Zaključek študija, kjer zaključno delo ni predvideno

Zaključno delo, upoštevajoč spodaj navedeno besedilo, pripravijo tisti študenti, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2016/2017 in prej.

Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018, JE PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA UKINJENA.


ZAKLJUČEK ŠTUDIJA V PRIMERU, KO ZAKLJUČNO DELO S ŠTUDIJSKIM PROGRAMOM NI PREDVIDENO
 

Zaključek študija v primeru, ko zaključno delo s študijskim programom NI PREDVIDENO ureja 16. člen  Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje UM.

V primeru, da študent v 30 dneh po zadnji opravljeni obveznosti ne prejme sklepa o uspešno zaključenem študiju, mora čim prej, najkasneje pa do zaključka tekočega študijskega leta, v katerem je opravil zadnjo obveznost, pristojnemu referatu članice oddati vlogo za ugotovitev zaključenega študija.

 
Postopek, ko študent opravi vse študijske obveznosti:
 
 • študent najprej odda vlogo za ugotovitev zaključenega študija;
   
 • študent v AIPS-u izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem ter odda morebitno dokumentacijo za vpis aktivnosti v prilogo k diplomi
  (če ima študent opravljene kake aktivnosti npr. pridobljeni certifikati, dodatni opravljeni izpiti, študentske nagrade, sodelovanje v študentskih projektih, študentske funkcije tutorja študenta ali študenta demonstratorja, bibliografija, študijske izmenjave, itd.);
   
 • ko študent izpolni anketo, referat dekanu članice posreduje obvestilo, da je študent opravil vse s študijskim programom predvidene obveznosti;
   
 • dekan članice v roku 5 delovnih dni od prejema obvestila izda sklep o uspešno zaključenem študiju (sklep omogoča promocijo diplomanta v doseženi strokovni naslov in podelitev diplome);
   
 • na osnovi sklepa o uspešno zaključenem študiju članica študentu izda potrdilo o diplomiranju, v katerem se namesto datuma diplomiranja navede datum izdaje sklepa o uspešno zaključenem študiju;
   
 • študent v Referat za študijske zadeve odda potrdilo Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM o poravnanih obveznostih do knjižnice, ki ga dobi v knjižnici (študent mora pred zaključkom študija vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča PF UM) in Izjavo o objavi osebnih podatkov;
   
 • študent Pravne fakultete Univerze v Mariboru pridobi strokovni naziv diplomirani pravnik / dipl. prav.