CRP Vročanje

Analiza ureditve vročanja v civilnih sodnih postopkih v izbranih državah EU s poudarkom na uspešnosti načina vročanja in možnostih elektronskega vročanja.

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

V okviru raziskave bodo podrobneje obravnavani različni sistemi vročanja. Primerjalno pravno bomo analizirali različne načine vročitve, pri čemer bo posebna pozornost namenjena identifikaciji napak pri vročanju, njihova razvrstitev in možnost konvalidacije. Učinkovitost sodnega postopka pa se ne meri zgolj v njegovi hitrosti, temveč tudi v učinkoviti zaščiti pravic, ki jih zasledujejo stranke med postopkom. Pravdni postopek, ki bo predmet preučevanja, namreč temelji na dveh strankah s praviloma nasprotujočimi si interesi. Zato učinkovit sistem vročanja bistveno pripore k varstvu pravic obeh strank. Učinkovit sistem vročitve pa je tisti, ki omogoča pravilno vročitev pošiljke naslovniku. V zvezi s tem vprašanjem bomo obravnavali fikcijo vročitve, ki vzpostavlja domnevo o vročitvi, čeprav pošiljka dejansko ni bila vročena. Ta je posebej problematična, ko gre za čezmejno vročanje, saj fikcija vročitve ne ustreza minimalnim postopkovnim standardom, ki jih za vročanje določajo uredbe EU.

Ugotavljali bomo koliko so konvencijske določbe o varstvu temeljnih pravic po EKČP inkorporirane v nacionalne procesne predpise o vročanju. Obstoječo ureditev bomo analizirali z vidika ustavno sodnega varstva ter podrobneje izpostavili pravico do poštenega sojenja in pravico do pravnega sredstva ter z njimi povezane konvencijske pravice in možnosti za spremembo normativne ureditve. Izpostavili bomo prednosti, ki jih omogoča elektronsko vročanje ter napravili analizo obstoječih tehničnih možnosti in predlog za učinkovitejšo ureditev elektronskega vročanja. Primerjali bomo različne sisteme za elektronsko vročanje, pri čemer bomo ločili med zaprtimi in odprtimi sistemi za vročanje, upoštevali bomo tudi evropsko ureditev v okviru normativne veljave uredbe eIDAS (Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES).

 

TRAJANJE

1. 11. 2019 – 31. 10. 2020

 

FINANCIRANJE

Project sofinancirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za pravosodje RS.

 

PROJEKTNA SKUPINA

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru (PF UM):

prof. dr. Vesna Rijavec, bibliografija

izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, bibliografija

prof. dr. Tomaž Keresteš, bibliografija

dr. Andrej Ekart

CEPRIS d.o.o.:

dr. Boštjan Kežmah

dr. Urška Kežmah

 

PROGRAM DELA S ČASOVNICO

 

Mejnik 1

Primerjalno pravna analiza procesne ureditve na področju vročanja na Hrvaškem

20. 1. 2020

PF UM (Rijavec, Ivanc, Keresteš, Ekart, Kežmah U.)

Mejnik 2

Primerjalno pravna analiza procesne ureditve na področju vročanja v Avstriji

1. 3. 2020

PF UM (Rijavec, Ivanc, Keresteš, Ekart, Kežmah U.)

Mejnik 3

Primerjalno pravna analiza procesne ureditve na področju vročanja v Nemčiji

1. 4. 2020

PF UM (Rijavec, Ivanc, Keresteš, Ekart, Kežmah U.)

Mejnik 4

Primerjalno pravna analiza procesne ureditve na področju vročanja v Estoniji

1. 7. 2020

PF UM (Rijavec, Ivanc, Keresteš, Ekart, Kežmah U.)

Mejnik 5

Primerjalno pravna analiza elektronskega vročanja (Avstrija, Nemčija, Hrvaška, Estonija)

1. 8. 2020

CEPRIS (Kežmah B.)

Mejnik 6

Končno vsebinsko poročilo

31. 10. 2020

PF UM (Rijavec, Ivanc, Keresteš, Ekart, Kežmah U.)