Knjižnični red

Na osnovi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. list RS, št. 46/2012) je Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru na 25. redni seji dne 21. 10. 2014 (dopolnitev s spremembami 18. korespondenčna seja dne 11.8.2016 in 9. redna seja, 1.3.2017) sprejel naslednji

KNJIŽNIČNI RED

knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Knjižnični red knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru (v nadaljnjem besedilu: knjižnica) temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/2001) in Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 80/2012) in mora biti dostopen vsem uporabnikom knjižnice.

2. člen

Delavci knjižnice so se dolžni pri svojem delu z uporabniki ravnati po Etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev, kot ga določa Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.

3. člen

Uporabniku, ki kakorkoli krši določila tega reda, lahko pooblaščena oseba knjižnice po svoji presoji zmanjša uporabniške pravice, v hujših primerih pa mu uporabniške pravice na pobudo pooblaščene osebe knjižnice odvzame za določen čas ali dokončno Knjižnični odbor fakultete s sklepom.

Zoper odločitev pooblaščene osebe knjižnice se lahko uporabnik pritoži na Knjižnični odbor, zoper sklep odbora pa na Senat Pravne fakultete.

II. UPORABNIKI KNJIŽNICE, IZKAZNICA IN ČLANSTVO

4. člen

Uporabniki knjižnice so fizične in pravne osebe.

Uporabniki - fizične osebe so visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter študentje, in vsi posamezniki, ki knjižnično gradivo in knjižnico potrebujejo za permanentno izobraževanje, strokovno in znanstveno delo ter za poglobljeno izobraževanje.

Pravne osebe kot uporabniki knjižnice so gospodarske družbe, zavodi, lokalne skupnosti, društva, združenja in druge skupnosti. V njihovem imenu si lahko zanje izposojajo knjižnično gradivo pooblaščeni zastopniki skladno z veljavnimi pravili medknjižnične izposoje.

5. člen

Člani knjižnice lahko postanejo:

a) visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski sodelavci in študenti Univerze v Mariboru, ki svoj status potrdijo z ustreznim dokumentom;

b) nad 15let stari državljani RS. Za točnost podatkov pri uporabnikih do 18. leta, ki nimajo svojih veljavnih dokumentov, jamčijo prisotni starši ali skrbniki s podpisom pristopne izjave in s predložitvijo svojega osebnega dokumenta.

c) tuji državljani, ki redno/izredno ali začasno (v okviru študentske oz. profesorske izmenjave) študirajo oz. raziskovalno delujejo na članicah Univerze v Mariboru. Njihov porok je običajno Univerza v Mariboru (študenti), lahko pa tudi fakulteta (raziskovalci). V primeru, da je porok Univerza v Mariboru, se študenta napoti v Univerzitetno knjižnico Maribor, da ga tam vpišejo v knjižnico.

6. člen

Uporabniki knjižnice so se dolžni vpisati med člane. Študenti Univerze v Mariboru kot člansko izkaznico uporabljajo študentsko izkaznico, zaposleni na Univerzi v Mariboru akademsko izkaznico, ostalim uporabnikom pa knjižnica izda izkaznico, s katero si lahko izposojajo gradivo na dom, ga berejo v čitalnici, uporabljajo informacije iz računalniških baz in koristijo druge storitve knjižnice.

7. člen

Izkaznica je neprenosljiva. Če uporabnik izkaznico izgubi, lahko prosi za drugo, vendar mora poravnati stroške dvojnika v skladu z veljavnim cenikom. Dvojnik izkaznice izda knjižnica, ki je izdala original.

8. člen

Izkaznica je veljavna v vseh visokošolskih knjižnicah Univerze v Mariboru in v Univerzitetni knjižnici Maribor.

9. člen

Član knjižnice je dolžan obvestiti knjižnico o izgubi izkaznice in morebitni spremembi naslova bivališča ali drugih podatkov. V nasprotnem primeru član za zlorabo podatkov odgovarja.

