Erasmus+

Kaj je Erasmus+ program?

ERASMUS+ je  program , ki podpira mobilnost študentov z namenom študija in praktičnega usposabljanja (ERASMUS = "European Region Action Scheme for the Mobility of University Students").

Na področju izobraževanja in usposabljanja program Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov (dijakov, študentov, pedagoškega kadra in drugih) ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.

Erasmus+ program omogoča študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru, da opravi del študijskih obveznosti in prakso na partnerski fakulteti v tujini. V tujini lahko študent opravlja posamezne izpite, prakso ali pa pripravlja gradiva za diplomsko nalogo.

Študentu načeloma pripada določena finačna podpora, ki zadostuje (po dosedanjih izkušnjah) za kritje stroškov nastanitve. Sicer je študij v tujini brezplačen, na partnerski fakulteti so upravičeni do uporabe celotne infrastrukture (knjižnice, računalniki, internet..).


Pravna fakulteta Univerze v Mariboru ima sklenjenih več kot 60 bilateralnih sporazumov s tujimi pravnimi fakultetami.

Seznam partnerskih institucij najdete na spletnem naslovu: https://erasmusplusum.si/studij/kam 


Za več informacij obišči stran ERASMUS + - ŠTUDIJ V TUJINI


Erasmus⁺ študij

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027. Izobraževanje, usposabljanje, mladina in šport so ključna področja, ki državljane podpirajo pri osebnem in poklicnem razvoju. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v demokratični družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela. Erasmus+ na podlagi uspeha programa v obdobju 2014–2020 krepi svoja prizadevanja za povečanje priložnosti, ki so na voljo več udeležencem in širšemu krogu organizacij, pri čemer je osredotočen na kvalitativni učinek ter prispeva k bolj vključujočim, povezanim, zelenim in digitalno pismenim družbam.

Evropski državljani morajo imeti boljše znanje, spretnosti in kompetence, potrebne v dinamično spreminjajoči se družbi, ki je vse bolj mobilna, večkulturna in digitalna. Študij, učenje ali delo v drugi državi bi moralo postati standard, znanje dveh jezikov poleg maternega pa bi moralo biti norma. Program je ključni sestavni del, ki podpira cilje evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje za obdobje 2021–2027, evropske strategije za mlade in delovnega načrta Evropske unije za šport.
 

Program Erasmus+ študentu omogoča

  • da del rednih študijskih obveznosti in praktično usposabljanje na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji ali v podjetju v tujini;
  • študent ima možnost mobilnosti (študij in/ali praktično usposabljanje) do 12 mesecev na vsaki stopnji študija;
  • če študent vseh mesecev ne izkoristi v času študija, lahko le-te izkoristi za praktično usposabljanje v roku 12 mesecev po diplomiranju (vendar min. 2 meseca). Prijaviti se mora še v času, ko ima status študenta;
  • študenti, ki so bili na isti stopnji študija že na mobilnosti v okviru programa Erasmus+ za manj kot 12 mesecev, se lahko za preostale mesece (min. 3) prijavijo na razpis za študij ali praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+.

Erasmus⁺ praksa

Strokovno praktično usposabljanje v tujini

Namen tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM izkušnjo v tujini, ki jim prinaša pozitivne in dolgoročne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj ter spodbuja mobilnost. Glavni cilj tega razpisa je omogočiti študentom in mladim diplomantom UM pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovemu izobraževanju ali delu doma:

- izboljšan učni uspeh;

- boljša zaposljivost in poklicne možnosti;

- okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo;

- večja samostojnost in samozavest;

- izboljšano znanje tujih jezikov;

- okrepljena medkulturna zavest;

- aktivnejša udeležba v družbi;

- boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU;

- večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

ECTS - users' - guide

The Grading system in Slovenia

Grades ranges from 1 to 10, 1 being the lowest and 10 being the highest possible grade.

Slovenia Marks

Approximate Equivalent

ECTS Grading Scale

10

excellent

A

9

very good

B

8

good

C

7

satisfactory

D

6

sufficient

E

5-1

fail

F / FX

Editor: International Relations Office