Specializacija znanj iz korporacijskega prava

 • Stopnja in vrsta študijskega programa:
  Študijski program za izpopolnjevanje
 • Število kreditnih točk ECTS:
  60
 • Število vpisnih mest:
  50
 • Omejitev vpisa:
  Število vpisnih mest je 50. Izbira kandidatov bo ob omejitvi vpisa temeljila na podlagi povprečne ocene predhodnega študija.
 • Pridobljen strokovni naziv:
  Potrdilo o izpopolnjevanju strokovne izobrazbe.

Program je bil kot prvi v Sloveniji leta 2012 akreditiran pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu (NAKVIS).

Specializacija znanj iz korporacijskega prava je namenjena predvsem pravnikom, ekonomistom in organizatorjem dela iz gospodarstva, gospodarskih družb in gospodarskih subjektov na eni strani ter iz državnih organov, katerih dejavnosti posegajo na trg in gospodarstvo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, na drugi strani.

Program je oblika vseživljenjskega učenja in je namenjen izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju, posodabljanju in predvsem specializaciji znanj že zaposlenih. Slušatelji bodo pridobili dodatna aplikativna znanja, spretnosti in kvalifikacije za delo na ožjem strokovnem področju, kar bo izboljšalo njihovo usposobljenost za delo in zaposljivost.

Prijava: do 8. 3. 2019.

Kandidati za vpis se prijavijo s prijavnico, ki jo izpolnjeno posredujejo na e-naslov: info.pf@um.si ali na naslov: Pravna fakulteta UM, Mladinska ul. 9, 2000 Maribor.

Vpisni pogoji: V študijski program za izpopolnjevanje Specializacija znanj iz korporacijskega prava se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, v obsegu 240 ECTS;
 • študijski program za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, in nato specialistični študij in tako zbrali 240 ECTS s področja prava, ekonomije ali organizacije dela.

Šolnina: 1.980,00 evrov.

Kandidatom, ki so bili vpisani na znanstveni magistrski študij Pravne fakultete Univerze v Mariboru, se pri plačilu šolnine za program izpopolnjevanja šolnina zniža, in sicer:

 • študentom (starih) znanstvenih magistrskih študijskih programov Gospodarsko pravo in Gospodarsko pravo EU, ki se jim na študijskem programu za izpopolnjevanje »Specializacija znanj iz Korporacijskega prava« prizna 35 ECTS, se zaračuna šolnina v višini 880 EUR;
 • diplomantom (starih) znanstvenih magistrskih študijskih programov Gospodarsko pravo in Gospodarsko pravo EU, ki se jim na študijskem programu za izpopolnjevanje »Specializacija znanj iz Korporacijskega prava« prizna 50 ECTS, se zaračuna šolnina v višini 440 EUR;
 • študentom oz. diplomantom drugih (starih) znanstvenih magistrskih študijskih programov, ki se jim na študijskem programu za izpopolnjevanje »Specializacija znanj iz Korporacijskega prava« lahko priznajo ECTS na podlagi prošnje, pa se lahko šolnina zniža glede na priznane študijske obveznosti.

Način izvajanja študija: Izredni. Program se bo izvajal ob četrtkih in petkih v popoldanskem času.

Zaključek študija: Za dokončanje študija morajo kandidati uspešno opraviti obveznosti pri sedmih obveznih in dveh izbirnih predmetih. Obveznost kandidata predstavlja izdelava pisne seminarske naloge (projekta – praktične aplikacije) in ustni zagovor, kot je določeno s posameznimi učnimi načrti.

Slušatelji dobijo potrdilo Pravne fakultete Univerze v Mariboru o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu.

Vabljeni k vpisu!

Dodatne informacije:

Maja Habjanič, tajnik PF UM

E-pošta: maja.habjanic@um.si

Tel.: 02 250 42 59

Gsm: 031 809 500