Knjižnični odbor

Knjižnični odbor knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru je organ Senata Pravne fakultete, ki odloča o vseh pomembnejših vprašanjih, ki se nanašajo na delo knjižnice, predvsem o nabavi knjižničnega gradiva in tekočih vprašanjih, povezanih z delom knjižnice in njenimi storitvami za uporabnike.

Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru je na svoji 26. redni seji, 9. decembra 2014, sprejel sklep, s katerim je imenoval člane Knjižničnega odbora Knjižnice Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Mandatna doba članov iz vrst učiteljev traja 4 in iz vrst študentov 1 leto.

Člani Knjižničnega odbora:

  • izr. prof. dr. Borut Holcman (predsednik knjižničnega odbora)
  • red. prof. dr. Vesna Kranjc
  • izr. prof. dr. Suzana Kraljić
  • izr. prof. dr. Darja Senčur Peček,
  • red. prof. dr. Bojan Škof,
  • izr. prof. dr. Jurij Toplak,
  • doc. dr. Aleš Ferčič,
  • asist. Miha Šošić,
  • Nina Bezjak, študentka Mag. študijskega programa 2. stopnje Pravo,
  • Jure Pirc, študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo in
  • mag. Natalija Orešek, bibliotekarka.