Interpretacija Zakona o tujcih glede pridobitve dovoljenja za prebivanje

​Z Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije smo prejeli dodatno tolmačenje Zakona o tujcih, ki v postopku pridobivanja dovoljenja za prebivanje z naslova študija v Republiki Sloveniji ukinja izjavo staršev o tem, da bodo študenta v času študija preživljali.

Študent lahko skladno z novo zakonodajo pogoj zadostnih sredstev za preživljanje izpolni z dokazili, s katerimi izkazuje:

  • da ima v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje že zagotovljena sredstva za preživljanje (npr. zadostna sredstva na transakcijskem računu, sredstva staršev oziroma zakonitih zastopnikov) ali
  • da bo v času študija prejel dodatna sredstva, kot jih določa 33. člen v povezavi s 44. členom zakona (npr. štipendija, sredstva, ki si jih zagotavlja sam z delom).
     

V zvezi z ukinitvijo izjave starša o tem, da bo preživljal študenta v času njegovega študija, na ministrstvu pojasnjujejo, da se bo v postopku za izdajo dovoljenja za prebivanje ugotavljalo zgolj, ali sredstva, ki jih ima starš na osnovi prejemkov, ki jih prejema bodisi iz naslova dela, pravic iz dela ali zavarovanja, dohodkov iz premoženja, dohodkov iz kapitala in iz drugih virov ali s sredstvi na računu, odprtem pri banki ali hranilnici, zadostujejo za preživljanje študenta, in sicer v višini 402,18 eur mesečno. V praksi bi to pomenilo, da če so starši zaposleni in prejemajo plačo, tuji študent k prošnji predloži pogodbo o zaposlitvi starša, iz katere izhaja višina plače ter izpis iz računa, na katerega starši prejemajo plačo. Če pa so edini vir sredstev zgolj sredstva na transakcijskem računu staršev ali zakonitega zastopnika študenta, potem mora višina teh sredstev zadoščati za čas veljavnosti dovoljenja za prebivanje zaradi študija.

Če starši ali zakoniti zastopnik preživljajo dva ali več študentov, ki imajo namen ali že študirajo v Republiki Sloveniji, potem morajo izkazovati zadostna sredstva za preživljanje dveh ali več oseb, in sicer za vsakega v višini 402,18 eur mesečno.

Služba za izobraževanje in študij UM

junij 2021