10. člen

Študenti Univerze v Mariboru s statusom plačajo letno članarino ob vpisu na fakulteto ali v višji letnik. Znesek članarine je vključen v vpisnino (pod postavko: prispevek za knjižnice Univerze v Mariboru). Članarina je veljavna za tekoče študijsko leto.

Študenti brez statusa in ostali državljani plačajo letno članarino ali članarino za 3 mesece ob obisku knjižnice in je veljavna od dneva plačila.

Brezposelne osebe so plačila letne članarine oproščene, vendar morajo svoj status izkazati z ustreznim potrdilom, ki ga dobijo na Zavodu za zaposlovanje.

Zaposleni na univerzi in zaslužni profesorji so plačila letne članarine oproščeni.

11. člen

Če član želi, da ga knjižnica obvešča po e-pošti ali telefonu, ob včlanitvi izpolni in podpiše posebno izjavo, s katero knjižnici dovoli uporabo teh dveh podatkov.

12. člen

Osebni podatki članov in podatki o pravnih osebah se smejo uporabljati le za potrebe knjižnice. Knjižnica je dolžna osebne podatke članov, vključno s podatki o izposojenem gradivu, varovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

III. KNJIŽNIČNI PROSTORI

13. člen

Knjižnica je namenjena uporabnikom in knjižničnim delavcem. Namen prostorov je označen z napisnimi tablami.

H knjižničnim prostorom sodijo: informacijska pisarna in območje prostega pristopa (v nadaljevanju: prostori izposoje), pisarna za obdelavo knjižničnega gradiva in vnos bibliografije ter čitalnica v kletnih prostorih Pravne fakultete (v nadaljevanju: čitalnica).

V prostorih izposoje uporabniki študirajo ter iščejo gradivo in informacije iz katalogov in drugih informacijskih virov.

Območje prostega pristopa se začne pri informatorju. Priporočamo, da uporabniki oddajo vrhnja oblačila, torbe in nahrbtnike v garderobne omarice.

Ob izročitvi kartice za garderobno omarico mora uporabnik izposojevalki pustiti študentsko izkaznico ali drug osebni dokument, in sicer vse do vrnitve kartice.

Ob odhodu iz območja prostega pristopa je uporabnik dolžan predložiti izposojevalcu gradivo, ki si ga želi izposoditi, da ga izposojevalec registrira.

14. člen

Zaradi zagotovitve nemotenega dela delavcev in uporabnikov knjižnice morata biti v vseh prostorih red in tišina.

V prostorih izposoje in v čitalnici morajo biti prenosni telefoni izključeni, prepovedano je kajenje ter uživanje hrane in pijače ter glasno poslušanje elektronskih naprav.

15. člen

Čitalniških mest v prostorih izposoje in čitalnici si ni mogoče rezervirati niti si lastiti drugih prednosti.

IV. ČITALNICA ZA UČITELJE IN SODELAVCE

16. člen

Za učitelje in sodelavce je v skupnem prostoru v prvem nadstropju na voljo dnevno časopisje in revije.

17. člen

Iz skupnega prostora ni dovoljeno odnašanje časopisov in revij.

Učitelji in sodelavci so dolžni časopis oz. revijo vrniti na mesto, kjer so ga/jo vzeli.

V. OBRATOVALNI ČAS

18. člen

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od ponedeljka do petka, razen v soboto. V skladu s Študijskim koledarjem Univerze v Mariboru, je knjižnica lahko zaprta v dneh pred, med ali po praznikih, če je za te dneve na Univerzi v Mariboru predviden kolektivni dopust.

19. člen

Urnik poslovanja knjižnice določi dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Knjižnični odbor lahko predlaga spremembe obratovalnega časa.

20. člen

Urnik poslovanja je objavljen na spletni strani knjižnice ter na vratih in v prostorih knjižnice. Knjižnica je dolžna na običajen način (na oglasni deski ali internetu) sporočati uporabnikom vsako spremembo delovnega časa.

VI. KNJIŽNIČNO GRADIVO

21. člen

Večina knjižničnega gradiva je v prostem pristopu in urejeno po UDK sistemu postavitve. Izjema so učbeniki (temeljna študijska literatura), slovarji, enciklopedije, diplomska dela, magistrska dela in doktorske disertacije.

Diplomska dela, ki so bila izdelana pred letom 2002, ter nekateri starejši letniki revij, so shranjeni v skladišču knjižnice in so arhivski izvod (se ne izposojajo).

22. člen

Uporabniki morajo ravnati s knjižničnim gradivom pazljivo in ga vrniti nepoškodovanega. Med poškodbe knjižničnega gradiva se šteje tudi podčrtavanje tekstov.

Dolžnost člana je, da ob izposoji knjižnično gradivo pregleda in takoj opozori knjižnične delavce na vidne poškodbe oz. manjkajoče dele, sicer odgovarja za škodo sam.

23. člen

Uporabnik, za katerega je ugotovljeno, da je knjižnično gradivo kakorkoli, namerno ali nenamerno, poškodoval oz. ga ni vrnil (izgubljeno gradivo), mora gradivo nadomestiti z enakim izvodom. Če gradiva na tržišču več ni, ustrezno nadomestno gradivo določi vodja knjižnice, ki lahko v posebnih primerih odobri tudi poravnavo z odškodnino, ki jo določi Knjižnični odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

24. člen

Če uporabnik poškoduje opremo in naprave v knjižnici, mu ima knjižnica pravico zaračunati stroške nadomestila ali popravila.

25. člen

V knjižnici se omogoča uporabnikom na osnovi plačila fotokopiranje in skeniranje iz publikacij ob upoštevanju določil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. list RS, št. 110/2013).

26. člen

Knjižnica obvešča uporabnike o novem knjižničnem gradivu ter o svojih dejavnostih z obvestili v knjižnici ali na spletni strani knjižnice.

VII. IZPOSOJA

27. člen

Uporabniki uporabljajo knjižnično gradivo v prostorih knjižnice ali si ga izposodijo na dom skladno s pravili tega knjižničnega reda.

28. člen

Član si lahko izposodi na dom največ 5 enot (velja za knjižno in neknjižno gradivo).

Za potrebe pisanja diplomskih, specialističnih, magistrskih in doktorskih nalog je mogoče imeti izposojenih več enot gradiva z dovoljenjem pooblaščene osebe knjižnice.

Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.

29. člen

Med knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom, sodijo:

1. čitalniški izvodi učbenikov,

2. periodika,

3. vse gradivo, ki je v informacijski zbirki (leksikoni, slovarji, adresarji ...),

4. publikacije, za katere je knjižnica določila posebni režim izposoje in so označene z oznako »ČITALNICA«,

5. osnovno študijsko gradivo za predmete podiplomskega študija, ki ga knjižnica nabavlja samo v enem izvodu.

30. člen

Kdor želi zadržati gradivo čez dogovorjeni rok, mora pred iztekom roka izposoje prositi za podaljšanje roka izposoje. Podaljšati ni mogoče gradiva, ki ga je že prej rezerviral kdo drug. Podaljšanje se ureja osebno, po telefonu ali prek opcije COBISS/OPAC. Rok izposoje se lahko podaljša največ dvakrat, po tem času pa mora gradivo vrniti, a si ga lahko, če gradivo ni rezervirano, ponovno izposodi.

VIII. IZJEMNA IZPOSOJA

31. člen

Gradivo, ki si ga na dom ni mogoče izposojati (člen 28.), si je mogoče izjemoma izposoditi za čas, ko je knjižnica zaprta, če uporabnik za ta čas v knjižnici pusti osebni dokument.

IX. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

32. člen

Knjižnica opravlja storitve medknjižnične izposoje samo za zaposlene na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Za študente in druge uporabnike te storitve opravlja Univerzitetna knjižnica Maribor.

33. člen

Knjižnica naroča doma in v tujini za uporabnike tisto gradivo, ki ga sama nima. Gradivo iz drugih knjižnic v Sloveniji naroča direktno, gradivo iz tujine pa s posredovanjem Univerzitetne knjižnice Maribor, Centralne tehniške knjižnice Ljubljana ali Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana..

