Etika pri raziskovalnem delu

PF UM je pri raziskovalni dejavnosti zaposlenih in študentov na vseh stopnjah študija zavezana etičnim standardom, ki zagotavljajo integriteto znanstvenega dela. Gre za pravila, ki pospešujejo cilje raziskovanja, denimo znanje, resnico in izogibanje napakam, in prepovedujejo lažno prikazovanje pridobljenih podatkov raziskav. Pomembna so tudi pravila, ki urejajo razmerja med več raziskovalci – denimo zapovedujejo pošteno delitev dela, prepovedujejo vsiljena soavtorstva nadrejenih v raziskovalni skupini, ki dejansko niso konkretno sodelovali pri nastajanju znanstvenega dela, določajo pravila glede delitve pridobljenih podatkov, zaupna pravila recenzije, avtorske pravice in patente itd. Namen teh pravil je, da se raziskovalcem prizna njihov prispevek k znanosti in da se prepreči kraja njihovih idej in opravljenega dela. Pravila o integriteti v znanosti tudi zagotavljajo, da so raziskovalci odgovorni javnosti, denimo glede posegov v ljudi in živali, da razkrijejo potencialne konflikte interesov ipd.

Nekatera ključna načela raziskovalne dejavnosti so naslednja:

  • Poštenje – v raziskovalni komunikaciji je potrebno delovati pošteno – pošteno prikazovati podatke, rezultate, metode in postopke dela; prepovedano je prirejanje in napačno prikazovanje podatkov, zavajanje sodelavcev, sponzorjev in javnosti;
  • Objektivnost – potrebno je delovati nepristranstvo ter razkriti osebne in finančne interese, ki bi lahko vplivali na rezultate raziskave;
  • Integriteta – spoštovanje obljub in sporazumov, resno delovanje, zasledovanje doslednosti misli in postopanj;
  • Previdnost – izogibanje napakam in malomarnosti, kritično in previdno preučevanje posameznikovega dela in dela kolegov;
  • Odprtost – kritikam in novim idejam;
  • Spoštovanje intelektualne lastnine – spoštovanje patentov, blagovnih znamk in drugih oblik intelektualne lastnine; priznanje dejanske uporabe virov raziskovalnega dela, neposluževanje plagiarizma; metode za odkrivanje slednjih se stalno dopolnjujejo in širijo domet preverjanj, tako da se bo tisto, kar se morda danes še ne odkrije, odkrilo čez nekaj let;
  • Zaupnost – spoštovanje zaupnih podatkov oseb, poslovnih, vojaških in drugih skrivnosti;
  • Odgovorno objavljanje – z namenom napredka raziskav in znanosti, ne pa zgolj zaradi lastne kariere – izogibanje večkratnemu objavljanju istih del, del brez dodane vrednosti ipd.; odgovornost pomeni tudi družbeno odgovornost, tj. da se pospešuje družbeno dobro in da se prepreči škoda za družbo preko raziskav, javnega izobraževanja in zastopanja določenih interesov, ki škodijo drugim.

* Kratek povzetek iz Shamoo A. in Resnik D., 2015, Responsible Conduct of Research, 3rd ed., (New York: Oxford University Press).
 

Dokumenti in koristne povezave na tematiko integritete raziskovalnega dela: