Novice

Novice 41 do 60 od 345

Izšlo je študijsko gradivo pri predmetu Mednarodno javno pravo - zbirka vaj

Datum objave: 25.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je namenjeno študentom prve stopnje bolonjskega študijskega programa Pravo pri predmetu Mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Študijsko gradivo je pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu. Naloge so razdeljene na dva dela. Prvi del zajema praktične primere, drugi del pa vprašanja in trditve. Pričujoči Zbirki vaj je priložena tudi Ustanovna listina Združenih narodov s Statutom Meddržavnega sodišča. Študijsko gradivo služi kot priprava na izpit pri predmetu Mednarodno javno pravo, kot pripomoček pa lahko pride prav tudi pri drugih predmetih s področja mednarodnega prava.

Gradivo sta pripravila red. prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl.

Izdaja monografije »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«

Datum objave: 22.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru istoimenskega EU JUST projekta, ki ga je koordiniral izr. prof. dr. Miha Šepec, je bila izdana monografija »The European Investigation Order - Legal Analysis and Practical Dilemmas of International Cooperation«.

V monografiji, ki se nanaša implementacijo Direktive 2014/41/EU o Evropskem preiskovalnem nalogu, je bila izdana pri nemški založbi Duncker & Humblot. Ob kolegih iz Univerze v Göttingenu je urednik monografije tudi Miha Šepec, kot avtorja pa sta pri nastajanju monografije sodelovala tudi asist. Jan Stajnko ter nekdanja študentka Pravne fakultete Tamara Dugar.

Več o monografiji: https://www.duncker-humblot.de/buch/the-european-investigation-order-9783428587087/?page_id=1

Pri Uradnem listu RS je izšla monografija Pravo intelektualne lastnine avtoric dr. Martine Repas, dr. Maje Ovčak Kos, dr. Elizabete Zirnstein

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Monografija Pravo intelektualne lastnine je prvo delo v slovenskem prostoru, ki v celoti in sistemsko obravnava danes zelo kompleksno področje prava intelektualne lastnine. Gre za aktualno in dinamično področje, ki obravnava varstvo intelektualnih stvaritev in ima v sodobnem digitalnem svetu zelo pomembno vlogo.

Knjiga v 18 poglavjih zajema celotno področje prava intelektualne lastnine. Uvodu v pravo intelektualne lastnine sledi analiza pravic industrijske lastnine (patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke in geografske označbe). Sledi postopek pridobitve teh pravic industrijske lastnine, njihov prenos in sodno varstvo. Naslednja tri poglavja so namenjena predstavitvi dveh posebnih pravic, to sta varstvo rastlinskih sort in varstvo integriranih vezij, in analizi varstva poslovnih skrivnosti. Sledijo poglavja o avtorskem pravu in sorodnih pravicah, kolektivno upravljanje teh pravic, pravna ureditev pravic intelektualne lastnine v delovnem razmerju in uveljavljanje teh pravic proti kršiteljem. Zadnje poglavje poudarja temeljne poudarke ureditve prava intelektualne lastnine v prihodnosti.

Avtorice zasledujejo predvsem naslednje cilje. Prvič, na čim preprostejši in razumljiv način predstaviti bralcu ključne koncepte prava intelektualne lastnine, vključno s pravnimi predpisi na nacionalni in mednarodni ravni ter ravni EU. Pri tem predstavita tudi sodno in drugo prakso, s katerimi se oblikuje to pravno področje. Drugič, prek poglobljene analize pravnih pravil in sodne prakse bralcu omogočiti razumevanje in njihovo pravilno uporabo. Tretjič, seznaniti bralca z različnimi pravicami intelektualne lastnine, predmeti njihovega varstva ter z obsegom varstva. In četrtič, prispevati k prepoznavanju in razumevanju pravic intelektualne lastnine, predvsem k njihovemu večjemu spoštovanju v vsakodnevni praksi.

