Navodila za oddajo prošenj na Komisijo za študijske zadeve Senata PF UM

Komisija za študijske zadeve PF UM vloge študentov obravnava v skladu z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM.

V celoti so navodila za presojo prošenj objavljena na spletni strani:
https://www.pf.um.si/studij/pravilniki-in-navodila/navodila-za-presojo-prosenj-studentov/

Izvedbena navodila za presojo prošenj študentov se uporabljajo za odločanje v naslednjih primerih:

- izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik,
- ponavljanje letnika,
- podaljšanje statusa študenta.


Ker je bil na PF UM pedagoški proces izveden v celoti, študenti dokazujejo upravičene razloge skladno s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju ZviS). V takem primeru se upoštevajo Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM. Ob tem se upoštevajo tudi določila 3. odst. 70. člena ZviS.


Postopek se začne na pisno prošnjo študenta z oddajo VLOGE.
Vloge so dostopne na spletni strani PF pod > Študij > Predpisi in obrazci > Navodila za presojo prošenj študentov za Komisijo za študijske zadeve PF UM in kot priloge tega navodila.

Prosimo vas, da ste pozorni na člene, ki navajajo izjemne okoliščine, v katerih ste upravičeni oddati prošnjo, in na navedbo dokazil, ki se upoštevajo kot ustrezna za posamezen upravičen razlog.
K zapisanim razlogom na prošnji morajo biti priložena ustrezna dokazila, saj v nasprotnem primeru navedeni razlogi ne bodo upoštevani pri obravnavi. Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele v Referat za študentske zadeve do spodaj navedenih rokov (>>
ROKI za oddajo prošenj).Prošnje, ki bodo prispele po tem roku se bodo štele za nepravočasne in bodo s sklepom zavržene!

 

ROKI za oddajo prošenj so naslednji:

 • rok za oddajo prošenj za podaljšanje statusa študenta in pridobitev posebnega statusa študenta je do najkasneje 16. 8. 2021.
 • rok za oddajo prošenj za izjemno napredovanje v višji letnik, ponavljanje letnika, spremembo načina študija je do najkasneje 13. 9. 2021.


Prav tako naj študent odda prošnjo v kolikor še čaka na rezultate izpita in ima razloge za uveljavljanje izjemnih okoliščin. V kolikor bo izpit uspešno opravil in izpolnil vpisne pogoje za morebitno napredovanje v višji letnik, ponavljanje itd. se bo vložena prošnja smatrala za brezpredmetno.

              Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta  je sestavni del Pravilnika o študentih s posebnim statusom na UM oz. Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov UM.

              Prošnjo za spremembo načina študija napišete sami (ni obrazca).

K zazpisanim razlogom na prošnji morajo biti priložena ustrezna dokazila, saj v nasprotnem primeru navedeni razlogi ne bodo upoštevani pri obravnavi. Obravnavale se bodo samo popolne prošnje, ki bodo prispele na fakulteto do zgoraj navedenih rokov.

Prošnje, ki bodo prispele po tem roku se bodo štele za nepravočasne in bodo s sklepom zavržene.
 

Prošnja je popolna, če vsebuje:

 • dokazila (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM) za vse navedene razloge, s katerimi prošnjo utemeljujete ter
 • priloženo fotokopijo potrdila o plačilu stroškov za izdajo sklepa v znesku 18,10 EUR (strošek poravnate z UPN obrazcem, ki ga izpolnete sami).
   

Navodila za plačevanje z UPN – univerzalnim plačilnim nalogom:

Ime in naslov prejemnika: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska 9, 2000 Maribor

IBAN: SI56011006090122141

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Referenca (obvezno navesti pravilno referenco):

 • REDNI:

SI 00 760039-6102 za redne študente študijske stopnje B1

SI 00 760039-6161 za redne študente študijske stopnje B2

 • IZREDNI:

SI 00 76003-6121 za izredne študente študijske stopnje B1

Koda namena: STDY

Namen: stroški izdaje sklepa KŠZ

Strošek sklepa: 18,10 EUR

(dokazilo o plačilu oddate skupaj s prošnjo)

Obvezno navesti pravilno referenco.
Na UPN obrazcu napisati tudi svoje podatke.
 

