Diplomiranje na študijskem programu I. stopnje »Pravo«

NOVO NOVO

A. POSTOPEK DIPLOMIRANJA NA ŠTUDIJSKEM PROGRAMU I. STOPNJE »PRAVO« ureja:

Dekan Pravne fakultete je v skladu s 3. točko 13. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju v Študijskem programu I. stopnje »Pravo« določil za zagovor diplomskega dela dvočlansko komisijo, v kateri morata biti dva visokošolska učitelja.
 

B. IZBIRA TEME DIPLOMSKEGA DELA

1. Študent Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo Pravne fakultete Univerze v Mariboru je dolžan prijaviti temo diplomskega dela najkasneje takrat, ko opravi vse študijskega obveznosti oziroma obveznosti pri 26. predmetih (obveznih in izbirnih) v obsegu 175 ECTS.

2. Študent izbere temo diplomskega dela na osnovi razpisanih tem. Študent si lahko izbere temo diplomskega dela po lastni presoji, vendar si mora v tem primeru pridobiti predhodno soglasje  mentorja.

3. Rok za izdelavo, oddajo in zagovor diplomskega dela je do konca študijskega leta 3. letnika študija, z možnostjo podaljšanja za največ 1 leto.
 

C. POSTOPEK PRIJAVE DIPLOMSKEGA DELA

1. Študent prijavo temo na posebnem obrazcu Obrazec 1 – Prijava teme diplomskega dela.

2. Študent mora v postopku prijave diplomskega dela izpolniti Obrazec 1 - Prijava teme diplomskega dela vključno s soglasjem predlaganega mentorja pri diplomskem delu, ki ga mora izpolniti in podpisati mentor.

3. K obrazcu Prijava teme diplomskega dela je potrebno v pisni obliki predložiti dispozicijo diplomskega dela, ki mora praviloma vsebovati:

 • naslov teme,
 • opredelitev oz. opis problema, ki je predmet diplomskega dela,
 • cilji in teze diplomskega dela,
 • predvidene metode diplomskega dela,
 • kazalo,
 • seznam predvidenih virov.

4. Študent odda izpolnjen obrazec Prijava teme diplomskega dela z dispozicijo v Referatu za študentske zadeve v času uradnih ur.

5. Študent prejme po pregledu Prijave teme diplomskega dela Sklep o diplomskem delu s potrditvijo teme in naslova  diplomskega dela, mentorja ter z rokom za izdelavo in oddajo diplomskega dela.
 

D. ODDAJA DIPLOMSKEGA DELA

Študent pri izdelavi diplomskega dela upošteva Navodila za izdelavo diplomskega dela Senata Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Študent ob zaključku izdelave diplomskega dela odda v Referatu za študentske zadeve:

     1. en (1) izvod diplomskega dela v trdi vezavi in dva (2) izvoda diplomskega dela v spiralni vezavi.

     2. Izjavo mentorja o ustreznosti diplomskega dela (izpolni študent in jo da mentorju v podpis en teden pred zagovorom).

 1. Soglasje o uporabi osebnih podatkov.
   
 2. Študent mora pred zaključkom študija oz. najkasneje na dan diplomiranja vrniti vso izposojeno gradivo in poravnati finančne obveznosti do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, za kar prejme potrdilo o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki ga predloži Referatu za študentske zadeve.
   
 3. Študent mora oddati tudi elektronski izvod celotnega diplomskega dela za objavo v sistemu e-diplom. Ta postopek je urejen v Navodilu o pripravi in oddaji elektronskih zaključnih del ter o preverjanju podobnosti zaključnega dela z drugimi deli.
   
 4. Poročilo detektorja podobnih vsebin, v katerem je zajetih 95% enakih povedi iz drugih dokumentov. Natisniti je potrebno le uvodno besedilo s seznamom podobnih del (približno 2 strani).
  Več o tem najdete na spletni strani Digitalne Knjižnice Univerze v Mariboru. Rektor Univerze v Mariboru je na podlagi 287. člena Statuta UM izdal Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva št. N 8/2013-526 NP.
   
 5. Izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela. Že izpolnjeno Izjavo v pdf obliki lahko natisnete tudi, ko oddate zaključno delo v DKUM. Pred oddajo Izjave o istovetnosti v Referat za študentske zadeve, vpišite manjkajočo vpisno številko študenta ter Izjavo o istovetnosti podpišite. 
 6. Izpolnitev ankete o zadovoljstvu s študijem na AIPSU.

Študentu, ki ne predloži naštetih obrazcev Izjave mentorja o ustreznosti diplomskega dela, Soglasja o uporabi osebnih podatkov, Potrdila o poravnanih obveznostih do Knjižnice Mirka Ilešiča Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Poročila detektorja podobnih vsebin in Izjave o istovetnosti, se ne izda Potrdila o diplomiranju.