Telesa PF

Poslovodni odbor

Člani poslovodnega odbora:

Ime in priimek

funkcija

mandatna doba

red. prof. dr. Tomaž Keresteš

dekan

27.6.2023 - 26.6.2027

red. prof. dr. Darja Senčur Peček

prodekanica

13.6.2023 - 12.06.2027

red. prof. dr. Janja Hojnik

prodekanica

13.6.2023 - 12.06.2027

red. prof. dr. Vesna Rijavec

prodekanica

30.06.2023 - 29.06.2027

izr. prof. dr. Aleš Ferčič

prodekan

13.6.2023 - 12.06.2027

Maja Habjanič

tajnik fakultete

 

študentka Asja Lešnik

prodekanica za štud. vpr.

20.12.2021 - 19.12.2023

Komisije senata

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček
Namestnica predsednice: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Tjaša Ivanc
 • doc. dr. Katja Drnovšek
 • Maša Kaiser, študentka,
 • Nika Krstić, študentka.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2023 - 19.9.2027

Mandat študentov: 14.2.2023 - 13.2.2025.


TERMINSKI PLAN ZASEDANJA KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE


 

KOMISIJA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednica: red. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Martina Repas
Člani:

 • red. prof. dr. Saša Prelič,
 • red. prof. dr. Tjaša Ivanc,
 • izr. dr. Miha Šepec,
 • Mija Kozole, študentka,
 • Matej Velichovski, študent.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2023 - 24.9.2027

Mandat študentov: 14.2.2024 - 13.2.2025.
 

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednica: red. prof. dr. Vesna Rijavec
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Suzana Kraljić
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik,
 • izr. prof. dr. Petra Weingerl,
 • doc. dr. Cocou Marius Mensah,
 • Altina Lami, študentka,
 • Matej Velichovski, študent.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2023 - 24.9.2027

Mandat študentov: 14.2.2024 - 13.2.2025.
 

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Petra Weingerl,
 • doc. dr. Jerneja Prostor,
 • asist. Aljoša Polajžar,
 • Bernarda Rokavec,
 • Asja Lešnik, študentka,
 • Lisa Elizabeth Strouken, študentka.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2023 - 24.9.2027

Mandat študentov: 14.2.2024 - 13.2.2025.
 

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednica: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnica predsednice: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • red. prof. dr. Suzana Kraljić,
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus,
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal.

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 25.9.2019 - 24.9.2023.

 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: red. prof. dr. Tjaša Ivanc (predstavnica Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo)

Člani:

 • red. prof. dr. Saša Prelič (predstavnik Katedre za gospodarsko pravo),
 • izr. prof. dr. Borut Holcman (predstavnik Katedre za temeljne pravne in druge vede),
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček (predstavnica Katedre za delovno pravo),
 • red. prof. dr. Bojan Škof (predstavnik Katedre za ustavno, upravno in finančno pravo),
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič (predstavnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose),
 • izr. prof. dr. Miha Šepec (predstavnik Katedre za kazensko pravo),
 • Jakob Hauptman, študent,
 • Lucija Burgar, študentka.

Mandatna doba članov Knjižničnega odbora traja štiri (4) leta, in sicer od 9. 2. 2023 do 8. 2. 2027.

Mandat študentov: 14.2.2024 - 13.2.2025.

 

KOMISIJA ZA ETIČNOST

Predsednica: red. prof. dr. Vesna Kranjc

Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman, za člana,
 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur, za člana,
 • asist. Jan Stajnko, za člana,
 • študentka Manca Posilović, za članico.

Člani komisije iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev so imenovani za mandatno dobo štirih let, to je od 10. 2. 2021 do 9. 2. 2025.
Član komisije iz vrst študentov je imenovan za mandatno dobo dveh let, to je od 10.2.2023 do 9.2.2025 oziroma najkasneje do izgube statusa študenta.

Disciplinsko sodišče

Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.

Disciplinska sodišča za študente so:
disciplinska sodišča I. stopnje, ki so na članicah univerze
in disciplinsko sodišče II. stopnje, ki je na univerzi in je skupno za vse članice univerze.

Disciplinsko sodišče I. stopnje na Pravni fakulteti ima predsednika in dva člana. Predsednika in enega člana imenuje dekan Pravne fakultete izmed učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika iz vrst študentov pa voli Študentski svet Pravne fakultete izmed študentov Pravne fakultete.

Predsednik: izr. prof. dr. Miha Šepec (mandat od 16.1.2023 do 15.1.2025)
Člani:

 • Bernarda Pevec (mandat od 16.1.2023 do 15.1.2025)
 • Kaja Lenart, študentka
 • Amadeja Mlinar, nadomestna članica iz vrst študentov

(mandat študentk od 21.2.2023 do 20.2.2025)

Uredniški odbor založniške dejavnosti Pravne fakultete Univerze v Mariboru