Prošnja (z vsemi dokazili oz. potrebno dokumentacijo) se pošlje po pošti na naslov: Pravna fakulteta, Komisija za študijske zadeve PF UM s pripisom zadeve: npr. prošnja za podaljšanje statusa, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor in  na elektronski naslov  referat.pf@um.si  kot enoten PDF dokument, ki ga poimenujete s svojim osebnim imenom in priimkom,v zadevo elektronskega sporočila navedite »oddaja prošnje za – pripišite npr. prošnja za podaljšanje statusa,..«.


Rezultati Komisije bodo objavljeni v AIPS-u. Po objavi rezultatov takoj opravite elektronski vpis, vpisni list natisnite in podpišite ter obvezno pošljite na naslov: Pravna fakulteta, Referat za študentske zadeve, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor.
 


Zadnji rok za vpis in oddajo vpisne dokumentacije v referat za študentske zadeve PF UM je 29. 9. 2021!
 

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat v visokošolskem izobraževanju ponavlja letnik. 

Ponavljanje letnika na prošnjo študenta odobri Komisija za študijske zadeve Senata PF UM, in sicer študentu, ki je:

 • redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
 • opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika pa lahko komisija izjemoma dovoli tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 ECTS in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po  Statutu UM omogočajo podaljšanje statusa študenta.

POMEMBNO: Prošnjo za ponavljanje letnika morajo oddati tudi tisti študenti, ki izpolnjujejo pogoje za ponavljanje letnika (so zbrali najmanj 30 ECTS vpisanega letnika)! V tem primeru prošnje NI POTREBNO utemeljevati in prilagati dokazil.
 

IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK ter PODREDNO PONAVLJANJE LETNIKA (če so izpolnjeni pogoji za ponavljanje)

Študentu, ki ni izpolnil vseh obveznosti, določenih za napredovanje v višji letnik, lahko Komisija za študijske zadeve Senata PF UM, na njegovo prošnjo, izjemoma odobri vpis v višji letnik. Takšen vpis se lahko odobri študentu, ki obveznosti ni mogel izpolniti iz upravičenih razlogov ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika, če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

V kolikor študentovi prošnji za vpis v višji letnik ne bo ugodeno in želi ta letnik ponavljati, mora na Prošnji za izjemno napredovanje v višji letnik označiti točko 6 – »Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor prošnja za izjemni vpis ne bo odobrena«.  V nasprotnem primeru lahko ostanete brez statusa študenta.

POMEMBNO: Pogoji za napredovanje v višji letnik so se v študijskem letu 2020/2021 spremenili in so objavljeni na spletni strani PF UM pod Študij >> NE spreglejte – pomembna obvestila.PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA

Študent, ki želi podaljšati status študenta mora prav tako oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve, če se lahko sklicuje na katerega od upravičenih razlogov, ki so navedeni v 214. členu Statuta UM.

214. člen Statuta UM

Študentu preneha status študenta v primerih, ki so določeni z visokošolsko zakonodajo, razen študentom tretje stopnje, ki jim preneha status študenta na študiju tretje stopnje, če ne dokončajo študijskega programa v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra.

Študentom vzporednega študija, študentom s posebnim statusom in študentom, ki imajo druge upravičene razloge (bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj ali en mesec v času izpitnih rokov, izobraževanje v tujini, aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze ali druge dalj časa trajajoče izjemne razmere, zaradi katerih posamezni študent daljše obdobje ni bil zmožen sodelovati v študijskem procesu), se lahko podaljša status študenta, in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

O podaljšanju statusa študenta odloča pristojna komisija Senata članice univerze na podlagi prošnje študenta. Osebe, ki jim preneha status študenta, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo.
 

MENJAVA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA – OPOZORILO ZA ŽE VPISANE ŠTUDENTE

Informacije o prijavno vpisnem postopku so zapisane v splošnih določilih Razpisa za vpis v dodiplomske študijske programe 2021/2022 oz. v Razpisu za vpis v podiplomske študijske programe 2021/2022 (rubrika že vpisani študenti).


PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA

Nekateri študenti se srečujejo s posebnimi okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc ter uspešen zaključek študija so takšni študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje.

Študenti, ki zaradi posebnih okoliščin začasno ali ves čas študija potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje, lahko na Univerzi v Mariboru pridobijo poseben status, in sicer:

 • študenti vrhunski športniki,
 • študenti priznani umetniki,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti s posebnimi potrebami oz. študenti invalidi,
 • študenti funkcionarji: prorektor, prodekani in sekretar ŠSUM,
 • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.

Vlogi sta dostopni na spletni strani PF UM: https://www.pf.um.si/studij/studenti-s-posebnim-statusom/

 

Priloge: