Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU

Koordinator:

Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru

Odgovorna oseba:

Prof. dr. Vesna Rijavec

Obdobje:

1. 9. 2010 - 31. 8. 2012

Sredstva:

248.151,09  €

 

Projekt "Poenostavljena izterjava terjatev v EU" (JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE) je podprt s strani EU v okviru posebnega programa Civilno pravosodje Evropske komisije ter deluje v angleščini, nemščini in slovenščini. Temelji na sodelovanju med raziskovalci iz Univerze v Mariboru (Slovenija), Gradca (Avstrija) in Zagreba (Hrvaška), v sodelovanju z avstrijskim zveznim ministrstvom za pravosodje ter Centrom za pravno informatiko in svetovanje.

Ukvarja se s primerjalnimi študijami, analizami in ocenami pravnih norm v državah članicah EU na področju odprave eksekvature v čezmejnem izvrševanju terjatev znotraj EU (npr. Uredba (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog in Uredbo (ES) št. 861/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega postopka v sporih majhne vrednosti).

Cilj projekta je preverjanje njihovega izvajanja v 13 državah članicah EU in ugotovitvi, kako uspešno so države članice izkoristile priložnost za uporabo orodij e-pravosodja (npr. pridobivanje dokazov z video konferenco; obstoj IT sistemov, ki omogočajo predložitev prijave za evropski plačilni nalog in ugovorov v elektronski obliki).

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta "Evropski nalog za izvršbo - poenostavitev mednarodne izvršbe in zagotavljanje garancije pravnega varstva", izvedenega na univerzah v Mariboru, Gradcu in Bayreuthu, ki jih sofinancira Evropska komisija v okviru Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah v letu 2006.

 

Člani projekta

Projekt "Poenostavljena izterjava denarnih obveznosti v EU" se je pričel leta 2010 na pobudo prof. dr. Vesne Rijavec iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru in prof. dr. Wolfgang Jelineka iz Pravne fakultete Univerze v Gradcu.

 

Vodje projekta:

prof. dr. Vesna Rijavec (Univerza v Mariboru, Slovenija), koordinatorka projekta

prof. dr. Wolfgang Jelinek (Univerza v Gradcu, Avstrija)

prof. dr. Jasnica Garašić, prof. dr. Alan Uzelac (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

dr. Wolfgang Fellner (Avstrijsko zvezno ministrstvo za pravosodje)

Mag. Boštjan Kežmah (CEPRIS, Slovenija)

 

Asistenti projekta:

doc. dr. Tjaša Ivanc (Univerza v Mariboru, Slovenija)

doc. dr. Andrej Ekart (Okrajno sodišče v Mariboru, Slovenija)

dr. Sylvia Zangl (Univerza v Gradcu, Avstrija)

 

Nacionalni poročevalci:

doc. dr. Tomaž Keresteš (Univerza v Mariboru, Slovenija)

doc. dr. Andrej Ekart (Okrajno sodišče v Mariboru, Slovenija)

dr. Jesus Bores Lazo (odvetnik v Sevilla, Španija)

dr. Mikael Berglund ("Enforcement Director/Lawyer", "Enforcement Authority", Stockholm, Švedska)

prof. dr. Fokke Fernhout (Univerza v Maastrichtu, Nizozemska)

prof. dr. Elisabetta Silvestri (Oddelek za pravo, Univerza v Pavii, Italija)

prof. dr. Hrvoje Sikirić in prof. dr. Jasnica Garašić (Univerza v Zagrebu, Hrvaška)

prof. dr. José Caramelo Gomes (Univerza Portucalense Infante D. Henrique, Portugal)

prof. dr. Martin Oudin (Univerza v Toursu, Francija)

prof. dr. Joachim Münch (Univerza v Göttingenu, Nemčija)

Erik De Caluwe (Odvetniška pisarna Baker & McKenzie, Belgija)

prof. dr. Petar Bonchovski (Bolgarska akademija znanosti, Bolgarija)

Maarit Leppänen in Asko Välimma (Ministrstvo za pravosodje, Finska)

prof. dr. Piotr Fiedorczyk in prof. dr. Katarzyna Bagan (Univerza v Bialystoku, Polska)

prof. dr. Petr Lavický (Masarykova univerza v Brnu, Češka)

 

Drugi raziskovalci:

dr. Jorg Sladič (odvetnik v Ljubljani, Slovenija)

prof. dr. Martina Repas, dr. Aleš Živković, Mitja Pukšič (Univerza v Mariboru, Slovenija)

Gerrit Maier (Univerza v Gradcu, Avstrija)

mag. Urška Kežmah (Okrožno sodišče v Mariboru, Slovenija)

mag. Domen Neffat, LL.M. (odvetnik v Ljubljani)

mag. Nina Betetto (vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije)

Jana Savković in Barbara Mejač (Vrhovno sodišče Republike Slovenije)

doc. dr. Andrej Savin ("Copenhagen Business School", Danska)

mag. Jaka Cepec (Univerza v Ljubljani, Slovenija)

 

JLS/2009/JCIV/AG/003-30-CE 
Projekt je finančno podprla Evropska komisija znotraj Okvirnega programa za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Evropske komisije