Izposoja

Knjižnično gradivo si je možno izposoditi na dom ali za uporabo v čitalnici ob predložitvi izkaznice za knjižnico ali veljavne študentske izkaznice. Študenti Univerze v Mariboru kot člansko izkaznico uporabljajo študentsko izkaznico, zaposleni na Univerzi v Mariboru akademsko izkaznico, ostalim uporabnikom pa knjižnica izda izkaznico, s katero si lahko izposojajo gradivo na dom, ga berejo v čitalnici, uporabljajo informacije iz računalniških baz in koristijo druge storitve knjižnice.

Uporabniki imajo lahko na dom istočasno izposojenih pet enot knjižničnega gradiva. Izjeme so mogoče v primeru priprave diplomske, magistrske ali seminarske naloge ter doktorske disertacije.

Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.

Izposojevalni rok je 21 dni, z možnostjo trikratnega podaljšanja roka izposoje. Za zelo iskano gradivo je rok izposoje lahko krajši (7 ali 14 dni).

Med knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, sodijo:

  • čitalniški izvodi učbenikov,
  • periodika,
  • vse gradivo, ki je v informacijski zbirki (leksikoni, slovarji, adresarji ...),
  • publikacije, za katere je knjižnica določila posebni režim izposoje in so označene z oznako »ČITALNICA«,
  • osnovno študijsko gradivo za predmete podiplomskega študija, ki ga knjižnica nabavlja samo v enem izvodu.

Navedeno gradivo je mogoče uporabljati le v prostorih knjižnice oz. ga je mogoče kopirati v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če uporabnik prekorači rok vrnitve za 10 delovnih dni, dobi opomin, ki se obračunava po enoti gradiva. Za nepravočasno vrnjeno čitalniško gradivo se zaračuna dnevna zamudnina v višini zneska prvega opomina/dan zamude/enoto gradiva.

Gradivo je v knjižnico mogoče vrniti osebno ali s priporočeno pošiljko.

Cenik opominov in zamudnin je objavljen na oglasni deski in na spletni strani knjižnice Pravne fakultete UM.