Posvet o evropskem civilnem procesnem pravu

Poročilo pripravil Gregor Danko

Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Univerze v Mariboru, Nebra d.o.o. in Codex Iuris, zavod za pravne raziskave, so organizirali tridnevni mednarodni znanstveni posvet na temo »Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU«. Posvet je potekal 1., 2. in 3. februarja 2006 v Ljubljani in je bil razdeljen na dva dela.

Prvi del posveta z naslovom »Obravnava posebej aktualnih tem unificiranega evropskega procesnega prava« je potekal prva dva dni in je obravnaval različna vprašanja evropskega civilnega procesnega prava. Izbor posameznih poudarjenih vprašanj evropskega procesnega prava je temeljil na opaženih problemih v evropski praksi in je bil prilagojeno razmeram pri nas. Zakonodaja s tega področja je skupaj s prakso Sodišča Evropskih skupnosti zelo obsežna in za novo državo članico morda premalo poznana, zato je pričakovati določene težave sodnikov, odvetnikov, notarjev in drugih pravnikov pri uporabi teh pravnih predpisov. Predavatelji so tako opozorili na nekatere izvedbene rešitve in tudi pasti pri uporabi predpisov s področja evropskega civilnega procesnega prava. Udeležencem so bili posredovani posebej izbrani značilni evropski sodni primeri, obenem pa jim je bila omogočena razprava z domačimi in tujimi predavatelji. Predavatelji so predstavili različne teme. Tako je dr. Tomaž Keresteš, docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v svojem prispevku obravnaval razumevanje in interpretacijo evropskih pravnih norm na področju evropskega civilnega procesnega prava in poudaril pomen poenotenja definicij in pojmov (npr. litispendenca, sorodne pravde, sedež itd.) pri njihovi uporabi na območju celotne EU. Jana Savkovič iz Ministrstva za pravosodje je predstavila nekatere novosti, ki jih uvaja novela Zakona o izvršbi in zavarovanju in ki se nanašajo na implementacijo predpisov s področja evropskega civilnega procesnega prava v slovensko pravo. Predavanje mag. Urške Kežmah, asistentke na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je bilo posvečeno brezplačni pravni pomoči ter dostopu do sodišč in sodnega varstva v EU. Predmet predavanja dr. Rajka Kneza, docenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, je bila predstavitev tako sodne prakse na področju mednarodne pristojnosti v civilnih in družinskih zadevah, kakor tudi poglavitnih ovir in zapletov v pravdah z mednarodnim elementom v EU. Mag. Nina Betetto, sodnica Višjega sodišča v Ljubljani, je predavala o izvajanju dokazov preko meja posamezne nacionalne države; pri tem je posebno pozornost namenila dokaznemu bremenu, stroškom, povezanih z dokazovanjem, zastopanju strank ter vlogi nacionalnega sodnika drugih organov.

Drugi dan posveta se je pričel s predavanjem dr. Vesne Rijavec, profesorice Pravne fakultete Univerze v Mariboru, o posameznih vprašanjih izvršbe z mednarodnim elementom, kot so definiranje izvršilnega naslova po Bruseljskih uredbah I in II, potrjevanje izvršljivosti v izvorni državi in državi izvršiteljici, evropski izvršilni naslov, začasne odredbe z mednarodnim elementom, nove zahteve ter nacionalne prilagoditve v zvezi z evropskimi uredbami na področju evropskega civilnega procesnega prava. Mag. Igor Strnad, sodnik Višjega sodišča v Mariboru, je svoje predavanje posvetil problematiki vročanja v Sloveniji in preko meje. Dr. Alan Uzelac, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Zagrebu, je v svojem predavanju osvetlil vprašanje, s katerimi pravnimi sredstvi je potrebno računati v mednarodni izvršbi. Mag. Jorg Sladič, strokovni sodelavec na Sodišču evropskih skupnosti, je v svojem predavanju predstavil učinke odločb Sodišča evropskih skupnosti in prikazal nekatere zanimive primere s tega področja. Drugi dan posveta je zaključil dr. Wolfgang Jelinek, profesor na Pravni Fakulteti Univerze Karla-Franca v Gradcu, s prikazom avstrijskih izkušenj pri implementaciji evropskega civilnega procesnega prava; pri tem se je skozi prikaz sodne prakse dotaknil predvsem vprašanj mednarodne pristojnosti na podlagi Bruseljske in Luganske konvencije (oz. uredbe Bruselj I), pojma litispendence in sorodnih pravd ter predpostavk za razglasitev izvršljivosti tujih sodnih odločb na podlagi uredbe Bruselj I.

Drugi del posveta, dne 3.2.2006, je bil namenjen poglobljeni obravnavi problematike izvršbe z mednarodnim elementom, zlasti novim vprašanjem, ki so povezana z uveljavitvijo Uredbe o Evropskem izvršilnem naslovu. Pri organizaciji drugega dela posveta, ki ga je na podlagi odobrene prijave v okviru 6. okvirnega programa finančno podprla tudi Evropska komisija, sta sodelovala tudi Inštitut za avstrijski in mednarodni civilni sodni postopek, insolvenčno in agrarno pravo Univerze Karla-Franca v Gradcu in Katedra za civilno in procesno pravo Univerze v Bayreuthu. Predstavljeni so bili prispevki predavateljev iz Slovenije, Nemčije, Madžarske in Avstrije. Tako je dr. Vesna Rijavec v svojem predavanju prikazala, kateri pravni naslovi slovenskega prava se lahko potrdijo kot evropski izvršilni naslov (v nadaljevanju EIN). Dr. Wolfgang Brehm, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Bayreuthu, je predstavil nemške pravne naslove, ki se lahko potrdijo kot EIN, in nemške izvedbene predpise glede EIN. Predavanja dr. Wolfganga Jelineka je bilo namenjeno prikazu implementacije Uredbe o EIN v avstrijski pravni red. Dr. Johannes Wetzelberger, sodnik Višjega deželnega sodišča v Gradcu, je prestavil potek avstrijskega izvršilnega postopka in postopanje izvršilnega sodišča s tujimi sodnimi odločbami. Dr. Judit Bokai, notarka iz Budimpešte, je osvetlila pogoje, pod katerimi se lahko na Madžarskem notarski zapisi potrdijo kot EIN, in madžarske izvedbene predpise na tem področju. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser, asistentka na Pravni Fakulteti Univerze Karla-Franca v Gradcu, je prikazala, kateri načini vročanja po avstrijskem pravu ustrezajo minimalnim standardom iz Uredbe o EIN. Predavanje dr. Sylvie Zangl, prav tako asistentke na Pravni Fakulteti Univerze Karla-Franca v Gradcu, je bilo namenjeno vprašanju, pod kakšnimi predpostavkami se v avstrijskem pravu izda, popravi ali razveljavi potrdilo o EIN. Posvet je zaključil Mladen Kraljič, vodja Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Univerze v Mariboru, ki je predstavil način, na podlagi katerega je Evropska komisija v okviru 6. okvirnega programa podprla projekt Univerz iz Maribora, Gradca in Bayreutha na temo »Evropski izvršilni naslov«. Posveta so se udeležili tako domači kot mednarodni udeleženci.

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije