Diplomiranje na študijskem programu II. stopnje »Pravo«

NOVO NOVO
 

A. POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 2. STOPNJE urejajo:

SKLEP:  Na osnovi Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 2. stopnje Pravne fakultete Univerze v Mariboru se določi obseg zaključnega dela, ki praviloma obsega tri (3) avtorske pole in ne sme biti daljši od štirih in pol (4,5) avtorskih pol.

B. IZBIRA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

1. Študent Magistrskega študijskega programa 2. stopnje prijavi temo zaključnega dela po vpisu v zaključni letnik, dolžan pa jo je prijaviti najkasneje v zadnjem semestru študijskega programa.

2. Študent izbere temo zaključnega dela na podlagi razpisanih tem zaključnih del ali po lastni presoji.

3. Rok za izdelavo, oddajo in zagovor zaključnega dela in veljavnost teme je eno leto, z možnostjo podaljšanja za največ 1 leto. Po preteku tega roka se lahko tema izjemoma podaljša do največ enega leta, če je še aktualna in, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi.
 

C. POSTOPEK PRIJAVE ZAKLJUČNEGA DELA

1. Študent prijavi temo na posebnem obrazcu – Prijava teme zaključnega dela.

2. Študent mora v postopku prijave zaključnega dela izpolniti obrazec – Prijava teme zaključnega dela vključno s Soglasjem predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja ali zunanjega delovnega mentorja pri zaključnem delu, ki ga mora izpolniti in podpisati mentor (in somentor).

3. K obrazcu Prijava teme zaključnega dela je potrebno v pisni obliki predložiti dispozicijo zaključnega dela, ki mora praviloma vsebovati (6. člen Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru):

1. naslov,
2. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
3. cilje in teze,
4. predpostavke in omejitve,
5. predvidene metode,
6. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
7. seznam predvidene literature in virov.

 

4. Študent odda izpolnjen obrazec Prijava teme zaključnega dela z dispozicijo v Referatu za študentske zadeve v času uradnih ur.

5. Študent prejme po pregledu obrazca Prijave teme zaključnega dela Sklep o zaključnem delu s potrditvijo teme in naslova zaključnega dela, mentorja ter z rokom za izdelavo in oddajo zaključnega dela.

D. ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

1. Študent pri izdelavi zaključnega dela upošteva Navodila za izdelavo zaključnega dela Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

2.Študent ob zaključku izdelave zaključnega dela odda v Referatu za študentske zadeve:

  • en (1) izvod zaključnega dela v trdi vezavi (najkasneje v roku 14 dni po zagovoru),
  • tri (3) izvode zaključnega dela v spiralni vezavi.

3. Študent mora izpolniti  Izjavo mentorja/somentorja o ustreznosti zaključnega dela (izpolni študent in jo da mentorju v podpis en teden pred zagovorom).

4. Študent mora oddati tudi elektronski izvod celotnega zaključnega dela za objavo v sistemu e-diplom. Ta postopek je urejen v Navodilu o pripravi in oddaji elektronskih zaključnih del ter o preverjanju podobnosti zaključnega dela z drugimi deli.

5. Poročilo detektorja podobnih vsebin, v katerem je zajetih 95% enakih povedi iz drugih dokumentov. Natisniti je potrebno le uvodno besedilo s seznamom podobnih del (približno 2 strani).
Več o tem najdete na spletni strani Digitalne Knjižnice Univerze v Mariboru. Rektor Univerze v Mariboru je na podlagi 287. člena Statuta UM izdal Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP.

6. Pri tem je potrebno še izpolniti obrazec - Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključenega dela ter Izjavo o objavi osebnih podatkov, s katerima študent potrjuje, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod istoveten z elektronskim in da na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenese pravico shranitve avtorskega dela v tiskani in elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM. Študent obe izjavi natisne in podpiše. Če zaključno delo začasno ne sme biti javno dostopno, študent posreduje izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela v podpis tudi mentorju. Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela se veže v tiskani izvod zaključnega dela, izjava o objavi osebnih podatkov pa se arhivira v mapi študenta/diplomanta (15. člen Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru).

7. Študent mora pred zaključkom študija oz. najkasneje na dan diplomiranja vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za kar prejme potrdilo o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki ga predloži Referatu za študentske zadeve.

Študentu, ki ne predloži naštetih obrazcev Izjavo mentorja/somentorja o ustreznosti zaključnega dela, Potrdila o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Poročila detektorja podobnih vsebin, Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključenega dela ter Izjavo o objavi osebnih podatkov se ne izda Potrdila o diplomiranju.


Ob zaključevanju študija referat študentu omogoči izpolnjevanje Ankete o zadovoljstvu s študijem. Izpolnjena anketa je obvezna pred izdajo potrdila o diplomiranju/magistriranju.