Knjiga odgovarja na številna vprašanja in je tudi zasnovana po načelu vprašanj in odgovorov. Služi lahko študentom kot temeljno študijsko gradivo, hkrati pa strokovnjakom, ki se vsakodnevno ukvarjajo s tem pravnim področjem (odvetnikom, sodnikom, pravnikom v gospodarstvu, patentnim zastopnikom, zastopnikom za modele in znamke ter raziskovalcem), kakor tudi laični javnosti, ki se sooča z vprašanji varstva intelektualnih stvaritev.

O avtorici red. prof. dr. Martini Repas s Pravne fakultete Univerze v Mariboru

dr. Martina Repas je univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti in redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Magistrirala je s področja konkurenčnega prava in prava intelektualne lastnine na Univerzi v Mariboru, doktorirala pa s področja konkurenčnega prava na Univerzi v Ljubljani. Je tudi raziskovalka na Portucalense Institute for Legal Research in razsodnica za reševanje domenskih sporov pod domeno .si.
Njeno raziskovalno in pedagoško delo sega na področje prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava. Še posebej je specializirana za področje znamk in prepovedi podjetniškega omejevanja konkurence. S prispevki sodeluje na konferencah in posvetih, objavila je številne monografije, članke in druga dela pri domačih in tujih založbah, ki obravnavajo tematike, ki so predmet njenega raziskovalnega dela.
 
Vir: https://www.uradni-list.si/knjigarna/knjiga/pravo-intelektualne-lastnine

Študijsko gradivo pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: izbrane teme: Zbirka vaj

Datum objave: 21.08.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšlo študijsko gradivo zbirka vaj pri predmetu Gospodarsko in statusno pravo: IT. Študijsko gradivo sta pripravili doc. dr. Jerneja Prostor in asist. Lina Burkelc Juras.

Študijsko gradivo v obliki zbirke vaj je bilo pripravljeno za izvedbo vaj v pedagoškem procesu pri predmetu Gospodarsko statusno pravo: Izbrane teme na drugi stopnji bolonjskega študija prava. Cilj tega predmeta je pridobiti integrirano znanje o različnih področjih gospodarskega prava in prava družb, ki je zahtevano pri opravljanju državnega pravniškega izpita. Študenti so zato z vajami v tem gradivu napoteni, da najprej ponovijo teoretično znanje o določeni tematiki, v nadaljevanju pa je zajetih nekaj praktičnih primerov, z reševanjem katerih študenti preverijo, ali so predavano snov pravilno razumeli. Pri reševanju je treba uporabiti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), Zakon o sodnem registru (ZSReg), Obligacijski zakonik (OZ), Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2), Zakon o prevzemih (ZPre-1), Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), Zakon o zavodih (ZZ), Zakon o zadrugah (ZZad), in druge, ter sodno prakso. Zbirka vaj obsega izbrana vprašanja z naslednjih področij: splošnega dela prava družb, povezanih družb, prenehanja družb, sodnega registra, gospodarskega pogodbenega prava, prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in statusnega preoblikovanja družb.

Zaključuje se »Projektno delo študentov: Izzivi digitalizacije v dokaznem pravu za poslovanje odvetništva v sodnih postopkih in industriji 5.0.«

Datum objave: 31.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Z današnjim dnem se zaključuje »Projektno delo študentov: Izzivi digitalizacije v dokaznem pravu za poslovanje odvetništva v sodnih postopkih in industriji 5.0.« V okviru projekta so študenti Pravne fakultete UM (Asja Lešnik, Maša Hajdinjak, Urša Podgoršek, Tadej Rožmarin, Žan Jevšovar, Iza Beširević, Tilen Majcen, Lavra Terbovšek) in FERI UM (Brin Pšunder in Marko Kričej) pod pedagoškim mentorstvom profesorice dr. Tjaše Ivanc raziskovali obstoječo normativno podlago na nacionalni in evropski ravni ter strokovna in znanstvena stališča glede stanja digitalizacije v odvetništvu in sodstvu. Več o vsebini projekta si lahko preberete na naslednji>>> povezavi.

Študentki Vita Višič in Tinkara Lečnik na European Law and Economy Summer School v Iki

Datum objave: 19.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentki PF UM Vita Višič in Tinkara Lečniksta se med 10. in 14. julijem 2023 udeležili European Law and Economy Summer School v Iki (Hrvaška), kjer so imeli študentje iz različnih evropskih držav priložnost razširiti svoje znanje in kompetence s področja pravnih in socialno-ekonomskih vidikov delovanja Evropske unije.

Poletne šole so se udeležili študentje iz Hrvaške, Nizozemske, Italije, Kosova, Etiopije in Bolgarije.

ELESS 2023 je organizirala Pravna fakulteta v Rijeki, predavanja pa so izvajali predavatelji iz več hrvaških fakultet. 

Izšla je knjiga »Privacy@work«

Datum objave: 12.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Wolters Kluwer je izšla knjiga »Privacy@work«, v kateri je na študiji pravnih ureditev 23 držav napravljena celovita primerjalnopravna analiza varstva zasebnosti in osebnih podatkov delavca na delovnem mestu v evropskem pravnem prostoru. Red. prof. dr. Darja Senčur Peček in asist. Aljoša Polajžar sta avtorja poglavja, ki obravnava slovensko pravno ureditev tega področja.

Več o knjigi najdete na naslednjem naslovu: https://law-store.wolterskluwer.com/s/product/privacy-at-work/01t4R00000P470XQAR

Izšla je knjiga ''Legal Analytics -The Future of Analytics in Law''

Datum objave: 11.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Chapman and Hall/CRC je izšla knjiga ''Legal Analytics -The Future of Analytics in Law''. Red. prof. dr. Tjaša Ivanc in doc. dr. Mensah Cocou Marius sta avtorja šestega poglavja: ''The Impact of New Technologies on Taking Evidence in Civil Court Procedures, Is There a Need for a Conceptual Change?''

Dva izvoda knjige sta na voljo v Knjižnici Mirka Ilešiča PF UM.

Več o knjigi najdete na naslednjem naslovu: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781003215998/legal-analytics-namita-singh-malik-elizaveta-gromova-smita-gupta-balamurugan-balusamy.

 

Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj

Datum objave: 06.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V začetku meseca julija 2023 je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla knjiga Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj avtorjev prof. dr. Janje Hojnik, doc. dr. Petre Weingerl in asist. Žive Šuta.
 
Kratka vsebina
Zbirka vaj je namenjena študentom druge stopnje bolonjskega študija prava pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU na Pravni fakulteti v Mariboru. Zajema pregled postopkov pred Sodiščem EU, pri čemer so neposredni postopki razdeljeni na postopke zoper države članice in postopke zoper institucije EU, temu pa sledijo še naloge v zvezi s postopkom predhodnega odločanja, ki je edini v skupini posrednih postopkov. Sledijo še naloge v zvezi z ostalimi postopki pred Sodiščem EU. Dve poglavji na začetku gradiva sta namenjeni osvežitvi znanja osnov prava EU s poudarkom na razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom ter vlogi Sodišča EU v institucionalni zgradbi EU. Znanje se v gradivu preverja s pomočjo teoretičnih vprašanj, iztočnic za diskusijo in praktičnih primerov.
 
 

Člani ŠS PF UM so izročili znesek Dobrodelnega srečelova Kriznemu centru za otroke in mladostnike Maribor

Datum objave: 06.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru je 24. 5. 2023 na Pravni fakulteti organiziral Dobrodelni srečelov.

Člani ŠS PF UM so cel semester pridno zbirali donacije različnih podjetij, ki so predstavljali dobitke na srečelovu.

Na Dobrodelnem srečelovu smo skupaj z vašo pomočjo uspeli zbrati 1000 EUR, ki smo jih v preteklem tednu predali Kriznemu centru za otroke in mladostnike Maribor.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se udeležili Dobrodelnega srečelova in prispevali k izvedbi enega najuspešnejših projektov ŠS PF UM.

Znanstveni sestanek v okviru bilateralnega projekta med Slovenijo in Črno goro: "Okoljska odgovornost - preventivni in kurativni ukrepi v luči okoljske in energetske zakonodaje"

Datum objave: 03.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V petek, 30.6.2023 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekal znanstveni sestanek v okviru bilateralnega projekta med Slovenijo in Črno goro: "Okoljska odgovornost - preventivni in kurativni ukrepi v luči okoljske in energetske zakonodaje", ki ga sofinancira ARRS. Vodja projekta v Sloveniji je izr. prof. Nataša Samec Berghaus. Ostali člani projektne skupine so: izr. prof. dr. Aleš Ferčič, asistent Klemen Drnovšek, asistent Denis Baghrizabehi in doc. dr. Petra Weingerl.

