Novice

Ustanovitev Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje na Univerzi v Mariboru

Datum objave: 18.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

​Na Univerzi v Mariboru so ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM. Ustanovitve se je udeležilo 30 zaslužnih in upokojenih visokošolskih učiteljev UM. Izvolili so zasl. prof. dr. Petra Glaviča kot vodjo Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM, ki bo deloval na Rektoratu Univerze v Mariboru.

Ustanovitev Centra zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev ima pravno podlago v 31. členu Statuta UM, ki določa, da lahko imajo »Univerza in njene članice« različne organizacijske enote, med drugim center, centri pa so natančneje urejeni v 44. in 45. členu statuta ter dodatno s sklicevanjem na smiselno uporabo določb o katedrah in oddelkih. 45. člen statuta med drugim določa, da »Predstojnika centra pri univerzi imenuje in razrešuje rektor univerze.« Pri Centru za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM gre torej za center, v katerega so vključeni visokošolski učitelji različnih fakultet. S smiselno uporabo 33. člena Statuta UM, Akt o ustanovitvi in delovanju Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru predvideva, da center:

  • promovira in vzpodbuja interese njenih članov ter vzpodbuja socialne in intelektualne povezave med člani centra;
  • organizira strokovna posvetovanja in obravnava poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
  • prijavlja predloge raziskovalnih projektov na domače in mednarodne razpise s področij, ki sodijo v okvir delovanja centra, in na katerih je predvideno sodelovanje treh ali več članov centra;
  • sodeluje z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje;
  • izvaja programe vseživljenjskega učenja.

​Na pobudo zaslužnih profesorjev je bilo 19. decembra 2018 na Rektoratu Univerze v Mariboru organizirano srečanje z vodstvom Univerze. Zaslužni profesorji so predstavili svoje zamisli o vključenosti v aktivnosti univerze, zlasti v okviru prizadevanj za uresničevanje zavez staranju prijazne univerze. Drugo srečanje na to temo je potekalo 18. februarja 2019, na katerem je bilo izpostavljeno, da bi v bodoči center vključili tudi ostale upokojene profesorje UM, ki se želijo udeleževati aktivnosti v okviru tega centra. Na pobudo zaslužnih profesorjev  je bila spomladi organizirana mednarodna delavnica s področja aktivnega staranja in srebrne ekonomije. Zaslužni profesor dr. Jože Gričar je na delavnico povabil ugledne strokovnjake s področja problematike starajoče družbe in staranju prijazne univerze.

 

mediaspeed9303.JPG

Za formalizacijo teh aktivnosti na podlagi 31., 44. in 45. člena Statuta Univerze v Mariboru je Senat UM potrdil ustanovitev Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru. S tem želi univerza odpravljati medgeneracijsko vrzel ter zaslužnim profesorjem in upokojenim visokošolskim učiteljem UM po eni strani izkazati primerno čast, v univerzitetno in zunanje okolje pa prenesti sporočilo, da je Univerza v Mariboru starosti in staranju prijazna univerza. Na takšni univerzi si sodelavci prizadevajo, da vse starostne skupine skupaj pomagajo narediti čim več dobrega.

Z ustanovitvijo Centra zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev se tako Univerza v Mariboru pridružuje univerzam v Evropi in svetu, ki so v zadnjih letih okrepile aktivnosti na področju staranju prijaznih institucij. V tem smislu imajo nekatere univerze v ZDA in Kanadi vzpostavljeno posebno enoto zaslužnih profesorjev (denimo Emeritus-Emerita Academic Staff of McGill University),  na nekaterih univerzah so vzpostavili zvezo (Association) svojih zaslužnih profesorjev (denimo na University of Alberta, na University of Cincinnati in na Washington University in St. Louis), na nekaj univerzah pa imajo druge oblike povezanosti zaslužnih profesorjev (Emeritus College) – denimo na University of British Columbia, na Arizona State University, na Emory University in na Clemson University. Univerza v Bologni je leta 2009 vzpostavila zvezo svojih zaslužnih profesorjev (Association of Professors Emeriti of the University of Bologna, the 'Almae Matris Emeriti). Vzpostavljena je Evropska zveza zaslužnih profesorjev (European Association of Professors Emeriti). Vzpostavljeno je tudi Omrežje starosti prijaznih univerz (Age-Friendly University Global Network), ki ga koordinira profesorica Christine O'Kelly z Dublin City University, ki je bila tudi predavateljica na delavnici v mesecu aprilu. V omrežju trenutno sodeluje 42 univerz, ki si prizadevajo uresničevati deset načel staranju prijazne univerze.

mediaspeed9414.JPG

Preko aktivnosti Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM in na podlagi njihovih pobud tako Univerza v Mariboru prispeva k uresničevanju načela "staranju prijazna univerza" in sodi med tiste univerze v svetu, ki orjejo ledino na tem področju. Univerza jim bo nudila prostor za srečanja in podporo pri aktivnostih, ki jih bodo predlagali in jih bo rektor ocenil kot koristne za univerzo. Predlagan center bo tudi povezan z delovno skupino UM za kakovost življenja. Center bo sodeloval pri pripravi zapisa spominov na delovanje univerze v preteklih desetletjih ter pri pripravi in uresničevanju kadrovske strategije Univerze v Mariboru v delu, ki se nanaša na staranju prijazne univerze. Pri tem ne gre le za upokojene profesorje, temveč tudi za podporo starejšim zaposlenim na univerzi, ki se bližajo upokojitvi. Na potreben razmislek in ukrepe s tega področja so nas opozorili tudi ocenjevalci Evropske komisije v okviru evalvacije uresničevanja Evropske Listine in Kodeksa za raziskovalce (HR Excellence in Research Award), ki poudarjata pomen starosti prijazne univerze.

Univerza v Mariboru bo stremela k temu, da bo Center zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev UM preko povezovanja s podobnimi enotami v tujini, prenašal pobude in izkušnje ter pomagal pri uresničevanju zavez staranju prijazne univerze.

 

Vir: UM - https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2928