Telesa PF

Poslovodni odbor

Člani poslovodnega odbora:

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Tomaž Keresteš
 • red. prof. dr. Saša Prelič
 • Maja Habjanič, tajnik fakultete
 • Teja Štrukelj, prodekanica študentka

Komisije senata

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: red. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnica predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Belmina Halvadžić, študentka
 • Aljoša Polajžar, študent

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2019 - 19.9.2023.

Mandat študentov: 7.1.2020 do 6.1.2021.
 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Martina Repas
Člani:

 • red. prof. dr. Saša Prelič,
 • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc,
 • doc. dr. Miha Šepec,
 • Aljoša Polajžar, študent,
 • Tim Zupan, študent.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.

Mandat študentov: 7.1.2020 do 6.1.2021.
 

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Namestnica predsednice: doc. dr. Petra Weingerl
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Iza Beširević, študentka
 • Tim Zupan, študent

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.

Mandat študentov: 7.1.2020 do 6.1.2021.
 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • doc. dr. Jerneja Prostor
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
 • Urška Grubač, študentka
 • Iza Beširević, študentka

Mandat študentov: 7.1.2020 do 6.1.2021.
 

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednica: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.
 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc
Člani:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • doc. dr. Miha Šepec
 • mag. Natalija Orešek
 • Nina Kotnik, študentka
 • Nataša Jakopič, študentka

Mandatna doba članov Knjižničnega odbora PF UM traja 4 leta, in sicer od 11.1.2019 do 10.1.2023.

Mandat študenta: 7.1.2020 do 6.1.2021.

Disciplinsko sodišče

Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.

Disciplinska sodišča za študente so:
disciplinska sodišča I. stopnje, ki so na članicah univerze
in disciplinsko sodišče II. stopnje, ki je na univerzi in je skupno za vse članice univerze.

Disciplinsko sodišče I. stopnje na Pravni fakulteti ima predsednika in dva člana. Predsednika in enega člana imenuje dekan Pravne fakultete izmed učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika iz vrst študentov pa voli Študentski svet Pravne fakultete izmed študentov Pravne fakultete.

Predsednik: red. prof. Jurij Toplak

Člani:

 • doc. dr. Tjaša Ivanc
 • Belmina Halvadžić, študentka
 • nadomestni član: Bernard Šelih, študent