Vpisni pogoji in prijava na doktorski študij

V študijski program 3. stopnje Pravo se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
 • enoviti magistrski študijski programi, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in nato specialistični študij in tako zbral 240 ECTS ter opravil dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo, t.j. naslednje predmete v skupni višini 60 ECTS: Filozofija in teorija prava (7 ECTS) Avtonomni gospodarski posli (7 ECTS), Sistem sodnega varstva v ES in EU (7 ECTS), Korporacijsko in koncernsko pravo (9 ECTS), Civilno materialno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Civilno procesno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Gospodarsko statusno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Kazensko pravo: izbrane teme (5 ECTS), Delovno in socialno pravo: izbrane teme (5 ECTS), Ustavno in upravno pravo ter sistem EU: izbrane teme (5 ECTS).

Kandidatu se priporoča, da pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju.

Prijava na doktorski program mora obsegati:

 • izpolnjeno prijavo za vpis v doktorski program, ki se izpolni v eVŠ in nato natisne;
 • overjeno kopijo diplome ali overjeno kopijo potrdila o diplomiranju na dodiplomski in podiplomski ravni študija, če kandidat ni diplomiral na PF UM;
 • potrdilo o povprečni oceni izpitov na dodiplomski in podiplomski ravni študija, če kandidat ni diplomiral na PF UM;
 • je kandidat zaključil dodiplomski oziroma podiplomski študij v tujini, priložiodločbo fakultete o nadaljevanju študija na doktorskem programu oziroma potrdilo o nostrifikaciji tuje diplome;
 • predlog raziskovalnega načrta (največ eno stran);
 • motivacijsko pismo (največ eno stran);
 • življenjepis;
 • bibliografijo, če ima kandidat objavljene članke ali druge publikacije;
 • druge dokumente (denimo potrdila o sodelovanju na tekmovanjih za študente prava, nastopih na študentskih konferencah, delavnicah, priporočila profesorjev s predhodnih stopenj študija, listine o dobljenih nagradah in priznanjih).

Kandidat, ki je zaključil študijski program za pridobitev magisterija znanosti, je dolžan poleg dokumentov iz prvega in drugega odstavka tega člena priložiti še overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju na visokošolskem zavodu, na katerega je bil vpisan ter uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti.

Kandidat mora oddati prijavo s prilogami do zaključka prijavnega obdobja.

PF UM po zaključenem postopku sprejemanja prijav kandidatov organizira izbirni razgovor, ki je pogoj za sprejem kandidata na študij. Izbirni razgovor poteka pred komisijo za doktorski študij.

Komisija za doktorski študij izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na doktorskem študiju opravi izbor kandidatov, ki naj jih PF UM sprejme na doktorski študij. Pri tem upošteva:

 • uspeh pri dosedanjem študiju – do 20 točk in
 • uspeh pri izbirnem razgovoru– do 80 točk.

Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja:

 • povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu – do 10 točk,
 • diploma podiplomskega študijskega programa – do 10 točk.

Komisija na izbirnem razgovoru oceni naslednje:

 • relevantnost raziskovalnega vprašanja – do 20 točk,
 • motivacija kandidata ter zmožnost nameniti dovolj časa delu na doktorski disertaciji v triletnem obdobju trajanja študija – do 20 točk,
 • ujemanje področja raziskovanja z raziskovalnim delom na PF UM – do 10 točk,
 • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave strokovnih in znanstvenih člankov, strokovnih in znanstvenih monografij ali delov monografij) – do 15 točk,
 • drugo (denimo opravljen vzporedni študij, mednarodni certifikati tujih jezikov, certifikati s poletnih šol, potrdila s študentskih tekmovanj in drugih študentskih aktivnostih, priznanja in nagrade za študijske uspehe...) – do 15 točk.

Izključujoči kriterij za izbiro je razpoložljivost primernega mentorja.

V primeru vpisa kandidata, ki bi doktorsko disertacijo pripravljal v jeziku, ki ni njegov prvi jezik, komisija iz dokazil ali na osnovi ustnega razgovora oceni tudi, ali njegovo znanje tega jezika dosega stopnjo C1 po lestvici CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). V tej situaciji kandidat pred vpisom preveri, ali mu PF UM lahko zagotovi opravljanje doktorskega študija v želenem jeziku.

Študent, ki se po merilih za prehode vpiše neposredno v drugi ali tretji letnik doktorskega programa, se je dolžan udeležiti doktorskih delavnic in opraviti prvi in drugi doktorski seminar (individualno raziskovalno delo II in IV), ki sta bistveni sestavini končne doktorske disertacije.