Diplomiranje na študijskem programu I. stopnje »Pravo«

NOVO NOVO
 

Zaključno delo, upoštevajoč spodaj navedeno besedilo, pripravijo tisti študenti, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2016/2017 in prej.
Za študente, ki so se vpisali v 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo v študijskem letu 2017/2018, JE PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA UKINJENA.
 

I. POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA ZAKLJUČNEGA DELA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 1. STOPNJE urejajo:

II. IZBIRA TEME ZAKLJUČNEGA DELA

1. Študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje prijavi temo zaključnega dela v 3. letniku oz., ko opravi 26 izpitov.

2. Študent izbere temo zaključnega dela na podlagi razpisanih tem zaključnih del ali po lastni presoji.
 

ROK ZA IZDELAVO ZAKLJUČNEGA DELA

Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na študijskih programih prve stopnje je do konca študijskega leta, tj. do 30. 9. zadnjega letnika študija. Rok se navede v sklepu o zaključnem delu.

PODALJŠANJE ROKA VELJAVNOSTI TEME

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. Podaljšanje roka veljavnosti teme je mogoče podaljašati z vložitvijo vloge za podaljšanje roka veljavnosti teme in sicer za največ eno leto, na osnovi utemeljenih razlogov na podlagi presoje aktualnosti teme. Po preteku podaljšanega roka se lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za čas do največ šest mesecev (če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna).

SPREMEMBA TEME ZAKLJUČNEGA DELA - SPREMEMBA NASLOVA

Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme. Če ostane pretežni del vsebine teme nespremenjen, lahko spremembo naslova odobri mentor, potrdita pa jo predstojnik katedre ali vodja študijskega programa in pristojni prodekan. Kandidat s posebnim obrazcem Prijava spremembe teme zaključnega dela - sprememba naslova obvesti referat za študijske zadeve.

SPREMEMBA TEME ZAKLJUČNEGA DELA - SPREMEMBA MENTORJA/ SOMENTORJA

 Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi utemeljen razlog, ki kaže na to, da sodelovanje med mentorjem (somentorjem) in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor (somentor) pravico zahtevati spremembo. O tem pisno obvestita pristojni referat in predstojnika katedre, oddelka oz. inštituta ali vodjo študijskega programa, ki lahko v dogovoru s pristojnim prodekanom potrdi zamenjavo mentorja ali somentorja na ustreznem obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja ali/in somentorja. Kadar kandidat enostransko odstopi od prijavljene teme in/ali dodeljenega mentorja, mora o tem pisno obvestiti mentorja in pristojni referat. Kandidat ne more prijaviti nove teme zaključnega dela, dokler pristojni referat iz evidence tem zaključnih del ne izloči teme, ki jo je kandidat prvotno prijavil.

III. POSTOPEK PRIJAVE ZAKLJUČNEGA DELA

1. Študent prijavi temo zaključnega dela na posebnem obrazcu za prijavo teme – Prijava teme zaključnega dela. Študent odda pisno prijavo teme s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja, ki ga mora izpolniti in podpisati mentor (in somentor). Obrazcu za prijavo teme se priloži "dispozicija zaključnega dela", ki naj praviloma vsebuje (6. člen Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru):

 1. naslov,
 2. opredelitev oz. opis problema ter raziskovalna vprašanja, ki so predmet zaključnega dela,
 3. cilje in teze,
 4. predpostavke in omejitve,
 5. predvidene metode,
 6. predvideno strukturo poglavij (kazalo),
 7. seznam predvidene literature in virov.

2. Študent odda izpolnjen in podpisan obrazec Prijava teme zaključnega dela z dispozicijo v Referat za študentske zadeve v času uradnih ur.

3. Študent prejme po pregledu obrazca Prijava teme zaključnega dela Sklep o zaključnem delu s potrditvijo teme in naslovom zaključnega dela, mentorja ter z rokom za izdelavo in oddajo zaključnega dela.
 

IV. PRIPRAVA IN ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA

Študent pri izdelavi zaključnega dela upošteva Navodila za izdelavo zaključnega dela Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

JEZIK IZDELAVE ZAKLJUČNEGA DELA
 • Zaključno delo mora biti jezikovno korektno.
 • Študent pripravi zaključno delo v slovenskem jeziku s povzetkom v tujem jeziku. Jezik zagovora zaključnega dela je slovenski.
 • Zaključna dela v tujem jeziku morajo biti pripravljena tako, da ustrezajo stroki ter določilom iz tega pravilnika.
 • Zaključno delo, izdelano v tujem jeziku, mora vsebovati:
  - naslov zaključnega dela v slovenskem in tujem jeziku,
  - razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora obsegati najmanj 5 % celotnega dela (zajemati mora vsebine od prvega do zadnjega poglavja, brez seznama literature in virov ter prilog).
 • Tuji jeziki, v katerih lahko študent Univerze v Mariboru izdela zaključno delo, so vsi uradni jeziki Evropske unije. Članica lahko za posamezne študijske programe ali za skupino študijskih programov omeji nabor tujih jezikov, v katerih lahko študent izdela zaključno delo.
   
ODDAJA IN EVIDENTIRANJE ZAKLJUČNEGA DELA

Pogoj za oddajo zaključnega dela je izpolnjen v primeru, če je študent do oddaje zaključnega dela opravil vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora zaključnega dela.