Vodja projekta v Črni gori je red. prof. dr. Maja Kostić-Mandić. Ostali člani projektne skupine so: dekanja, izr. prof. dr. Aneta Spaić, prodekan red. prof. Dražen Cerović, prodekan doc. dr. Nikola Dožić in doc. dr. Velibor Korać.

Delegacijo iz iz Črne gore je toplo sprejelo tudi novo vodstvo Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na obeh straneh je bila izražena želja, da se sodelovanje med fakultetama v prihodnje še nadgradi. 

"Cilj tega projekta je obravnavanje različnih pristopov in praks v podobnem zakonodajnem (normativnem) okolju glede pravne odgovornosti na področju okolja v Sloveniji kot državi članici EU in Črni gori kot državi kandidatki za vstop v EU.

Raziskovalna skupina se je v svojem pogovoru osredotočila na različne aspekte glede pravne odgovornosti na področju okolja in primerjavo možnih (preventivnih in kurativnih) ukrepov v zakonodajah Slovenije in Črne gore, tako z vidika dobrega korporacijskega upravljanja energetskih družb, kakor tudi kaj je dobro korporacijsko upravljanje na splošno v zvezi z okoljsko odgovornostjo (kateri so preventivni in kurativni ukrepi v tej zvezi). Primerjale so se zakonodajne rešitve z vidika odgovornosti onesnaževalcev ter države, in sicer v kontekstu okoljskega, obligacijskega, energetskega in mednarodnega zasebnega prava."

Izšla je nova znanstvena monografija "European Union Competition Law", ki jo je uredil izr. prof. dr. Aleš Ferčič

Datum objave: 03.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi Europa Law Publishing je izšla nova znanstvena monografija "European Union Competition Law", ki jo je uredil izr. prof. dr. Aleš Ferčič, ki je tudi eden izmed soavtorjev monografije. Poleg njega so sodelovali iz Pravne fakutlete UM še: asistent Denis Baghrizabehi, izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus, asistent Klemen Drnovšek, red. prof. dr. Martina Repas in red. prof. dr. Matjaž Tratnik.

Več o monografiji najdete na slednji povezavi: https://www.europalawpublishing.com/101-69_European-Union-Competition-Law

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru na tekmovanju GöMUN 2023

Datum objave: 03.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je med 1. in 4. junijem pod mentorstvom asist. Jana Stajnka udeležila tekmovanja GöMUN 2023, ki je potekalo na Georg-August-Universität Göttingen v Nemčiji. Tekmovalci so se na tekmovanju odlično odrezali. Marko Čeh si je prislužil naziv Best Delegate v okviru odbora NATO. Tudi Tinkara Lečnik si je v odboru Human Rights Council (HRC) prislužila honourable mention. Čeprav si nista priborili nagrad, pa sta tudi Melissa Smovnik in Lisa Strouken v okviru odborov Disarmament and International Security  Committee (DISEC) in Security Council (SC) odlično zastopali interese držav, ki so jima bile dodeljene.

Göttingen Model UN (GöMUN) ima bogato zgodovino, saj je šlo že za 14. tovrstno tekmovanje, ki se izvaja enkrat letno. Gre za tekmovanje iz znanja v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora (na primer Odbora ZN za človekove pravice), debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča.

Pravna fakulteta UM na XXII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti

Datum objave: 12.06.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek in petek, 25. in 26. maja 2023, so prof. dr. Darja Senčur Peček, doc. dr. Petra Weingerl in asist. Aljoša Polajžar sodelovali na tradicionalnih XXII. Dnevih delovnega prava in socialne varnosti. Prof. dr. Darja Senčur Peček je predavala o tristranih delovnih razmerjih z vidika novejše sodne prakse in potrebnih zakonskih sprememb, doc. dr. Petra Weingerl o odškodninski odgovornosti za uporabo umetne inteligence v delovnem razmerju, ter asist. Aljoša Polajžar o vlogi predstavnikov delavcev in delodajalcev pri uvajanju umetne inteligence v delovna razmerja ter primerih dobrih praks. Kongresa se je skupaj udeležilo več kot 20 predavateljev in 350 udeležencev.

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 31.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo, 24. 5. 2023, je Študentski svet Pravne fakultete Maribor ob pomoči odvetniške pripravnice in doktorske študentke prava, Petre Zupančič ter ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc, že peto leto zapored organiziral posvet z delavnicami na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi«.

Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Dogodek so s svojim znanjem in izkušnjami obogatili naslednji povabljeni gostje:

  • dr. Irena Merc, višja pravosodna svetovalka na Okrajnem sodišču v Mariboru
  • Gregor Ilešič, pravna pisarna Nova KBM d. d.
  • Aljaž Sagadin, pravni svetovalec v odvetniški pisarni v Odvetniška pisarna Lepoša & odvetniki
  • Petra Frešer, višja pravosodna svetovalka na Višjem sodišču v Mariboru
  • Petra Zupančič, doktorska študentka prava in odvetniška pripravnica
  • Jure Jakšić, pravosodni svetnik na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije  

Po uvodnem pozdravu dekanice prof. dr. Vesne Rijavec so se študentje skupaj s povabljenimi gosti razdelili v delavnice in se posvetili reševanju poenostavljenih primerov izvršilnih postopkov, hkrati pa izkoristili priložnost za iskanje odgovorov na porajajoča se vprašanja.

Vsem gostom in udeležencem dogodka se iskreno zahvaljujemo.

Uspešno zaključen 28. posvet Gospodarski subjekti na trgu

Datum objave: 26.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Gospodarski subjekti na trgu so tradicionalno posvetovanje, ki se izvaja že vse od leta 1993 in velja za največje in najbolj prepoznavno posvetovanje s področja gospodarskega prava v Sloveniji. Organizator posvetovanja je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Prvo sekcijo Modernizacija korporacijskega prava s poudarkom na uvajanju elektronskih tehnologij je vodil red. prof. dr. Saša Prelič s PF UM. Svoje referate so izvedli red. prof. dr. Edita Čulinović Herc, izr. prof. dr. Antonija Zubović, obe predavateljici s PF Univerze v Reki, doc. dr. Jerneja Prostor s PF UM ter izr. prof. dr. Peter Podgorelec z Ekonomsko poslovne fakultete Univerze v Mariboru.

Uspešno smo zaključili tudi 2. sekcijo posveta z naslovom Novi izzivi delovnega in davčnega prava pod vodstvom red. prof. dr. Darje Senčur Peček. Predavanju vodje sekcije so sledili še referati doc. dr. Mojce Tancer Verboten, asist. Aljoše Polajžarja in izr. prof. dr. Aleša Kobala.

Enotni digitalni trg EU je bila zadnja sekcija prvega dneva 28. posvetovanja Gospodarski subjekti na trgu. Sekcijo je vodila red. prof. dr. Janja Hojnik in predstavila enotni digitalni trg in prepoved diskriminatornih cen. O pravnem okviru EU za umetno inteligenco je govorila asist. Živa Šuta, njemu referatu je sledil referat asist. Roka Dacarja na temo regulacije velepodatkov v EU. Doc. dr. Petra Weingerl je predstavila influencerje in varstvo ranljivih skupin v EU, red. prof. dr. Martina Repas je predavala na temo varstva konkurence na enotnem digitalnem trgu.

Vodja okrogle mize zasl. prof. dr. Šime Ivanjko je z izr. prof. dr. Borutom Holcmanom razpravljal o 24 letih prizadevanj za odpravo krivic družbenikom izbrisanih družb.

Dopoldanska sekcija drugega dneva posveta, pod vodstvom izr. prof. dr. Renata Vrenčurja, je pričela s predavanjem red. prof. dr. Matjaža Tratnika. Njegovemu predavanju sta sledili še predavanji upokojenega vrhovnega sodnika gospoda Vladimirja Balažica in izr. prof. dr. Renata Vrenčurja, ki je predaval na temo prehoda akcesornih in neakcesornih zavarovanj pri zakonski cesiji (cessio legis) ter z udeleženci razpravljal o stvarnopravnih zavarovanjih v luči zelenega prehoda.

