Razsežnosti dokazovanja v evropskem civilnem postopku

Koordinator:

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš

Obdobje:

1. 3. 2013 - 28. 2. 2015

Sredstva:

378.926,52 €

 

Cilji projekta

Glavni cilj tega projekta je raziskati, ali obstaja skupno jedro evropskega dokaznega prava (predvsem dokaznega postopka), in če obstaja, opisati njegovo vsebino in najpomembnejše točke razdora med nacionalnimi pravnimi sistemi. Kakorkoli, cilj ni samo primerjava elementov prava članic EU, ampak raziskati ravnanje nacionalnih sodišč v različnih situacijah (glede uporabe instrumentov EU ali nacionalnega prava). Z zagotavljanjem jasne slike skupnih osnovnih načel, lahko projekt služi kot začetna točka za nadaljnje harmonizacijske ali unifikacijske procese na tem področju.

Drug glavni cilj tega projekta je prispevati k razvoju medsebojnega zaupanja med nacionalnimi sodišči znotraj EU, kakor tudi med oblikovalci politike v eni državi članici in nacionalnimi sodišči druge države članice, saj je takšno medsebojno zaupanje osnova za nadaljnji razvoj Evropskega območja pravice in predpogoj za nadaljnji razvoj evropskega pravdnega postopka. Naša domneva je, da ne more biti zaupanja brez jasne slike, kaj sodišča počno v zvezi z dokazovanjem, in kako odkrivajo dejstva.

Tretji glavni cilj je obravnavati glavne teme in probleme glede uporabe komunikacijske tehnologije v dokaznem postopku, s posebnim poudarkom na videokonferenci, da se s smernicami strokovnjakom zagotovi pomoč.

Četrti glavni cilj je prenos obstoječe dobre prakse EU glede dokaznega postopka na Hrvaško, kot novo članico, ki se bo priključila EU.

Delotok 1: Primerjalna analiza dokaznega prava, s poudarkom na dokaznem postopku

Delotok 2: IT tehnologija v dokaznem postopku, s posebnim učinkom na čezmejne primere

Temeljni cilj tega delotoka je prepoznati in analizirati različne možnosti o tem, kako bi lahko bila IT tehnologija uporabljena v čezmejnih pravnih postopkih ter njen vpliv na učinkovitost in efektivnost postopka. Predlagali in analizirali bomo različne tehnične možnosti za izmenjavo in uporabo elektronskih dokazov glede na direktno uporabnost v pravnih postopkih, pravno veljavnost in zmožnost dolgoročne ohranitve.

Skozi raziskavo uporabe in ohranitve elektronskih dokazov v izbrani državi EU bo izdelana raziskava, kateri bo dodan vprašalnik z delotoka.

Rezultat raziskave bo metodično analiziran skozi eksperimentalne študije, kjer bodo upoštevane značilnosti sodelovanja med sodišči.

Končno bodo eksperimentalne študije uporabljene kot osnova za razvoj čezmejne metodologije in tehničnih zahtev za oblikovanje, ohranjanje in izmenjavo elektronskih dokazov, skupaj s forenzičnim orodjem za zajemanje, oblikovanje in hranjenje elektronskih dokazov. Eksperimentalne študije bodo vključevale video konferenco čezmejnega sodelovanje sodišč, vključujoč izmenjavo in prezentacijo elektronskih dokazov, uporabljajoč informacijsko tehnologijo.

Aktivnosti v tem delotoku:

  1. Analiza tehnik uporabe in ohranjanja elektronskih dokazov v izbrani državi
  2. Metodične zasnove in distribucija raziskave
  3. Zbiranje odgovorov raziskave
  4. Analiza in poročilo o rezultatih raziskave
  5. Razvijanje eksperimentalne študije
  6. Eksperimentalna študija v Zagrebu (Hrvaška)
  7. Eksperimentalna študija v Portu
  8. Ocena eksperimentalne študije in zasnove smernic glede tehnik uporabe in ohranjanja elektronskih dokazov
  9. Razvoj forenzičnega orodja za ohranjanje elektronskih dokazov

