Novice

Pravkar izšlo: Zakon o gospodarskih družbah z uvodnimi pojasnili z novelo ZGD-1J

Datum objave: 09.06.2017 | Datum poteka: 31.12.2017

Novica je potekla!

Avtorja dosedanjih pojasnil k novelam ZGD-1, vodilna strokovnjaka s področja gospodarskega prava prof. dr. Marijan Kocbek in prof. dr. Saša Prelič, sta pripravila uvodna pojasnila k noveli ZGD-1J z željo, da čim bolj celovito predstavijo vse najpomembnejše zakonodajne rešitve.

Pri praktični uporabi zakona in novele je zelo dobrodošlo podrobno stvarno kazalo, ki tudi navzkrižno prikazuje korporacijske institute po posameznih gospodarskih družbah. Pripravila ga je asistentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, mag. Jerneja Prostor.

Novelo ZGD-1J je Državni zbor RS sprejel na seji 21. marca 2017, objavljena pa je bila v Uradnem listu RS št. 15/2017. Čeprav ni obsežna, je pri številnih korporacijskopravnih institutih uvedla pomembne novosti. Zaradi uskladitve z evropskim pravom družb je spremenjeno poglavje s področja bilančnega prava, predvsem pravila o izdelavi in objavi letnih poročil, številne spremembe pa veljajo za vse gospodarske družbe in tudi samostojne podjetnike.

Bistvena novost je dolžnost velikih gospodarskih družb, da izdelajo izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del letnega poročila in konsolidirano izjavo o nefinančnem poslovanju kot sestavni del konsolidiranega poslovnega poročila.
 

Spremembe so tudi pri drugih korporacijskopravnih institutih:

• način revidiranja letnega poročila in naloge revizorja,

• način objave letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila ter sprememb,

• dolžnost organov vodenja in nadzora pri zagotavljanju sestave in objave letnih poročil,

• revalorizacijske rezerve in možnosti preoblikovanja v druge kapitalske kategorije,

• izdelava poslovnega poročila, dopolnjena s politiko raznolikosti,

• način obveznosti razkrivanja prejemkov (plačil) članov organov vodenja in nadzora,

• firmsko pravo glede pogojev za uporabo oznamenil, ki označujejo Republiko Slovenijo,

• pogoji za uporabo imena in priimka znamenite osebe v firmi gospodarskega subjekta,

• obvezna sestavina firme podjetnika glede podružnice,

• pravila ohranjanja kapitala družb z omejeno odgovornostjo in ničnost pravnih poslov (posojil in primerljivih pravnih poslov),

• poenotenje računovodskih rešitev za vse podjetnike zaradi sprememb Slovenskih računovodskih standardov,

• predpostavke za vpis podjetnikov v poslovni register,

• registrski postopki pri registraciji čezmejnih združitev z ureditvijo dvostopenjskega registrskega modela in s spremenjenim načinom komunikacije s tujimi registrskimi organi prek sistema povezovanja poslovnih registrov,

• predpostavke za izbris podružnice tujega podjetja iz sodnega registra,

• izdelava in objava letnega poročila podružnic tujega podjetja,

• kazenske določbe z razširjenim prekrškovnim naborom.
 

V knjigi so uvodnim pojasnilom k noveli ZGD-1J dodana uvodna pojasnila k noveli ZGD-1I, poleg zakonskega besedila z vidnimi spremembami novele ZGD-1J pa sta objavljeni še besedili obeh novel.

Cena: 146,00 EUR z DDV
 

Vir: GV Založba - strokovna pomoč pri vašem delu

https://www.gvzalozba.si/zakon-o-gospodarskih-druzbah-z-uvodnimi-pojasnili-1234