Sklep senata z dne 26.9.2016: Udeležba na vajah

  • Udeležba na vajah: obvezna najmanj 70 % udeležba na vajah

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je sprejel odločitev, da je za študente štud. programa I. in II. stopnje Pravo obvezna najmanj 70% udeležba na vajah.
 

POJASNILO ZA ŠTUDENTE:

Senat fakultete je sprejel odločitev, da je za študente Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo in Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo obvezna najmanj 70% udeležba na vajah, sicer se šteje, da študent ni opravil obveznosti pri vajah, ki so predpisane v učnem načrtu posamezne učne enote. Visokošolski učitelj lahko določi tudi nižjo udeležbo na vajah oziroma opravljene obveznosti pri vajah preverja na drugi način. Fakulteta z navedenim pravilom zasleduje cilj študente pritegniti k aktivnemu sodelovanju v pedagoškem procesu, k sprotnemu študiju ter odgovornemu pristopanju k opravljanju študijskih obveznosti.

Pojasnjujemo, da so iz 70% udeležbe izvzeti ERASMUS študenti, drugi udeleženci izobraževanja in izredni študenti. Navedeno seveda ne pomeni, da jim ni potrebno opraviti obveznosti, predvidenih v učnem načrtu učne enote, ki so pogoj za pristop k izpitu oz. predstavljajo delež izpitne ocene. Prav tako so izvzeti ponavljavci letnika, ki so kot prvič vpisani v ta letnik že opravili obveznosti pri vajah, o čemer odloči nosilec oz. izvajalec predmeta. Iz udeležbe so izvzeti študenti absolventi v štud. letu 2016/2017, za katere tudi ne veljajo spremenjeni učni načrti učnih enot oz. novo določene obveznosti pri posameznih predmetih.

Posebej se obravnava tudi »OUTGOING« ERASMUS študente, ki bodo del študijskih obveznostih opravili v tujini. Študentu, ki z ustreznimi dokazili izkaže, da bo/je bil v določenem semestru na izmenjavi, nosilec oz. izvajalec predmeta določi posebno obveznost, ki jo mora izpolniti (lahko tudi v času, ko je na izmenjavi), da se šteje, da je kljub odsotnosti uspešno opravil obveznosti pri vajah. Priporočamo, da se ti študenti pred odhodom v tujino zglasijo pri nosilcu oz. izvajalcu predmeta ter dogovorijo njihove obveznosti pri vajah.