Novice

Izšla je knjiga Uvod v stvarno pravo red. prof. dr. Matjaža Tratnika

Datum objave: 17.09.2020 | Datum poteka: 31.12.2020

Pri Uradnem listu je izšla knjiga Uvod v stvarno pravo avtorja red. prof. dr. Matjaža Tratnika, ki obravnava in komentira tudi vse spremembe, ki jih je prinesla marca 2020 sprejeta novela SPZ-B.

Knjiga Uvod v stvarno pravo je nadgradnja Uvodnih pojasnil k SPZ iz let 2004 in 2010. Medtem ko je bil temeljni namen uvodnih pojasnil predstaviti tedaj novo stvarnopravno kodifikacijo, jo primerjati s predhodno ureditvijo in izpostaviti poglavitne novosti, ima to delo drugačno zasnovo. Avtor podaja razmeroma kratko, a celovito predstavitev našega stvarnega prava, tako v zakonodaji kot tudi v praksi. Je nekakšen mali učbenik stvarnega prava, v katerem avtor enostavno, bralcu prijazno obravnava temeljne stvarnopravne institute. Za razliko od obsežnejših del na področju stvarnega prava se avtor ne spušča v teoretična razglabljanja in tudi ne podaja veliko primerjalnopravnih pripomb.

Leta 2003 je Stvarnopravni zakonik (SPZ) celovito uredil področje stvarnega prava, na katerem so se poleg pravil Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih iz leta 1980 uporabljala tudi še nekatera pravila avstrijskega Občnega državljanskega zakonika (ODZ) iz leta 1811. Novi zakonik je temeljito posegel zlasti na področje nepremičninskega prava, kjer je ponovno uveljavil klasično stvarnopravno načelo povezanosti zemljišča in objekta (superficies solo cedit). Glede prenosa lastninske in drugih stvarnih pravic je jasno uzakonil načelo dvostopenjskosti zavezovalnega in razpolagalnega pravnega posla ter načelo kavzalnosti glede odnosa med obema pravnima posloma.

Knjiga je namenjena tako študentom, da si pridobijo osnovno poznavanje stvarnega prava, ki ga potem lahko poglobijo s študijem obsežnejših del, pogosto navedenih v opombah, kot tudi pravnikom v praksi. Slednjim bo predvsem v korist sodna praksa, zbrana po posameznih poglavjih, znotraj poglavij pa po določbah SPZ. V množici sodnih odločb, izdanih po uveljavitvi SPZ, so bili skrbno izbrani najpomembnejši judikati. Praviloma niso citirana jedra, temveč najbolj relevantni deli obrazložitev. V knjigi so obravnavane in komentirane tudi vse spremembe, ki jih je prinesla marca 2020 sprejeta novela SPZ-B.