1. Študent ob zaključku izdelave zaključnega dela odda v Referat za študentske zadeve:

 • en (1) izvod zaključnega dela v trdi vezavi (najkasneje v roku 14 dni po zagovoru zaključnega dela),
 • dva (2) izvoda zaključnega dela v spiralni vezavi oz. zaključno delo poslati v e-obliki (v pdf formatu) na elektronski naslov referentke.

  V vseh primerih mora študent v referatu za študentske zadeve oddati en izvod diplomskega dela, ki je v skladu s 4. členom Navodil vezan v trdi vezavi. Ostali izvodi so lahko vezani v mehki vezavi.

2. Študent odda podpisano Izjavo o ustreznosti zaključnega dela v referat za študijske zadeve

3. Študent mora oddati tudi elektronski izvod celotnega zaključnega dela za objavo v sistemu e-diplom. Ta postopek je urejen v Navodilu o pripravi in oddaji elektronske oblike zaključnik del ter Navodilu o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike zaključnega dela z drugimi deli. V elektronski verziji je naloženo samo zaključno delo, brez Izjave o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključenega dela.

5. Poročilo detektorja podobnih vsebin, v katerem je zajetih 95% enakih povedi iz drugih dokumentov. Natisniti je potrebno le uvodno besedilo s seznamom podobnih del (približno 2 strani).
Več o tem najdete na spletni strani Digitalne Knjižnice Univerze v Mariboru. Rektor Univerze v Mariboru je na podlagi 287. člena Statuta UM izdal Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP.

6. Pri tem je potrebno še izpolniti obrazec - Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključenega dela (vežete na ZADNJO STRAN ZAKLJUČNEGA DELA v vse tiskane izvode in je edini dokument, ki se veže v nalogo) ter Izjavo o objavi osebnih podatkov, s katerima študent potrjuje, da je zaključno delo rezultat njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod istoveten z elektronskim in da na univerzo neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenese pravico shranitve avtorskega dela v tiskani in elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico ponuditi zaključno delo javnosti na svetovnem spletu preko DKUM. Študent obe izjavi natisne in podpiše. Če zaključno delo začasno ne sme biti javno dostopno, študent posreduje izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela v podpis tudi mentorju. Izjava o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključnega dela se veže v tiskani izvod zaključnega dela, izjava o objavi osebnih podatkov pa se arhivira v mapi študenta/diplomanta (15. člen Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru).

7. Študent mora pred zaključkom študija oz. najkasneje na dan diplomiranja vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za kar prejme potrdilo o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki ga predloži Referatu za študentske zadeve.

Študentu, ki ne predloži naštetih obrazcev Izjavo o ustreznosti zaključnega dela, Potrdila o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Poročila detektorja podobnih vsebin, Izjavo o avtorstvu in istovetnosti tiskane in elektronske oblike zaključenega dela ter Izjavo o objavi osebnih podatkov se ne izda Potrdila o diplomiranju.

ZAČASNA NEDOSTOPNOST ZAKLJUČNEGA DELA

Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:
- zaščite poslovnih skrivnosti,
- zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
- zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
- varovanja tajnih podatkov.

1. Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela naslovita na dekana članice. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila.
2. Dekan članice lahko prošnji ugodi in izda sklep o začasni nedostopnosti vsebine zaključnega dela s katerim določi trajanje začasne nedostopnosti, ki pa ne sme biti daljše od 3 let od zagovora. V primeru, da prošnji ne ugodi, izda sklep o zavrnitvi. Odločitev dekana je dokončna.
3. V obdobju, v katerem je vsebina zaključnega dela v elektronski obliki nedostopna, so v DKUM javnosti vidni le bibliografski podatki o delu, v programski opremi za preverjanje podobnosti vsebin pa je delo označeno kot »zasebni vir«.
4. Začasno nedostopnost tiskane in elektronske oblike zaključnega dela zagotovi knjižnica članice UM in UKM kot prejemnica obveznih izvodov publikacij, in sicer po prejemu tiskanega izvoda zaključnega dela. Začasna nedostopnost elektronske oblike zaključnega dela se zagotovi v DKUM. Zaključno delo mora biti nedostopno do datuma, ki je določen v sklepu dekana članice.

Sklep o začasni nedostopnosti zaključnega dela se priloži elektronskemu in tiskanemu izvodu zaključnega dela.

ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA

Po oddaji zaključnega dela, mentor določi datum zagovora. Študent po pošti prejme sklep o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela. Na študijskih programih prve stopnje lahko dekan določi tudi dvočlansko komisijo za zagovor zaključnega dela. V dvočlanski komisiji morata biti dva izvoljena visokošolska učitelja s področja, v katero je uvrščeno zaključno delo. Dvočlanske komisije ni mogoče imenovati na način, da bi jo sestavljala mentor in somentor. V sklepu o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela se določi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Pred zagovorom se sklep javno objavi.

Po objavi zagovora je študent dolžan izpolniti Anketo o zadovoljstvu s študijem. Izpolnjena anketa je obvezna za zaključek študija.

Zapisnik o zagovoru zaključnega dela je dokument, ki v primeru zaključka študija z zaključnim delom omogoča promocijo diplomanta v doseženi strokovni naslov in podelitev diplome.

Pridobljen strokovni naziv:
diplomirani pravnik / dipl. prav.