34. člen

Stroške medknjižnične izposoje poravna uporabnik v celoti sam v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.

Zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru plačujejo stroške medknjižnične izposoje iz svojih stroškovnih mest.

Knjižnica uporabnika ob naročilu medknjižnične izposoje obvesti o višini stroškov.

X. REZERVACIJA GRADIVA

35. člen

Gradivo, ki je izposojeno pri drugem članu, si lahko član rezervira.

Član lahko rezervira knjižnično gradivo osebno, po telefonu ali na spletni strani COBISS/OPACa, za kar potrebuje osebno geslo. Geslo mu običajno že ob vpisu dodeli odgovorna oseba v knjižnici.

36. člen

Rezervirano gradivo mora član prevzeti najkasneje v petih dneh od dne, ko je bilo to gradivo vrnjeno v knjižnico.

O prispelem gradivu iz naslova rezervacij dobi član informacijo po telefonu, po e-mailu ali na spletnih straneh COBISS/OPACa.

XI. VRAČILO GRADIVA, OPOMINI, ZAMUDNINA, TOŽBA

37. člen

Rok za vrnitev gradiva je odvisen od tipa gradiva.

Za temeljno študijsko gradivo je rok za vrnitev običajno 14 dni.

38. člen

Člani knjižnice - študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru - so pred zaključkom študija oz. najkasneje na dan diplomiranja, dolžni vrniti vse izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do knjižnice, za kar prejmejo potrdilo, ki ga predložijo referatu za študentske zadeve.

Študentu, ki ne predloži navedenega potrdila, ni mogoče izdati Potrdila o diplomiranju.

Enako velja tudi ob izpisu študenta s Pravne fakultete.

39. člen

Člani knjižnice - zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru - so ob prekinitvi delovnega razmerja dolžni vrniti vse izposojeno knjižnično gradivo, za katero so zadolženi. Za morebitne nevrnjene izvode je potrebna odobritev dekana fakultete za odpis. Seznam nevrnjenega gradiva z izjavo dekana, da se strinja z odpisom le-tega, podpisom in datumom je potrebno predati vodji knjižnice. Prav tako morajo vrniti gradivo, izposojeno preko medknjižnične izposoje.

40. člen

Zamudnine in povračila za opomine zaračunava knjižnica v skladu s ceno, ki jo določi knjižnični odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru ob pričetku novega študijskega leta.

41. člen

Če uporabnik prekorači rok vrnitve, plača opomin, in sicer: po 7-ih dneh od poteka roka izposoje je izdan prvi opomin, po 7-ih dneh od prvega opomina prejme drugi opomin, temu sledi po naslednjih 7 dneh tretji, dekanov opomin. Če v 10 dneh po izdanem tretjem opominu uporabnik izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica izstavi četrti, t.i. dekanov opomin, s katerim se onemogoči izposoja gradiva v vseh knjižnicah Univerze v Mariboru ter v Univerzitetni knjižnici Maribor.

42. člen

Člani, ki niso poravnali finančnih obveznosti in/ali niso vrnili izposojenega gradiva, ki je zapadlo v opomin ali terjatev, si do poravnave obveznosti ne morejo izposoditi gradiva.

XII. UPORABA RAČUNALNIKOV IN DOSTOP DO ELEKTRONSKIH INFORMACIJSKIH VIROV

43. člen

Računalniki v knjižnici so namenjeni predvsem iskanju podatkov v sistemu COBISS in dostopu do elektronskih informacijskih virov Univerze v Mariboru oz. vsebin za študijske namene. Računalniki niso namenjeni pregledovanju drugih spletnih vsebin, e-pošte, forumov in pisanju oz. oblikovanju besedil. Prepovedano je spreminjanje nastavitev in nalaganje programov, brskanje po spletnih straneh s BAD WORDografsko vsebino in straneh, ki prikazujejo nasilje.