Na sekciji Gospodarsko kazensko pravo in kibernetska varnost pod vodstvom izr. prof. dr. Mihe Šepca, ki je predaval o sodobnih dilemah odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, so sledila še predavanja izr. prof. dr. Zlatana Dežmana, odvetnika in doc. dr. Mihe Šošića na temo instituta dejanskega poslovodje v slovenski sodni praksi ter Draga Šketa, generalnega državnega tožilca Vrhovnega državnega tožilstva RS na temo tožilskega pogleda na aktualne dileme gospodarskega kazenskega prava.

Vzporedni program na letošnjem posvetu Gospodarski subjekti na trgu, v okviru evropskega projekta Digi-Guard, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, je bila tudi konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings.


>>>> FOTOGALERIJA


 

Konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings

Datum objave: 26.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V okviru evropskega projekta Digi-Guard, ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, se je 19. in 20. maja 2023 izvedla konferenca European Civil Procedure with an Emphasis on Digitalisation of Court Proceedings. Konferenca je potekala kot vzporedni program na letošnjem posvetu Gospodarski subjekti na trgu.

Na konferenci so se okviru prve sekcije, ki je naslavljala elektronsko (čezmejno) vročanje sodnih pisanj, zvrstili referati cenjenih predavateljev iz številnih držav širom Evrope. Sekcijo je po uvodnem nagovoru prof. dr. Vesne Rijavec (Maribor) otvoril prof. dr. Geert van Calster (Leuven), ki je predstavil najnovejše trende na področju evropskega civilnega procesnega prava. Sledila je sodnica Sabina Valek Derganc iz Evropske Komisije, ki je predstavila napore Komisije na področju digitalizacije pravosodja, s poudarkom na civilnih postopkih. Nato sta prof. dr. Christian Wolf in Lissa Gerking (Hannover) obravnavala vpliv digitalizacije na poslovanje odvetnikov. Prof. dr. Eric Bylander in prof. dr. Marie Linton (Uppsala) sta analizirala novosti na področju vročanja pisanj in dokazovanja, skozi raziskovalni nazor ločevanja med sodnimi in zunajsodnimi zadevami. Nekdanja generalna pravobranilka pred Sodiščem EU, prof. dr. Verica Trstenjak, je naslovila vprašanje človekovih pravic v digitalni dobi. Slovenski sodnik na Splošnem sodišču (EU) Dr. Damjan Kukovec je predstavil referat na temo pristojnosti Splošnega sodišča, z analizo robnih primerov. Zaključila sta prof. dr. Bettina Nunner Krautgasser in Mag. Wolfgang Braza (Graz), s predstavitvijo, ki se je nanašala na razločevanje med načini vročanja sodnih pisanj.

Popoldansko sekcijo je vodila prof. dr. Tjaša Ivanc (Maribor), ki je tudi predstavila uvodni referat na temo vpliva novih tehnologij na dokazni postopek. Temu je sledil prof. dr. Tomaž Keresteš (Maribor), ki je skupaj s prof. dr. Jose Caramelo Gomes (Porto), obravnaval disruptivne učinke umetne inteligence na civilni postopek. Po krajšem odmoru za kavo je Bojan Muršec, direktor centra za informatiko pri Vrhovnem sodišču, s praktično ponazoritvijo udeležencem prikazal delovanje tehnologij, ki podpirajo delovanje sodnikov v postopku, vključujoč tehnologijo e-Codex. Denis Baghrizabehi (Maribor) in Maria Dymitruk (Wroclaw) sta analizirala probleme pri uporabi videokonferenčne tehnologije v civilnih sodnih postopkih, v Sloveniji in na Poljskem. Sodnik na Litvanskem prizivnem sodišču, Vigintas Višinskis, je predstavil litvanske izkušnje z digitalizacijo civilnih izvršilnih postopkov. Sekcijo je zaključil prof. dr. Jona Israël (Maastricht), ki je obravnaval pojem civilnih in gospodarskih zadev v novejši praksi Sodišča EU.

