Dekanica

red. prof. dr. Vesna Rijavec
e-pošta: dekanat.pf@um.si

Izpis členov iz Statuta Univerze v Mariboru

330. člen

Dekan je strokovni vodja članice univerze. Dekan članice ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo ta Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze.

Dekan:

 1. zastopa in predstavlja ter vodi članico univerze in odloča o njenem poslovanju v skladu s Statutom UM;
 2. v zadevah izvajanja nacionalnega programa visokega šolstva zastopa univerzo v pravnem prometu v obsegu dejavnosti članice univerze in s pooblastili, ki jih skladno s predpisi določa ta Statut;
 3. organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo;
 4. predlaga uvedbo novih študijskih in umetniških programov ter izvajanje novih raziskovalnih projektov;
 5. skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
 6. skrbi in odgovarja za finančno poslovanje članice in rektorju skladno z zahtevami Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 omogoča stalen vpogled v poslovanje;
 7. opozarja organe članice univerze in delavce s posebnimi pooblastili na nezakonite odločitve in v primerih, ko ti pri nezakonitih odločitvah vztrajajo, zadrži takšno izvršitev in nemudoma obvesti organe univerze;
 8. sklicuje in vodi seje Senata članice univerze in skrbi za izvrševanje njegovih sklepov;
 9. najmanj enkrat na leto poroča o delu Senatu članice univerze in rektorju univerze;
 10. predlaga Senatu članice univerze ustanavljanje in organizacijske spremembe kateder, inštitutov, centrov in drugih organizacijskih oblik visokošolskega dela ter imenuje njihove predstojnike;
 11. ugotavlja kadrovske in materialne potrebe za izvajanje visokošolske dejavnosti članice univerze in jih posreduje univerzi;
 12. skrbi, da visokošolski in drugi delavci redno izpolnjujejo svoje naloge, in sprejme ukrepe za izboljšanje organizacije izobraževalnega in znanstvenega dela;
 13. na osnovi javnega razpisa in predhodnega mnenja Senata članice univerze predlaga rektorju univerze imenovanje tajnika članice univerze;
 14. v primeru kršitev iz 299. člena statuta ima dekan pravico, da razreši tajnika članice univerze;
 15. odloča o delovnih razmerjih delavcev članice univerze iz pristojnosti rektorja na podlagi posebnega predhodnega pooblastila rektorja univerze in odgovarja za zakonitosti z delovnimi razmerji delavcev članice univerze;
 16. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti univerze;
 17. skrbi za izvajanje ukrepov zagotavljanja kakovosti članice univerze in izvaja razvojni program članice univerze,
 18. razpisuje volitve v organe članice Univerze, če Statut ali drug splošni akt ne določa drugače,
 19. je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice).

Dekan članice univerze zagotavlja zakonitost dela in učinkovitost poslovanja članice in za svoje delo odgovarja rektorju univerze, Akademskemu zboru članice, senatu članice in Upravnemu odboru univerze.