Vpis v višje letnike študija, ponavljanje letnika in vpis v absolventsko leto študija

ROKI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK, PONAVLJANJE LETNIKA, VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ V ŠTUD. LETU 2021/2022 NA VSEH STOPNJAH ŠTUDIJA na PRAVNI FAKULTETI UNIVERZE V MARIBORU

 

KDO

OD

DO

OPOMBE

ŠTUDENTI, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE ZA NAPREDOVANJE

2. 8. 2021

najkasneje do
17. 9. 2021

 

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO V ABSOLVENTSKI STAŽ

2. 8. 2021

najkasneje do
2. 9. 2021

V absolventa se lahko vpišete vsi, ki še niste ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa.

ŠTUDENTI, KI SE VPISUJEJO NA PODLAGI POZITIVNE ODLOČBE KOMISIJE ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE (izjemni vpis v višji letnik, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa)

od izdaje odločbe

najkasneje do
29. 9. 2021

Rezultati bodo objavljeni v AIPS-u.

Vpis opravite po objavi rezultatov.


POSTOPEK VPISA

Vpis poteka elektronsko, preko sistema AIPS, od 2. avgusta 2021 dalje (roki so navedeni v tabeli zgoraj).

Vpišete se lahko vsi, ki izpolnjujete pogoje za vpis (na podlagi Sklepov Senata PF UM so bili pogoji za napredovanje v štud. letu 2020/2021 spremenjeni zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2021 ali pa vam je vpis odobrila Komisija za študijske zadeve Senata PF UM.

Med postopkom e-vpisa boste izvedli naslednje postopke:

  1. Izpolnili ankete
  2. Prebrali navodilo za izvedbo e-vpisa na svojem AIPS računu
  3. Izbrali vrsto vpisa:
  • ponovni vpis, vpis v višji letnik, absolventski staž (v absolventski staž se lahko vpišete vsi, ki še niste ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa oz. smeri).
  1. Izpolnili vpisni list (preverite podatke in jih po potrebi spremenite ali dopolnite - telefon, stalni naslov, KLASIUS,…)

za pomoč pri izpolnjevanju - KLASIUS-SRV

15002

Srednje splošno izobraževanje

splošna matura

16204

Visokošolsko univerzitetno izobraževanj (prva bolonjska stopnja)

dipl. prav. (UN)

  1. Potrdili vpis
  2. Natisnili vpisni list in ga podpisali tervpisno dokumentacijo(*) poslali  na naslov: Pravna fakulteta UM,  Referat za študentske zadeve,  Mladinska ulica 9, 2000 Maribor. 
     

(*) Vpisna dokumentacija zajema:

- podpisan, datiran in izpolnjen elektronski vpisni list,

- študentsko izkaznico,

- kuverto velikosti A5 na katero napišite svoj naslov bivališča in prilepite znamko B v vrednosti 0,79 EUR.

Brez poslane vpisne dokumentacije Vas ne moremo vpisati. Samo elektronski vpis ni dovolj!
 

Zaključek vpisa: četrtek. 30. 9. 2021.


Navodila za plačilo vpisnine:

Vpisne stroške v višini 25,50 EUR + 9,76 EUR za informacijsko in promocijsko gradivo poravnate v roku, ki je naveden na prejetem računu. Račun vam bo poslan na naslov stalnega bivališča oz. na naslov, ki ste ga navedli za prejemanje obvestil s strani fakultete.

Rok ureditve vpisa:

Vsem študentom bomo v roku 5 delovnih dni poslali potrdila o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in študentsko izkaznico opremljeno z veljavno nalepko..

Izredni študij:

Vpisnina znaša 25,50 EUR, šolnina za letnik pa znaša na 1. stopnji 2.390,00 EUR in na 2. stopnji 2.590,00 EUR.
Fakulteta omogoča plačevanje šolnine v enkratnem znesku ali v dveh oz. petih obrokih. Pri plačilu na obroke je obvezna »izjava poroka«, ki s podpisom izjave pristopa kot porok in jamči za poravnavo celotne šolnine v znesku, ki je določen s cenikom za štud. leto 2021/2022. Izjava poroka mora biti overjena pri notarju oz. na Upravni enoti.

Vpisnino in šolnino boste poravnali po vpisu, po prejemu računa iz računovodstva PF UM. Rok plačila je naveden na prejetem računu.

Za vpis je obvezno, poleg zgoraj navedene vpisne dokumentacije, poslati dva (2) podpisana izvoda Pogodbe o izobraževanju (en izvod ostane študentu). V kolikor se boste odločili za plačilo na obroke, je IZJAVA POROKA obvezna. Brez pravilno in ustrezno izpolnjene izjave poroka ter overjenega podpisa vas ne bomo vpisali. Potrdila o vpisu, potrdilo o opravljenih izpitih in študentsko izkaznico opremljeno z veljavno nalepko vam bomo poslali v roku 5 delovnih dni po pošti.
 


POMEMBNO OBVESTILO:

Prosimo, da pri komunikaciji s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru uporabljate izključno univerzitetni elektronski naslov (oblika e-naslova je: ime.priimek@student.um.si), saj se samo tako zagotavlja avtentičnost pošiljatelja, varnost in zanesljivost pošiljanja elektronskih sporočil. Vsi zaposleni na Pravni fakulteti UM v skladu z varnostno politiko na elektronsko pošto študentov z drugih elektronskih naslovov nismo dolžni odgovarjati.

Uporaba zgoraj navedenega poštnega naslova je za študente obvezna, saj študenti nanj prejemate vsa sporočila z Univerze v Mariboru, vsa obvestila fakultete in sistema AIPS. Prav tako vam svetujemo, da svoj poštni naslov ažurno pregledujete, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi, da spregledate pomembno obvestilo, ki je povezano z vašim študijem.


Želimo Vam uspešen študij!

Referat za študentske zadeve PF UM