 

Člani projekta

Člani projekta / Partnerji

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Slovenija
Univerza v Zagrebu, Pravna fakulteta, Hrvaška
Pravna fakulteta, Univerza v Maastrichtu, Nizozemska
Univerza v Gradcu, Avstrija
Inštitut za primerjalno Pravo pri Pravni fakulteti Ljubljana, Slovenija
Mykolas Romeris University, Litva
Odvetniška pisarna Sladič-Zemljak, Slovenija
Pravna fakulteta, Univerza v Pavii, Italija
CEPRIS, Slovenija
Masaryk University, Češka
Univerza v Bialystoku, Pravna fakulteta, Poljska

 

Časovnica

Workstream 0 - Vodenje projekta in koordinacija: Aktivnosti v času dveh let
1. marec 2013 - 28. februar 2015:
1. Vodenje projekta in koordinacija partnerstev
2. Računovodstvo projekta
3. Projektni asistent
4. Uvodni sestanek, Bruselj, 18. - 19. januar 2013
5. Strokovno srečanje v Gradcu (Avstrija), Mariboru (Slovenija), Brdu (Slovenija), Zagrebu (Hrvaška)
6. Strokovno srečanje v Dubrovniku (Hrvaška)
7. Strokovno srečanje v Vilni (Litva)
8. Strokovno srečanje v Portu (Portugalska)
9. Monografija: strokovna poročila Workstream 1 + rezultati raziskave v Workstream 2 z novimi znanji

Workstream 1: Primerjalna analiza dokaznega prava s poudarkom na izvajanju dokazov
1. Prvo strokovno srečanje Maribor (Slovenija): 1. - 4. marec 2013 (4 dni), Gradec (Avstrija): 28. marec 2013
2. Strokovno srečanje Brdo (Slovenija): 13. - 14. maj 2013 (2 dni)
3. Konferenca Dubrovnik (Hrvaška): 27. maj - 30. maj 2013 (3 dni)
4. Strokovno srečanje Dubrovnik (Hrvaška): 29. maj - 1. junij 2013 (2 dni)
5. Rok za končne osnutke nacionalnih poročil: 31. avgust 2013
6. Strokovno srečanje (Maribor - Slovenija, Zagreb - Hrvaška, Gradec - Avstrija): Razprava o nacionalnih poročilih: november 2013
7. Povratne informacije nacionalnih poročevalcev do decembra 2013
8. Rok za nacionalne poročevalce za morebitne prilagoditve in podaljšanja: 31. januar 2014
9. Konferenca z nacionalnimi poročevalci Maribor (Slovenija): Strokovna ekipa (ožja skupina) z nacionalnimi poročevalci: 20. - 22. marec 2014 (3 dni)
10. Strokovno srečanje Porto (Portugalska): Ocena končnih nacionalnih poročil: 9., 10. maj 2014 (4 dni): ožja skupina
11. Konferenca v Ljubljani (Slovenija): Nacionalni poročevalci: Razširitev rezultatov projekta: 26. - 27. september 2014: Zbornik
12. Strokovno srečanje Vilna (Litva): Ožja skupina: Zaključek projekta, november 2014 (3 dni)

Worstream 2: IT
1. Delavnica za sodnike na Brdu (Slovenija): 13. - 14. maj 2013
2. Delavnica za sodnike v Vilni (Litva): november 2014
3. Delavnica za sodnike v Mariboru (Slovenija): 20. - 21. marec 2014: Jezikovna vprašanja v čezmejnem izvajanju dokazov
4. Delavnica za sodnike v Zagrebu (Hrvaška): 17. januar 2014
5. Delavnica za sodnike v Portu (Portugalska): 9. - 11. maj 2014
6. Delavnica za sodnike v Ljubljani (Slovenija, RS MP CIP & IPP PF): 26. september 2014

 

Projekt DEECP: JUST/2011‐2012/JCIV/AG/3434
Razsežnosti dokazovanja v evropskem pravdnem postopku
S finančno podporo v okviru programa Civilno pravosodje/Kazensko pravosodje Evropske Unije