44. člen

Članom in uporabnikom knjižnice je v prostorih knjižnice omogočen dostop do elektronskih informacijskih virov (baze podatkov, informacijski servisi, polna besedila člankov v revijah). Dostop je urejen na osnovi konzorcijskih pogodb med Univerzo v Mariboru oz. Univerzitetno knjižnico Maribor in ponudniki teh informacijskih storitev. Vpisanim študentom in zaposlenim na Univerzi v Mariboru je omogočen tudi oddaljeni dostop (npr. od doma) do elektronskih informacijskih virov, in sicer prek vstopnega mesta http://www.ukm.si/elektronski-viri ob ustrezni prijavi z geslom COBISS/OPAC.

Vire je po licenčnih pogodbah dovoljeno uporabljati le za osebne namene oziroma za študijske in znanstvenoraziskovalne namene Univerze v Mariboru. Uporaba elektronskih virov je določena z licenčnimi pogoji, povzetimi v pogojih uporabe elektronskih informacijskih virov.

XIII. BIBLIOGRAFIJA

45. člen

Knjižnica Pravne fakultete Univerze v Mariboru opravlja storitev vodenja bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS za zaposlene na Pravni fakulteti in za doktorske kandidate Pravne fakultete za enote, ki so nastale v času od vpisa do zaključka doktorskega študijskega programa Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Po navodilu dekana Pravne fakultete opravlja storitev vodenja bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS tudi za pogodbene in druge sodelavce Pravne fakultete.

46. člen

Izvajanje te storitve za druge uporabnike je mogoče samo izjemoma, če to dopuščajo kadrovske zmogljivosti fakultete. O tem odloči Poslovodni odbor Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Vodenje bibliografije za druge uporabnike se plača po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.

Poslovodni odbor Pravne fakultete lahko v utemeljenem primeru (ko npr. fakulteta pri posamezniku vidi kadrovski interes, interes po sodelovanju), zunanjega uporabnika oprosti plačila te storitve.

47. člen

Avtorji so dolžni bibliografske enote za bibliografijo sami predložiti knjižnici v obdelavo. Izjema so slovenske pravne revije, ki jih knjižnica naroča (Pravna praksa, Podjetje in delo, Pravnik, Davčno-finančna praksa, Lex localis, LeXonomica, Odvetnik ipd.)

Predložiti morajo originalne dokumente, ki se jim po obdelavi vrnejo nazaj. Vnos s sekundarnih virov (seznami, baze ipd.) se ne izvaja. Za razvrščanje bibliografskih enot se uporablja veljavna Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.

Za pravilno razvrstitev enot po tipologiji so odgovorni avtorji oz. raziskovalci.

48. člen

Knjižnica za lastni arhiv shrani e-kopijo vsakega obdelanega dokumenta, ki se hrani na strežniku Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

XIV. KNJIŽNIČNI ODBOR

49. člen

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Člani knjižničnega odbora so: en predstavnik vsake katedre, dva predstavnika študentov in vodja knjižnice.

Predstavnike kateder predlagajo predstojniki kateder, imenuje pa Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Člane iz vrst študentov predlaga Študentski svet Pravne fakultete Univerze v Mariboru, imenuje pa Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Člani knjižničnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika knjižničnega odbora. Predsednik knjižničnega odbora je lahko samo visokošolski učitelj, zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Mandatna doba članov knjižničnega odbora traja štiri leta, članov iz vrst študentov pa eno leto. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana v Knjižnični odbor.

XV. CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV

50. člen

Cenik storitev je objavljen na spletni strani knjižnice in v prostorih knjižnice.

Cenik knjižničnih storitev knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru, ki ga sprejme Upravni odbor Univerze v Mariboru za tekoče študijsko leto.

XVI. KONČNE DOLOČBE

51. člen

Knjižnični red knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru začne veljati z dnem objave na oglasni deski in spletni strani knjižnice.

S tem dnem preneha veljati knjižnični red Knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru, sprejet na 6. seji Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru dne 22. 1. 2008.