Bibliografija raziskovalcev

Knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru opravlja storitev vodenja bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS samo za zaposlene na Pravni fakulteti in za doktorske kandidate Pravne fakultete za enote, ki so nastale v času od vpisa do zaključka Doktorskega študijskega programa 3. stopnje Pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Poslovodni odbor Pravne fakultete lahko v utemeljenem primeru (ko npr. fakulteta pri posamezniku vidi kadrovski interes, interes po sodelovanju), zunanjega uporabnika oprosti plačila te storitve.

Izvajanje te storitve za druge uporabnike je mogoče samo izjemoma, če to dopuščajo kadrovske zmogljivosti fakultete. O tem odloči Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Vodenje bibliografije za druge uporabnike se plača po veljavnemCeniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.

Avtorji (profesorji, raziskovalci idr.) so dolžni bibliografske enote sami predložiti knjižnici v obdelavo. Predložiti je potrebno primarne oz. originalne dokumente (ki jih po obdelavi vrnemo) oz. posredovati ustrezne e-vire. Vnos s fotokopij in drugih neustreznih dokumentov in virov se ne izvaja.

Za razvrščanje bibliografskih enot se uporablja veljavna Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji.

Pri vodenju bibliografije se upoštevajo Bibliografska merila znanstvene uspešnosti ARRS inDodatna navodila za katalogizacijo bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnostitj. navodila Osrednjih specializiranih informacijskih centrov - OSIC.

Izpis bibliografije:

Od leta 2014 naprej hrani Knjižnica Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru elektronsko kopijo vsakega dokumenta, ki je bil obdelan za potrebe bibliografije. 

Znanstvene objave članov programske skupine UM PF za zadnjih 5 let