Sobotni del konference je potekal v obliki okrogle mize v kraju Oprtalj (Hrvaška). Kot diskutanti so nastopili prof. dr. Ivana Kunda (Rijeka), s pregledom ureditve videokonference v hrvaškem pravu; prof. dr. Jerca Kramberger Škerl (Ljubljana), s stroškovno analizo uporabe tehnologij v sodnih postopkih; prof. dr. Wendy Kennett (Cardiff), ki je naslovila vprašanje (ne)konsistentnih pravnih definicij in terminologije; prof. dr. Boštjan Kežmah (Maribor), s pregledom tehničnih vidikov elektronskega vročanja; ter doc. dr. Katja Drnovšek (Maribor), ki je obravnavala nezakonito pridobljene dokaze v digitalni dobi.

Projekt Digi-Guard sofinancira Evropska unija. Sestavlja ga konzorcij 8 partnerjev iz 7 držav članic, koordinira pa ga Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Glavni raziskovalni problem, ki ga obravnava projekt, je pravna ureditev elektronskega vročanja in dokazovanja ter uporaba videokonferenčnih tehnologij v civilnih postopkih.

Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj/

Prof. dr. Suzana Kraljić na kombinirani Erasmus+ mobilnosti na University of Malta

Datum objave: 23.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Med 16. in 21. majem 2023 se je prof. dr. Suzana Kraljić udeležila kombinirane Erasmus+ izmenjave. Obiskala je Pravno fakulteto Univerze na Malti (PF UniMalta), kjer je za študente gostujoče institucije izvedla tri predavanja: a) Being a parent in the eyes of the law - the presumption of paternity and maternity under scrutiny; b) Adoption in 21st Century – between a wish and reality?; c) Slovenia - Implementation of patients rights legislation.

V času svoje izmenjave se je sestala z dekanom prof. dr. Ivanom Mifsudom, Erasmus koordinatorjem PF UniMalta, prof. dr. Davidom Zammitom, prof. dr. Ruth Farrugia, predavateljico Družinskega prava na PF UniMalta ter asistentko in doktorsko kandidatko Jeanise Dalli, ki je prof. dr. Kraljić spremljala na njenih predavanjih. Predstavniki obeh PF so ugotovili, da je sodelovanje šele v povojih in se dogovorili o spodbujanju študentskih in pedagoških mobilnosti na obeh PF v prihodnosti.

Prof. dr. Kraljić je obiskala tudi prestižni „Casino Maltese“ - zasebni družbeni klub, ki je odprt samo za člane v Valletti. Casino Maltese se nahaja v zgodovinski stavbi z razkošnimi arhitekturnimi elementi v središču Vallette, z balkoni in pogledom na Trg svetega Jurija in Trg republike.

Sestala pa se je tudi z go. Rosette Farruga Bonello, namestnico direktorja “International Institute on Ageing“ (INIA), ki deluje pod okriljem Združenih narodov (ZN). Malta je bila namreč prva, ki je že leta 1968 v ZN izpostavila vprašanje staranja. Ekonomsko-socialni svet ZN je z Resolucijo 1987/41 generalnemu sekretarju ZN priporočil ustanovitev INIA. ZN so 9. oktobra 1987 z vlado Malte podpisali uradni sporazum o ustanovitvi INIA kot avtonomnega organa pod okriljem ZN. Inštitut je 15. aprila 1988 slovesno odprl takratni generalni sekretar ZN Javier Perez de Cuellar. INIA se danes, zavedajoče se velikih demografskih sprememb strukture prebivalstva v zadnjih letih, zaradi česar je prišlo do porasta +65 let populacije, ukvarja z raziskovanjem, poučevanjem in izmenjavo informacij ter znanja na področju staranja. Prof. dr. Kraljić je ga. Rosette Farruga Bonello predstavila tudi študentski projekt, katerega nosilka je (»Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«).

Tudi mesec maj v luči ERASMUS+ incoming mobilnosti tujih predavateljev

Datum objave: 23.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Meseca maja je Pravno fakulteto UM obiskalo kar osem gostujočih visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz tujih pravnih fakultet.

