Evropski izvršilni naslov

Poenostavitev mednarodne izvršbe in zagotovitev pravice do pravnega varstva

 

Organizatorji

- Inštitut za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo Univerze v Mariboru
- Inštitut za avstrijski in mednarodni pravdni postopek, insolvečno in agrarno pravo Univerze Karl-Franca v Gradcu
- Pravna fakulteta Univerze v Bayreuthu

 

Vsebina projekta

Dne 21.1.2005 je stopila v veljavo Uredba (ES) št. 805/2004 o uvedbi evropskega izvršilnega naslova za nesporne zahtevke. Evropski izvršilni naslov olajšuje izvršbo tujih na podlagi tujih sodnih odločb, sodnih poravnav in javnih listin, brez da bi bil v državi izvršbe potreben dodatni, vmesni postopek za razglasitev izvršljivosti tujega izvršilnega naslova. Slednje predstavlja pomembno prednost za hitro in učinkovito poplačilo terjatev v izvršbi, vendar pa postavlja prakso pred nova in v okviru mednarodne izvršbe še neodgovorjena vprašanja.

Mednje sodijo predvsem:

- področje uporabe;
- ugotavljanje, kateri izvršilni naslovi posameznih avtonomnih prav držav članic izpolnjujejo kriterije za potrditev kot »Evropski izvršilni naslov«;
- predpostavke in postopki potrjevanja izvršilnega naslova kot Evropskega izvršilnega naslova;
- zaščita dolžnika pred nepravilnimi potrditvami evropskega izvršilnega naslova – pravna sredstva v državi izvora;
- minimalni standardi pri vročanju sodnih odločb;
- predpostavke izvršbe, pravna sredstva in tožbe v državi izvršbe;
- integracija evropskega izvršilnega naslova v sistem pravnega varstva v izvršilnem postopku v državi izvršbe.

 

Cilji projekta

- Pospešitev mednarodne izvršbe;
- Odprava pravne in dejanske diskriminacije tujega izvršilnega naslova v državi izvršbe;
- Mednarodno zaupanje do nastanka tujega izvršilnega naslova v skladu z načelom pravne države;
- Zagotavljanje načela kontradiktornosti (pravice podajati izjave v postopku) v pospešenem mednarodnem izvršilnem postopku;
- Nujnost koordinacije avtonomnih pravil države izvora, države izvršbe in mednarodnih pravil o izvršbi.

 

Konference projekta

1.-3. februar 2006: Mednarodni znanstveni posvet z naslovom: "Evropsko procesno pravo v drugem letu članstva Slovenije v EU; Civilna izvršba v EU; Evropski izvršilni naslov". Prva diskusija o osnutkih raziskovalnih del na posvetu.

21. in 22. september 2006: Mednarodna znanstvena konferenca "Evropski pravni prostor in izvršba". Predstavitev rezultatov projekta in diskusija v znanstvenem krogu.

 

Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije