Knjižnični odbor

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na 17. redni seji, dne 5. decembra 2018 in na 5. izredni seji, dne 19. januarja 2021, sprejel sklep, s katerim je imenoval člane Knjižničnega odbora Knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru iz vrst učiteljev in študentov. Mandatna doba članov iz vrst učiteljev traja 4 leta (od 11. 1. 2019 do 10. l. 2023) in iz vrst študentov 1 leto (od 19. 1. 2021 do 18. 1. 2022).

Člani Knjižničnega odbora:

  • izr. prof. dr. Tjaša Ivanc (predstavnica Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo), predsednica
  • izr. prof. dr. Borut Holcman (predstavnik Katedre za temeljne pravne in druge vede),
  • doc. dr. Jerneja Prostor (predstavnica Katedre za gospodarsko pravo),
  • red. prof. dr. Darja Senčur Peček (predstavnica Katedre za delovno pravo),
  • red. prof. dr. Bojan Škof (predstavnik Katedre za ustavno, upravno in finančno pravo),
  • izr. prof. dr. Aleš Ferčič (predstavnik Katedre za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose)
  • doc. dr. Miha Šepec (predstavnik Katedre za kazensko pravo),
  • Sanja Čahuk (predstavnica študentov)
  • Anamari Grušovnik (predstavnica študentov)
  • mag. Natalija Orešek, bibliotekarka.

 

Zapisniki sej:

2019 - 2021: