Diplomiranje na Univerzitetnem študijskem programu I. stopnje "Pravo"

OBVESTILO

Spoštovane študentke in študenti.

Ponovno bi vas želeli opozoriti na sklep Senata PF UM z dne 3.11.2016, na podlagi katerega je bila s študijskim letom 2017/2018 ukinjena diplomska naloga za vse generacije vpisanih študentov. Univerzitetni študijski program 1. stopnje Pravo študent konča, ko opravi vse študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk ECTS (opravi vse izpite, ki jih določa Študijski program Pravo). Namesto ukinjene diplomske naloge opravi novi obvezni predmet Transnacionalne pravne institucije in terminologija (5 ECTS, v 6. semestru 3. letnika). Za zaključek študija mora imeti opravljene vse študijske obveznosti.

Osebe, ki jim je potekel status študenta in niso opravile predpisanih študijskih obveznosti, kljub temu pa želijo nadaljevati z opravljanjem manjkajočih obveznosti na študijski programih, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, oddajo v Referat za študentske zadeve Prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi. Več o tem na naslovu: https://www.pf.um.si/studij/osebe-brez-statusa-nadaljevanje-studija-po-prekinitvi/

Na podlagi oddane prošnje bodo študentom brez statusa v Referatu za študentske zadeve uredili podaljšanje veljavnosti študentskih storitev - digitalne identitete za tekoče študijsko leto in v primeru določitve dodatnih študijskih obveznosti za dokončanje študijskega programa s strani Komisije za študijske zadeve PF UM, izdali sklep in odločbo o nadaljevanju študija po prekinitvi.

Osebi brez statusa se izda račun v višini 11,20 € za podaljšanje veljavnosti študentskih storitev. V primeru izdaje sklepa, ki ga izda Komisija za študijske zadeve, je osebi brez statusa izdan račun za izdajo sklepa v višini 18,10 €.

Za morebitna vprašanja smo na voljo na e-naslovu referat.pf@um.si.

S spoštovanjem,

Referat za študentske zadeve


Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je sprejel spremembe (ukinitev diplomske naloge in sprememba pogojev za dokončanje) Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo. Spremembe stopijo v veljavo s študijskim letom 2017/2018 za vse generacije vpisanih študentov.


ZAKLJUČEK ŠTUDIJA V PRIMERU, KO ZAKLJUČNO DELO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM NI PREDVIDENO
 

Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom NI PREDVIDENO ureja 16. člen Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM.

Ko se na podlagi dostopnih podatkov iz elektronske evidence opravljenih obveznosti AIPS ugotovi, da je študent opravil vse obveznosti iz akreditiranega študijskega programa, pristojni referat članice o tem prejme avtomatsko obvestilo iz elektronske evidence opravljenih obveznosti. V kolikor referat na podlagi uradnih evined ugotovi, da je študent opravil vse predpisane obveznosti, ga pozove, da v roku 2 delovnih dni izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem ter odda morebitno dokumentacijo za vpis aktivnosti v prilogo k diplomi. Ko je študent izpolnil anketo, referat dekanu članice posreduje obvestilo, da je študent opravil vse s študijskim programom predvidene obveznosti. Dekan članice v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila izda sklep o uspešno zaključenem študiju.

V primeru, da študent v 30 dneh po zadnji opravljeni obveznosti ne prejme sklepa o uspešno zaključenem študiju, mora čim prej, najkasneje pa do zaključka tekočega študijskega leta, v katerem je opravil zadnjo obveznost, pristojnemu referatu članice oddati vlogo za ugotovitev zaključenega študija.
 

Po korakih:

 • študent v AIPS-u izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem ter odda morebitno dokumentacijo za vpis aktivnosti v prilogo k diplomi (če ima študent opravljene kake aktivnosti npr. pridobljeni certifikati, dodatni opravljeni izpiti, študentske nagrade, sodelovanje v študentskih projektih, študentske funkcije tutorja študenta ali študenta demonstratorja, bibliografija, študijske izmenjave, itd.);
   
 • študent v Referat za študijske zadeve odda potrdilo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM o poravnanih obveznostih do knjižnice, ki ga dobi v knjižnici (študent mora pred zaključkom študija vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM);
   
 • ko študent izpolni anketo ter odda potrdilo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM o poravnanih obveznostih do knjižnice, referat dekanu članice posreduje obvestilo, da je študent opravil vse s študijskim programom predvidene obveznosti;
   
 • dekan članice v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila izda sklep o uspešno zaključenem študiju (sklep omogoča promocijo diplomanta v doseženi strokovni naslov in podelitev diplome);
   
 • na osnovi sklepa o uspešno zaključenem študiju članica študentu izda potrdilo o diplomiranju, v katerem se namesto datuma diplomiranja navede datum izdaje sklepa o uspešno zaključenem študiju;
   
 • študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridobi strokovni naziv diplomirani pravnik / dipl. prav.