Telesa PF

Poslovodni odbor

Člani poslovodnega odbora:

 • red. prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
 • red. prof. dr. Saša Prelič
 • Maja Habjanič, tajnik fakultete
 • Teja Štrukelj, prodekanica študentka

Komisije senata

Mandat članov iz vrst visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 20.9.2015 - 19.9.2019

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Keresteš
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
Člani:

 • izr. prof. dr. Borut Holcman
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Mojca Žlogar, študentka
 • Roberto Mazzoleni, študent

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2017

KOMISIJA ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNE ZADEVE

Predsednik: red. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik
Člani:

 • red. prof. dr. Bojan Škof
 • red. prof. dr. Jure Toplak
 • izr. dr. Tjaša Ivanc
 • Kristina Hartman Krajnc, študentka
 • Teja Štrukelj, študentka

Mandat študentov: 26.10.2017 - 25.10.2018

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Predsednik: red. prof. dr. Janja Hojnik
Namestnik predsednika: izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Člani:

 • red. prof. dr. Matjaž Tratnik
 • red. prof. dr. Rajko Knez
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Kristina Hartman Krajnc, študentka
 • Teja Štrukelj, študentka

Mandat študentov: 26.10.2017 - 25.10.2018

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI

Predsednik: izr. prof. dr. Aleš Kobal

Člani:

 • izr. prof. dr. Renato Vrenčur
 • asist. dr. Jerneja Prostor
 • asist. Klemen Drnovšek
 • Bernarda Rokavec
  Mandat članov iz vrst VU in sod.:
  20.9.2015 –  19.9.2019
 • Aljaž Sekolovnik, študent
  Mandat članov iz vrst študentov:
  18. 4. 2017 – 17. 4. 2018
 • Mima Berdnik, študentka
  Mandat članov iz vrst študentov:
  10. 5. 2017 – 9. 5. 2018

KOMISIJA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU 

Predsednik: red. prof. dr. Martina Repas
Namestnik predsednika: red. prof. dr. Janja Hojnik
Člani:

 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus
 • izr. prof. dr. Aleš Kobal

 

KNJIŽNIČNI ODBOR PF UM

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Predsednik: izr. prof. dr. Borut Holcman
Člani:

 • red. prof. dr. Vesna Kranjc
 • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
 • red. prof. dr. Darja Senčur Peček
 • red. prof. dr. Jurij Toplak
 • izr. prof. dr. Aleš Ferčič
 • Asist. dr. Miha Šošić
 • Jure Pirc, študent

Mandat študentov: 11.10.2017 - 10.10.2018

Disciplinsko sodišče

Disciplinsko sodišče I. stopnje za študente

Kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov, njihovo odgovornost za kršitve ugotavljajo in ukrepe izrekajo disciplinska sodišča za študente ter v primeru prve in druge kršitve izpitnega reda po skrajšanem postopku izvajalec izpita.

Disciplinska sodišča za študente so:
disciplinska sodišča I. stopnje, ki so na članicah univerze
in disciplinsko sodišče II. stopnje, ki je na univerzi in je skupno za vse članice univerze.

Disciplinsko sodišče I. stopnje na Pravni fakulteti ima predsednika in dva člana. Predsednika in enega člana imenuje dekan Pravne fakultete izmed učiteljev ali drugih strokovnih delavcev. Člana disciplinskega sodišča in njegovega namestnika iz vrst študentov pa voli Študentski svet Pravne fakultete izmed študentov Pravne fakultete.

Predsednik: red. prof. Jurij Toplak
mandat: 5.10.2016 - 4.10.2018
Člani:

 • doc. dr. Tjaša Ivanc mandat: 10.10.2016 - 9.10.2018
 • David Borlinič Gačnik
 • nadomestni član: Aljoša Polajžar

Mandat študentov: 27.10.2016 - 26.10.2018