Eva BRUKNEROVA (JUDr. Ph.D.) in Milana HRUŠAKOVA (JUDr. Ph.D., LL.M.) iz Masaryk University (Brno, Češka republika) sta obiskali PF UM med 3. in 5. majem 2023. Gostujoči predavateljici sta opravili 4. in 5. maja predavanji pri predmetu Kazensko materialno pravo. Prof. dr. Bruknerova je opravila predavanja z naslovom »Czech Criminal Substantive Law - brief summary« in »Alternative Sanctions«. Prof. dr. Hrušakova pa je izvedla  predavanja na temo »Juvenile Justice in the Czech Criminal Law« ter »Czech Criminal Procedure Law - brief summary«. Njun obisk je bil namenjen tudi oceni dosedanjega sodelovanja med pravnima fakulteta ter načrtovanju bodočih aktivnosti na področju Erasmus mobilnosti.

Sledil je obisk referentk University of Rijeka (Rijeka, Hrvaška). Na izmenjavo so prišle ga. Suzana WEISS, ga. Marija KOSTELAC (obe PF UR) ter ga. Emilija PRPIĆ (Medicinska fakulteta, UR). Obisk je bil namenjen izmenjavi dobrih praks, predvsem glede izkušenj dela s študenti s posebnim statusom, pogoji za napredovanje v višji letnik, o podelitvi priznanj za študente z najvišjim povprečjem idr.

Iz PF Sivas Cumhuriyet University (Sivas, Turčija) je na Erasmus mobilnost (8. do 11. maj 2023) prišla prof. dr. Zeynep Z. ERGUN, ki poučuje Mednarodno javno pravo. Ogledala si je prostore PF, se sestala z Erasmus koordinatorico prof. dr. Suzano Kraljić in Rebeko Livić. Izmenjali so dobre prakse glede organizacije predavanj, delovanja študentskih tekmovanj, sodelovanja s sodiščem ter habilitacijskih postopkov.

Med 11. in 16. majem 2023 je PF UM bila tudi gostujoča predavateljica prof. dr. Gabriella Klara CSUROS iz PF University of Debrecen (Debrecen, Madžarska). V času svoje Erasmus izmenjave je opravila za študente PF UM dve predavanji, in sicer na temo »Windfall profit taxes in the EU« ter »Trends in EU Public Finance«. Sestala se je tudi s prof. dr. Suzano Kraljić, prof. dr. Martino Repas in asistentko Lino Burkelc Juras.

PF UM pa je prav tako obiskal dr. Remigijus JOKUBAUSKAS iz PF Mykolo Romeris University (Vilnus, Litva). V času Erasmus mobilnosti se je sestal s prof. dr. Vesno Rijavec in prof. dr. Tjašo Ivanc, raziskovalkama, ki se tako kot on, ukvarjata z Evropskim civilnim procesnim pravom. Študentom je predstavil temo »Bankruptcy Proceeding s in enterpreneurs in the EU Law«.

 

Objava poglavja doc. dr. Weingerl in prof. dr. Tratnik v monografiji Citizenship and Residence Sales: Rethinking the Boundaries of Belonging

Datum objave: 17.05.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Poglavje z naslovom Relevant Links: Investment Migration as an Expression of National Autonomy in Matters of Nationality je bilo objavljeno v monografiji Citizenship and Residence Sales: Rethinking the Boundaries of Belonging, ki sta jo uredila Dimitry Kochenov in Kristin Surak. Izšla je pri založbi Cambridge University Press. Poglavje obravnava trenutno zelo aktualno temo glede meja nacionalne avtonomije pri podeljevanju državljanstva, s katero se bo kmalu ukvarjalo tudi Sodišče EU.

Več o knjigi lahko preberete tukaj: https://www.cambridge.org/si/academic/subjects/law/socio-legal-studies/citizenship-and-residence-sales-rethinking-boundaries-belonging?format=HB&isbn=9781108492874 

 Če vas zanima to področje, vas vabimo k branju poglavja, ki je v verziji pred objavo v PDF obliki prosto dostopno na tej povezavi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4332729