

Priimek in ime
Naslov
Datum zagovora
AVSEC FRANCI Zadruga kot pravna oseba 21.12.1995
ŠKOF BOJAN Vidiki obdavčitve z davkom na dodano vrednost v Sloveniji 11.06.1996
BRATINA BORUT Korporacijskopravni status organov kapitalskih družb po slovenski zakonodaji 20.02.1997
CVETKO ALEKSEJ Varstvo delavčeve zasebnosti 16.07.1998
GRAFENAUER BOŽO Teritorialno-organizacijske strukture in sistemi lokalne samouprave na Slovenskem 31.05.2000
KNEZ RAJKO Vloga emisijskih dovoljenj v razmerjih z mednarodnim elementom : primerjalnopravna analiza in aplikacija v slovenskem pravu 23.06.2000
KOSTANJEVEC BORIS Harmonizacija mednarodnega davčnega prava s poudarkom na davčnih spodbudah 18.12.2001
MURGEL JASNA Človek kot subjekt mednarodnega prava 18.06.2002
WAKOUNIG MARIAN Davek na dodano vrednost z vidika evropske harmonizacije 21.06.2002
LAMPE ROK Pravica do zasebnosti - zagovor njene široke implementacije 21.05.2003
PRELIČ SAŠA Materialno statusno preoblikovanje : pravna razmerja med družbeniki in upniki pri materialnem statusnem preoblikovanju, (združitev in delitev) kapitalskih družb ter korporacijsko- in obligacijskopravni instrumenti njihovega varstva 05.11.2003
VRENČUR RENATO Fiduciarna zavarovanja : (prenos lastninske pravice v zavarovanje in odstop terjatve v zavarovanje) 07.11.2003
KERESTEŠ TOMAŽ Priložnostna družba v sodobnem pravu : (problematika konzorcijskega pravnega razmerja) 29.12.2003
RAJGELJ BARBARA Vloga prostega prenosa sedeža in Societas Europaea pri harmonizaciji in konkurenci sistemov prava družb v EU 11.10.2005
SELINŠEK LILJANA Korporacijska delinkvenca s poudarkom na posebnem delu Kazenskega zakonika 11.10.2005
ŠEME – HOČEVAR VIDA Globalizacija problema pranja denarja 04.07.2006
HOJNIK JANJA Raznolikost in poenotenje tržnih pravil v sistemu vertikalne delitve oblasti Evropske unije : uravnoteženost prepovedi protekcionizma in ekonomskega razumevanja notranjega trga Evropske unije v luči načela subsidiarnosti 12.06.2007
TOPLAK JURIJ Methods of proportional representation and their effect on the composition of the legislature 17.10.2007
KOBAL ALEŠ Prikriti prenosi premoženja in prikrita izplačila dobička 10.12.2007
KRALJIĆ SUZANA Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov 23.01.2008
SAMEC BERGHAUS NATAŠA Izdaja in realizacija delniških opcij : obligacijski, korporacijski in davčni vidiki 24.03.2009
EKART ANDREJ Evropski izvršilni naslov in varstvo dolžnika 16.04.2009
PRIMEC ANDREJA Odločbe, za katere se uporabi Konvencija o priznanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb - Newyorška konvencija 21.04.2009
IVANC TJAŠA Postopki pri izvedbi investicije v nepremično kulturno 21.01.2011
MAUČEC GREGOR Pravne razsežnosti prepovedi nadlegovanja v kontekstu implementacije relevantnih norm EU v državah članicah - primera Velike Britanije in Irske 28.09.2011


 

Doktorji znanosti Doktorskega študijskega programa 3. stopnje "Pravo"
 

Priimek in ime
Naslov
Datum zagovora
BERGER ŠKRK ALENKA Meje načela učinkovitosti varstva pravic posameznika v sistemu sodnega varstva v EU 17.9.2014
DRNOVŠEK GREGOR Varstvo delničarjev in upnikov pri spremembah osnovnega kapitala delniške družbe 30.1.2015
ŠEPEC MIHA Kazniva dejanja kibernetskega kriminala - značilnosti in posebnosti sodobnega kazenskega prava 21.9.2015
ROŠIC FEGUŠ VERENA Vloga aktov mehkega prava v Evropski uniji (pravni in institucionalni vidiki uporabe in pojav hibridnih pravnih področij) 28.9.2015
KEŽMAH URŠKA Vročanje in pravica do sodnega varstva v sodnih postopkih 26.8.2016
DREV ANJA Pravna razmerja med prodajalcem, prevoznikom in kupcem z vidika pogodbe o (mednarodni) prodaji blaga in pogodbe o (mednarodnem) prevozu blaga po cesti 20.9.2016
ŠLAMBERGER MIHA Dogovor o finančnem zavarovanju v luči stvarno pravnih zavarovanj 26.5.2017

RAVLJEN MARKO

Navidezni in zaobideni posel v nemškem in slovenskem davčnem pravu 12.1.2018
VONČINA JANEZ Zamenljive obveznice in obveznice z delniško nakupno opcijo ter pogojno povečanje osnovnega kapitala 1.3.2018
OROŽ DAMJAN Ugovor v izvršbi in njegov vpliv na stopnjo pravne varnosti 30.5.2018
ŠPILAR MARJAN Posebni instituti davčnega postopka v razmerju do varstva javnega interesa in varstva pravic zavezancev 4.5.2018
POZVEK MARUŠA Davčno obravnavanje trikotnih in verižnih poslov v sistemu DDV na področju mednarodne trgovine 7.2.2019

Doktorski kandidati

MAG. VERDEL KOKOL VANJA

Mentor: red. prof. dr. Damjan KOROŠEC

Naslov: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem

Prijava teme: 26.09.2017